Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıYüklə 0,56 Mb.
səhifə3/4
tarix20.01.2017
ölçüsü0,56 Mb.
#684
1   2   3   4

Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər
Bioloji-tibbi praktikada mühəndis işi
Optik-elektron ci-hazlar və sistemlər

Metrologiya və metroloji təminat


İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası
Aerokosmik monitorinq

T 130101

T 130102
T 130201


T 130202
T 130301

T 130401
T 130501

T 130502
T 130503

T 130504
T 130601

T 130602
T 130701

T 130702
T 130801
T 130802
T 130803
T 130804

T 130901

T 131001


Cihazqayırma

Elektromexaniki cihaz qurğuları

Keyfiyyətə nəzarət üsulları və cihazları (sahələr üzrə)

Diaqnostika üsul və cihazları

Aviasiya cihazları və kompleksləri

Akustik cihazlar və sistemlər

Biotexniki aparatlar və sistemlər

Tibbi aparatlar və sistemlər

Protez istehsalı

Ortopedik və bərpa texnikası

Bioloji praktikada mühəndis işi

Tibbi praktikada mühəndis işi

Optiki və optik elektron cihazlar və sistemlər

Radioelektron cihaz qurğuları

Metrologiya və metroloji təminat

Radiotexniki ölçmə

Elektroistilik ölçmə

Mexaniki ölçmə

İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası istehsalı

Aerokosmik monitorinq6.14

T 140000

Elektron texnikası

T 140100

T 140200

T 140300
T 140400

T 140500
T 140600Elektron texnika-sının materialları və komponentləri (sahələr üzrə)
Elektron cihaz və qurğuları

Sənaye elektronikası

Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazlar

Elektron maşınqayırma

Fiziki qurğuların elektronikası və avtomatikası


T 140101

T 140201
T 140202


T 140301
T 140401

Elektron texnika-sının materialları və komponentləri (sahələr üzrə)
Elektron cihaz və qurğuları

Elektron texnikası

Sənaye elektronikası

Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazları6.15

T 150000

Radiotexnika

T 150100
T 150200

T 150300


T 150400

T 150500


T 150600

T 150700


Radiotexnika
Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı


Məişət radioelektron aparatları

Radioelektron sistemləri

Radioelektron mübarizə vasitələri

Audiovizual texnika


T 150101
T 150102

T 150201


T 150202

T 150301
T 150302


T 150501

T 150701


Radiaparatqa-yırma

Meteoroloji radiotexniki sistemlərin istismarı

Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

Radiosiqnalların generasiya və identifikasiya qurğuları

Nəqliyyat radioelektron avadanlıqlarının texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

Gəmilərin radio-rabitə və elektro-radionaviqasiya avadanlıqlarının istismarı


Radioelektron texnikasının tex-niki xidməti və təmiri (sahələr üzrə)


Audiovizual texnika6.16

T 160000

Telekommuni-kasiya

T 160100

T 160200


T 160300

T 160400

T 160500

T 160600


Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri

Elektron və poçt rabitəsi


Çoxkanallı telekommunikasi-ya sistemləri

Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

Rabitə sistemləri-nin idarə olunma-sının informasiya hesablama vasitələriT 160101

T 160201
T 160202

T 160301

T 160401

T 160501

T 160601


Rabitə qovşaqla-rı və kommuta-siya sistemləri

Poçt rabitəsi


Elektron rabitəsi

Çoxkanallı telekommunika-siya sistemləri

Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

Rabitə sistemlə-rinin idarə olun-masının informa-siya hesablama vasitələri


6.17

T 170000

Avtomatika və idarəetmə

T 170100

T 170200


T 170300

T 170400

T 170500

T 170600
T 170700

T 170800Texniki sistemlər-də idarəetmə və informatika

Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Robotlar və robototexniki sistemlər
Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

Uçan aparatların avtomatik idarə-etmə sistemləri

Gəmi idarəetmə sistemləri

Çevik avtomatlaş-dırılmış istehsallar (sahələr üzrə)

Radioelektron və elektromexaniki cihaz qurğuları


T 170101

T 170201


T 170301

T 170401

T 170501


Avtomatik idarəetmə sistemləri

Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Robotlar və robototexniki sistemlərin quraşdırılması

Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

Nəqliyyatda av-tomatika, teleme-xanika və idarə-etmə (nəqliyyat növləri üzrə)


6.18

T 180000

İnformatika və hesablama texnikası

T 180100

T 180200

T 180300
T 180400

T 180500


Hesablama ma-şınları, kompleks-ləri, sistemləri və şəbəkələri

Avtomatlaşdırıl-mış layihələndir-mə sistemləri (sahələr üzrə)

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnika-sının proqram təminatı

Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili


T 180101

T 180301


T 180401

T 180402
T 180501Hesablama ma-şınları kompleks-ləri, sistem və şəbəkələri

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdı-rılmış sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

Avtomatlaşdırıl-mış sistemlərin və hesablama texnikasının istismarı və servis xidmətis

Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili


6.19

T 190000

Memarlıq

T 190100

T 190200


T 190300

T 190400


Memarlıq

Memarlıq mühitinin dizaynı


Memarlıq abidə-lərinin bərpası və yenidən qurulması
Bağ-park və landşaft quruculuğu

T 190101

T 190201


T 190301

T 190401


Memarlıq

Memarlıq mühitinin dizaynı

Memarlıq abidə-lərinin bərpası və yenidən qurulması

Bağ-park və landşaft quruculuğu6.2

T 200000

İnşaat

T 200100

T 200200
T 200300

T 200400Sənaye və mülki tikinti
Hidrotexniki tikinti

Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı

Meliorasiya mü-həndis sistemləri-nin tikintisi


T 200101

T 200201
T 200301
Bina və qurğula-rın tikintisi və istismarı

Hidrotexniki tikinti

Şəhər tikintisi və təsərrüfatı


6.21

T 210000

Mühəndis sistem-lərinin və qurğu-larının tikintisi

T 210100

T 210200
T 210300İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya

Su təchizatı və su ayırma

Xüsusi mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi


T 210101

T 210102
T 210201


T 210301

Qaz təchizatı siste-mi və avadanlıqla-rının quraşdırılması və istismarı

Daxili sanitar-texniki və ventilyasiya qurğularının quraşdırılması və istismarı

Su təchizatı və su ayırma

Xüsusi mühən-dis sistemləri qurğularının tikintisi6.22

T 220000

Nəqliyyat tikintisi

T 220100
T 220200

T 220300


Dəmir yolu tikin-tisi və təsərrüfatı

Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi


Körpülər və nəq-liyyat tunellərinin tikintisi

T 220101
T 220201

T 220301

T 220302

T 220303


Dəmir yolu tikintisi

Avtomobil yol-ları və aerodrom-ların tikintisi, istismarı və təmiri

Tunel, metropo-liten və digər yeraltı qurğu-ların tikintisi

Körpü və digər süni qurğuların tikintisi

Şəhər rabitə yol-larının tikintisi və istismarı


6.23

T 230000

Tikinti material-ları və məmulat-larının texnologiyası

T 230100

T 230200
T 230300

T 230400


Tikinti material-ları, məmulatları və konstruksiya-ları istehsalı

Ağac emalı texnologiyası

Oduncaq və odun-caq materialları-nın kimyəvi-mexaniki emal texnologiyası

Çətinəriyən qeyri-metal və silikat materiallar texnologiyasıT 230101

T 230102


T 230201
T 230301

T 230401


Tikinti məmulatları və konstruksiya-larının istehsalı

Metal konstruk-siyaların hazırlanması

Ağac emalı texnologiyası

Oduncağın emalı texnologiyası


Çətinəriyən qeyri-metal və silikat material-lar texnologiyası6.24

T 240000

Geodeziya və xəritəçilik

T 240100
T 240200
T 240300

T 240400


T 240500

Tətbiqi geodeziya
Astronomogeo-deziya

Aerofotogeodeziya

Xəritəçilik

Kosmik geodeziyaT 240101

T 240301
T 240302


T 240303

T 240401
T 240401Tətbiqi geodeziya

Aerofotogeo-deziya

Aerofotoqrafiya

Aerofotoqramet-riya

Xəritəçilik


6.25

T 250000

Kimya texnologiyası

T 250100

T 250200


T 250300

T 250400


T 250500
T 250600

T 250700

T 250800

T 250900


T 251000

T 251100


T 251200

T 251300


T 251400

T 251500


T 251600

T 251700

T 251800


Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Qeyri-üzvi mad-dələrin kimyəvi texnologiyası

Elektrokimyəvi istehsal texnologiyası

Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası

Yüksək molekullu birləşmələrin kimyəvi texnologiyası

Plastik kütlə və elastomerlərin kimyəvi texnologiyası

Kinofotomaterial və maqnit daşıyıcıları texnologiyası

Qalvanik elementlər və qalvanik örtüklərin kimyəvi texnologiyası

Müasir energetika materialların kim-yəvi texnologiyası

Elektron texnikası materiallarının və məmulatlarının kimyəvi texnologiyası

Polimer kompo-zisiyalar barıt və bərk raket yana-cağını kimyəvi texnologiyasın

Enerji tutumlu məmulatlar texnologiyası

Pirotexniki vasitələr texnologiyası

Sintetik bioloji aktiv maddələrin kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi mühafizə vasitələrinin texnologiyası

Nadir element-lərin və onların əsasında materi-alların kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi istehsa-latların əsas pro-sesləri və kimyəvi kibernetika

Sintetik boyalar və örtüklərin kimyəvi texnologiyasıT 250101

T 250102

T 250103
T 250201

T 250301


T 250401

T 250501
T 250601


T 250701

T 250801

T 151301


T 252401

T 251801Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət

Neft və qaz emalı

Qeyri-üzvi mad-dələrin kimyəvi texnologiyası

Elektrokimyəvi istehsal texnologiyası

Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası

Yüksək molekul-lu və yüksək sə-mərəli birləşmə-lərin kimyəvi texnologiyası və qurğuları

Polimer material-lardan məmulat və örtüklərin istehsalı

Kinofotomaterial və maqnit daşıyıcıları texnologiyası

Qalvanik ele-mentlər və qalva-nik örtüklərin kimyəvi texnologiyası


Pirotexniki vasitələr texnologiyası

Sintetik bioloji aktiv maddələrin kimyəvi texnologiyası

Sintetik boyaqlar və örtüklərin kimyəvi texnologiyası6.26

T 260000

Meşə təsərrüfatı və meşə ehtiyat-larının bərpası

T 260200Meşə və meşəpark təsərrüfatı

T 260201Meşə və meşəpark təsərrüfatı

6.27

T 270000

Qida məhsulları-

nın texnologiyasıT 270100

T 270200


T 270300

T 270400

T 270500

T 270600


T 270700

T 270800

T 270900

T 271000


T 271100

T 271200


T 271300

T 271400


Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentranla-rının texnologiyası

Şəkər və şəkərli məhsullar texnologiyası
Şərabçılıq və qıc-qırma istehsala-tının texnologiyası
Subtropik və tamlı məhsullar texnologiyası

Yağ-piy texnologiyası


Konserv və qida konsentratları texnoloqiyası

Ət və ət məhsulları texnologiyası


Balıq və balıq məhsulları texnologiyası
Süd və süd məhsulları texnologiyası

İaşə məhsulları texnologiyası

Bitkiçilik məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası

Meşə qida məh-sullarının və dər-man bitkilərinin saxlanılması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslığı

Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələndir-mə və tərtibat


T 270101

T 270201


T 270202

T 270301

T 270401

T 270402
T 270403

T 270501

T 270601
T 270602

T 270701

T 270702

T 270703

T 270704


T 270705

T 270801


T 270802

T 270901

T 271001

T 271101
T 271102

T 271103

T 271104
T 271105

T 271106

T 271201


T 271301

T 271401Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

Çörək, bulka-maya və makaron məmulatlarının texnologiyası

Qənnadı məmulatların və şirniyyatının texnologiyası

Şəkər və şəkərli məşsullar texnologiyası


Şərabçılıq texnologiyası
Spirt və araq-lik-yor texnologiyası

Pivə və alkoqol-suz içkilər texnologiyası

Subtropik bitkilərin emalı texnologiyası (bitkilər göstərilməklə)

Yağ-piy texnologiyası

Bioloji fəal mad-dələr və ətriyyat-kosmetik məmulatlar texnologiyası

Konservləşdirmə texnologiyası


Qida konsen-trantları və tamlı məhsullar texnologiyası

Uşaq və pəhriz qidası texnologiyası

Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar-gigiyena təhlükəsizliyi

Qida və iaşə məhsullarının orqanoleptik ekspertizası və dequstasiyası

Ət və ət məhsulların texnologiyası

Heyvandarlıq məhsullarının ilkin emalı və saxlanması texnologiyası

Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası
Süd və süd məhsullarının texnologiyası

İaşə məhsulları texnologiyası

Milli kulinariya və mətbəxşünaslıq

Yeməklərin hazırlanma texnologiyası və iaşənin təşkili

Kulinariya və evşünaslıq

Kafe-bar və restoran təsərrüfatı

Qida məhsulları-nın daşınması, saxlanması və bölüşdürülməsi texnologiyası

Bitkiçilik məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası

Meşə qida məh-sullarının və dər-man bitkilərinin saxlanılması, emalı texnologi-yası və əmtəəşünaslığı

Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələn-dirmə və tərtibat6.28

T 280000

Çoxişlənən malların texnologiyası

T 280100

T 280200
T 280300


T 280400
T 280500

T 280600
T 280700

T 280800

T 280900


T 281000
T 281100

T 281200

T 281300
T 281400


Təbii liflərin isteh-salı texnoloqiyası və avadanlıqları
Kimyəvi liflər və onların əsasında kompozisiya materialları istehsalının texnologiyası və avadanlığı

Əyiricilik texnologiyası

Toxuculuq texnologiyası

Trikotaj istehsalatının texnologiyası

Toxunmayan tekstil materiallar texnologiyası

Bəzəkvurma istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları


Tikiş məmulatlarının texnologiyası


Tikiş məmulatla-rının konstruksiya edilməsi

Gön-dəri və xəz texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının konstruksiya edilməsi
Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi

Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası


Çini-saxsı və şüşə məmulatları texnologiyasıT 280101

T 280102
T 280103

T 280201
T 280301
T 280401
T 280501

T 280601


T 280602

T 280701

T 280702

T 280801


T 280901

T 281001


T 281002

T 281003


T 281101

T 281201

T 281301

T 281302


T 281101Lifli material-ların ilkin emalı
Təbii ipəyin ilkin emalı

İpək və ipək məhsulları texnologiyası

Kimyəvi liflər və onların əsasında kompozisiya materialları istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

Əyiricilik texnologiyası

Toxuculuq texnologiyası

Trikotaj istehsalatının texnologiyası

Toxunmayan tekstil material-lar texnologiyası

Basma-keçə və fetr istehsalatının texnologiyası

Bəzəkvurma istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları

Yüngül sənaye məmulatlarının rənglənməsi və bədii tərtibatı

Tikiş məmulatlarının texnologiyası

Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməs

Gön-dəri və xəz texnologiyası
Gön-dəri məmulatlarının texnologiyası

Xəz və dəri-kürk məmulatlarının texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi

Poliqrafiya istehsalatı
Kağız və karton məmulatlarının texnologiyası
Çini-saxsı və şüşə məmulatları texnologiyası


6.29

T 290000

Texniki-məişət xidmətində servis

T 290100

T 290200


T 290300

T 290400


T 290500

T 290600


T 290700
T 290800


Məişət radioelektron aparatlarına servis xidməti

Məişət maşın və cihazlarının layihələndirilməsi və servis xidməti

Biotexniki və tibbi aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti
Xidmət və məişət sahələri məmulatlarının layihələndirilməsi texnologiyası

Milli sənətkarlıq məhsullarının texnologiyası


Texnoloji və nəq-liyyat maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növləri üzrə)
Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdır-ma vasitələrinin texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)


T 290101

T 290201

T 290202

T 290203

T 290301
T 290302

T 290401


T 290402
T 290501

T 290502


T 290503
T 290601

T 290602
T 290603


T 290701
T 290801

Məişət radioelektron aparatlarına servis xidməti

Elektrik məişət texnikasının texniki istismarı və servis xidməti

Videotexnika və kino avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Səhnə avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Biotexniki aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti
Tibbi aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Xidmət və məi-şət sahələri məmulatlarının layihələndirilməsi və texnologiyası

Oyuncaq istehsalı

Milli sənətkarlıq məhsullarının tüexnologiyası

Zərgərlik məmulatlarının və bəzək əşyalarının hazırlanması

Milli musiqi alətləri istehsalı

Texnoloji və nəq-liyyat maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)

Soyuducu kom-pressor maşın və qurğularının quraşdırılması texniki istismarı və servis xidməti

Təkrar xammal emalı avadanlıq-larının quraşdı-rılması, texniki istismarı və servis xidməti

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növləri üzrə)

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdır-ma vasitələrinin texniki istismarı, təmiri və servis xidməti (sahələr üzrə)


6.30

T 300000

Sosial-mədəni sahədə servis

T 300100

T 300200

T 300300


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin