Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 17 sentyabr 2014 ilYüklə 90,24 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü90,24 Kb.
#723
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ

Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri prof.T.Ə.Abdullayev

17 sentyabr 2014 il 

Fənn proqramı (sillabusu)

Kafedra “MEMARLIQ KONSTRUKSIYALARI VƏ ABIDƏLƏRIN BƏRPASI”

Fənnin adı Memarlıq abidələrinin bərpasında regional xüsusiyyətlər

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili - 2014 semestr - III

Fakültə MEMARLIQ

Qrup – M 133 a

Tədris yükü: mühazirə 30___ saat, Cəmi 30_ saat.

Kredit:  ___

Auditoriya:  Kafedra

Saat: ___12:20 _____

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi: Sürəyya Əlifağa qızı AxundovaMemarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Kafedranın ünvanı:  AzMİU, II korpus, 6 mərtəbə

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı:

İş telefonu: 5380479

3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitlər

1. Axundova S.Ə.Memarlıq abidələrin bərpasında regional xüsussiyyətlər.Bakı.,2008.

2. Məmmədova Z.G. Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları. Bakı, 2004

3. Məmmədzadə K.M. Azərbaycanın inşaat texnikası. Bakı ş. 1978 .

4. Mədəni irsin qorunmasına dair normativ hüquqi aktlar toplusu, Bakı, 2001

5. Методика и практика сохранения памятников архитектуры. М, 1974.

6. Михайловский Е.В. - Реставрация памятников архитектуры. Развитие

исторических концепций. М., 1971.

7. История и теория реставрации памятников архитектуры. М., 1986.

8.Мамедов Ф.Г. Архитектурные связи школ зодчества средневекового Азербайджана. Баку.1988г.
4. Fənnin təsviri və məqsэdi

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.) KURSUN MƏQSƏDİ – Memarlıq abidələrinin bərpasında lokal yerli xüsyssiyyətlərin analizi və öyrənilməsi, inşaat texnikasının və incəsənətinin üzərə çıxarılması, Azərbaycanda mövcud olmuş memarlıq məktəblərin tədqiqatı və öyrənilməsi.Memarlıq abidələrin bərpasında təbii-iqlim amilin bilavasitə memarlıq tikilərinə təsiri və bundan irəli gələndə inşaat materialların seçilməsi və istifadə olunması.
KURSUN VƏZİFƏSİ - tələbənin memarlıq abidələrinin bərpasında inşaat texnikasıilə və tikinti sənətiilə yaxından tanış etmək, ortaəsr memarləq formaları və konstruksiyalarıiların qurulma və yığılma üsullarıilə ğyrənilməsi, qədim antik, xristian və islam dövründə mövcud memarlıq tikililəriilədə inşaat texnikasının tədqiqatı.
MEMAR-BƏRPAÇININ PROFESSİONAL HAZIRLIĞINDA KURSUN YERİ. Kurs tələbənin professional hazırlığında ixtisasın baza fənlərindən biri kimi əhəmiyyət daşıyır. Burada müasir insanın dünyagörünüşü ilə cəmiyyətin həyatında abidələrin rolu, o cümlədən tikilini memarlıq abidəsi kimi qəbul etməyindən irəli gələn fəaliyyət proqramı kimi geniş dərk olunan bərpanın məqsədi və elmi-nəzəri əsasları haqqında təsəvvür arasında əlaqə yaradır. Bərpanın elmi- nəzəri əsasları insan mədəniyyətinin inkişaf prosesinin nəticəsi kimi nəzərdən keçirilir; mədəniyyət dəyişikliyə məruz qaldığı kimi, proses özü də bitib qurtarmır. Bu zaman bərpanın əsas məqsədi keçmiş dövrə aid abidənin ömrünü uzatmaq və onu gələçək nəsillər ücün saxlamaqdır.
KURSUN MƏZMUNUNUN MƏNİMSƏNİLMƏSİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR.

- Memarləq abidələrin bərpasında yerli xüsusiyyətlərin tədqiqaqatı

- Azərbaycanda ortaəsrlərdə mövcud memarlıq məktəblərinin yaxından öyrənilməsi

-Azərbaycanda inşaat texnikası və sənəti, Şərq ölkələriilə qarşılıqlı əlaqələrin təsiri

-Memarlq abidələrin bərpasında incə xüsussiyyətlərin nəzərə alınması

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmalları


Həftə

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

I həftə

Mövzu 1

MEMARLIQ ABIDƏLƏRİN BƏRPASINDA YERLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ TƏDQİQATI

Bu mövzunun əsas mahiyyəti Azərbaycanın memarlıq abidələrinin bərpasında reqional xüsusiyyətləri nəzərə almaq və tədqiqatını aparmaq.Bundan başqa, Azərbaycanda orta əsrlərdə mövcud olmuş və formalaşmış memarlıq məktəbləri fəaliyyət göstərirmiş. Bu memarlıq məktəblərin azərbaycan islam memarlıq sənətinə böyük təsirini göstərmişdır.


2

18.09.14 

II həftə

Mövzu№ 2

MEMARLIQ ABİDƏLƏRİN BƏRPASıNDA YERLİ İNŞAAT TEXNİKASININ VƏ SƏNƏTİNİN ROLU

Memarlıq abidələrini yaradan cəmiyyət,tikintinin məqsədi və təşkili,onda tətbiq olunan materiallar və abidənin bədii tərtibatı haqqında qiymətli məlumat verir.Memarlıq abidələrinin təhlili tikinti sənətinin yüksək dərəcədə inkişafını, funksional, konstruktiv və bədii məsələrinin harmonik həllini göstərir.
2

25.09.1

III həftə

Mövzu№ 3

AZƏRBAYCANDA MEMARLIQ MƏKTƏBLƏRİNİN YARANMASININ TƏBİİ-İQLİM ŞƏRAİTLƏRİ

Azərbaycanda memarlıq tikililərin formalaşmasına mövcud iqlim zonaların təsiri.

Müxtəlif konstruksiyaların(tağlar,gümbəzlər,stalaktitlər və s.) yaranması və inkişafı.Yerli şəraitdən asılı olaraq inşaat materialların seçimi və istifədəsi.Aktiv seysmik zonalarda Konstruksiyaların möhkəmləndirməsi üzrə tədbirlər.

2

02.X.14

IV həftə

Mövzu№ 4

MEMARLIQ VƏ İDEOLOGİYA

Yaxın Şərqdə və Azərbaycanda dini təfəkkürlərin təyinatı və formalaşması.Memarlıq formalarının yaranmasına bu bu təfəkkürlərin təsiri.Memarlıq tikililərinin konstruktiv-planlaşma və memarlıq-kompozisiya həllinin yaranmasına,vaxtilə Azərbaycanda mövcud olmuş, dini atəşpərəst,xristian və islam təfəkkürlərinin təsiri.


2

09.X.14 

V həftə


Mövzu№ 5

AZƏRBAYCANDA MÖVCUD MEMARLIQ

MƏKTƏBLƏRİNİN XARAKTERİK XÜSUSSİYYƏTLƏRİ

Azərbaycanda yaranmış və formalaşmış Şirvan-Apşeron, Naxçıvan,Təbriz və Aran-Qarabax memarlıq məktəbləri.Bu memarlıq məktəblərin xüsussiyyətləri və azərbaycan memarlıqında rolu və yeri.


2

16.X.1
Mövzu№ 6

BƏRPADA İNŞAAT TEXNİKASININ VƏ İNŞAAT MATERİALLARININ ROLU

 Keçmiş dövrlərin tarixi irsinin tədqiqatı.İnşaat sənətinin yaranması və formalaşması.Gil materialından mövcud olmuş qədim və antik memarlıqı. Memarlıq abidələrin bərpasında inşaat materialların və memarlıq konstruksiyalarının rolu və mahiyyəti. Divarların, bünövlərin,sütunların və digər konstruksiyaların quraşdırılmasında hər tarixi dövrdə inşaat texnikasından istifadə edirdilər.

VI həftə

Mövzu№ 7

KOMPOZİSİYA VƏ FORMAYARANMANIN XÜSUSSİYYƏTLƏRİ

Müxtəlif memarlıq formaların, konstruksiyaların. və onların tiplərin bir neçə əsrlər boyu azərbaycan memarlıqını inkişaf edib və formalaşdırıb.Tağların bir neçə növləri mövcuidi – oxvari ( çatma tağ), yarımçevrə və nalvariş.Azərbaycan memarlığında tağbənd konstruksiyaların yaranması və onların azərbaycan inşaat sənətinə təsiri. Gümbəz konstruksiyaları Qafqaz Albaniyasının xristian memarlıq abidələrində. Azərbaycanın islam dövrü sənətində stalaktitların memarlıq forması kimi yaranması və istifadəsi.


4

23.X.14

VII həftə

Mövzu№8

ƏSAS İNŞAAT MATERİALI KƏRPİC OLAN, MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN BƏRPASINDA XÜSUSİYYƏTLƏR
Kərpiç memarlığın xarakterik xüsussiyyətləri və bərpanın problemləri.Kərpiç hörgünün istifadəsinin xüsussiyyətləri.Kərpic högüsündə * modul* susteminin tədbiqi.Kərpicdən olan memarlıq abidələrində fasadların bəzək ornament və Quran ayələriilə tərtibatı. Memarlıq abidələrin bərpasında inşaat materiallaarına qoyulan tələblər.


4

30.X.14

VIII həftə

1X həftə


Mövzu№ 9

 ƏSAS İNŞAAT MATERİALI DAŞ OLAN MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN BƏRPASINDA XÜSUSSİYYƏTLƏR


Tikililərin inşaasında olan aparıcı inşaat materialı olan və abidələrdə istifa olan daş materialıdır.Naxçıvanın daş materialı olan müdafiə qalaları. Şirvan və Bakı – Abşeron abidələrində daş materialn geniş istöfadəsi.Memarlıq abidələrində daşdan olan hörgülərin xüsussiyyətləri.X-X111 əsrlərdə daş tikintisinin inkişafı. Memarləq abidələrin bərpasında inşaat materiallarına qoyulan tələvvblər.

4

06.XI.14

13.X1.14

X həftə


X1 həftə

Mövzu№ 10

MEMARLIQ BƏZƏYİ

Azərbaycan memarlıqının inkişafında fasdlarda bədii obrazın xüsusi rolu.

Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbində daş üzrə aparılan bəzək işləri.X11 – XY əsrlərdə Azərbaycanın inşaat sənətində ornamental bəzəyin rolu.Ritual memarlıq tikililərində epiqrafik bəzəyin xüsussiyyətləri və rolu. X11 - XY əsrlərdə memarlıq bəzəyin elementlərinin stadartlaşması.Kafkaz Albaniyasının memarlıqında dekorativ bəzəyin rolu.


4


20.X1.14

27.X1.14

X11- XI11

X1Y


Həftə

4


4.X11.14

11.12.14

18.12.14

5.4. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

-siMövzunun adı

1.

Qız Qalasında fasadın daş hörgüsünün quruluşu.

2.

Divan – xananın portalının daş ornamentləri.

3.

Şirvanşahlar sarayında türbənin fasadında memarın adı olan ornament

4.

İçəri Şəhərin qala divarlarında tağların qurulması

5.

Şəki Xan sarayında şəbəkələrin ornamentı

6.

Naxçıvanda Qarabağlar türbəsinin bəzəyi

7.

Naxçıvanda Cuqa türbəsinin tağlarının quruluşu

8.

Gəncəsar monastırın fasadından bəzək fraqmenti

9.

Alban xaçdaşlarının qrafik təsviri

10.

Alban xaçdaşlarının qrafik təsviri

6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal; məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı           –     “qeyri-kafi”      – F

51 - 60 bal                   –     “qənaətbəxş     – E

61 - 70 bal                   –     “kafi”               – D

71 - 80 bal                   –     “yaxşı              – C

81 - 90                         –     “çox yaxşı       – B

91 - 100                       –     “əla”                – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: S.Ə.Axundova (                                 )

__17__ sentyabr 2014  il.
Yüklə 90,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin