Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 69,08 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü69,08 Kb.
#557
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCANMEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri:ProfessorNağiyev N.H.

11 sentyebr ” 2015 il


Fənn proqramı (sillabusu)
Kafedra; Memarlığın əsaları

Fənnin adı: Memarlıq tarixi

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu:İPF-B13-a

Tədris ili 2014 -2015 semestr I__

Fakültə: Memarlıq

Qrup: 113r1,113r2

Tədris yükü: mühazirə 45 saat, seminar (məşğələ) 0 saat,Laboratoriya 0 saat. Cəmi 45 saat.

Kredit: 3___

Auditoriya

Saat:2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi:

Kafedranın ünvanı:Bakı ş. Aynasultanova 5, korpus 3, mər.3

Məsləhət saatları: _______________________________

E-mail ünvanı: _________________________________

İş telefonu:439-38-88 (1-84)3. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1.М.Усейнов, Л.Бретаницкий, А.Саламзаде «История архитектуры Азербайджана» Москва 1963.

2.С. А. Дадашев, М. А. Усейнов «Архитектура Азербайджана XIII-XIX века»

Москва-1948

3.Ə.Salamzadə “Əcəmi Əbubəkir oğlu və Naxçıvan memarlıq abidələri” Bakı-1976

4.Cəfər Qiyasi “Nizami dövrünün abidələri” Bakı-1991

5.Ə.V.Salamzadə, K.M.Məmmədzadə “Araz boyu abidələr” Bakı-1979

6. Ə.V.Salamzadə, K.M.Məmmədzadə “Azərbaycan memarlığının Naxçıvan məktəbinin abidələri” Bakı-1985

7.M.A.Усейнов «Памятники Азербайджанского зодчества» Москва-1950

8. Л. С. Бретаницкий, Б. В. Веймарн «Искусство Азербайджана IV—XVIII веков», Москва -1976

9.Ш.С.Фатуллаев «Гродостроительство и архитектура Азербайджана XIX–начала ХХ века» Ленинград-1986

10. С.А.Дадашев, М.А. Усейнов «Архитектура Советского Азербайджана» Москва-1950

11. Р.М.Эфендизаде «Архитекту Советского Азербайджана » Москва-1986

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)

Azərbaycan memarlıq tarixi” fənninin materialları Azərbaycan xalqının tarixi ilə üzvi surətdə bağlı olan ümumi Azərbaycan memarlıq tarixinin əsas inkişaf mərhələlərinin özündə cəmləşdirmişdir. Abidələrin öyrənilməsinin nəticələri belə deməyə imkan verir ki, bir çox memarlıq əsərləri yaratmış Azərbaycan memarları öz yaradıcılıqları ilə ümumiyyətlə Yaxın və Orta Şərq ölkələri memarlığının formalaşmasında fəal iştirak etmişlər.

Azərbaycan memarlıq tarixi” fəninin tələbə tərəfindən öyrənilməsi Azərbaycanın memarlığında müəyyən tarixi mərhələdə memarlığın inkişaf prosesində yaranan formalar əsasında tikilən binaların, qurğuların tiplərinin qanuna uyğunluqların bilməyə imkan yaradır.


5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları


Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1.Giriş. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycan memarlığınn inkişafi.

 1. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. Naxçıvan memarlıq məktəbinin yaranması
 3. Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbinin yaranması


2

15.09.14

2

Mövzu№2.XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın şəhərsalması, müdafiə və dini tikililərinin memarlığı

 1. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın şəhərsalması_

 2. XI-XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın müdafiə tikililərinin memarlığı

 3. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın dini tikililərin memarlığı

2

19.09.14

3

Mövzu№3. XI-XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın xatirə və mülki tikililərinin memarlığı.

 1. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın xatirə tikililərinin memarlığı_

 2. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu həyat və yaradıcılığı

 3. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanın mülki tikililərin memarlığı

2

22.09.14

4

Mövzu№4. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycan memarlığınn inkişafi

 1. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. Elxanilər iqamətgahlarının Azərbaycanın cənub şəhərlərinə köçürülməsi

 3. Təbriz memarlıq məktəbinin yaranması və yüksəlişi

2

29.09.14

5

Mövzu№5. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın şəhərsalması, müdafiyə və dini tikililərinin memarlığı

 1. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın şəhərsalması

 2. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın müdafiə tikililərinin memarlığı

 3. 3.XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın dini tikililərin memarlığı

2

03.10.14

6

Mövzu№6. XIII- XVI əsrlərdə Azərbaycanın xatirə və mülki tikililərinin memarlığı.

 1. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın xatirə tikililərinin memarlığı_

 2. XIII- XIV əsrlərdə Azərbaycanın mülki tikililərinin memarlığı

2

06.10.14

7

Mövzu№7. XV əsrdə Azərbaycan memarlığınn inkişafi.

 1. XV əsrdə Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. Yerli Şirvan, Naxçıvan və Təbriz memarlıq məktəblərinin xüsusiyyətlərinin inkişaf etmişi.

 3. XV əsr memarlığının xüsusiyyətlərindən biri də onun fəza kompozisiyasının müxtəlifliyindən ibarətdir
2

13.10.14

1

2

3

4

8

Mövzu№8. XV əsrdə Azərbaycanın saray və dini tikililərin memarlığı

 1. XV əsrdə Azərbaycanın saray memarlığı

 2. Bakıda Şirvanşahlar saray ansamblının memarlığı

 3. XV əsrdə Azərbaycanın dini tikililərin memarlığı

2

17.10.14

9

Mövzu№9 XV əsrdə Azərbaycanın xatirə və mülki tikililərinin memarlığı

 1. XV əsrdə Azərbaycanın xatirə tikililərinin memarlığı

 2. XV əsrdə Azərbaycanın mülki tikililərin memarlığı

2

20.10.14

10

Mövzu№10.XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycan memarlığınn inkişafi

 1. XVI- XVII Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. Azərbaycan torpaqlarının mərkəzləşmiş vahid bir dövlət tərkibində birləşməsi mədəniyyət və incəsənətin inkişafına böyük təsir göstərmişdir.

 3. .Memarlıqda bir çox eyni tipli tikililərdə tipoloji xüsusiyyətlərin dəqiq ifadəliliyi

2

27.10.14

11

Mövzu№11. XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın şəhərsalma və dini tikililərinin memarlığı

 1. XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanın şəhərsalma memarlığı

 2. XVI- XVII əsrlərdə Təbriz və Bakı şəhərilərinin memarlığı

 3. 3.XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanın dini tikililərin memarlığ

2

31.10.14

12.

Mövzu№12. XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanın xatirə və mülki tikililərinin memarlığı

 1. XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanın xatirə tikililərinin memarlığı

 2. XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanın mülki tikililərin memarlığı

2

03.11.14

13

Mövzu№13. XVIII əsrdə Azərbaycan memarlığınn inkişafi

 1. XVIII Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. XVIII əsrdə ölkənin xanlıqlara parçalanması

 3. Tikinti işlərinin saray və xan iqamətgahlarının möhkəmləndirilməsi

2

10.11.14

14

Mövzu№14. XVIII əsrdə Azərbaycanda şəhərsalması

 1. XVIII əsrdə Azərbaycanda şəhərsalmasının xarakteri

 2. Xanlqların mərkəzlərinin inkişafı

 3. XVIII əsr Azərbaycanın 1797-ci il şəhərsalma planı

2

14.11.14

15

Mövzu№15. XVIII əsrdə Azərbaycanın dini və xatirə tikililərinin memarlığı

 1. XIII əsrdə Azərbaycanın dini tikililərin memarlığı

 2. XIII əsrdə Azərbaycanın xatirə tikililərinin memarlığı

2

17.11.14

16

Mövzu№16. XVIII əsrdə Azərbaycanın saray, müdafiə və ictimai tikililər

 1. XVIII əsrdə Azərbaycanın saray tikililərinin memarlığı_

 2. XVIII əsrdə Azərbaycanın müdafiə tikililərin memarlığı

 3. 3. XVIII əsrdə Azərbaycanın ictimai tikililərinin memarlığı_

2

24.11.14

17

Mövzu№17. XVIII-XIX əsrlərin xalq yaşayış evlərinin memarlığı

 1. Azərbaycanda yaşayış evlərinin inkişaf xüsusiyyətləri

 2. XVIII - XIX əsrlərdə mövcud olmuş yaşayış evlərinin tipləri
2

28.11.14

18

Mövzu№18. XIX əsrdə Azərbaycan memarlığının və şəhərsalmasının inkişafi

 1. XIX əsrdə Azərbaycan memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 2. XIX əsrdə Azərbaycan səhərsalma memarlığının inkişaf xüsusiyyətləri

 3. XIX əsrdə Azərbaycan memarlığı rus şəhərsalma sənəti əsasında şəhərlərin böyüməsi və inkişafı2

01.12.14

1

2

3

4

19

Mövzu№19. XIX əsrdə Azərbaycanda sənaye, nəqliyat və ticarət binalarının memarlığı

 1. XIX əsrdə Azərbaycanda sənaye binalarının memarlıq

 2. XIX əsrdə Azərbaycanda nəqliyat və ticarət binalarının memarlığı

 3. XIX əsr Azərbaycanın ticarət binalarının memarlığı

2

08.12.14

20

Mövzu№20. XIX əsrdə Azərbaycanda Kapitalist dövründə, Bakı şəhərinin memarlığınada Avropa və Milli memarlıq

 1. Bakı şəhərinin ərazisi 1806-cı ildə orta əsr qala divarlarından kənara çıxaraq inkişafı

 2. Bakı şəhərini memarlığınna Avropa memarlığının təsiri

 3. Bakı səhərinin memarlığının inkişafında mili memarlığın rolu

2

12.12.14

21

Mövzu№21. XX əsrdə Azərbaycanda Sovet hakimyyəti dövründə memarlığın inkişafı

 1. 1920-30-cı illərdə Azərbaycan memarlığı

 2. 1940-50-cı illərdə Azərbaycan memarlığı

 3. 1950-60-cı illərdə Azərbaycan memarlığı

2

15.12.14

22

Mövzu№22. XX əsrdə Bakının Sovet hakimyyəti dövründə şəhərsalma prinsipləri

 1. Azərbaycanda Sovet hakimyyəti dövründə qədim şəhərlərin yenidən qurulması

 2. Azərbaycanda Sovet hakimyyəti dövründə yeni sənaye şəhərlərinin salınması

2

22.12.14

23


Mövzu№23. Bakı şəhərinin memarlığının Sovet hakimyyəti dövründə inkişaf mərhələləri

 1. Bakı şəhərinin Sovet hakimyyəti dövründə səhərsalma prinsipləri

 2. Bü dövürlərdə Bakı şəhəri paytaxt tipli böyük şəhərə çevrilməsi

1

26.12.14
5.5.Fənn üzrə sərəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1

XI-XIII əsrinlərdə tikilmiş dini, müdafiyə, xatirə və mülki abidələri

2

XIII-XIV əsrinlərdə tikilmiş dini, müdafiyə, xatirə və mülki abidələri

3

XV əsrdə tikilmiş saray, dini və müdafiyə abidələri

4

XV əsrdə tikilmiş xatirə və mülki abidələri

5

XVI-XVII əsrinlərdə tikilmiş dini, müdafiyə, xatirə və mülki abidələri

6

XIII əsrdə tikilmiş saray, dini, müdafiyə, xatirə və mülki abidələri

7

XIII əsrdə tikilmiş saray tikililəri və yaşayış evləri

8

XIX əsrdə tikilmiş mülki abidələr

9

XIX əsrdə tikilmiş dini abidələr

10

XX əsrdə Sovet memarlığına aid tikililər


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

I. Sentyabr-oktyabr ayları

XI-XV əsrlər əhatəsində memarlıq tarixinə aid olan mövzularda referatlar.

1.XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycan memarliğinin inkişafi; 2. XI- XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanin şəhərsalmasi, müdafiə və dini tikililərinin memarliği; 3. XI-XIII əsrlərin əvvəllərində Azərbaycanin xatirə və mülki tikililərinin memarliği; 4. XIII – XIV əsrlərdə Azərbaycan memarliğinin inkişafi; 5. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanin şəhərsalmasi, müdafiyə və dini tikililərinin memarliği; 6. XIII- XVI əsrlərdə Azərbaycanin xatirə və mülki tikililərinin memarliği; 7. XV əsrdə Azərbaycan memarliğinn inkişafi; 8. XV əsrdə Azərbaycanin saray və dini tikililərin memarliği; 9. XV əsrdə Azərbaycanin xatirə və mülki tikililərinin memarliği.

II. Noyabr ayı

XVI-XIII əsrlər əhatəsində memarlıq tarixinə aid olan mövzularda referatlar.

1.XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycan memarliğinn inkişafi; 2.XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanin şəhərsalma və dini tikililərinin memarliği; 3.XVI- XVII əsrlərdə Azərbaycanin xatirə və mülki tikililərinin memarliği; 4.XVIII əsrdə Azərbaycan memarliğinn inkişafi; 5.XVIII əsrdə Azərbaycanda şəhərsalmasi; 6. XVIII əsrdə Azərbaycanin dini və xatirə tikililərinin memarliği; 7.XVIII əsrdə Azərbaycanin saray, müdafiə və ictimai tikililər.III.Dekabr ayı

XIX-XX əsrlər əhatəsində memarlıq tarixinə aid olan mövzularda referatlar.

1.XVIII-XIX əsrlərin xalq yaşayiş evlərinin memarliği; 2.XIX əsrdə Azərbaycan memarliğinin və şəhərsalmanin inkişafi; 3.XIX əsrdə Azərbaycanda sənaye, nəqliyat və ticarət binalarinin memarliği; 4.XIX əsrdə Azərbaycanda kapitalist dövründə, Baki şəhərinin memarliğinada avropa və milli memarliq; 5.XX əsrdə Azərbaycanda sovet hakimyyəti dövründə memarliğin inkişafi; 6.XX əsrdə Bakinin sovet hakimyyəti dövründə şəhərsalma prinsipləri; 7.Baki şəhərinin memarliğinin sovet hakimyyəti dövründə inkişaf mərhələləri.10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Müəllim: Ağamalıyeva İ.K. ( )
11sentyabr ” 2015 il.


Yüklə 69,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə