Trabzon IL tarim müDÜRLÜĞÜ h o ş geld I n I ZYüklə 445 b.
tarix01.08.2018
ölçüsü445 b.
#65659


 • TRABZON İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

 • H O Ş G E L D İ N İ Z
Doğal Kaynakların kullanılması dikkate alarak,kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarını sağlanması,

 • Doğal Kaynakların kullanılması dikkate alarak,kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarını sağlanması,1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,

 • 1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,

 • 2- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, • 3- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

 • 4- Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar.

 • 5- Basınçlı sulama sistemlerine destek verilir.

 • 6-Koyun Keçi ve Manda konularında sabit yatırım projeleri • Bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani;

 • Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani;

 • ŞİRKETLER, Tarımsal amaçlı KOOPERATİF ve BİRLİKLER, ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ile bunların ÜST ÖRGÜTLERİ’nin kendi aralarında yapacakları “ORTAKLIKLAR”,Yatırım Projeleri, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra en son 31/07/2012 tarihinde bitirilmelidir.

 • Yatırım Projeleri, Hibe Sözleşmesi imzalandıktan sonra en son 31/07/2012 tarihinde bitirilmelidir.

 • -Bu süre içinde tamamlanamayan projeler için 4 ay süre uzatımı yapılabilir ancak bu süreç içerisinde yapılan inşaat yada mal alımları için hibe desteği verilmez.Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,

 • Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi,

 • Hibe desteği kapsamındaki kullanımların, Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gereklidirYalnız yatırım süresi içinde ve

 • Yalnız yatırım süresi içinde ve

 • projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan;

  • İnşaat işleri
  • Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı


Her türlü borç ödemeleri

 • Her türlü borç ödemeleri

 • Faiz

 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler

 • Kira giderleri

 • Kur farkı giderleri

 • Arazi, arsa ve bina alım giderleriBina yakıt, su, elektrik ve apartman giderleri

 • Bina yakıt, su, elektrik ve apartman giderleri

 • Nakliye giderleri

 • Bankacılık giderleri

 • Denetim giderleri

 • KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler

 • İkinci el mal alım giderleri- Her türlü danışmanlık giderleriProjenin;

 • Projenin;

 • ayrılmaz bir parçası ve

 • faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan

 • inşaat giderlerini kapsamaktadır.

 • -İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas proje tutarı kapsamındaki inşaat toplam giderinin %20’sini aşamaz

 • Sadece bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projelerini kapsamamaktadır.Üretimi içeren projenin faaliyete geçmesi için

 • Üretimi içeren projenin faaliyete geçmesi için

 • kaçınılmaz olan ve proje bütününün bir parçası olan makine, ekipman ve malzeme alımlarını kapsamaktadır.

 • Proje sadece mal alımından ibaret olmamalı, inşaat işlerini de kapsamalıdır.Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında öz kaynaklarını kullanarak ayni katkı olarak yatırımcılar tarafından bina, mal, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, proje için öngörülecek en fazla 4 aylık süre içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir

 • Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında öz kaynaklarını kullanarak ayni katkı olarak yatırımcılar tarafından bina, mal, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, proje için öngörülecek en fazla 4 aylık süre içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektirBireysel başvurular için:

 • Bireysel başvurular için:

 • Başvuru Formu içeriğine uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış olan proje başvurusu (Bütçe Formu ve Ekleri, Gider Gerekçeleri, Finansman Kaynakları, Tahmini İş Takvimi, Projenin Özeti eklerini içeren)

 • Çiftçi Kayıt Belgesi

 • Yatırım Yerinin Sahiplik Belgesi(Yeni tesisler için) veya Kira Sözleşmesi

 • Başvuru Sahibinin İmza Sirküleri

 • Teknik ve İdari Şartname ile Projeler (mimari ve uygulama projesi)

 • Keşif Özeti (malzeme-metraj ve keşif listesi ile maliyet tahmini)

 • Teknik, mali ve ekonomik fizibilite raporları

 • Tarımsal kredi borcu olup olmadığına dair belgeGrup başvuruları için:

 • Grup başvuruları için:

 • Başvuru Formu içeriğine uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak hazırlanmış olan proje başvurusu (Bütçe Formu ve Ekleri, Gider Gerekçeleri, Finansman Kaynakları, Tahmini İş Takvimi, Projenin Özeti, İşletme Planı eklerini içeren)

 • Çiftçi Kayıt Belgesi

 • Yatırım Yerinin Sahiplik Belgesi veya Kira Sözleşmesi

 • Yatırıma Başvuru İçin Yetkili Kurul KararıBaşvuru Sahibinin Yetkilendirme Kararı ve İmza Sirküleri

 • Başvuru Sahibinin Yetkilendirme Kararı ve İmza Sirküleri

 • Yıllık Hesaplar (kar-zarar tablosu, bilanço; son 1 yıllık, yeni şirketlerde ise ortakların)

 • Teknik ve İdari Şartname ile Projeler (mimari ve uygulama projesi) • Tarım İl Müdürlükleri bünyesinde, KKYD Programı’nın uygulanması amacıyla “İl Proje Yürütme Birimleri (Proje Teknik Yardım Ekipleri)” kurulmuştur.

 • Başvuruda bulunmak isteyenler, Proje hazırlama konusunda ihtiyaç duydukları teknik desteği İl Proje Yürütme Birimleri’ne başvurarak bedel ödemeden alabileceklerdir.İl değerlendirme Birimi

 • İl değerlendirme Birimi

 • 60 ve üzeri puan alanlar Genel Değerlendirmeye alınır.

 • Genel Değerlendirmede bölümlere göre değişmekle toplam 65 puan ve üzeri almış olmak gereklidir.a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,

 • a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,

 • b)Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması,

 • c) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması,

 • ç) Teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması,

 • d) Teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması,e) Talep edilen hibenin duyurulmuş olan azami miktarı aşması,

 • e) Talep edilen hibenin duyurulmuş olan azami miktarı aşması,

 • f) Teklifin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi kriterler ile ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar için uygun olmaması ve/veya yetersiz olması,

 • g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.Değerlendirmenin onaylanmasından sonra, kesin kararı Genel Müdürlük il müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.

 • Değerlendirmenin onaylanmasından sonra, kesin kararı Genel Müdürlük il müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.

 • İl müdürlükleri kendilerine iletilen değerlendirme kesin kararını, proje sahiplerine on gün içerisinde tebliğ eder.Kendilerine yapılan bildirimi takip eden 60 gün içerisinde

 • Kendilerine yapılan bildirimi takip eden 60 gün içerisinde

 • il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayamayan yatırımcıların proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.Ekonomik yatırımlarda Proje Sahibi, Hibe Sözleşmesine söz konusu olan hibeye esas proje tutarının % 10 tutarında banka teminat mektubu verecek veya

 • Ekonomik yatırımlarda Proje Sahibi, Hibe Sözleşmesine söz konusu olan hibeye esas proje tutarının % 10 tutarında banka teminat mektubu verecek veya

 • Hibe Sözleşmesine söz konusu olan toplam proje tutarının % 5 (beş) ini Tarım İl Müdürlüğü’nce belirlenecek bir yetkili ile açılacak ortak hesaba, Hibe Sözleşmesinin akdinden sonra yatıracaktır.Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından,

 • Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından,

 • uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden,

 • doğru olarak belgelendirilmesinden ve

 • belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludurProje Sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, malzeme, hizmet ve inşaat işi satınalma ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayınlanan Satın Alma El Kitabında belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir.

 • Proje Sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, malzeme, hizmet ve inşaat işi satınalma ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayınlanan Satın Alma El Kitabında belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir.

 • Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal (makine, ekipman ve malzeme), danışmanlık ve inşaat işleri yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacaktır.Hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra

 • Hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra

 • il proje yürütme birimi ve yatırımcı ile birlikte proje uygulama alanında yapılacak inceleme sonucu tespit tutanağı düzenlenir

 • Başlangıç raporu

 • İlerleme raporları

 • - Birinci dönem : ……………………..

 • - İkinci dönem : ……………………..

 • - Üçüncü dönem : …………………..

 • - Dördüncü dönem :………………Proje sahibi, Hibe Sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje (yatırımın) bitiminden

 • Proje sahibi, Hibe Sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje (yatırımın) bitiminden

 • 5(Beş) sene sonrasına kadar değiştiremeyecektir.

 • Bu husus ruhsat veya diğer mülkiyet belgesine şerh edilecektirBakanlık tarafından yayımlanmış olan

 • Bakanlık tarafından yayımlanmış olan

 • Yönetmelik

 • Bakanlık tarafından yayınlanmış olan

 • Uygulama rehberi

 • El kitapları

 • Genelgeler

 • İlgili internet sitelerindeki “Sıkça sorulan sorular ve cevaplar” • TEŞEKKÜRLER

 • Yüksel KILIÇ

 • Ziraat Mühendisi

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasını yaygınlaştırılarak daha kaliteli Pazar isteklerine uygun üretim yapmak zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak üretim maliyetini azaltarak uluslar arası düzeyde rekabet gücünü artırmak.

 • Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanılmasını yaygınlaştırılarak daha kaliteli Pazar isteklerine uygun üretim yapmak zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak üretim maliyetini azaltarak uluslar arası düzeyde rekabet gücünü artırmak.Bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.

 • Bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı kişiler başvurabilir.

 • Başvuru süresi ise 2011/10 nolu tebliğin yayım tarihi olan 10 Mart 2011 tarihi itibariyle başlar ve

 • 45 gün , 25 Nisan 2011 tarihinde sona erer.Program illerinde kurulmuş,

 • Program illerinde kurulmuş,

 • Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıt olmuş olan tüzel kişiler, yani;

  • - Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şeklinde kurulmuş olan şirketler,
  • - Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik,vakıf ve üretici birlikleri başvurabilir.


Program kapsamında,

 • Program kapsamında,

 • başvuruları kabul edilenler ile

 • İl müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra,

 • mal alımları en fazla 2 (iki) ay veya 60 gün içerisinde tamamlanır.

 • Satın almayı takiben 45 gün içerisinde tespit işlemleri tamamlanır.1) Arıcılık makine ve ekipmanı

 • 1) Arıcılık makine ve ekipmanı

 • 2) Bireysel basınçlı sulama sistemi kurulması

 • 3) Canlı balık nakil tankı

 • 4) El traktörü

 • 5) Motorlu tırpan

 • 6) Pülverizatör

 • 7) Silaj makinesi8) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

 • 8) Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı

 • 9) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

 • 10) Koyun kırkma makinesi

 • 11) Su ürünlerinde buzlama makinesi

 • 12) Balıkçı gemilerinde soğuk depo

 • 13) Su ürünleri için kuluçka dolabı

- Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 000 TL ve

 • - Mal alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına 50 000 TL ve

 • Tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez.

 • Basınçlı sulama sistemleri başvurularında ise hibeye esas tutar gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır

 • Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanırGelen müracaatlar puan sırasına göre değerlendirmeye alınır.

 • Gelen müracaatlar puan sırasına göre değerlendirmeye alınır.Başvuruları kabul edilen yatırımcılar, kendilerine yapılan tebliği takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır

 • Başvuruları kabul edilen yatırımcılar, kendilerine yapılan tebliği takip eden 10 gün içerisinde İl Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır

 • Hibe sözleşmesi, İl Müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir.Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

 • Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

 • Mal alım tutarının 25.000 TL’nin altında olduğu durumlarda, yatırımcı piyasa rayiçleri içinde kalarak, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. Tek kişiden teklif alabilir.Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;

 • Mal alım tutarının 25.000 TL’nin üstünde olduğu durumlarda;

 • a) Öncelikle, en az üç teklif alınması ve yeterlilik koşullarını sağlayan geçerli teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.

 • b) En az üç geçerli teklif alınamaması halinde, yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve bu durumda geçerli bir teklifin yeterli sayılması ve teklif sahibiyle uygulama sözleşmesi yapılması gerekir.Başvuru dilekçesi

 • Başvuru dilekçesi

 • Hibe başvuru formu

 • Bilgi formu

 • İhtiyaç analizi ve aile işletme kararı

 • Proforma fatura ve Teknik özellikler

 • Güncel ÇKS belgesi+hisseli ise Hisse tapu kaydı

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi • KKYDP KAPSAMINDA 2006-2010 YILLARI ARASINDA

 • MAKİNE-EKİPMAN VE HİBE TUTARLARI • T E Ş E K K Ü R L E RYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin