Tuprоqshunоslikfanidan test savоllari ##1# Tuproqni qaysi fan o’rganadi?##Yüklə 79,1 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü79,1 Kb.
#107202
Test Tuproqshunos (2)


Tuprоqshunоslikfanidan test savоllari
##1# Tuproqni qaysi fan o’rganadi?##

+A) Tuproqshunoslik

В) Gеologiya

C) Geografiya

D) Agrokimyo

##2# Tuproqshunoslik faniga kim asos solgan?##

А) Kostichiyev

+В) Dokuchayev

С) Lomonosov

D) Sibersov

##3# Tuproq hosil bo’lishida nechta omil ishtirok etadi?##

A) 7


В) 4

+C) 5


D) 6

##4# “Rus qora tuproqlari” asarining muallifi kim?##

A) Sibersov

B) Kostichiyev

C) Lomonosov

+D) Dokuchayev

##5# Tuproqning eng muhim xossasi nimalardan iborat?##

+A) Unumdorlikdan

B) namlikdan

C) G’ovaklikdan

D) O’g’itdan

##6# Tuproq fizikasi nechta bo’limga bo’linadi?##

А) 5

+B) 4


C) 3

D) 2


##7# Tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarni qaysi fan o’rganadi?##

А) Tuproq mikrozoologiyasi

В) Tuproq bonitrovkasi

+C) Tuproq

D) Tuproq fitobiologiyasi mikrobiologiyasi

##8#Tuproq yemirilishini qaysi bo’lim urganadi?##

А) Tuproq erroziyasi

В) Tuproq bonitrovkasi

С) Tuproq mikrobiologiyas

+D) Tuproq fitobiologiyasi

##9# Mineralogiya asari kimning qalamiga mansub?##

+A) Beruniy

B) Ibn Sino

С) Farobiy

D) Kimberg

##10# Loyqa fanda nima deb yuritiladi?##

А) To’zon

+B) IL zarrachalari

C) Balchiq

D) Botqoq

##11#.O’simliklar haqida tadqiqotlar” asarining muallifi kim hisoblanadi?##

А) Farobiy

В Ibn Sino

+C) Teofrast

D) Beruniy

##12# ,,Tuproqshunoslik” darsligini kim yaratgan?##

А) Kostichiyev

B) Lomonosov

C) Dokuchayev

+D) Sibersov

##13# Tuproq genezisi evolutsiyasi necha davrga bo’linadi?##

+A 7


B) 8

C) 5


D) 6

##14# Kim tomanidan O’zbekiston o’rta masshtabli tuproq xaritasi tuzilgan?##

А) Pankov

+В) Kimberg

С) Qo’ziyev

D) Libix


##15# Organik moddalar parchalanishining eng oxirrgi mahsuloti nima?##

А) Аminlar

В) Oqsil

+С) Gumus

D) Glukoza

##16#Tuproq strukturasini unumdorlikka ta‘sirini qaysi olim urgangan?##

А) Kositchev

В) Sibirtsev

С) Kassovich

+D) Vilyams


##17#Tuproqning biotik tarkibiy qismga nimalar kiradi?##

+A) Detritofag, Bakteriya

B) Bakteriya, zamburug

С) Bakteriya, Zamburug

D) Detritofag,Virus

##18# Tuproq quruqlikdagi ekolagik sistemalarda nimalarni bir biriga bog’laydi?##

А) Biotik omil

+|B) Tabiiy omillar

C) Abiotik omil

D) Antropogen omillar

##19# Sariq tupro nima?##

А) Sho’rlangan қум tuproq

В) O’simliksiz cho‘l tuproq

+C) Sog’lom toza tuproq

D) Botqoq loy tuproq

##20#Tuproq strukturasi nimalar ta‘sirida xosil bo’ladi?##

А) Tuproqni mexanik tarkibi, gumus mikdori,Organik qoldiq,

B) Gumus mikdori,Organik qoldiq, Mexanik tarkibi

С) Singdirilgan kationlar, Organik qoldiq, Mexanik tarkibi,

+D) Mexanik tarkibi, gumus mikdori va singdirilgan kationlar


##21#O’simliklar “gumus” bilan oziklanishi nazariyasini kim ilgari surgan?##

+A) Albert-Teer

B) Van Gelmont

C) Libix


D) Looz

##22# Tuproqning o’rtacha zichligi qancha?##

A) 2,0

+B) 1,2


С) 2,3

D) 2,5


##23# Tuproqning hosil bo’lishida 5ta omil ishtirok etishini qaysi olim aniqlagan?##

А) Kostichiyev

B) Lomonosov

+C) Dokuchayev

D) Sibersov

##24# Tuproq tarkibida qaysi omil ko’p bo’lsa u shuncha unumdor bo’ladi?##

А) Havo

В) G’ovaklik

C) O’simlik

+D) Gumus

##25# Bir gramm Gumus parchalanganda qancha energiya hosil bo’ladi?##

+A) 4,5-5 kj

B) 5,5-6 kj

С) 3,5-4 kj

D) 1,5-2 kj

##26#Qaysi modda gumin kislota, gumin modda va fulvo kislotadan iborat?##

А) Sulfat

+B) Gumus

С) Nitrat

D) Amin


##27# Tabiiy holda saqlangan tuproqning ma’lum hajmdagi massasiga nima deyiladi?##

А) Tuproq g’ovakligi, solishtirma og’irligi

B) Tuproqning qovishqoqligi

+C) Tuproqning hajm og’irligi

D) Tuproqning solishtirma og’irligi

##28# Tuproq monokulturasi nima? ##

A) Tuproq zichligi, Bir xil o’simlikning qayta ekilishi

В) Bir yerga bir xil o’g’itning qayta solinishi.

С) Tuproq unumdorligi, Bir yerga bir xil o’g’itning qayta solinishi

+D) Bir yerga bir xil o’simlikning qayta ekilishi

##29# Qaysi olim 20 idishdan dengiz suvini qayta o’tkazib chuchuk suv olgan?##

+A) Bexkon

В) Axard

C) Valerus

D) Dokuchayev

##30# Tuproq eroziyasi yo’nalishi nimani urganadi?##

А) Unumni

+B) Yemirilishni

С) Rivojlanishni

D) Mustahkamlikni

##31#Tuproqning holatini baholashni uning qaysi yo’nalishi urganadi?##

A) Tuproq mikrobiolagiyasi

В) Tuproq millioratsiyasi

+C) Tuproq bonitrovkasi

D) Yuproq mikroorganzmlari

##32# Tuproq necha bo’limga bo’linadi?##

А) 3

B) 9


С) 7

+D) 5


##33#Tuprok deb nimaga aytiladi?##

+A) Har xil fizik-kimyoviy va biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik

xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

В) Yerning yumshok katlamiga biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik

xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

C) Yerning xaydalma 30-35sm kismiga o‘simlik ildizi taraladigan katlamiga biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

D) O’simlik ildizi taraladigan katlamiga biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

##34#Sog’lom toza tuproqning fan tilidagi nomi nima?##

А) Qayiryer

+B) Sag’iz yer

C) Tozyer

D) Qazgan yer

##35#Tuproq mikrobiologiyasi nimani urganadi?##

A) Rivojlanish, O’sish

В) Unumdorlikni

+C) Mikroorganizmlarni

D) O’sish, Unumdorlikni

##36#Tuproq genezisi, evolutsiyasining 1- davri qaysi yillarni o’z ichiga oladi?##

А) 1920-1930

B) 1919-1932

С) 917-1931

+D) 1918-1932

##37# Tuproq ginezisi evolutsiyasining nechanchi davri 1991- yildan boshlab keying davrlarni o’z ichiga oladi?##

+A) VII


В) III

C) VI


D) IX

##38#O’zbekiston respublikasining yer kodeksi qaysi yil qabul qilingan?##

А) 1999

+B) 1998


С) 2005

D) 2000


##39#Kim turoplarni chang yer, sag’iz tuproq, toz yer, qayer yer, qazgan yer kabi guruhlarga bo’lgan?##

A) Pankov

В) Kimberg

+C) Qoshg’ariy

D) Dokuchayev

##40# Dokuchayev dastlabki tadqiqodlarni qaysi tuproqlarda urgangan?##

А) O’zbek bo‘z tuproqlarida

B) Kashtan tuproqlari

С) Filippin cho‘l tuproqlari

+D) Rus qora tuproqlarida

##41# Davlat yer kodastri haqidagi qonun qachon qabul qilingan?##

+A) 1998


В) 2000

C) 2005


D) 1999

##42#1990-2010 yillar davomida qanday masshtabli tuproq xaritasi tuzilgan?##

А) 1:250 va 1:2001

+B) :2000 va 1:5000

C) 1:1000000 va 1:24000

D) 1:3000va 1:6000

##43#Toz yer qanday tupro hisoblanadi?##

А) Qumloq unumsiz yer

В) Sog’lom toza yer

+C) O’simliklari kam, unumsiz yer

D) Botqoq unumsiz yer

##44# O’zbekistonning yer resurslari davlat qo’mitasini tashkil etish bo’yicha qonun qaysi yilda qabul qilingan?##

A) 1999

В) 2000


С) 2005

+D) 1998


##45#O’simliklari kam, unumsiz yerning fan tilida nima deyiladi?##

+A) Toz yer

B) Qazgan yer

С) Qayir yer

D) Sag’iz tuproq

##46# Tuproq qatlami tabiiy sharoitda o’rtacha qancha vaqtda hosil bo’ladi?##

А)100-300 yil

+B) 200-500yil

C) 50-250 yil

D) 200-300 yil

##47# Ilmiy tuproqshunoslik fanining asoschisi kim?##

А) Pankov

В) Kimberg

+C) Dokuchayev

D) Lomonosov
##48#Gumusning tarkibi nima(lar)dan iborat?##

A) Fulvo kislata, Аzot birikma, organik birikma

В) Gumin kislata,Fosfat kislata,Аzot birikma

С) Gumin kislata, Аzot birikma, organik birikma

+D) Gumin modda, Gumin kislata,Fulvo kislata

##49#Tuproq bonitrovkasi nima?##

+A) Baholash

B)Yaxshilash

С)Genezisi

D) Evolyutsiyasi

##50# Tuproq mеlioratsiyasi nima?##

А) Genezisi

+B)Yaxshilash

C) Baholash

D) Evolyutsiyasi
##51# Tuproq eritmasining reaktsiyasi neytralgayaxshilansa рН nechaga teng bo’ladi?##

А) 9 ga


В)6 ga

+C7ga


D)8 ga
##52#G’o’za o’simligi tuproq eritmasini reaktsiyasi qanday bulganda yaxshi usadi?##

A)Kuchli ishkorli va Neytral,

В) Neytral, Kuchli ishkorli, Kuchsiz kislotali

С) Ishkorli, Kuchsiz kislotali, Kuchsiz Neytral

+D) Kuchsiz kislotali va kuchsiz ishqorli
##53#Ishqoriyligini kelib chiqishida qanday tuzlar ta‘sir ko’rsatadi?##

+A) Kaliy korbonat, kaliy bikorbonat, soda va ichimlik soda

B) Natriy xlor, natriy korbona va gips, potash, sodava kaliy xlor

С) Gips, potash, soda, Soda, natriy sulfat va kaliy xlor

D)Soda, natriy sulfat va kaliy xlor va Kaliy korbonat,
##54#Tuproq strukturasini unumdorlikka ta‘sirini qaysi olim o’rgangan?##

A) Kassovich

+B) Vilyams

C) Sibirtsev

D)Kositchev
##55#Tuproq strukturasi nimalar ta‘sirida hosil bo’ladi?##

А) Gumus mikdori, Tuproqni donador tarkibi, gumus mikdori

В) Tuproqni donador tarkibi, gumus mikdori, Singdirilgan kationlar

+C) Mexanik tarkibi, gumus mikdori va singdirilgan kationlar

D) Singdirilgan kationlar, Tuproqni donador tarkibi
##56#Strukturali va strukturasiz tuproqdagi agregatlar necha mm dan katta va kichik bo’lgandamakrostruktura va mikrostruktura sodir bo’ladi?##

A)0,25 dan katta va 0,01 mm dan kichik

В) 0,025 mm dan kichik va 0,5 dan katta

С)0,1 mm dan katta va 0,2 mm dan kichik

+D)0,25 mm dan katta va 0,25 mm dan kichik
##57#Tuproq strukturasi asosan necha yo’l bilan buziladi?##

+A) 3 yul bilan l bilan

B) 2 yu

С) 1-2 yul bilan

D) 4 yul bilan
##58#Tuproqda necha xil suv kategoriyasi bo’ladi?##

А) 2 xil


+B) 7 xil

C) 3 xil


D)4 xil
##59#Tuproqda necha xil suv shakli bo’ladi?##

А)1-2 xil

В) 3 xil

+C)2 xil


D) 1 xil
##60#Tuproq eritmasini organizmdagi qon bilan tenglashtirgan olim kim?##

A) Shmuk


В) Vernadskiy

С) Gedroyts

+D) Visotskiy
##61#Tuproq unumdorligini oshirishda qo'laniladigan usullarni aniqlang?##

+A)Biologik, ximik va fizik metodlar, tuproq unumdorligining biologik omillari, tuproqning

biologik aktivligi,

B) Tuproq unumdorligining biologik omillari, tuproqning fitosanitariya holati monokulturani amalga oshirish,ug‘it qo‘llash

С) Tuproqning biologik aktivligi, fitosanitariya holati monokulturani amalga oshirish,mineral o‘g‘it qo‘llash

D) Tuproqning fitosanitariya holati, monokulturani amalga oshirish,mineral o‘g‘it qo‘llash

##62# Tuproq unumdorligi nechaga bo’linadi?##

A) 3 ga


+B) 2 ga

C)1ga


D)1-2 ga
##63# O’zbekistonning sug’oriladigan yerlaridagi sho’rlangan tuproqlar maydoni necha ming gektarni tashkil etadi?##

А)1530 mingga

В) 2000 mingga

+C)1970,7 mingga

D)1650 mingga
##64# Sho’rlanish natijasida xar yili qancha ming tonna paxta kam olinadi?##

A)200 ming tonna

В) 300 ming tonna

С) 100 ming tonna

+D) 500 ming tonna
65.O’zbekistonning sho’rlangan tuproqlarini o’rgangan o’zbek olimlari kimlar?##

+A) Rasulov, Komilov

B) Rijov, Ergashev

С)Sattorov va Ergashev

D)Orlov va Pankov
##66# Cho’llarda atmosfera yog’in-sochinlari ta‘sirida bir yilda necha kilogramm 1 gacha tuz kelib qo’shiladi?##

А) 400 kg

+B)500 kg

C) 300 kg

D)250 kg
##67#Biologik yo’l bilan bir yilda bir gektarga kancha tuz kelib qo’shiladi?##

А) 600 kg

В)200 kg

+C)500 kg

D)400 kg
##68#Tuproqsingdiruvchikompleksidaqaysielementko’pbo’lgandatuproqsho’rtoblanadi?##

A)Alyuminiy

В) Magniy

С)Kaliy


+D) Natriy
##69# SHo’rtob tuproqlar sho’rtoblanish darajasiga qarab nechta guruxga bo’linadi?##

+A) 5 guruxga

B) 2 guruxga

С) 6 guruxga

D) 4 guruxga
##70#SHo’rtob tuproqlarga qanday tuz solish bilan kimyoviy melioratsiyalash amalga oshiriladi?##

А) Potash

+B)Gips

C) Soda


D) Osh tuzi
##71#Nordon tuproqlarni neytrallash uchun yerga qanday modda solinadi?##

А) Gips


В)Soda

+C) Oxak


D)Potash

##72#Tuproqxavosiatmosferaxavosidanqaysigazniko’pligibilanfarq қiladi?##

A) Kislorodning

В)Is gazning

С) Azotning

+D) Karbonat angidridning


##73#Tuproq suvni bug’latishi nimalarga bog’liq?##

+A)Xavoning namligiga, xaroratga shamolning tezligiga yer yuzasining baland-pastligiga

mexanik tarkibiga, tuproq strukturasiga

B) Shamol tezligiga, tuproq stukturasiga chirindiga, Chirindiga, xaroratga, shamol tezligiga

Strukturasiga, tuproq tusiga, chirindiga
С) Chirindiga, xaroratga, shamol tezligiga, yer yuzasining baland-pastligiga insonning tuproqqa bo‘lgan munosabatiga, tabiiy iqlimga

D) Strukturasiga, tuproq tusiga, chirindiga, yer yuzasining baland-pastligiga, insonning tuproqqa bo‘lgan munosabatiga


##74#Tuproqdeganda, suv, havohamdatirikvao‘likorganizmlarta’siridatabiiyravishda о‘zgargan tog‘ jinslariningyuzasiningtashqigorizontlarigaaytiladi degan ta’rifni qaysi tuproqshunos olim aytgan?##

А) P.A.Kostyachev

+B) V.V.Dokuchayev

C)N.M.Sibirsev,

D) V.P.Vilyams
##75#Cho’l zonasida yog’adigan yog’in miqdori necha mm bo’ladi?##

А) 90 mm 100 mm gacha

В)70 mm 300 mm gacha

+C) 70 dan 200 mm gacha

D)80 mm 100 mm gacha
##76#Gips qatlami yer yuzasiga chiqib qolganda qishloq xo’jalik ekinlarining xajmi necha marta kamayadi?##

A) 3.0-3.5 marta

В) 2,5 -2 marta

С)2,5-3.0 marta

+D) 1,5-2,5 marta

##77#Taqirli tuproqlar sho’rlanish namlanish, xarakteriga va qatqaloqning rivojlanishiga iborat necha tipchaga bo’linadi?##

+A)2 ga

B)3 ga


С)1-2 ga

D)1 ga
##78#Taqirlar tuproq eritmasini reaktsiyasi qanday bo’ladi?##

А) Kuchsiz ishkoriy

+B) Kuchli ishkoriy

C) Neytral

D) Nordon


##79#Takirlar tuproqlar tarkibida gumus kancha bo’ladi?##

А) 1,5-2,5 %

В) 1-2 %

+C) 1,2-1,5

D) 2-3 %
##80#O’zbekistonda takir va takirli tuproqlar maydoni necha mln gektarni tashkil etadi? ##

A) 2 mln\ga

В)2 mln\ga

С) 1,5 mln\ga

+D) 1,8 mln\ga

##81#Bo’z tuproqlarni urgangan o’zbek olimlari kimlar?##

+A) M.Baxodirov, M.Umarov, A.Rasulov

B) A.Ergashev, M.Ikromov, M.Pankov

С) L.Tursunov, Ergashev, Sattarov

D) Sattorov, Baxodirov, Kilberg


##82#Bo’z tuproqlar necha tipga bo’linadi?##

A) 4 ga


+B) 3 ga

C) 2 ga


D)5ga
##83#Tipik buz tuproqlar dengiz satxidan kancha metr balandlikda joylashgan?##

А) 500-700 m

В)600-1000 m

+C) 700-1200 m

D) 600-800 m

##84#Tuk tusli buz tuproqlar dengiz satxidan kancha metr balandlikda joylashgan?##

A) 1200-1300 m

В)600-1000 m

С) 1000-1700 m

+D) 700-1600 m


##85#Och tusli bo’z tuproqlar dengiz satxidan qancha metr balandlikda joylashgan?##

+A)300-600 m

B) 300-400 m

С) 200-300 m

D) 400-600 m
##86#Och tusli buz tuproqlarda gumus mikdori necha foizgacha bo’ladi?##

А) 2.0-2,5 %

+B) 1,2-1,4 %

C) 1,3-1,6 %

D) 2,5 -3,0%
##87#To‘q tusli buz tuproqlar tarkibidagi gumus necha foizgacha bo’ladi?

А) 4-4,5 %

В)2-3 %

+C) 4-5 %

D) 3-4 %
##88#Gidromorf tuproqlar yer osti suvi necha metrgacha bo’ladi?##

A) 4-5 m


В)1-2 m

С) 2-3 m


+D) 0,5-3 m

##89#Gidromorf tuproqlar O’zbekiston yerining necha foizni tashkil qiladi?##

+A)20 %

B) 50 %


C) 30 %

D) 60 %
##90#.Tuproq eroziyasi necha qismga bulinadi?##

А) 4 ga

+B) 2 ga


C) 3 ga

D) 3-4 ga


##91#O’zbekistonda irrigatsion eroziyaga uchragan maydonlar oxirgi yillarda necha ming gektarni tashkil etdi?##

А) 1200 ming\ga

В)800 ming\ga

+C) 952 ming\ga

D) 700 ming\ga
##92#Irrigatsion eroziya tufayli bir yilda 1 ga yerdan necha tonna tuproq yuvilib ketadi?

A) 70 tonna

В)60 tonna

С) 50 tonna

+D) 100 tonna
##93#Tuprokshunoslik fani kachon va kaysi asrda kanday olimlar tomonidan shakllandi va rivojlandi?##

+A)XIX asr oxirida Dokuchaev, Sibirtsev Kositchevlar tomonidan

B) XX asrda Sibirtsev, Vilyams tomonidan, Sibirtsev Kositchevlar tomonidan

С) XVIII asrda Bolotov, Komovlar tomonidan

D) XIX asrni boshida Vilyams va Sibirtsev tomonidan, Bolotov, Komovlar tomonidan
##94# O’zbekistonda tuprokshunoslik fanini ravojlanishida xissa kushgan o’zbek olimlari kimlar?##

А) Umarov, Ergashev, Rasulov

+B) Kimbirg, Orlov, M.Baxodirov

C)Rijov, Pankov, Pustavoyt

D) Orlov, Rijov, Ikramov
##95#Tuprok paydo bulishi tugrisidagi omillar xakidagi ilmiy nazariyani kim yaratgan? ##

А) Kassovich

B)Sibirtsev

+C) Dokuchaev

D) Kostichev

##96#Tuprok unumdorligi tugrisida kaysi olim tadkikot utkazgan?##

A) Vilyams

В)Dokuchaev

С) Sibirtsev

+D) Kositchev


##97#Inson uchun zarur maxsulotlarni necha foizi tuproqdan olinadi?##

+A) 95 %


B) 87 %

С) 92 %


D) 30 %
##98#Tuproq to’grisidagi ma‘lumotlar qachon paydo bo’lgan?##

А) Bundan 4 ming yil oldin

+B) Bundan 2 ming yil oldin

C) Bundan 3 ming yil oldin

D) Bundan 2,5 ming yil oldin
##99#SHarqning komusiy olimlaridan kimlar tuproq to’grisida ilg’or fikrlar aytganlar? ##

А) Gedroyts, Abu Rayxon Beruniy

В)Abu Ali ibn Sino, Gedroyts, Albert-Teer

+C) Abu Ali ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy

D) Abu Rayxon Beruniy, Gedroyts, Albert-Teer
##100#O’simliklar “gumus” bilan oziqlanishi nazariyasini kim ilgari surgan?##

A) Looz


В)Libix

С) Van- Gelmont

+D) Albert-Teer

##101#O’simliklarmineral moddalar bilan oziqlanish nazariyasini kim yaratgan?##

+A)Libix

B) Looz


С) Albert-Teer

D) Pallissi


##102#O’rta Osiyo tuproqlarini birinchi o’rgangan olim kim?##

А) Pankov

+B) Neustruev

C)Kassovich

D) Izmailovskiy
##103#“Bo’z” tuproqlar terminini birinchi bulib fanga kim kiritgan?##

А) Orlov


В)Gedroyts

+C) Neustruev

D) Glinka
##104#Tuproqlarning mexanik elementlari klassifikatsiyasini qaysi olim tuzgan?##

A) Sokolovskiy

В)Vilyams

С) Sabanin

+D) Kachinskiy
##105# Tuproqlar klassifikatsiyasini kim tuzgan?##

+A) Dokuchaev

B) Vilyams

С) Zaxarov

D) Sibirtsev
##106# Tuproq xosil qiluvchi ona jinslar nimalardan iborat?##

А) Muzlik, allyuviy, kul yotkiziklari, Prolyuviy, delyuviy, shamol, delyuviy

+B) Delyuviy, prolyuviy, allyuviy, kul yotkiziklari, muzlik, shamol, lyoss

C) Allyuviy, shamol, delyuviy va eol yotkiziklari, Muzlik, allyuviy, kul yotkiziklari, Prolyuviy

D) Prolyuviy, delyuviy, shamol
##107#Tuproq nimadan paydo bo’lgan va tog’ jinsidan nimasi bilan farq qiladi?##

А) Tuproq tog jinslaridan paydo bo’lgan va xayot omillari bilan xavo farq qiladi

В) Tuproq tog’ jinsidan paydo bo’lgan va tarkibidagi azot va kaliy, xavo bilan farq qiladi.

+C)Tog’ jinslaridan paydo bo’lgan va u o’zining suv, xavo, oziq moddalari va xayot omillari


D) Tuproq tog jinsidagi minerallardan paydo bo’lgan va tarkibidagi xavosi bilan farq qiladi
##108#Tabiatda moddalarning biologik aylanishi xaqidagi ta‘limot birinchi marta qaysi o’lim tomonidan aytilgan?##

A) Dokuchaev

В) Vilyams

С) Gedroyts

+D) Vernadskiy

##109# V.Dokuchayev tuproqni qanday ta’riflagan?##

+A) Har xil fizik-kimyoviy va biologik jarayonlar ta‘sirida o’zgargan xamda unumdorlik

xususiyatiga ega bo’lgan yerning ustki qatlamiga aytiladi.

B) Yerning xaydalma 30-35sm kismiga o‘simlik ildizi taraladigan katlamiga biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

С) Yerning xaydalma 30-35sm kismiga o‘simlik ildizi taraladigan katlamiga biologik jarayonlar ta‘sirida uzgargan xamda unumdorlik xususiyatiga ega bulgan yerning ustki katlamiga aytiladi.

D) O’simlik ildizi taraladigan unumdorlik xususiyatiga ega bulgan yerning katlamiga
##110#Tuproqning morfologik belgilariga oid uslubiyotni birinchi marta qaysi olim ishlab chiqqan?##

А) Y Vilyams

+B) Dokuchaev

C) Y Sibirtsev

D) Y Zaxarov
##111#Tuproqning genetik qatlami necha qismga bo’linadi?##

А)4 qismga

В) 1 qismga

+C) 3 qismga

D) 2 qismga
##112#Tuproq struktura bulakchalari ustida birinchi marta kim ishlagan?##

A) Kachinskiy

В) Vilyams

С) Neustruev

+D) Zaxarov
##113#Tuproq yangi yaralmasi necha qismga va nimalardan iborat bo’ladi?##

+A) 3 ga biologik, fizikaviy, kimyoviy

B) 2 ga kimyoviy biologik

С)4 ga va xar xil aralashmalardan

D) 1 ga va fizik-kimyoviy
##114# Tuproqda yashaydigan bakteriyalar oziqlanishiga ko’ra necha turga bo’linadi?##

А)6ga


+B) 2 ga

C) 3 ga


D) 4 ga
##115#Tuproqdagi mineral moddalar necha foizni tashkil etadi?##

А) 40-50 %

В) 60-70 %

+C) 80-90 %

D) 50-60 %

##116#Tuproq va atmosferaning kimyoviy tarkibi qaysi olim tomonidan aniqlangan?##

A) Visotskiy

В)Kassovich

С)Neustruev

+D)Vinogradov


##117# Sug’oriladigan yerlardagi bedapoyada necha tonnagacha organik modda to’planadi?##

+A) 12-13 tonna

B)3-4 tonna

С)6-7 tonna

D) 4-7 tonna
##118# Gumus xosil bo’lishi to’grisidagi dastlabki biologik nazariyani kim yaratgan?##

А)Vilyams

+B)Lomonosov

C)Vernadskiy

D) Visotskiy
##119#Mexanik tarkibi qanday bo’lgan tuproqlarda gumus ko’p to’planadi?##

А) Qumli mexanik tarikbli tuproqda

В) Yengil mexanik tarikbli tuproqda

+C) Ogir mexanik tarikbli tuproqda

D) Qumok mexanik tarikbli tuproqda
##120# Gumus miqdoriga qarab barcha tuproqlar necha guruxga bo’linadilar?##

A) 6 guruxga

В) 4 guruxga

С) 5 guruxga

+D) 7 guruxga
##121# O’zbekiston tuproqlarida sho’rtoblanish qanday tuz ta‘sirida xosil bo’ladi?##

+A) Magniy korbonat

B) Kaltsiy korbonat

С) Gips


D) Natriy xlor
##122# Tuproqdagi murakkab organik modda (gumus) tarkibidagi azot minerralashib qanday birikmalar xolida o’simlikka o’tadi?##

А) Amid shaklida

+B) Nitrat va amiak shaklida

C) Ammoniy shaklida

D) Nitrat shaklida
##123#Tuproqdagi umumiy fosfor mikdori necha foizgacha bo’lishi mumkin?##

А) 0,4-0,5 %

В) 0,2-0,3 %

+C) 0,1-0,2 %

D) 0,3-0,4 %
##124# O’zbekistonning och tusli bo’z tuproqlari tarkibida (xaydalma qatlamida) azot necha foiz atrofida bo’ladi?##

A) 0,05-0,06 %

В) 0,04-0,07 %

С) 0,03-0,04 %

+D) 0,01-0,02 %
##125# Tuproq zarrachalari necha mikrongacha bo’lganda kolloidlar deb yuritiladi?##

+A) 0,2 dan 0,001 mikrongacha

B)0,1-0,2 mi

krongacha

С)0,2-0,003 mikrongacha

D) 0,02-0,003 mikrongacha


##126# Tuproq kolloidlari tuproq massasiga nisbatan necha foizgacha bo'ladi?##

А)2-3 dan 30-40 %

+B)1-2 dan 30-40 %

C) 1-3 dan 20-30 %

D) 3-4 dan 35-45 %
##127# Buz tuproqlarning bir metr kalinlikdagi katlamida necha tonna gumus buladi?##

А)70 tonna

В) 50 tonna

+C) 82 tonna

D)60 tonna
##128# Tog jinslarini nurashi necha qismga bulinadi?##

A) 4 taga

В) 1 taga

С)2 taga


+D) 3 taga

##129#.Biologik nurash boshqa nurashlardan nimasi bilan farq qiladi?##

+A) O’simlik va mikroorganizmlar katnashadi

B) Tirik organizmlar katnashadiva suv ta‘sirida boradi

С) Faqat suv ta‘sirida boradi

D) Mikroorganizmlar ishtirokida va suv ta‘sirida boradi


##130#Tuproq chirindisining axamiyati nimalardan iborat?##

А) Tuproqni fizik xossasini uzgartirishga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi

+B) O’simliklarni oziklanishi azot, korbonat angidrid manbai va tuprokdagi

kimyoviy,fizikaviy, biologik xossalarini yaxshilashga va unumdorlikni oshirishga

C) O’simlik doimiy oziklanishi uchun oshirishga tuproqni fizik xossasini uzgartirishga biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi

D) Tuproq unumdorligini oshirishga, O’simlik doimiy oziklanishi uchun oshirishga tuproqni fizik xossasini uzgartirishga biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi


##131#Gumus tarkibi necha kismdan iborat buladi?##

А) 5 kismdan

В) 2 kismdan

+C) 3 kismdan

D) 4 kismdan
##132#Tuproqdagi xayvonlar nima vazifani bajaradilar?##

A) O’simlik doimiy oziklanishi uchun oshirishga tuproqni fizik xossasini uzgartirishga biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi tuproq fizik xossasini yaxshilanishida

В) Biologik jarayonlarni ketishiga, O’simlik doimiy oziklanishi uchun oshirishga tuproqni fizik xossasini uzgartirishga biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi

С) Tuproqda organik moddalarni tuplanishida

+D) Tuprokdagi biologik jarayonlarni ketishida organik moddalarni tuplanishida strukturani axshilashida, tuprokni suv va xavo rejimini yaxshilanishida
##133#Tuproqni tusi nimaga bog’liq?##

+A) Kimyoviy tarkibi va chirindi miqdoriga

B)Chirindiga va mineral ug‘itlar miqdoriga

С)Mineral moddaga va Kimyoviy tarkibi

D) Birikmalariga va Chirindiga
##134# Tuproq kalloidlarini tugri va ilmiy asosda xal etgan olim kim?##

А)Kostichev

+B)Gedroyts

C) Uey


D)Van-Gelmont
##135#Tuproqni singdiruvchi qobiliyati necha guruxga bulinadi?##

А) 4 taga

В) 3 taga

+C)5 taga

D) 2 taga
##136#Tuproq reaktsiyasi necha xil buladi?##

A) 4 xil


В) 2 xil

С)2-3 xil

+D) 3 xil
##137# Tuproq eritmasi ishkoriy reaktsiyaga ega bulganda рН nechaga teng buladi?##

+A)8-10 ga

B)3 ga

С)4 ga


D)6 ga
##138#Tuproq unumdorligi deganda nima tushuniladi?##

А) Oziqa va tuproqda organik moddalarni tuplanishida

+B) O’simlikni butun vegetatsiya davomida suv, oziq elementlar va zaruriy hayotiy omillar

bilan ta‘minlangan sharoitda

C) Suv va Biologik jarayonlarni ketishiga, O’simlik doimiy oziklanishi uchun oshirishga tuproqni fizik xossasini uzgartirishga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi
D) Suv va ozuqa biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi tuproq fizik xossasini yaxshilanishida
##139#Tuproq unumdorligini oshirishda qo’laniladigan usullarni aniqlang?##

А) Tuproqning fitosanitariya holati tuproqni fizik xossasini uzgartirishga biologik xossalarini yaxshilashga mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sirkursatadi tuproq fizik xossasini yaxshilanishida

В) Tuproq unumdorligining biologik omillari

+C)Biologik, ximik va fizik metodlar, tuproq unumdorligining biologik omillari, tuproqning

biologik aktivligi, tuproqning fitosanitariya holati
D) Tuproqning biologik aktivligi, mineral ug‘itlar bilan boyishiga ta‘sir kursatadi biologik omillari tuproq fizik xossasini yaxshilanish holati

##140#Tuproqning agrofizik xususiyatlariga nimalar kiradi?##

А) Haydalma qatlam tuzilishi, tuproqning fitosanitariya holati

B) Tuproq qattiq qatlami

С) Tuproq strukturasi, tuproqningbiologik aktivligi

+D)Haydalma qatlam tuzilishi, tuproq strukturasi


##141#Tuproq tarkibidagi suv turlari qanday holatda bo’ladi?##

+А)Ximiyaviy birikkan, gegroskopik, parda, kapillyar, gravitatsion, bug’simon sizot suvlar

В)Ximiyaviy birikkan suv, pardali suv, Gegroskopik suv, gravitatsion suv,bug’simonpardali suv

С) Gegroskopik suv, gravitatsion suv

D) Kapiollyar suv, pardali suv, Ximiyaviy birikkan suv, pardali suv, bug’simon suv gegroskopik suv
##142#Atmosfera havosining tarkibiy qanday bo’ladi ?##

А)03Azot – 76,0 : 0-19, 0: SO2 -0,05

+C) Azot - 78, 09, kislorod 20,95, karbonat angidrid-0,

C) Azot - 77,10: 0-19, 50: SO2-0,04

D) Azot – 76,08: 0-18, 90: SO2 – 0,06
##143#Fotosintez jarayonida o’simlik atmosferadan bir tonna uglerod o’zlashtirilganda necha tonna erkin kislorod ajratib chiqaradi?##

А) 5 tonna

+B)2 tonna

D)3 tonna

С) 4 tonna
##144#Bir gektar yerdan stukasiga qancha karbonat angidrid ajralib chiqadi?##

A) 400-900 kg

B) 400-800 kg

+C)400-600 kg

D) 400-700 kg
##145#O’simliklar tuproqning umumiy g’ovakligini necha foizi havo bilan band bo’lganda yaxshi o’sadi?##

А) 25-35 % gacha

B) 20-30 % gacha

С) 25-30 % gacha

+D)25-40 % gacha

##146#O’simliklar tuproqning umumiy g’ovakligi necha foizi suv bilan band bo’lganda yaxshi o’sadi?##

+A) 75-60 %

В) 80-60 %

C) 70-65 %

D) 70-75 %


##147#Mikroorganizmlarni hayot faoliyatini bir tekis ketishi uchun tuproq harorati necha gradus atrofida bo’lishi kerak ?##

А) 9-38


+B) 12-30

C) 11-32

D) 10-35

##148#Tuproqning issiqlik xossalari nimalarga bo’linadi?##

A) Tuproqning issiqlik O’tkazuvchanligi , tuproqningbiologik aktivligi, tuproqning fizik metodlar, fitosanitariya holati
В) Tuproqning issiqlik sig’imi, Biologik, ximik va fizik metodlar, tuproq unumdorligining biologik omillari, tuproqningbiologik aktivligi, tuproqning fitosanitariya holati

+C)Tuproqning issiqlik sig’imi, issiqlik o‘tkazuvchanligi, issiqlikni singdirishi, issiqlikni tarqatigi, nurlantirishi

D) Tuproqning issiqlikni singdirishi
##149#O’simlik tarkibida mikroelementlar necha foizgacha bo’ladi?##

А) 02 % gacha

B) 0,04 % gacha

C) 0,03 % gacha

+D)0,01 % gacha

##150#O’simlik tarkibida qancha miqdorda ultramikroelementlar uchraydi?##

+A)0,001 % dankichik

B) 0,003 % gacha

В)0,002 % gacha

D) 0,004 % gachaYüklə 79,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin