# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov


Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16 - cı maddəsinin II hissəsinə görə Azərbaycan dövləti nəyin inkişafına yardım göstərir?Yüklə 0,88 Mb.
səhifə11/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16 - cı maddəsinin II hissəsinə görə Azərbaycan dövləti nəyin inkişafına yardım göstərir?

 1. - Azərbaycan dövləti iqtisadiyyatın inkişafına yardım göstərir

 2. - Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, elmin, səhiyyənin, incəsənətin inkişafına yardım göstərir

 3. - Azərbaycan dövləti kənd təsərrüfatının inkişafına yardım göstərir

 4. - Azərbaycan dövləti sosial sahəyə qayğı göstərir

 5. - Azərbaycan dövləti idmanın inkişafına yardım göstərir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 17 maddəsinin II hissəsinə görə valideynlərin borcu necə müəyyən olunub?

 1. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin borcudur

 2. Uşaqları saxlamaq valideynlərin borcudur

 3. Uşaqları böyütmək valideynlərin borcudur

 4. Uşaqları oxutmaq valideynlərin borcudur

 5. Uşaqları layiqli vətəndaş kimi yetişdirmək valideynlərin borcudur.

 1. Hansı dinlərin yayılması və tətbiqi qadağandır?

 1. - Dövlət mənafeyinə yönələn dinlərin yayılması və tətbiqi qadağandır

 2. - Zorakılığı tətbiq edən dinlərin yayılması və tətbiqi qadağandır

 3. - İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və tətbiqi qadağandır

 4. - Dini fanatizmi yayan dinlərin yayılması və tətbiqi qadağandır

 5. - Xristianlıq dininin yayılması

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 18 - ci maddəsinin III hissəsinə görə dövlət təhsil sisteminin xarakterləri necə müəyyən olunur?

 1. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır

 2. Dövlət təhsili sistemi elmi xarakter daşıyır

 3. Dövlət təhsil sistemi ümumi xarakter daşıyır

 4. Dövlət təhsil sistemi dini xarakter daşıyır

 5. Dövlət təhsil sistemi icbarı xarakter daşıyır.

##num= 10// level= 1// sumtest=51 // name= Konstitusiyada beynəlxalq siyasət //

 1. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ hansı orqana mənsubdur?

 1. - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə

 2. - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə

 3. - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə

 4. - Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına

 5. - Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsinə yol verilirmi?

 1. Yol verilmir. Bu, qadağandır

 2. İstisna hallarda yol verilir

 3. Xarici vətəndaşlara yol verilir

 4. Xarici hüquqi şəxslərə yol verilir

 5. Konstitusiyada bu hal nəzərdə tutulmayıb.

 1. Azərbaycan Respublikası hansı məqsədlə alınmış borcları öhdəlik kimi qəbul etmir və ödəyə bilməz?

 1. - Müharibə məqsədi ilə alınmış borclar öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz

 2. - Azərbaycan dövlətinə zərər vurmaq məqsədi ilə alınmış borclar öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz

 3. - Azərbaycan dövlətinə qarşı qiyama və ya dövlət çevrilişinə kömək məqsədi ilə alınmış borclar Azərbaycan Respublikası tərəfindən öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz

 4. - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin ölkənin sosial - iqtisadi inkişafı üçün aldığı borclar öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz

 5. - Təhsil məqsədi üçün alınmış borclar öhdəlik kimi qəbul edilə və ödənilə bilməz.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsinə yol verirmi?

 1. Talış dilində danışığa yol verilir.

 2. Yol vermir;

 3. Rus dilində danışığa yol verilir;

 4. Ləzgi dilində danışığa yol verilir;

 5. Bəli, yol verir;

 1. Konstitusiyanın 24 - cü maddəsində insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının əsas prinsipləri haqqında nə deyilir?

 1. - Hər kəs doğulduğu andan azaddır, hüquq və azadlıqlara malikdir;

 2. - Hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır;

 3. - Hər kəsin hüquq və azadlıqları toxunulmazdır və dövlət tərəfindən qorunur;

 4. - Azərbaycan Respublikasında hüquq və azadlıqlar pozularsa, bu, müvafiq məsuliyyətə səbəb olur;

 5. - Dövlət hər kəsin hüquqlarına təminat verir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. «Bərabərlik hüququ» dedikdə nə başa düşülür?

 1. - Milliyyətindən, mülkiyyətindən, təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq vətəndaşlar qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdirlər.

 2. - Hamı dövlət və cəmiyyət qarşısında bərabər hüquqlara malikdir, qadınla kişi məhkəmə qarşısında eyni hüquqlara malikdir. Dövlət kimliyindən asılı olmayaraq hər kəsin bərabərliyinə təminat verir;

 3. - Hamı qanun qarşısında bərabərdir, hər kəs qanuna tabedir. Qadınla kişinin hüquqları dövlət tərəfindən qorunur, irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilin-dən, cinsindən, mənşəyindən asılı olmayaraq hər kəs bərabər hüquqlara malikdir;

 4. - Hər bir vətəndaşın hüquqları bərabərdir. Qadınla kişi eyni hüquqlara malikdir. Onların hüquqları milliyyətindən, dilindən, dinindən asılı olmayaraq, dövlət tərəfindən qorunur;

 5. - Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir, kişi və qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır; Dövlət irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətdən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Hər kəsin hansı üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır?

 1. - Hər kəsin Konstitutsiyaya u yğun olaraq öz hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır;

 2. - Hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələrlə öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır;

 3. - Hər kəs ümumbəşəri dəyərləri əsas tutaraq, öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququna malikdir;

 4. - Qanuna zidd olmayan qaydalarla hər kəsin hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır;

 5. - Əxlaqa zidd olmayan qaydalarla hər kəsin hüquq və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası tam ləğv edilənədək yalnız hansı cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər?

 1. - Dövlət və cəmiyyət əleyhinə yönələn cinayətlərə görə tətbiq edilə bilər;

 2. - Adamöldürmə kimi ağır cinayətlərə görə tətbiq oluna bilər;

 3. - İnsanlıq əleyhinə yönəldilmiş cinayətlərə görə tətbiq edilə bilər;

 4. - Yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına qarşı xüsusi ilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər;

 5. - Xalqa qarşı yönələn cinayətlərə görə tətbiq edilə bilər.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Hər kəsin mülkiyyətində hansı əmlak ola bilər?

 1. Hər kəsin mülkiyyətində daşınan və daşınmayan əmlak ola bilər;

 2. Hər kəsin mülkiyyətində daşınan mülkiyyət ola bilər;

 3. Hər kəsin mülkiyyətində daşınmaz mülkiyyət ola bilər;

 4. Hər kəsin mülkiyyətində məhdudiyyət qoyulmadan istənilən qədər əmlakı ola bilər;

 5. Hər kəsin mülkiyyətində yalnız qanun yol verdiyi hallarda əmlakı ola bilər.

 1. Əmlakın tam müsadirəsinə yol verilirmi?

 1. Bəli, yol verilir;

 2. Xeyr, yol verilmir;

 3. Cinayət yolu ilə qazanılan əmlakın tam musadirəsinə yol verilir;

 4. Qanunda belə hal istisna hallarda tətbiq olunur;

 5. Yalnız daşınan əmlak müsadirə oluna bilər.

 1. Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə hansı halda yol verilə bilər?

 1. - Məhkəmə qaydasında yol verilə bilər;

 2. - Bazar qiymətlərinə uyğun haqqı ödənilməklə yol verilə bilər;

 3. - Yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər;

 4. - Qarşılıqlı razılıq əsasında yol verilə bilər;

 5. - İstisna hallarda yol verilə bilər.

 1. 4

 2. 3

E) 3 15

A) 5 28


 1. Əqli mülkiyyət hüququnun hansı növləri var?

 1. Müəlliflik hüququ, ixtiraçılıq hüququ;

 2. Müəlliflik hüququ, kəşf hüququ, ssenari yazmaq hü-ququ;

 3. İxtira hüququ, səmərəli təkliflər vermək hüququ;

 4. Filmlər çəkmək, səmərəli təkliflər vermək hüququ;

 5. Müəlliflik hüququ, nəşr hüququ, ixtira hüququ.

 1. Şəxsi həyata müdaxilə etməyə yol verilirmi?

 1. - Cinayət baş verməsi ehtimalına görə şəxsi həyata müdaxilə etməyə yol verilir;

 2. - Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi həyata müdaxiləetmək qadaqandır;

 3. - Şəxsi həyatla bağlı sirlər qorunur və heç kəsin buna müdaxiləetməyə haqqı yoxdur;

 4. - Şəxsin öz razılığı olarsa, müdaxiləyə yol verilir;

 5. - Əxlaqi nöqteyi - nəzərdən şəxsi həyata müdaxilə edilməsi yol verilməzdir.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Hansı hal istisna olmaqla şəxsin həyatına, fiziki və mənəvi sağlamlığına, mülkiyyətinə, mənzilinə qəsd etmək, ona qarşı zor işlətmək qadağandır?

 1. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla;

 2. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla;

 3. Fərmanlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla;

 4. Sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla;

 5. Məhkəmə qərarlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla.

 1. Şəxsin yazışma, telefon danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələrilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq hüququ hansı halda məhdudlaşdırıla bilər?

 1. - Şəxs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydaları üzrsüz olaraq pozduqda onun rabitə sirrini saxlamaq hüququ məhdudlaşdırıla bilər;

 2. - Şəxs telefon danışıqları, poçt və teleqraf və digər rabitə vasitələrinin haqqını vaxtında ödəmədikdə onun hüquqları məhdudlaşdırıla bilər;

 3. - Bu hüquq qanunla nəzərdə tutulmamış qaydada cinayətin qarşısını almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla bilər;

 4. - Bu hüquq fövqəladə vəziyyət şəraitində məhdudlaşdırıla bilər;

 5. - Bu hüquq hərbi vəziyyət şəraitində məhdudlaşdırıla bilər.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Kimsə zorla evləndirilə (ərə verilə) bilərmi?

 1. Xeyr, heç kəs zorla evləndirilə (ərə verilə) bilməz;

 2. Valideynlərin razılığı ilə evləndirilə bilər;

 3. Əgər qız nigah yaşına çatıbsa, bu, mümkündür;

 4. Adət - ənənələr buna yol vermir;

 5. Kişinin ailə qurmaq məqsədi varsa, bu hal mümkündür.

 1. Hansı hallar istisna olmaqla, mənzildə yaşayanların iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.

 1. - Qanunu pozmaqla heç kəs mənzilə daxil ola bilməz;

 2. - Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məhkəmə qərarı istisna olmaqla heç kəs mənzilə daxil ola bilməz;

 3. - Prokurorun icazəsi olmadan heç kəs mənzilə daxil ola bilməz;

 4. - Polisin icazəsi olmadan heç kəs mənzilə daxıl ola bilməz;

 5. - Ev sahibinin iradəsi əliyhinə heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.

A) 1

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35 - ci maddəsinin 1 - ci hissəsinə görə əmək nəyin əsasıdır?

 1. Əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır;

 2. Əmək isçinin maddi rifahının əsasıdır;

 3. Əmək vətəndaşın əmək fəaliyyətinin əsasıdır;

 4. Əmək işçinin əmək qabiliyyətinin və işgüzarlığın əsasıdır;

 5. Əmək işçinin həm fiziki, həm də zehni qabiliyyətinin əsasıdır.

 1. Şəxs hansı halda zorla işlədilə bilər?

 1. 2 - ci, 3 - cü, 4 - cü hallarda.

 2. Məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan məcburi əməyə cəlb etməyə yol verilir;

 3. Hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar işlətməyə yol verilir;

 4. Fövqəladə və hərbi vəziyyət zamanı işlədilə bilər;

 5. Zorla işlədilə bilməz;

 1. Şəxs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilər-mi?

 1. - Qanun məcburi əmək müqaviləsi bağlamağa yol verir.

 2. - Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz.

 3. - Fövqəladə şəraitdə şəxs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilər.

 4. - İstisna hallarda məcburi müqavilə bağlamağa icazə verilir.

 5. - Konstitusiyada bu barədə fikir yoxdur.

E) 3 15

A) 5 28


E) 3

 1. Əmək muqaviləsi əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ məhdudlaşdırıla bilərmi?

 1. Mötəbər dövlət tədbirləri olduqda tətil hüququ məhdudlaşdırıla bilər.

 2. Tətil hüququnun məhdudlaşdırılmasına yol verilmir;

 3. Bu hal konstitusiyada göstərilməyib;

 4. İşəgötürənin qərarı əsasında məhdudlaşdırıla bilər;

 5. Yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda məhdudlaşdırıla bilər;

 1. Kimlər tətil edə bilməzlər?

 1. - İdmançılar tətil edə bilməzlər;

 2. - Təhsil işçiləri tədrislə bağlı tətil edə bilməzlər;

 3. - Səhiyyə işçiləri heç bir halda tətil edə bilməzlər;

 4. - Silahlı Qüvvələrdə və diqər silahlı birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər;

 5. - Hüquqi şəxslər tətil edə bilməzlər.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş, lakin gündə neçə saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir?

 1. 5 saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir.

 2. 6 saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir;

 3. 7 saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir;

 4. 9 saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir;

 5. 8 saatdan artıq olmayan iş günü təmin edilir;

 1. Əmək müqaviləsi ilə işləyənlərə qanunla müəyyən edilmiş ildə azı hər dəfə neçə təqvim günündən az olmayan ödənişli məzuniyyət verilməsi təmin edilir?

 1. 21 gündən az olmayan;

 2. 30 gündən az olmayan;

 3. 35 gündən az olmayan;

 4. 40 gündən az olmayan;

 5. 50 gündən az olmayan.

 1. Yardıma möhtac olanlara kömək etmək ilk növbədə kimlərin borcudur?

 1. Dövlətin;

 2. Onların ailə üzvlərinin;

 3. İctimai təşkilatların;

 4. Sosial təminat orqanlarının;

 5. Qohum - əqrəbanın.

 1. Şəxs hansı hallarda sosial təminat hüququna malikdir?

 1. - Şəxs uzun müddət işsiz qaldıqda;

 2. - Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir;

 3. - Şəxsin maddi rifah halı pis olduqda;

 4. - Şəxs əsgəri xidmətə çağırıldıqda;

 5. - Şəxsin qaçqın və məcburi köçkün statusu olduqda.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Hansı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə dövlət zəmanət verir?

 1. - Əlillik və xəstəliklə bağlı təhsilini davam etdirənlərə.

 2. - Yaxşı oxuyan şəxlərin təhsilini davam etdirməsinə;

 3. - Hərbi xidmətlə bağlı təhsilini davam etdirənlərə;

 4. - Elmi dərəcə ilə bağlı təhsilini davam etdirənlərə;

 5. - Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, istedadlı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə;

E) 3 15

A) 5 28


 1. Kimlər öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilər?

 1. İstisna hallarda buna yol verilir.

 2. Cinayətkarlar məcbur edilə bilər;

 3. Şəxs müstəsna hallarda məcbur edilə bilər;

 4. Siyasi sığınacaq hüququ olanlar məcbur edilə bilər;

 5. Heç kəs məcbur edilə bilməz;

 1. Şəxs dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini yaymaq hüququna malikdirmi?

 1. Bəli, malikdir;

 2. Malik deyildir;

 3. Dindar olsa, malikdir;

 4. Dini fanatizmlə bağlı əqidəsini yaymaq hüququ yoxdur;

 5. Qanun yol verdiyi hallarda malikdir.

 1. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi hansı halda sərbəstdir?

 1. - Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi tərbiyəvi xarakterlidirsə, mümkündür;

 2. - Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi xalqın rahatlığını pozmursa, mümkündür;

 3. - Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir;

 4. - Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi başqa dinlərə zərər vurmursa, mümkündür;

 5. - Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi yaşayışı poz-mursa, mümkündür.

 1. 3

 2. 1

E) 3 15

A) 5 28


 1. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qa-zandırırmı?

 1. Bəraət qazandırır;

 2. Xeyr, bəraət qazandırmır;

 3. Qismən bəraət qazandırır;

 4. Qanunda nəzərdə tutulan hallarda bəraət qazandırır;

 5. Əxlaqa ziddirsə, bəraət qazandırmır.

 1. Kimlərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər?

 1. - Seçki siyahısında olmayan şəxslərin;

 2. - Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti təsdiq olunmuş şəxslərin;

 3. - Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmur-larının, din xadimlərinin, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında və qanunda nəzərdə tutulan digər şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər;

 4. - Hüquq - mühafizə orqanlarında çalışan şəxslərin;

 5. - Prokurorluq orqanlarında çalışan şəxslərin.

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasında seçki hüququ hansı normativ hüquqi aktla tənzimlənir?

 1. Dairə Seçki Komissiyası haqda əsasnamə ilə;

 2. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi ilə;

 3. Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı ilə;

 4. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və seçki məcəlləsi ilə;

 5. Məntəqə Seçki Komissiyası haqda əsasnamə ilə.

 1. Başqa şəxsin əvəzinə səs verən və ya bunun üçün şərait yaradan vətəndaşlar hansı məcəlləyə uyğun məsuliyyət daşıyırlar?

 1. - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun;

 2. - Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğun;

 3. - Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun;

 4. - Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinə uyğun;

 5. - Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun

E) 3 15

A) 5 28


 1. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi nə vaxt qəbul olunub?

 1. 2005 - ci il 21 sentyabr tarixdə.

 2. 1995 - ci il 20 avqust tarixdə;

 3. 1999 - cu il 18 noyabr tarixdə;

 4. 2001 - ci il 20 oktyabr tarixdə;

 5. 2003 - cü il 27 may tarixdə;

 1. Seçki hüququ dedikdə nə başa düşülür?

 1. - Vətəndaşın öz iradəsini ifadə etmək hüququ başa düşülür.

 2. - Vətəndaşın öz namizədini seçmək hüququ başa düşülür

 3. - Vətəndaşın seçilmək hüququ başa düşülür

 4. - Vətəndaşların Referendumda iştirak etmək hüququ başa düşülür


 5. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə