## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 18// level= 1// sumtest=6 // name= Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi. //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə13/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

##num= 18// level= 1// sumtest=6 // name= Uşaqların tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi. //


1. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin fiziki tərbiyə məqsədi daşıyan fəaliyyət istiqaməti

A) Ağlın çırağı

B) İş insanın cövhəridir

C) Güclülər, cəsurlar, çeviklər

D) Yaşıl dünya

E) Mərhəmət

2. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri

1 - sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır

2 - beynəlmiləlçi olmalıdır

3 - ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır

4 - yaxşı istirahət etməyi bacarmalıdır

5 - əmək təcrübəsinə malik olmalıdır

6 - uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır

A) 2; 3; 5

B) 1; 4; 6

C) 3; 5; 6

D) 2; 4; 6

E) 1; 2; 3

3. Ailə tərbiyəsinə mənfi təsir göstərən səbəblər

1 - ailələrin iqtisadi vəziyyətinin zəif olması

2 - ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin aşağı olması

3 - normal ailə münasibətləri

4 - boşanma hallarının artması

5 - ailə və məktəb arasında əlaqə

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 4, 5

4. Məktəblə ailənin fərdi əlaqə formalarını müəyyən edir

1 - müəllimlərin ailələrə gedişi

2 - sinif, valideyn yığıncağı

3 - valideynin məktəbə dəvət edilməsi

4 - ümumi məktəb yığıncaqları

5 - gündəlik vasitəsilə

6 - pedaqoji lektoriyalar

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 6

D) 2, 4, 5

E) 1, 5, 6

5. Şagirdlərin tərbiyəsində birgə fəaliyyət göstərən sistemi müəyyən edin

1 - məktəb

2 - təhsil idarəsi

3 - təhsil nazirliyi

4 - ailə

5 - dövlət

6 - həmkarlar təşkilatı

7 - ictimaiyyət

A) 5, 6, 2

B) 1, 2, 4

C) 4, 6, 3

D) 1, 4, 7

E) 3, 5, 7

6. Gün rejimi əsasında bədən tərbiyəsi sağlamlıq tədbirlərin növləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - evdə

2 - əmək təlimi dərslərində

3 - məktəbdə

a - sağlamlıq günləri, idman gecələri

b - gəzintilər, mütəhərrik oyunlar, dərslərə hazırlaşarkən bədən tərbiyəsi fasilələri

c - ümumi fiziki hazırlıq, idman bölmələri

d - bədən tərbiyəsi fasilələri

e - tənəffüslərdə mütəhərrik oyunlar, ibtidai siniflərdə bədən tərbiyəsi fasilələri, məşğələlərdən əvvəl gimnastika

A) 1 - e; 2 - a; 3 - c

B) 1 - a; 2 - e; 3 - b

C) 1 - c; 2 - a; 3 - d

D) 1 - d ; 2 - b; 3 - e

E) 1 - b; 2 - d; 3 - e

##num= 19// level= 1// sumtest=20 // name= Məktəbin idarə edilməsi və ona rəhbərlik //


1. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa düşülür?

A) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının formalaşdırılması

B) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə əlaqəsinin təmin edilməsi

C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni metodlardan istifadə

D) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi

E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın əlaqələndirilməsi

2. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?

1 - sözlə əməlin birliyi

2 - ciddi və sərt davranış

3 - müsbət nümunəsi

4 - qoyduqları qadağalar

5 - uşağa vahid tələblər verməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4

3. Mövcudluq müddətinə görə fərqlənən uşaq birlikləri

1 - daimi

2 - təsadüfi

3 - mütəşəkkil

4 - müvəqqəti

5 - situativ

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5

4. Məktəbin direktorunun təşkilati işinə aiddir

1 - Məktəbin maddi - texniki bazasının gücləndirilməsi

2 - Məktəbin kadrlarının seçilib yerləşdirilməsi

3 - Dərs cədvəlini tutmaq

4 - Şagirdlərin yaradıcı birliklərinin işinin təşkili

5 - Pedaqoji kadrların yüksək işgüzarlığını təmin etmək şəraitinin yaradılması

A) 4; 5; 1

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 4

D) 2; 4; 5

E) 5; 3; 4

5. Proqram mənbələrinə daxil olanların məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - Təhsil Qanunu

2 - Qanuna müvafiq verilmiş təhsil qanunvericilik aktları

3 - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

4 - Təhsil müəssisələrinin Nizamnamələri

A) 2, 3, 4, 1

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 3, 4, 2, 1

E) 4, 1, 2, 3

6. İdarəetmənin mərhələləri ardıcıllığını seç

1 - məqsəd irəli sürülür

2 - görüləcək işin proqramı işlənir

3 - vəziyyət öyrənilir

4 - təshihlər aparılır, əks əlaqə yaradılır

5 - proqram üzrə işin təşkili təmin edilir

6 - qiymətləndirilir və nəticə çıxarılır

A) 5, 1, 4, 6, 3, 2

B) 2, 4, 5, 6, 3, 1

C) 4, 3, 2, 5, 1, 6

D) 6, 2, 4, 5, 1, 3

E) 1, 3, 2, 5, 4, 6

7. Məktəbi idarəetmə sisteminin strukturunda dörd səviyyə və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 – birinci səviyyə

2 – ikinci səviyyə

3 – üçüncü səviyyə

4 – dördüncü səviyyə

a - dövlət orqanı tərəfindən seçilmiş məktəb direktoru, məktəb şurası, şagird komitəsi, ictimai təşkilatların rəhbərləri

b - dövlət, qeyri dövlət müəssisələri, təhsil şöbələri, şöbə rəhbərləri

c - şagirdlər sinif və ümumməktəb şagird özünüidarəsi

d - müəllimlər, tərbiyəçilər, sinif rəhbərləri

e - məktəb direktorlarının müavinləri, məktəbin psixoloqu, sosial pedaqoqu, inzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor köməkçisi

A) 1 - d ; 2 - b; 3 - e; 4 - a

B) 1 - b; 2 - c; 3 - c; 4 - e

C) 1 - c; 2 - d; 3 - b; 4 - d

D) 1 - a; 2 - e; 3 - d; 4 - c

E) 1 - e; 2 - a; 3 - a; 4 - b

8. Pedaqoji sistemlərin idarəetmə dəyərləri

1 - dəyər məqsədlər

2 - dəyər təşkil

3 - dəyər biliklər

4 - dəyər münasibətlər

5 - dəyər bacarıqlar

6 - dəyər vərdişlər

7 - dəyər kompetensiyalar

8 - dəyər keyfiyyətlər

A) 4; 3; 2; 8

B) 2; 4; 6; 7

C) 7; 6; 5; 4

D) 1; 3; 4; 7

E) 6; 5; 4; 3

9. Pedaqoji sistemlərin idarəetmə dəyərləri və onlar araslndakl uyğunluğu tapın

1 - Dəyərlər - məqsədlər

2 - Dəyərlər - biliklər

3 - Dəyərlər - münasibətlər

4 - Dəyərlər - keyfiyyətlər

a - idarəetmə sahəsində biliklərin əhəmiyyəti və mənasını açır

b - pedaqoji prosesin iştirakçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin, pedaqoji və şagird kollektivlərində şəxsiyyətlərarası münasibətlər

c - tam pedaqoji prosesin idarəetmənin məqsədinin əhəmiyyətivə mənasını açıb göstərir

d - məktəbdaxili nəzatəri aşkar etmək

e - idarəetmənin subyekti olan məktəb rəhbərinin – menecerin müxtəlif fərdi, kommunikativ, davranış keyfiyyətlərini açır

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - b

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e; 4 - d

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - e

D) 1 - d ; 2 - e; 3 - c; 4 - a

E) 1 - e; 2 - c; 3 - a; 4 - c

10. Tərbiyəvi işin pedaqoji təhlili zamanı onun keçirilmə ardıcıllığını göstər

1 - birgə planlaşdırma

2 - tərbiyə işin bilavasitə keçirilməsi

3 - işi birgə yekunlaşdırmaq və onun təhlili

4 - işin hazırlanmasında uşaqların iştirakı və müəllimlərin pedaqoji rəhbərliyinin xüsusiyyətləri

5 - məqsədin birgə müəyyənləşdirilməsi, tərbiyəvi işin vəzifələri, keçirilmə forması

A) 2; 4; 3; 1; 5

B) 3; 2; 1; 5; 4

C) 5; 4; 3; 2; 1

D) 3; 1; 5; 2; 4

E) 5; 1; 4; 2; 3

11. Məktəb işinin planlarının növlərini göstər

1 - ümumi

2 - perspektiv

3 - xüsusi

4 - illik

5 - cari

A) 4; 5; 1

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 2; 3; 4

E) 1; 3; 4

12. Məktəbdə idarəetmə fəaliyyətinin müxtəlif formalarını ardıcıllıqla qeyd edin

1 - pedaqoji şura

2 - məktəb şurası

3 - direktoryanı müşavirə

4 - metod - seminar

5 - komisiyaların iclasları

6 - direktorun müavini yanında müşavirə

7 - operativ müşavirə

8 - şagird komitəsinin iclası

A) 3; 1; 4; 7; 8; 5; 2; 6

B) 2; 1; 3; 6; 7; 4; 5; 8

C) 5; 3; 2; 1; 6; 7; 8; 4

D) 8; 7; 6; 5; 4; 3; 1; 2

E) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

13. Müəllimlərin ixtisasartırmaları yollarını qeyd edin

1 - özünü təhsillə

2 - ictimai tərəqqinin tələbləri ilə ayaqlaşmaq

3 - qabaqcıl iş təcrübəsinin yaradıcı şəkildə öyrənilməsi

4 - konfrans və seminarlarda, pedaqoji mühazirələrdə iştirak etməsi

5 - sinif iclası

A) 3; 4; 5

B) 1; 3; 4

C) 5; 4; 3

D) 1; 2; 3

E) 4; 5; 1

14. Attestasiyanın mərhələlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - komissiyanın yaradılması

2 - qərarların qəbulu

3 - qiymətləndirmənin təşkili

A) 3; 1; 2

B) 1; 2; 3

C) 3; 2; 1

D) 1; 3; 2

E) 2; 3; 1

15. Attestasiyanın prinsipləri

1 - könüllülük

2 - açıqlıq

3 - fərdi yanaşma

4 - sistemlilik

5 - tamlıq

6 - obyektivlilik

A) 3; 2; 5; 4; 1

B) 5; 4; 2; 3; 1

C) 6; 5; 3; 4; 2

D) 2; 3; 4; 5; 6

E) 1; 2; 4; 5; 6

16. Pedaqoji şuranın sahələri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - istehsalat rəsmi sahə

2 - elmi - pedaqoji sahə

a - elmi metodiki fəaliyyətinin inkişafı pedaqoji kollektivin peşə ixtisasının yüksək səviyyəsinə

b - elmi - pedaqoji sahəyə yuxarı orqanların göstərişlərinin elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, pedaqoji prosesin təhlili

c - məktəbin illik planının təsdiqi, rüblərin yekunları, müzakirəsi, imtahanlara hazırlıq və onların təşkilinin planının təsdiqi, şagirdlərin sinifdən sinfə keçirilməsi və buraxılışı, dərs ilinin yekunlar

d - təlim - tərbiyə prosesinin təşkili ilə bağlı məsələləri həll etməli, onu təkmilləşdirmək yollarını müəyyənləşdirməlidir

e - pedaqoji şuralar təlim və təhsil - tərbiyənin əsas problemlərini işləyib hazırlayır

A) 1 - b; 2 - d

B) 1 - c; 2 - e

C) 1 - b; 2 - c

D) 1 - e ; 2 - a

E) 1 - a; 2 - b

17. Məktəb şurasının sektoru və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 – pedaqoji sektor

2 – valideyn sektoru

3 – şagird sektoru

a - kadr məsələləri ilə məşğul olur, müəllimlərin ixtisasını artırmaqla və onların attestasiyası ilə məşğul olur

b - uşaq özünüidarəsinin funksiyalarını həyata keçirir, növbətçiliyi, idman yarışlarını, yürüşləri, olimpiadaları təşkil edir

c - məktəbin perspektivləri və cari ildə vəzifələri haqqında direktorun məruzəsini dinləyir və müzakirə edir

d - məktəbin təmiri məsələlərinə kömək edir, valideynlərlə iş aparılır, tərbiyəvi tədbirlərin keçirilməsinə kömək göstərir

e - bu və ya digər sahələrə cavabdeh olan adamların məlumatınıdinləyir, qəbul olunan qərarların həlli yollarını müəyyənləşdirir

A) 1 - d ; 2 - c; 3 - e

B) 1 - d; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - a; 2 - d; 3 - b

E) 1 - b; 2 - e; 3 - a

18. Məktəbdaxili nəzarətin təşkilinə verilən tələblərin ardıcıllığını göstərin.

1 - nəzarətin sistematikliyi

2 - nəzarətin təsirliliyi

3 - nəzarətin obyektivliyi

4 - nəzarətin həyata keçirilməsinin səriştəli olması

A) 1; 2; 3; 4

B) 4; 3; 2; 1

C) 3; 4; 1; 2

D) 3; 2; 4; 1

E) 1; 3; 2; 4

19. Məktəbdaxili nəzarətin növlərini və onun uyğunluqlarını tapın

1 - tematik nəzarət

2 - frontal nəzarət

a - tematik nəzarətin məzmununu pedaqoji proseslərin müxtəlif istiqamətləri tə. kil edir

b - müəllimin fəaliyyətində şəxsi nəzarət onun professional təşəkkülü üçün stimuldur

c - frontal nəzarət pedaqoji kollektivin, metodbirləşmələrin və ayrıca müəllimin fəaliyyətini hərtərəfli öyrənməyi nəzərdə tutur

d - məktəbdə müntəzəm nəzarət sisteminin yaradılmasına yönəldilmişdir

e - keçirilən nəzarətin nəticələri pozitiv dəyişikliklərə gətirib çıxarır

A) 1 - c; 2 - e

B) 1 - b; 2 - d

C) 1 - a; 2 - c

D) 1 - d ; 2 - a

E) 1 - e; 2 - b

20. Nəzarətin formalarını seçin

1 - şəxsi nəzarət

2 - sinif - ümumiləşdirici nəzarət

3 - tematik nəzarət

4 - fənn ümumiləşdirici nəzarət

5 - frontal nəzarət

6 - tematik ümumiləşdirici nəzarət

7 - kompleks ümumiləşdirici nəzarət

A) 5; 4; 3; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 6; 7; 5; 4; 3

D) 1; 2; 4; 6; 7

E) 5; 3; 6; 7; 4


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə