## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 22// level= 1// sumtest=24 // name= Y. A. Komenskinin pedaqoji sistemi //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə16/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

##num= 22// level= 1// sumtest=24 // name= Y. A. Komenskinin pedaqoji sistemi //


1. “Ağ lövhə”, “Azad tərbiyə”, “Pansofiya”, “Tərbiyəedici təlim” nəzəriyyələrinin müəllifləri

A) C. Lokk, J. J. Russo, I. F. Herbart, Y. A. Komenski

B) J. J. Russo, Y. A. Komenski, C. Lokk, I. F. Herbart

C) I. F. Herbart, C. Lokk, J. J. Russo, Y. A. Komenski

D) Y. A. Komenski, C. Lokk, I. F. Herbart, J. J. Russo

E) C. Lokk, J. J. Russo, Y. A. Komenski, I. F. Herbart

2. Bu kitab Y. A. Komenskinin pansofiya ideyasına uyğun tərtib edilən, ibtidai bilikləri əhatə edən uşaq ensiklopediyasıdır. Bu kitab məktəbi həyata, həyatı məktəbə gətirmişdir.

A) Böyük didaktika

B) Real aləm şəkillərdə

C) Yaxşı təşkil edilmiş məktəbin qanunları

D) Dillərin açıq qapısı

E) Dünyanın dolaşıq yolları

3. Y. A. Komenskiyə görə təlimin əsasını üç pillə təşkil edir. Həmin pillələrin ardıcıllığını müəyyən edin: 1 - çalışmalar pilləsi; 2 - hisslər, qavrayış; 3 - müəllimin şərhi, müqayisəsi

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 1

D) 2, 1, 3

E) 1, 3, 2

4. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü məktəblər və oradakı təhsilin məzmununun uyğunluğunu göstərin

1 – Ana qucağı məktəbi

2 – Ana dili məktəbi

3 – Latın dili məktəbi

4 – Akademiya

a- universitetlərdə təhsil

b- “yeddi sərbəst sənət”lə tanışlıq

c- uşaqların nitqinin inkişafı

d- uşağın fiziki inkişafı, ətraf aləm haqqında məlumat, xarici hiss üzvlərinin inkişafı

A) 1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

D) 1 - d; 2 - c; 3 - b; 4 - a

E) 1 - a; 2 - d; 3 - b; 4 - c

5. Hansi klassik pedaqoqun didaktik görüşlərinin əsasında pansofiya - “hamıya hər şeyi öyrətmək” - ideyası durur.

A) J. J. Russo

B) Y. A. Komenski

C) C. Lokk

D) Sokrat

E) İ. H. Pestalotsi

6. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə həsr olunmuş ilk elmi əsər hansıdır?

A) ”Ana dili məktəbi”

B) ”Emil və tərbiyə haqqında”

C) ”Tərbiyə haqqında düşüncələr”

D) ”Ana qucağı məktəbi”

E) ”Dillərin açıq qapısı”

7. Əyanilik prinsipini müəllimlər üçün “qızıl qayda” adlandıran pedaqoq:

A) Pestalotsi

B) K. D. Uşinski

C) Y. A. Komenski

D) A. Disterveq

E) H. Spenser

8. Y. A. Komenski “Böyük didaktika” əsərində didaktikanı necə izah edir?

A) Hamını hərtərəfli tərbiyə etmək

B) Hamıdan hər şey haqda məlumat almaq

C) Hamının xüsusiyyətlərini öyrənmək

D) Hamıya hər şeyi öyrətmək

E) Hamı üçün eyni elmlər sistemi yaratmaq

9. Y. A. Komenski hansı prinsipi müəllimlər üçün “qızıl qayda” adlandırmışdır?

A) Ardıcıllıq

B) Fərdi yanaşma

C) Sistematiklik

D) Əyanilik

E) yaşauyğunluq

10. Sinif - dərs sisteminin banisi. . .

A) C. Lokk

B) Aristotel

C) Y. A. Komenski

D) K. D. Uşinski

E) A. S. Makarenko

11. Anatomik - fizioloji, psixoloji cəhətdən qüsurlu olan uşaqların belə tərbiyədən kənarda qalmasını qəbul etməyərək:”təbiətdə bar verməyən ağac var, onu peyvənd etdikdə, yaxşı qulluq edildikdə o da bar verir” - deyən pedaqoq:

A) İ. F. Herbart

B) Y. A. Komenski

C) İ. H. Pestalotsi

D) K. D. Uşinski

E) J. J. Russo

12. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü təlim prinsiplərinin ardıcıllığı

1 - əyanilik

2 - təlimin həyatla əlaqələndirilməsi

3 - sistematiklik

4 - gücəmüvafiqlik

5 - demonstrasiya

6 - laboratoriya

7 - şüurluluq və fəallıq

8 - biliklərin möhkəmləndirilməsi

A) 3, 4, 5, 6, 7

B) 2, 5, 6, 7, 8

C) 1, 3, 4, 7, 8

D) 4, 5, 6, 7, 8

E) 2, 3, 4, 6, 8

13. Y. A. Komenskinin akademiyalar üçün nəzərdə tutduğu fakültələr

1 - ilahiyyat

2 - iqtisadiyyat

3 - fəlsəfə

4 - ritorika

5 - hüquq

6 - coğrafiya

7 - pedaqoji

8 - tibb

A) 4, 5, 6, 8

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 5, 8

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 8

14. Y. A. Komenskiyə aid olan əsərləri seçin

1 - “Böyük didaktika”

2 - “Günəş şəhəri”

3 - “Dünyanın dolaşıq yolları”

4 - “Dillərin açıq qapısı”

5 - “Pedaqoji poema”

6 - “Qarqantua və Pantaqruel”

7 - “Çex dilinin xəzinəsi”

8 - “Natiqlik tərbiyəsi”

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 3, 4, 7

C) 4, 5, 6, 7

D) 2, 4, 6, 8

E) 1, 3, 5, 7

15. Y. A. Komenski dərslikləri necə adlandırmışdır?

1 - Günəş

2 - Qızılgül bağı

3 - Səhər

4 - Cənnət

5 - Hünər bağı

6 - Qapı

7 - Darvaza

8 - Xoşbəxtliyə gedən yol

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 5

C) 4, 5, 6, 7

D) 2, 3, 6, 7

E) 2, 4, 5. 7

16. Y. A. Komenskinin yaş dövrünə uyğun olaraq təklif etdiyi məktəb sisteminin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - akademiya

2 - latın dili məktəbi

3 - ana qucağı məktəbi

4 - ana dili məktəbi

A) 1, 3, 2, 4

B) 4, 3, 2, 1

C) 3, 2, 4, 1

D) 3, 4, 2, 1

E) 4, 2, 1, 3

17. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü təlimin üç pilləsini ardıcıllıqla düzün

1 - çalışmalar pilləsi, ona dərsin 2/3 hissəsi verilməlidir

2 - müəllimin şərhi müqayisəsi, ümumiləşdirməsi

3 - hiss və qavrayışın inkişaf etdirilməsi

A) 3, 2, 1

B) 1, 2, 3

C) 2, 1, 3

D) 3, 1, 2

E) 2, 3, 1

18. Y. A. Komenskinin təbiətəmüvafiqlik prinsipini tərbiyənin mühüm qanunu kimi şərh edən pedaqoqları ardıcıllıqla göstərin

1 - K. D. Uşinski

2 - I. H. Pestalotsi;

3 - J. J. Russo

4 - A. Disterveq

A) 3, 1, 4, 2

B) 3, 2, 4, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 2, 3, 4, 1

E) 4, 3, 2, 1

19. Y. A. Komenskinin didaktikasının ardıcıllığını müəyyən edin

1 - əməli fəaliyyət

2 - nitqdən ifadəyə

3 - əyani seyrdən anlayışa

4 - çalışmalar

5 - anlayışdan yadda saxlamaya

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 3, 5, 1, 4, 2

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 4, 5, 2, 3, 1

E) 1, 2, 3, 4, 5

20. Y. A. Komenskinin gənc nəslin inkişaf illərinin bölgüsünü məntiqi ardıcıllıqla göstərin

1 - uşaqlıq

2 - gənclik

3 - yeniyetməlik

4 - yetginlik

A) 2, 4, 3, 1

B) 4, 3, 2, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 1, 3, 2, 4

E) 1, 4, 2, 3

21. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü yaş dövrlərinə uyğun məktəb sistemini müəyyən edin

1 - uşaqlıq

2 - yeniyetməlik

3 - gənclik

4 - kişiləşmə

a - akademiya

b - latın dili

c - ana dili məktəbi

d - ana qucağı məktəbi

e - bağça

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e

B) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - d

C) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - e

D) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a

E) 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d

22. Y. A. Komenskinin tərbiyənin qarşısında qoyduğu vəzifələrin tərbiyənin hansı növünə aid olduğunu uyğunlaşdırın

1 - Bizi əhatə edən xarici aləmi dərk etmək

2 - Insanın nə etməli olduğunu öyrətmək

3 - Dinə sadiq, mömin insan yetişdirmək

a - fiziki

b - əqli

c - əxlaqi

d - ideya - siyasi

e - dini

A) 1 - b, 2 - c, 3 - e

B) 1 - e, 2 - b, 3 - c

C) 1 - d, 2 - a, 3 - e

D) 1 - b, 2 - d, 3 - a

E) 1 - a, 2 - e, 3 - d

23. Y. A. Komenskinin irəli sürdüyü məktəb sisteminə təhsilin məzmun və vəzifələrini uyğunlaşdırın

1 - ana qucağı

2 - ana dili

3 - latın dili

4 - akademiya

a - uşağın fiziki inkişafı, ətraf aləm haqqında məlumat

b - yeddi sərbəst sənətlə tanışlıq, sənət öyrətmək

c - uşaqların nitqinin inkişafı, oxu, yazı, say öyrətmək

d - texnologiyaları öyrətmək

e - nəzəri biliklərin aşılanması

A) 1 - c, 2 - a, 3 - d, 4 - b

B) 1 - a, 2 - c, 3 - e, 4 - b

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - e

D) 1 - d, 2 - b, 3 - c, 4 - e

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b, 4 - e

24. Y. A. Komenskinin yaş bölgüsünə görə məktəblərin yerini uyğunlaşdırın

1 - uşaqlıq

2 - yeniyetməlik

3 - gənclik

4 - kişiləşmə

a - hər bir vilayətdə

b - hər hansı bir xarici ölkədə

c - ailədə

d - hər şəhərdə

e - hər bir icma, kənd və ya yaşayış məntəqəsində

A) 1 - a, 2 - c, 3 - e, 4 - b

B) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b

C) 1 - e, 2 - b, 3 - a, 4 - d

D) 1 - c, 2 - e, 3 - d, 4 - a

E) 1 - b, 2 - d, 3 - c, 4 - a


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə