## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 2// level= 1// sumtest=9 // name= Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri və rolu //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə2/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

##num= 2// level= 1// sumtest=9 // name= Pedaqoji elmlər sistemi. Elmlər sistemində pedaqogikanın yeri və rolu //


1. Pedaqoji elmlər sistemi necə yaranmışdır?

A) Pedaqogikanın predmetinin qeyri - müəyyənliyi nəticəsində

B) Pedaqogikanın təkmilləşməsi nəticəsində

C) Pedaqogika elminin şaxələnməsi nəticəsində

D) Pedaqogikanın təsir dairəsinin daralması nəticəsində

E) Pedaqogikanın digər elmlərlə əlaqəsi nəticəsində

2. Xüsusi pedaqogikanın sahələrinə daxil olanları göstərin

1 - surdopedaqogika

2 - sosial pedaqogika

3 - peşə ixtisas pedaqogikası

4 - tiflopedaqogika

5 - oliqofrenpedaqogika

6 - laqopediya

A) 2; 3; 4; 5

B) 1; 4; 5; 6

C) 6; 2; 3; 1

D) 5; 6; 2; 4

E) 3; 1; 5; 6

3. Fənlərin tədrisi metodikası sahəsinə daxil olanları göstərin:

1 - ayrı - ayrı fənlərin tədrisinə tətbiq edilməsi xüsusiyyətlərini tədqiq edir

2 - onun optimal metodlarını və vasitələrini öyrənir

3 - peşə fəaliyyətinin qanunauyğunluqlarını öyrənir

4 - nəzəri ümumiləşdirmələr aparır

A) 4; 1

B) 1; 3

C) 2; 4

D) 3; 2

E) 1; 2

4. Pedaqogikanın inteqrasiya etdiyi sahələrini qeyd edin.

1 - Psixologiya

2 – Fizika

3 - Anatomiya və fiziologiya

4 – Coğrafiya

5 - Məktəb gigiyenası

A) 1; 2; 3

B) 1; 3; 5

C) 3; 4; 5

D) 2; 3; 4

E) 1; 4; 5

5. Pedaqogika elminin sahələrini seçin

1 - Məktəbəqədər pedaqogika

2 - Antropologiya

3 - Xüsusi pedaqogika

4 - Pedaqoji psixologiya

5 - Ali məktəb pedaqogikası

6 - Pedaqogika tarixi

7 - Məktəb gigiyenası

A) 2; 4; 5; 7

B) 1; 2; 3; 4

C) 1; 3; 5; 6

D) 1; 2; 4; 6

E) 3; 4; 5; 7

6. Xüsusi pedaqogikanın sahələrinə aid olmayanları seçin

1 - Surdopedaqogika

2 - Pedaqoji psixologiya

3 - Etnopedaqogika

4 - Tiflopedaqogika

5 - Oliqofren pedaqogika

6 - Sosial pedaqogika

7 - Loqopediya

A) 3; 5; 7

B) 6; 5; 7

C) 2; 4; 1

D) 2; 3; 6

E) 5; 6; 7

7. Xüsusi pedaqogikanın sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 - Loqopediya;

2 - Surdopedaqogika;

3 - Oliqofrenpedaqogika;

4 - Tiflopedaqogika

A) 4; 3; 1; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 2; 1

D) 2; 4; 3; 1

E) 1; 3; 2; 4

8. Pedaqoji elm sahələrinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Ali məktəb pedaqogikası

2 - Məktəbəqədər pedaqogika

3 - Məktəb pedaqogikası

4 – Peşə təhsili pedaqogikası

5 – Orta ixtisas təhsili pedaqogikası

A) 5; 4; 3; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 2; 3; 4; 1; 5

D) 3; 4; 5; 6; 1

E) 2; 3; 4; 5; 1

9. Xüsusi pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin

1 - surdo pedaqogika

2 - tiflopedaqogika

3 – oliqofren pedaqogika

4 - loqopediya

a - lal - kar uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir

b - kor uşaqların tərbiyəsindən bəhs edir

c - əqli cəhətdən geri qalmış uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir

d - nitqi qüsurlu uşaqların təlim - tərbiyəsindən bəhs edir

A) 1 - a; 2 - b; 3 - d; 4 - c

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c; 4 - d

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - d

D) 1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

##num= 3// level= 1// sumtest=11 // name= Pedaqogikanın metodologiyası və elmi tədqiqat metodları //


1. Pedaqogika elmi öz predmeti haqqında informasiyanı . . . . vasitəsilə toplayır?

A) formaların

B) məzmunun

C) metodların

D) prinsiplərin

E) qanunauyğunluqların

2. Metodologiya . . . təşkilinin prinsip, forma və metodları haqqında təlimdir:

A) mənəviyyat məsələlərinin

B) əxlaq tərbiyəsinin

C) sosioloji tədqiqatların

D) tərbiyəvi işlərin

E) idrak fəaliyyətinin

3. Tədqiqatın fərziyyəsi (hipotezası) eksperimentin hansı növündə həyata keçirilir?

A) yoxlayıcı

B) yaradıcı - dəyişdirici

C) müəyyənləşdirici

D) kütləvi

E) epizodik

4. Metodoloji biliklərin səviyyəsini müəyyən edin.

1 - İdraki səviyyə

2 - Fəlsəfi (ümumi elmi) səviyyə

3 - Bioloji səviyyə

4 - Konkret elmi səviyyə

5 - Texnoloji səviyyə

A) 1; 4; 5

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 2; 3; 4

E) 1; 3; 5

5. Müsahibənin növlərini göstərin

1 - ümumi müsahibə

2 - qarşılıqlı müsahibə

3 - kollektiv müsahibə

4 - müəyyən problem üzrə aparılan müsahibə

5 - qabaqcadan müəyyən olunmuş suallar üzrə müsahibə

6 - intervü

A) 4; 2; 3; 1

B) 2; 3; 4; 5

C) 6; 5; 1; 2

D) 1; 6; 5; 4

E) 5; 3; 6; 4

6. Pedaqoji tədqiqatın komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1) metodlar; 2) predmeti; 3) vasitələri; 4) vəzifələri; 5) texnologiyası

A) 5; 3; 4; 1; 2

B) 1; 2; 3; 4; 5

C) 3; 4; 5; 2; 1

D) 4; 5; 3; 2; 1

E) 2; 4; 1; 3; 5

7. Pedaqoji tədqiqatların struktur səviyyələrinin məntiqi ardıcıllığını göstərin

1 - texnoloji

2 - fəlsəfi

3 - konkret elmi səviyyə

A) 2; 1; 3

B) 3; 2; 1

C) 1; 2; 3

D) 1; 3; 2

E) 2; 3; 1

8. Pedaqoji eksperimentin mərhələlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Yoxlayıcı eksperiment

2 - Müəyyənedici eksperiment

3 - Yaradıcı - dəyişdirici eksperiment

A) 1; 3; 2

B) 1; 2; 3

C) 2; 3; 1

D) 2; 1; 3

E) 3; 2; 1

9. Metodoloji biliklərin səviyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 - Fəlsəfi səviyyə

2 - Konkret elmi səviyyə

3 - Texnoloji səviyyə

a - tədqiqatın metodikası və texnikası

b - fəlsəfi biliklər sistemi

c - xüsusi elmi fənlər üzrə tədqiqatlarda tətbiq olunan prinsip və metodların məcmusu

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

10. Dialektik materializm . . . . . ən ümumi qanunlar haqqında təlimdir

1 - təfəkkürün hərəkəti

2 - inkişafı ilə bağlı

3 - təbiətin, cəmiyyətin

4 - insan beyninin

5 - varlığın dərk olunması

A) 3, 2, 5

B) 5, 2, 1

C) 1, 4, 3

D) 3, 1, 2

E) 4, 5, 2

11. Tədqiqat metodları və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin

1 – Müsahibə

2 – Anketləşdirmə

3 – Pedaqoji eksperiment

a - yazılı şəkildə keçirilən kütləvi sorğu metodu

b - irəli sürülən fərziyyənin düzgünlüyünü xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə yoxlanmağa xidmət edən metod

c - hər hansı fakt və hadisəyə müəllim və şagirdlərin münasibətini öyrənməyə imkan verən metod

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - b; 2 - a; 3 - c

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - a; 2 - c; 3 - b


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə