## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 11// level= 1// sumtest=6 // name= Təlimin təşkili formaları //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə9/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

##num= 11// level= 1// sumtest=6 // name= Təlimin təşkili formaları //


1. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?

1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər

2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər

3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər

4 - siniflərdə birləşmişlər

5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır

6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir

A) 1, 3, 5

B) 4, 2, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 6, 4, 5

2. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin

1 - dərs

2 - dərnək

3 - bilik

4 - tərbiyəvi söhbət

5 - ekskursiya

6 - ev tapşırıqları

A) 1, 4, 5

B) 2, 5, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 1, 3, 6

3. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın

1 - təlimin layihələri forması

2 - qarşılıqlı təlim sistemi

3 - sinif - dərs sistemi

4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi

5 - təlimdə Dalton - plan sistemi

A) 2, 4, 3, 5, 1

B) 5, 3, 4, 1, 2

C) 4, 1, 2, 3, 5

D) 3, 2, 5, 4, 1

E) 1, 3, 5, 2, 4

4. Təlimə nəzarətin başlıca növlərinin ardıcıllığını göstərin

1 – dövrü nəzarət

2 - yekun nəzarət

3 - tematik nəzarət

4 - cari nəzarət

A) 1, 3, 2, 4

B) 2, 4, 1, 3

C) 4, 3, 1, 2

D) 3, 1, 4, 2

E) 3, 2, 4, 1

5. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları

2 - Təhlükəsizlik tələbatları

3 - Estetik tələbatları

a - Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s.

b - Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik

c - Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə

d - Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar

e - Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar

A) 1 - a; 2 - b; 3 - c

B) 1 - b; 2 - a; 3 - d

C) 1 - c; 2 - b; 3 - e

D) 1 - e; 2 - d; 3 - a

E) 1 - d; 2 - e; 3 - b

6. Motivasiyanı öyrənmək üçün istifadə olunan xüsusi priyomlar və onların mənalarının uyğunluğunu tapın

1 - situasiyaların yaradılması

2 - şəkil üzrə nağıl söyləmək, təxəyyüldə situasiyalar yaratmaq

3 - yoldaşın seçilməsi

a - şəraiti dəyişməklə şagirdlərin davranışının dəyişməsi

b - təlim amilləri, oxumaq bacarığı, fənnə maraq

c - təxəyyülün məhsulu kimi öz münasibətini bildirir

d - motivlərin müstəqillik dərəcəsini öyrənmək

e - öyrənmə fəaliyyətinin həcmi, idrak fəaliyyətinə maraq

A) 1 - d; 2 - c; 3 - a

B) 1 - b; 2 - e; 3 - d

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - a; 2 - d; 3 - b

E) 1 - a; 2 - c; 3 - d

##num= 12// level= 1// sumtest=11 // name= Tərbiyənin mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri //


1. Tərbiyə sözünün məzmunu necə ifadə olunur?

A) insan orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir

B) müəllim və şagirdlərin xüsusi təşkil olunmuş prosesdə məqsədli və idarəolunan qarşılıqlı fəaliyyətidir

C) ekoloji, sosial, iqtisadi, ideoloji, psixoloji və s. amillərin təsiri altında insanın sosial varlıq kimi təşəkkülü prosesidir

D) şəxsiyyətin məqsədyönlü və mütəşəkkil formalaşması prosesidir

E) qoyulmuş məqsədlərə uyğun olaraq bilik, bacarıq, vərdiş və münasibətləri formalaşdırmaq və onlara nəzarəti həyata keçirmək üçün əməliyyatlar kompleksidir

2. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin

1 - tərbiyə məqsədyönlü prosesdir

2 - tərbiyə çoxamilli prosesdir

3 - tərbiyə dialektik prosesdir

4 - tərbiyə sadə prosesdir

5 - tərbiyə dəyişməyən prosesdir

6 - tərbiyə uzun sürməyən prosesdir

A) 2; 3; 6

B) 1; 5; 6

C) 3; 4:5

D) 1; 2; 3

E) 4; 5; 6

3. Tərbiyənin kateqoriyaları olan düzgün cərgələri seçin

1 - tərbiyə əbədi hadisədir

2 - tərbiyə ümumi hadisədir

3 - tərbiyə uzunsürməyən hadisədir

4 - tərbiyə milli hadisədir

5 - tərbiyə məqsədsizdir

6 - tərbiyə bəşəri hadisədir

A) 2; 3; 5; 6

B) 1; 4; 5; 6

C) 1; 2; 4; 6

D) 3; 4; 5; 6

E) 1; 2; 5; 6

4. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri göstərən düzgün cərgələri tapın

1 - cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında

2 - vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət

3 - pedaqoji və sosial təsirlər arasında

4 - uşağın daxili səyi, meyl, marağı

5 - ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında

6 - tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında

A) 4; 5; 1

B) 1; 2; 6

C) 2; 4; 6

D) 1; 3; 5

E) 4; 5; 3

5. Tərbiyə prosesinin strukturuna daxil olan mərhələləri seçin

1 - tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi

2 - münasibətlərin formalaşdırılması

3 - biliklərin əqidəyə çevrilməsi

4 - şagirdin ümumi istiqamətini formalaşdırmaq

5 - şəxsi təcrübə

6 - inkişaf istiqamətləri

A) 6; 5; 3; 2

B) 1; 2; 3; 4

C) 5; 1; 6; 4

D) 2; 4; 5; 6

E) 1; 2; 5; 6

6. Müasir tərbiyə işinin əsasında duran ideyaları göstərin

1 - tərbiyə məqsədlərində romantizm

2 - tərbiyə məqsədlərində realizm

3 - uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti

4 - böyükləri təlqin etmək

5 - özünütəyinetmə

6 - qeyri sistematiklik və ardıcıllıq

7 - könüllülük

8 - məcburilik

A) 4; 2; 7; 8

B) 2; 5:6; 8

C) 1; 2; 6; 7

D) 2; 3; 5; 7

E) 5; 6; 7; 8

7. Tərbiyənin hansı zəmində baş verməsini göstərən düzgün variantları tapın

1 - ictimai mühit

2 - ictimai münasibətlər

3 - prosesin səmərəliliyi

4 - ümumi normalar

5 - tərbiyə olunanların şəxsi təcrübəsi

6 - şəxsiyyətin formalaşması

A) 5; 6; 1

B) 2; 3; 4

C) 3; 4; 5

D) 1; 2; 5

E) 2; 4; 6

8. Tərbiyə işinin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin

1 - tərbiyə işinin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi

2 - əldə olunan nəticələrin təhlili

3 - tərbiyəvi işin təşkili

4 - tərbiyə işini planlaşdırmaq

5 - tərbiyəvi işin bilavasitə həyata keçirilməsi

A) 3; 1; 4; 2; 5

B) 1; 4; 3; 5; 2

C) 5; 2; 4; 3; 1

D) 4; 5; 2; 1; 3

E) 2; 5; 4; 1; 3

9. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Özünümüdafiə

2 - Özünüdərketmə

3 - Özünütəlqin

a - insanın öz əhval - ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hisslərini, davranışını müşahidə etmək

b - insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsidir

c - insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsidir

A) 1 - b; 2 - a; 3 - c

B) 1 - c; 2 - a; 3 - b

C) 1 - a; 2 - b; 3 - c

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - b; 3 - a

10. Yenidən tərbiyə prosesində yaxşı nəticəyə nail olmaq şərtləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Tərbiyə prosesində stimullaşdırıcı üsullar

2 - Tərbiyə prinsiplərindən istifadə olunması

3 - Uşaqla əməkdaşlıq

a - nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq

b - şagirdə yüksək mənəvi nümunə göstərmək, “subyekt - subyekt” münasibətini daima gözləmək

c - rəğbətləndirmə, nümunə, tələb və s. istifadə

A) 1 - c; 2 - b; 3 - a

B) 1 - a; 2 - b; 3 - c

C) 1 - c; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - c; 3 - a

E) 1 - c; 2 - a; 3 - b

11. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın

1 - Tərbiyə

2 - Özünütərbiyə

3 - Yenidən tərbiyə

a - yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər aşılamaq

b - uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə yiyələnir

c - özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş dövrlərində fərqli olur

d - adamın özünü saflaşdırmasıdır - xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz üzərində məqsədyönlü işləməkdir

e - tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi, məzmunu və vəzifələri var və onlar bir - birilə sıx əlaqədədirlər

A) 1 - a; 2 - b; 3 - e

B) 1 - b; 2 - c; 3 - d

C) 1 - e; 2 - d; 3 - a

D) 1 - c; 2 - a; 3 - b

E) 1 - d; 2 - e; 3 - c


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə