## Fakültə: Biologiya ## İxtisas: Kimya və Biologiya ##Bölmə: Azərbaycan


Beyin qabığına aid yazılan düzgün variantı müəyyənləşdirinYüklə 0,68 Mb.
səhifə8/9
tarix17.11.2018
ölçüsü0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Beyin qabığına aid yazılan düzgün variantı müəyyənləşdirin

 1. Hissi və hərəki neyronların sayı qabıqda təxminənmüxtəlifdir və yüzlərlə ölçülür. Burada əksər neyronlar assosiativ elementlər rolunu oynayır

 2. Hissi və hərəki neyronların sayı qabıqda təxminəneynidir vəminlərlə ölçülür. Burada əksər qlial hüceyrələr assosiativ elementlər rolunu oynayır

 3. Hissi və hərəki neyronların sayı qabıqda təxminən eynidir və minlərlə ölçülür. Burada əksər neyronlar hissi elementlər rolunu oynayır

 4. Hissi və hərəki neyronların sayı qabıqda təxminən eynidir və minlərlə ölçülür. Burada əksər neyronlar hərəki elementlər rolunu oynayır

 5. Assosiativ neyronların sayı qabıqda təxminən eynidir və minlərlə ölçülür. Burada əksər neyronlar hissi və hərəki elementlər rolunu oynayır

5. Hərəki nahiyyə baş beyin yarımkürələri qabığının hansı sahəsində yerləşir?

A) mərkəzi şırımdan arxada

B) gicgah payında

C) ənsə payında

D) mərkəzi şırımdan öndə

E) təpə payında6.Beyinin hansı sahəsində hissi və hərəki sahələr biri-birindən ayrılır?

A) hibokamp sahəsində

B) Retikulyar formasiya sahəsində

C) Limbik qabıqda

D) beyin qabığının motor sahəsində

E) Beyin yarımkürələri qabığının Roland şırımı sahəsində7.Embrional inkişaf zamanı beyin yarımkürələrinin inkişafında nə kimi dəyişikliklər baş verir?
1-Beyin yarımkürələri tədricən sagital, üfiqi və şaquli istiqamətlərdə böyüyür

2-Beyin yarımkürələri tədricən frontal, üfiqi və şaquli istiqamətlərdə böyüyür

3-Qanadvari formada beyin kötüyünü üstdən və yanlardan örtür

4- Qanadvari formada beyin kötüyünü arxadan və yanlardan örtür

5- Qanadvari formada beyin sütununu üstdən və yanlardan örtür

6-Onların səthi qalınlaşır, qırışır, formaca dəyişmir

7- Onların səthi nazikləşır, qırışır, formaca dəyişir

8- Onların səthi qalınlaşır, qırışır, formaca dəyişir

9- Boşluqları böyüyür və böyük beyin ön mədəciklərinə çevrilir

10- Boşluqları böyüyür və böyük beyin yan mərkəzlərinə çevrilir

11- Boşluqları kiçilir və böyük beyin yan mədəciklərinə çevrilir

 1. 1, 5, 8, 11

 2. 2, 4, 6, 10

 3. 2, 3, 7, 11

 4. 1, 4, 7, 9

 5. 1, 3, 6, 10


8..Böyük beyin kommissurası haqda verilən variantlardan hansılar düzgün cavabdır?

1-lifli törəmədir

2-Seqmentar törəmədir

3-Yelpiyəbənzər formada hər iki yarımkürəyə daxil olur, onları simmetrik əlaqələndirir

4-Yelpiyəbənzər formada hər iki yarımkürəyə daxil olur, onları qeyri-simmetrik şəkildə əlaqələndirir

5-İyirmi həftəlik insan dölündə onun formalaşması artıq başa çatır

6- On həftəlik insan dölündə onun formalaşması artıq başa çatır

 1. 1, 3, 6

 2. 1, 3, 5

 3. 2, 4, 5

 4. 2, 3, 6

 5. 2, 4, 5

9.Qoxu siniri haqqında qeyd olunan variantlardan hansı düzgün cavabdır?

1-Birinci cüt kəllə beyin siniri hesab olunur

2- İkinci cüt kəllə beyin siniri hesab olunur

3-Burnun selikli qişasının reseptor sahələrindən başlanıb, beynin qoxu qabarlarında qurtarır

4- Burun boşluğunun yuxarı hissəsinin reseptor sahələrindən başlanıb, beynin qoxu qabarlarında qurtarır

5-Qabarlardakı neyronların lifləri qoxu siqnallarını Ammon bynuzu və hippokamp qırışığındakı ali qoxu mərkəzinə ötürür

6- Qabarlardakı neyronların lifləri qoxu siqnallarını Ammon bynuzu və badamabənzər nüvə qırışığındakı ali qoxu mərkəzinə ötürür

7- Qabarlardakı neyronların lifləri qoxu siqnallarını Ammon bynuzu və hippokamp qırışığındakı ibtidai qoxu mərkəzinə ötürür

 1. 1, 3, 7

 2. 2, 4, 5

 3. 2, 4, 6

 4. 1, 3, 5

 5. 1, 4, 6,

10.Beyin yarımkürələri haqqında yazılan düzgün variantı müəyyənləşdirin.

1-Fərdi inkişaf prosesində paleoarxio və mezikorteks törəmələri neokorteksə nisbətən tez formalaşır

2-Fərdi inkişaf prosesində paleoarxio və neokorteks törəmələri mezikorteksə nisbətən tez formalaşır

3- Fərdi inkişaf prosesində neokorteks və mezikorteks törəmələri paleoarxioya nisbətən tez formalaşır

4-Paleoarxio və mezikorteks törəmələri sonralar qabıqaltı törəmələri əmələ gətirir

5-Paleoarxio və neokorteks törəmələri sonralar qabıqaltı törəmələri əmələ gətirir

6- Neokorteks və mezikorteks törəmələri sonralar qabıqaltı törəmələri əmələ gətirir

 1. 1, 5

 2. 2, 5

 3. 3, 6

 4. 1, 4

 5. 2, 6

11.Ontogenezdə beyin yarımkürələrinin inkişafında nə kimi hallar müşahidə olunur?

1.Beyin toxumasında girinti və çıxıntılar əmələ gəlir

2.Beyin toxumasında somanın ölçüləri artır

3- Beyin toxumasında girinti və çıxıntılar əmələ gəlməsi beyin səthinin xeyli artmasına, ölçülərininkiçilməsinə səbəb olur

4- Beyin toxumasında somanın ölçülərinin artması beyin səthinin xeyli artmasına, ölçülərininkiçilməsinə səbəb olur

5- Beyin toxumasında girinti və çıxıntılar əmələ gəlməsi beyin səthinin xeyli artmasına, ölçülərininböyüməsinə səbəb olur

6- Beyin toxumasında beyin somanın ölçülərinin artması beyin səthinin xeyli artmasına, ölçülərininböyüməsinə səbəb olur

7-Qırışıq və şırımlar yarımkürələrin səthini bərabər sahələrə ayırır

8- Qırışıq və şırımlar yarımkürələrin səthini müxtəlif sahələrə ayırır

 1. 1, 3, 8

 2. 2, 4, 7

 3. 1, 5, 7

 4. 2, 6, 8

 5. 2, 6, 7


12.Beyin qabığının fərdi inkişaf dövründə formalaşması haqqındakı uyğun cavabları müəyyənləşdirin

1-Qabıq sahələrinin formalaşması əsasən prenatal dövrün sonunda, postnatal dövrün əvvəlində həyata keçir

2- Qabıq sahələrinin formalaşması əsasən prenatal dövrün əvvəlində həyata keçir

3- Qabıq sahələrinin formalaşması əsasən postnatal dövrün əvvəlində həyata keçir

4- Qabıq sahələrinin formalaşması əsasən postnatal dövrün sonunda həyata keçir

5-Qabığın sahələri bərabər şəkildə inkişaf edir

6- Qabığın sahələri qeyri bərabər şəkildə inkişaf edir

 1. 1, 5

 2. 2, 5

 3. 1, 6

 4. 4, 6

 5. 3, 5

13.Qabığın sensomotor sahəsinə aid yuğun cavabı müəyyənləşdirin

1-Roland şırımı qabığın hissi və hərəki zonalarını biri-birindən ayırır

2- Roland şırımı qabığın assosiativ və hərəki zonalarını biri-birindən ayırır

3- Roland şırımı qabığın hissi və assosiativ zonalarını biri-birindən ayırır

4-Roland şırımı qabığın hissi və hərəki sahələri arasında yalnız şərti sərhəddir

5-Hərəki sahələrdə hissi neyronlara təsadüf olunur

6-Hərəki sahələrdə assosiativ neyronlara təsadüf olunur

7-Hissi sahələrdə hərəki neyronlara təsadüf olunur

8--Hissi sahələrdə assosiativ neyronlara təsadüf olunur

 1. 2, 6, 8

 2. 3, 6, 8

 3. 1, 5, 8

 4. 1, 6, 7

 5. 4, 5, 7

14.Qabığın premator sahəsinə aid yuğun cavabı müəyyənləşdirin

1-Hərəki mərkəzdən öndə yerləşən qırışıqdır

2- Hissi mərkəzdən öndə yerləşən qırışıqdır

3- Hərəki mərkəzdən arxada yerləşən qırışıqdır

4- Hissi mərkəzdən arxada yerləşən qırışıqdır

5-Burada hissi neyronlar çoxdur

6- Burada hərəki neyronlar çoxdur

7- Burada piramidal neyronlar çoxdur

8-Piramidal neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, solğun nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hissi mərkəzlərinə daxil olur

9- Piramidal neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, quyruqlu nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hərəki mərkəzlərinə daxil olur

10- Hərəki neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, solğun nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hərəki mərkəzlərinə daxil olur

11- Hərəki neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, quyruqlu nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hərəki mərkəzlərinə daxil olur

12- Hissi neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, quyruqlu nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hissi mərkəzlərinə daxil olur

13- Hissi neyronların akson lifləri zolaqlı cismə, solğun nüvəyə, beyincik nüvələrinə və onurğa beynin hissi mərkəzlərinə daxil olur

 1. 1, 7, 9,

 2. 2, 5, 13

 3. 3, 6, 10

 4. 4, 5, 12

 5. 3, 6, 11

15. Beyin yarımkürələri qabığında qoxu və dadbilmə üzvlərinin proyeksiya olunduğu sahələrinə aid düzgün variantı müəyyənləşdirin

1-Qabığın filogenetik cəhətdən qədim törəmələrində yerləşmişdir

2- Qabığın filogenetik cəhətdən köhnə törəmələrində yerləşmişdir

3- Qabığın filogenetik cəhətdən yeni törəmələrində yerləşmişdir

4-Qoxu üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə efferent sinirdir

5- Qoxu üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə afferent sinirdir

6- Dadbilmə üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə afferent sinirdir

7- Dadbilmə üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə efferent sinirdir

8-Qoxu yollarının hərəsi eyni vaxtda hər iki yarımkürəyə daxil olur

9- Qoxu yollarının hərəsi bir yarımkürəyə daxil olur

10-Dadbilmə yollarının hərəsi eyni vaxtda hər iki yarımkürəyə daxil olur

11-Dadbilmə yollarının hərəsi bir yarımkürəyə daxil olur

 1. 1, 4, 8

 2. 3, 6, 10

 3. 1, 7, 11

 4. 2, 6, 11

 5. 2, 5, 9

16.Beyin yarımkürələri qabığının hissi sahəsinə aid uyğun cavabı müəyyənləşdirin

1-Somatik zona

2-Visseral həssaslıq zonası

a-Dəri və əzələ-oynaq aparatının proyeksiya olunduğu sahədir

b-Çeynəmə və udma aktlarının proyeksiya olunduğu sahədir

c-Hərəkətlərin koordinasiyasının proyeksiya olunduğu sahədir

d-Daxili orqanların reseptor aparatının proyeksiya olunduğu sahədir

 1. 1- d 2- a

 2. 1- a 2- d

 3. 1- c 2- b

 4. 1- b 2- c

 5. 1- c 2 -d


17. Uyğun cavabları müəyyən edin

1- Baş beyin böyük yarımkürələri

2-Beyincik

a-Embriogenezdə arxa beynin qanadvari sütun hüceyrələrinin bir qismi döyənəkli cismi əmələ gətirir

b- Embriogenezdə arxa beynin qanadvari sütun hüceyrələrinin bir qismi soxulcanabənzər törəməni əmələ gətirir

c- Embriogenezdə arxa beynin qanadvari sütun hüceyrələrinin bir qismi böyük beyin kommissurasını əmələ gətirir

d-Yarımkürələr öndən arxaya gedən dərin şırımla biri-birindən aralansa da döyənəkli cisim vasitəsilə bitişmişdir

e- Yarımkürələr öndən arxaya gedən dərin şırımla biri-birindən aralansa da böyük beyin kimmisurası vasitəsilə bitişmişdir

f- Sağ və sol yarımkürələrin arasında soxulcanabənzər cisim yerləşir

 1. 1- e 2- a, f

 2. 1- c 2- a, f

 3. 1- b 2- c, f

 4. 1- f 2- a, d

 5. 1- d, 2- b, f

18. Beyin yarımkürələri qabığında qoxu və dadbilmə üzvlərinin proyeksiya olunduğu sahələrə aid uyğun cavabları müəyyənləşdirin

1-Qoxu yolları

2-Dadbilmə yolları

a-Qabığın filogenetik cəhətdən qədim törəmələrində yerləşmişdir

b- Qabığın filogenetik cəhətdən köhnə törəmələrində yerləşmişdir

c- Qoxu üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə efferent sinirdir

d- Qoxu üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə afferent sinirdir

e- Dadbilmə üzvündən qabığa gedən yol talamusdan keçməyən yeganə afferent sinirdir

f- Qabığa dadbilmə hissiyyatı talamusun arxa-aşağı nüvələrindən daxil olur

g-Qoxu yollarının hərəsi eyni vaxtda hər iki yarımkürəyə daxil olur

h- Qoxu yollarının hərəsi bir yarımkürəyə daxil olur

i-Qabığa qoxubilmə hissiyyatı talamusun arxa-aşağı nüvələrindən daxil olur

 1. 1- a, c, h 2- a, f

 2. 1- a, g, i 2- a, e

 3. 1- b, d, i 2- b, e

 4. 1- a, h, i 2- a, f

 5. 1- b, d, h 2- b, f

19.Qabıq sahələrinin morfofunksional xüsusiyyətlərində müşahidə edilən ardıcıllığı düzgün müəyyənləşdirin

1- Hissi sahələr

2-Hərəki sahələr

a-Əvvəl dəri, sonra somatosensor zonalar nəhayət eşitmə, görmə, qoxu və dad mərkəzləri inkişaf edir

b-Əvvəl somatosensor zonalar, sonra dəri, nəhayət eşitmə, görmə, qoxu və dad mərkəzləri inkişaf edir

c- Əvvəl eşitmə, görmə, qoxu və dad mərkəzləri,sonra dəri və nəhayət somatosensor zonalar inkişaf edir

d- Əvvəl eşitmə, görmə, qoxu və dad mərkəzləri,sonra somatosensor zonalar və nəhayət dəri inkişaf edir

e-Əvvəlcə yuxarı ətrafların, daha sonra isə aşağı ətrafların hərəkətlərini idarə edən mərkəzlər fəaliyyətə başlayır

f- Əvvəlcə aşağı ətrafların, daha sonra isə yuxarı ətrafların hərəkətlərini idarə edən mərkəzlər fəaliyyətə başlayır

 1. 1- c 2- e

 2. 1- b 2- f

 3. 1- a 2- e

 4. 1- e 2- a

 5. 1- f 2- b


20.Beynin ağ maddəsini təşkil edən sinir liflərinə aid uyğun cavabları müəyyənləşdirin

1-Proyeksion liflər

2-Assosiativ liflər

3-Komissural liflər

a-İki yarımkürəni öz aralarında və qabıqaltı mərkəzlərlə birləşdirir

b-Hər iki yarımkürənin qoxu zonalarını və hər iki hippokampı birləşdirən liflər də aiddir

c- Beyin qabığından enən və beyin qabığına qalxan yolların tərkibinə daxildir

d-Qabıq şöbələrini MSS-nin aşağıda duran törəmələri ilə birləşdirir

e-Eyni yarımkürələrin ayrı-ayrı nahiyyələrini birləşdirən liflər aiddir

f-Qabığın yuxarı şöbələri, ayrı-ayrı qırışıqların bir-birindən uzaq sahələri arasında əlaqələr yaradır

 1. 1- a, b 2- e, f 3- c, d

 2. 1- e, f 2- c, d 3- a, b

 3. 1- e, f 2- a, b 3- c, d

 4. 1- c, f 2- a, d 3- b, e

 5. 1- c, d 2- e, f 3- a, b


##num=14// Level=1// sumtest = 20 // name =Sensor sistemin fiziologiyası//
1. Orqanizmin daxili mühitində baş verən dəyişikliklərə qarşı reflektor reaksiyalar

hansı yolla baş verir?

 1. Reseptorların oyanması ilə meydana çıxan efferent impulsların təsiri nəticəsində yaranır

 2. Reseptorların oyanması ilə meydana çıxan afferent impulsların təsiri nəticəsində yaranır

 3. Reseptorların oyanması ilə meydana çıxan effektor impulsların təsiri nəticəsində yaranır

 4. Hərəki neyronların oyanması ilə meydana çıxan efferent impulsların təsiri nəticəsində yaranır

 5. Hərəki neyronların oyanması ilə meydana çıxan afferent impulsların təsiri nəticəsində yaranır

2. Yarımdairəvi kanallatrın qıcıqlandırılması zamanı məcburi fırlanma hərəkətlərinin yaranmasına səbəb nədir?

A)perilimfanın dalğalanması və otolit cihazının qıcıqlanması

B) endolimfanın dalğalanması və otolit cihazının qıcıqlanması

C) reflektor fəaliyyətin yaranması

D) tükəbənzər reseptor hüceyrələrin qıcıqlanması

E) sinir və reseptor hüceyrələri arasında potensiallar fərqinin yaranması3. Ağrı hissiyyatına aid olan dücgün cavabı müəyyənləşdirin

 1. Onun törədilməsinə səbəb olan qıcıqlandırıcının aradan götürülməsinə doğru yönəlmişşərti refleksidir

 2. Bədən müqavimətinin zəifləməsidir

 3. Onun törədilməsinə səbəb olan qıcıqlandırıcının aradan götürülməsinə doğru yönəlmiş müdafiə refleksidir

 4. Hər hansı bir qıcıqlandırıcıya qarşı cavab reaksiyasıdır

 5. Müxtəlif təsirlərə qarşı yaranan spesifik reaksiyadır

4. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi hansı yolla

həyata keçirilir?

 1. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi reseptorların oyanması ilə meydana çıxan efferent impulsların təsiri nəticəsində həyata keçirilir

 2. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi reseptorların oyanması ilə meydana çıxan afferent impulsların təsiri nəticəsində həyata keçirilir

 3. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi reseptorların oyanması ilə meydana çıxan afferent və efferent impulsların təsiri nəticəsində həyata keçirilir

 4. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi reseptorların oyanması ilə meydana çıxan şərti reflekslərin təsiri nəticəsində həyata keçirilir

 5. Daxili orqanlar və damar fəaliyyətinin reflektoru yolla tənzimi reseptorların oyanması ilə meydana çıxan güclü oyanmaların təsiri nəticəsində həyata keçirilir

5. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi hansı sinir sistemi vasitəsilə tənzimlənir?

 1. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi parasimpatik sinir sistemi ilə tənzimlənir

 2. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi simpatik sinir sistemi ilə tənzimlənir

 3. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi simpatik və parasimpatik sinir sistemi ilə tənzimlənir

 4. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi somatik sinir sistemi ilə tənzimlənir

 5. Qoxu reseptorlarının həssaslıq səviyyəsi və adaptasiyasının tezliyi periferik sinir sistemi ilə tənzimlənir

6. Sense sözünün fizioloji mənası nədir?

A) təsiri gücləndirmək

B) hərəkətdə olmaq

C) hiss, duyğu

D) təsir zonasına malik olmaq

E) vasitəçi olmaq7. Dəhliz cihazı haqqında qeyd olunan məlumatların hansı düzgün cavabdır?

1- Dəhliz cihazı boyunca reseptor hüceyrələrin tükcükləri üzərində membrana olur

2- Dəhliz cihazı reseptorlarından MSS-nə daxil olan impulslar bədənin müvazinətini saxlayan refleksləri əmələ gətirir

3- Xarici mühitin təsirlərindən reseptor hüceyrələrin tükcükləri membrana toxunur, onu deformasiyaya uğradır, nəticədə reseptor hüceyrələr oyanır

4- Dəhliz cihazı reseptorları mühitdə bədənin hərəkəti və vəziyyəti haqqında məlumat verir

 1. 1, 4

 2. 2, 4

 3. 2, 3

 4. 1, 3

 5. 1, 2

8.Yarımdairəvi kanalların quruluşu haqqındakı düzgün cavab hansıdır?

1- Dar yolu və düzgün forması olan üç qarşılıqlı perpendikulyar müstəvi üzərində qeyri-bərabər yerləşmiş törəmədir

2- Gen yolu və düzgün forması olan üç qarşılıqlı perpendikulyar müstəvi üzərində qeyri-bərabər yerləşmiş törəmədir

3-Dar yolu və düzgün forması olan üç qarşılıqlı perpendikulyar müstəvi üzərində bərabər yerləşmiş törəmədir

4-Ön kanal sagital, arxa-frontal, xarici –üfiqi səthdə yerləşir

5- Ön kanal frontal, arxa-sagital, xarici –üfiqi səthdə yerləşir

6-Ön kanal üfiqi, arxa-sagital, xarici –frontal səthdə yerləşir

7-Zarlı labirint arasındakı sahə perilimfa ilə dolu olur

8 -Zarlı labirint arasındakı sahə endolimfa ilə dolu olur

9-Zarlı labirintin içərisi perilimfa mayesi ilə doludur

10-Zarlı labirintin içərisi endolimfa mayesi ilə doludur

 1. 2, 4, 8, 9

 2. 3, 6, 7, 10

 3. 2, 5, 8, 9

 4. 3, 4, 8, 9

 5. 1, 5, 7, 10

9. Qoxu hissiyyatının intensivliyi hansı səbəblərdən asılıdır?
1. Havada iylənən maddənin miqdarından

2. Havada iylənən maddənin qatılığından

3. İylənən maddənin kimyəvi quruluşundan

4. İylənən maddənin fiziki strukturundan

5. Buruna keçmə sürətindən

6. İyli maddənin yayıldığı məkandan

7. Burun-udlaq şöbələrinin funksional xüsusiyyətlərindən

8. Qoxu reseptorlarının fizioloji xüsuiyyətlərindən

 1. 1, 4, 6, 7

 2. 2, 4, 6, 8

 3. 1, 3, 7, 8

 4. 2, 4, 6, 7

 5. 2, 3, 5, 8

10.Bədən temperaturunu tənzimləmək üçün onu əhatə edən mühitin tempraturu haqqında informasiyalar hansı termoreseptorlar tərəfindən qəbul edilir?

1-Dəridə yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

2- Selikli qişalarda yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

3-Daxili qulaqda yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

4-Qoxu soğanağında yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

5-Gözün buynuz qişasında yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

6-Hipotalamusda yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

7-Beyin qabığında yerləşən termoreseptorlar tərəfindən

 1. 1, 2, 5, 7

 2. 1, 2, 3, 4

 3. 1, 2, 4, 6

 4. 1, 2, 5, 6

 5. 1, 2, 4, 7

11. Temperatur hissiyyatının intensivliyi əsasən hansı parametrlərdən asılıdır?
1-tempraturun intensivliyindən

2-Tempraturun təsir gücündən

3-Qıcıqlanma yerindən

4-Qıcıqlanma vaxtəndan

5-Mühitin tempraturundan

6-Bədənin tempraturundan

7-Qıcıqlandırılan səthin ölçüsündən

 1. 1, 2, 6

 2. 3, 4, 5

 3. 4, 5, 7

 4. 1, 3, 5

 5. 3, 5, 7

12.Müasir neyrofizioloqların fikrinə görə ağrı afferentasiyası zamanı MSS-nin hansı törəmələrində oyanmalar müşahidə olunur?

1-Retikulyar formasiyanın xolinogergik törəmələrində

2- Retikulyar formasiyanın adrenergik törəmələrində

3-Beyin qabığında

4-Qabıqaltı nüvələrdə

5- Beyin sütunundakı somatik mərkəzlərdə

6-Beyin sütunundakı vegetativ mərkəzlərdə

 1. 2, 5, 6

 2. 1, 3 5

 3. 1, 4, 5

 4. 2, 3, 6

 5. 1, 3, 6


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə