## İxtisas: Psixologiya ## Qrup: 412, 413, 414 ## BölməYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/14
tarix16.12.2018
ölçüsü0,72 Mb.
#86143
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

## Fakültə: Pedaqogika və psixologiya

## İxtisas: Psixologiya

## Qrup: 412, 413, 414

## Bölmə: Azərbaycan

## Fənnin adı: Psixologiyanın tədrisi metodikası

## Müəllim: dosent İsmayılova Mehriban Cəlal qızı

## Kafedra müdiri: prof. Ə.T.Baxşəliyev

## book_id=883 //book_name= Psixologiyanın tədrisi metodikası //

## fk=126//ks=03//fn=883 // sumalltest= 300 //

MÜNDƏRİCAT:.....................................................................................................................1

##Mövzu № 1. Psixologiyanın tədrisi metodikasının predmeti, məqsədi və vəzifələri............2-8

##Mövzu № 2. Psixologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi..........................................8-14

##Mövzu № 3. Psixologiyanın tədrisinin metod və prinsipləri........................................14-20

##Mövzu № 4. Psixologiyanın tədrisində mühazirənin növləri, tipləri və ona verilən

tələblər..................................................................................................................................... 20-26##Mövzu № 5. Psixologiyanın tədrisində seminarın növləri, tipləri və ona verilən

tələblər......................................................................................................................................26-32##Mövzu № 6. Psixologiyanın tədrisində praktik və laborator məşğələlərin keçirilməsinə

verilən tələblər..........................................................................................................................32-38##Mövzu № 7. Psixologiyanın tədrisində tələbələrin müstəqil işlərinin xüsusiyyətləri.........38-43

##Mövzu № 8. Psixologiyanın tədrisində referat, kurs və buraxılış işlərinin təşkilinə

verilən tələblər..........................................................................................................................44-49##Mövzu № 9. Psixologiyanın tədrisində dərsin tipləri və onların təşkilinə verilən

tələblər......................................................................................................................................49-55##Mövzu № 10. Psixologiyanın tədrisində şifahi və əyani metodların tətbiqinə verilən

tələblər......................................................................................................................................55-61##Mövzu № 11. Psixologiyanın tədrisində biliklərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi formaları...................................................................................................................................61-67

##Mövzu № 12. Psixologiyanın öyrənilməsində tələbələrin biliklərinin yoxlanılması

növləri və formaları..................................................................................................................67-73##Mövzu № 13. Psixologiyanın tədrisində idrak proseslərinin tədrisi metodikası.................73-78

##Mövzu № 14. Psixologiyanın tədrisində fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin metodikası.........79-85

##Mövzu № 15. Pedaqoji fəaliyyətdə müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası mövzusunun

tədrisi metodikası.....................................................................................................................85-90


##num=1// level= 1// sumtest= 20 //name= Psixologiyanın tədrisi metodikasının predmeti, məqsədi və vəzifələri//


T1-6; T2-5; T3-5; T4-4

1. Psixologiyanın tədrisi metodikasının predmetini nə təşkil edir?

A) psixologiyanın tədrisi prosesini təşkil etmək;

B) tələbələrin dünyagörüşünü inkişaf etdirmək;

C) tədrisin orijinallıq səviyyəsini təmin etmək;

D) təlimin psixoloji nəzəriyyələrinin öyrənilməsi;

E) tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək2. Psixologiyanın tədrisi metodikasının predmetinə daxildir:

A) psixologiyanın məqsəd və vəzifələri;

B) psixologiyanın təlim metodları, forma və vasitələri;

C) psixologiyanın məqsəd və məzmunu;

D) tələbələrin birgə işinin təşkili;

E) psixoloji komponentlər3. Psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədini nə təşkil edir?

A) psixoloji dərketmə və praktik psixodiaqnostik metodlarla tanışlıq;

B) psixoloji biliklərin ümummədəni və ümumi təhsilin əsas hissəsi kimi öyrənil- məsi;

C) məzmun təlim prosesinin məcburi komponenti kimi;

D) özünüdərketmə vasitəsi kimi psixologiyanın öyrənilməsi;

E) peşəyönümünə istiqamətlənmə4. Elmi psixologiya sahəsində bilik, bacarıq və dəyərlər, habelə onların praktik şəkildə tətbiqi hansı məqsədlərə xidmət edir?

A) psixologiyada dəyərlər;

B) psixologiyada tədqiqat metodları;

C) psixologiyanın nəzəriyyələri və məzmunu;

D) psixoloji biliklərin praktik əsasları;

E) peşəkar planlaşdırma və inkişaf5.“Psixologiyanın öyrənilməsində məqsəd nəzəri və praktiki bilik və metodlara yiyələnmək, insanların həyati fəaliyyətinin müxtəlif şəraitlərində ünsiyyət və birgə fəallığı yaratmaqdır”. Bu fikir hansı alimə məxsusdur?

A) B.Y.Lyadis;

B) A.A.Smirnov;

C) S.L.Rubinşteyn;

D) B.M.Teplov;

E) A.N.Leontyev6. Verilənlərdən biri psixologiyanın tədrisi metodikasının vəzifələrinə aid deyil:

A) psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədi tələbələri müstəqil və yaradıcı şəkildə öyrənməyə yönəltmək;

B) təlim məşğələlərində bilik, bacarıq və vərdişlərin psixoloji mexanizmlərini tədqiq etmək;

C) psixologiyadan təlimin metod, forma və vasitələrini araşdırmaq;

D) psixologiyanın öyrənilməsi prosesində müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyətini tədqiq etmək;

E) təlim fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji şərtlərini öyrənmək7. Psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədinə uyğun məsələləri seçin:

1- psixologiyanın həm nəzəri fənn, həm də praktik fəaliyyət kimi psixoloji biliklərə dair tələbələrin təsəvvürlər sistemini formalaşdırmaq;

2- təlim məşğələlərində tələbələrin bilik, bacarıq və vərdişlər mexanizmlərini tədris etmək;

3- psixoloji dərketmə, psixikanın metodları ilə tanışlıq;

4- təlim fəaliyyətinin səmərəliliyinin psixoloji şərtlərini öyrənmək;

5- özünüdərkin psixoloji mahiyyətini dərk etmək məqsədilə tələbələrin psixolo- giyasını öyrənmək

A) 1, 2, 4;

B) 1, 3, 5;

C) 3, 4, 5;

D) 2, 3, 4;

E) 1, 3, 4

8. Psixologiyanın tədrisi metodikasının vəzifələrinə uyğun məsələləri seçin:

1- özünüinkişaf vasitəsi kimi tələbələrin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək;

2- təlim fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji şərtlərini öyrənmək;

3- özünüdərkin psixoloji mahiyyətini dərk etmək;

4- psixologiyadan təlimin metod, forma və vasitələrini araşdırmaq;

5- psixologiyanın öyrənilməsi prosesində müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyətini tədqiq etmək

A) 1, 3, 5;

B) 1, 2, 3;

C) 2, 4, 5;

D) 3, 4, 5;

E) 2, 3, 4;

9. Metodika nədir?

1- metodika təlim prosesinin məcburi komponentidir.

2- metodika tələbələrin tədris fəaliyyətini təlimin məqsədləri və məzmunu baxı- mından öyrənir.

3- metodika psixoloji komponentlər arasındakı subyektiv fəaliyyət asılılığını tədqiq edir.

4- metodika psixologiyanın tədrisi prosesinin əsas komponenti arasında obyektiv, təkrarlanan əlaqələri tədqiq edir.

5- metodika tədris fəaliyyətinin təşkilini öyrədir.

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5;

C) 1, 3, 4;

D) 3, 4, 5;

E) 2, 4, 5;

10. Psixologiya ixtisası üzrə əsas təhsil proqramında psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədi nələri əhatə edir?

1- psixologiyanın həm nəzəri, həm də praktik fəaliyyət sahəsində razılaşdırılmış bilik, bacarıq və dəyərlər;

2- psixologiya sahəsində sonralar psixi inkişafı davam etdirən bilik, bacarıq və dəyərlər;

3- psixologiyanın nəzəriyyələri və məqsədi;

4- psixologiyada tənqidi təfəkkür bacarığı;

5- ümumi təhsillə razılaşdırılmış bilik, bacarıq və dəyərlər

A) 2, 4, 5;

B) 1, 4, 5;

C) 1, 2, 5;

D) 2, 3, 4;

E) 3, 4, 5

11. Psixologiyanın tədrisində təlimin psixoloji məzmununun yeniləşməsinə nə təsir edir? Uyğun olanını seçin.

1- psixoloji şəraitin mütəmadi dəyişməsi;

2- psixologiya elminin metodologiyası;

3- psixologiya elminin vasitələri;

4- psixoloji qanunauyğunluqlar;

5- psixologiyanın tədrisi metodikasının inkişafı

A) 1, 3, 4;

B) 3, 4, 5;

C) 1, 2, 5;

D) 1, 3, 5;

E) 2, 3, 4;

12. Psixologiyanın tədrisi metodikası elminin əlaqədar olduğu elm sahələri ilə əlaqəsini ardıcıllıqla göstərin:

1- tarix;

2- psixologiya;

3- pediatriya;

4- uşaq və yaş psixologiyası;

5- pedaqoji psixologiya

A) 2, 3, 4;

B) 1, 3, 4;

C) 3, 4, 5;

D) 2, 4, 5;

E) 1, 2, 5

13. Psixologiyanın tədrisi metodikasının araşdırdığı əsas məsələlərin ardıcıl- lığını müəyyən edin:

1- nə məqsədlə öyrətməli, yəni tələbələrin hazırlıq səviyyəsini nəzərə almaqla hansı məqsədlər irəli sürülmüşdür?

2- özünüdərkin mahiyyətini dərk etmək üçün nə etməli;

3- nəyi öyrətməli, yəni təlim məqsədlərini həyata keçirmək üçün kursun məz- mununa nələr daxildir?

4- tələbələrin elmipsixoloji biliklərini araşdırmaq;

5- necə öyrətməli, optimal nəticələr əldə etmək üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

A) 1, 3, 5;

B) 2, 3, 4;

C) 3, 4, 5;

D) 1, 2, 4;

E) 2, 4, 5

14.Psixologiya tədrisi metodikasının predmetinə uyğun gələn əsas problemlərin ardıcıllığını müəyyən edin.

1- özünüdərkin psixoloji mahiyyətini tədqiq etmək;

2- müxtəlif sahələrdə insan fəaliyyətinin təşkili üsul və formalarının təzahür xüsusiyyətləri;

3- özünüdərkin psixoloji məzmununu araşdırmaq;

4- sosial qarşılıqlı fəaliyyətin təzahür xüsusiyyətləri;

5- xarici təsirlər zamanı dəyişikliklər

A) 2, 3, 4, 5;

B) 1, 2, 3, 4;

C) 1, 2, 3, 5;

D) 2, 1, 4, 5;

E) 1, 4, 3, 2

15. Psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədi ali, habelə orta ixtisas peşə mütəxəssislərinin əsas təhsil proqramında necə müəyyənləşdirilmişdir?

1- psixologiyanın həm nəzəri, həm praktik fəaliyyəti kimi psixoloji biliklərə dair tələbələrin təsəvvürlər sistemini formalaşdırmaq;

2- psixoloji dərketmə: praktikanın metodları ilə tanışlıq;

3- hafizə vasitəsi kimi psixologiyanın tələbələr tərəfindən öyrənilməsi;

4- müasir elmi və praktik psixologiyada biliklərin əsaslarının öyrədilməsi;

5- özünüdərkin psixoloji mahiyyətini dərk etmək məqsədilə tələbələrin psixologi- yanı öyrənmələri

A) 3, 4, 5;

B) 1, 2, 5;

C) 1, 2, 4;

D) 1, 3, 5;

E) 2, 4, 5

16. Psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədi ilə bağlı məsələlərin ardıcıl- lığını müəyyən edin.

1- tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək;

2- insanların dünyagörüşünü inkişaf etdirmək;

3- ictimai dəyərlərə yiyələnmək;

4- praktikanın metodları ilə tanışlıq;

5- psixoloji mədəniyyətin səviyyəsini yüksəltmək

A) 1, 2, 4, 5;

B) 1, 2, 3, 5;

C) 1, 3, 5;

D) 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 3

17. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Psixologiyanın tədrisi metodikası elminin əsas vəzifələri hansılardır?

II- Psixologiyanın tədrisi metodikasının əlaqədə olduğu elm sahələrini ayırın.

1- təlim fəaliyyətinin effektivliyinin psixoloji şərtlərini öyrənmək;

2- tarix;

3- psixologiyadan təlimin metod, forma və vasitələrini araşdırmaq;

4- psixologiya;

5- psixologiyanın öyrənilməsi prosesində müəllim və tələbələrin birgə fəaliyyətini tədqiq etmək;

6- uşaq və yaş psixologiyası;

7- pedaqoji psixologiya

A) I- 1, 2, 5; II- 5, 6, 7;

B) I- 2, 3, 4; II- 1, 3, 5;

C) I- 3, 4, 5; II- 3, 4, 5;

D) I- 1, 3, 5; II - 4, 6, 7;


E) I- 2, 4, 5; II- 3, 4, 6

18. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Psixologiyanın tədrisi metodikası elminin predmetini nə təşkil edir?

II- Psixologiyanın tədrisi metodikasında hansı məsələlər öz əksini tapır?

1- insan fəaliyyətinin təzahür xüsusiyyətləri;

2- təlimin elmi məzmunu;

3- üsul və formaların təşkili;

4- təlimin təşkili;

5- təlimin metodları;

6- sosial qarşılıqlı fəaliyyətin təzahür xüsusiyyətləri

A) I- 2, 3, 4; II- 1, 2, 5

B) I- 2, 3, 5; II- 3, 4, 5;

C) I- 2, 4, 6; II- 1, 3, 5;

D) I- 1, 4, 5; II- 2, 3, 4;

E) I- 1, 3, 6; II - 2, 4, 5;19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Psixologiyanın tədrisi metodikası hansı praktik suallara cavab verir?

II- Psixologiyanın tədrisi metodikasının məqsədi nələri əhatə edir?

1- nə məqsədlə öyrətməli;

2- psixologiyanın nəzəri fəaliyyət sahələrində razılaşdırılmış bilik, bacarıq və dəyərlər;

3- psixologiyanın praktik sahələrində razılaşdırılmış bilik, bacarıq və dəyərlər;

4- nəyi öyrətməli;

5- psixologiya sahələrində sonralar psixi inkişafı davam etdirən bilik, bacrıq və dəyərlər;

6- ümumi təhsillə razılaşdırılmış bilik, bacarıq və dəyərlər;

7- necə öyrətməli

A) I- 2, 3, 5; II- 3, 4, 5, 7;

B) I- 1, 3, 5; II- 1, 4, 5, 7;

C) I- 1, 4, 7; II - 2, 3, 5, 6;

D) I- 3, 4, 6; II- 1, 3, 4, 5;

E) I- 4, 5, 6; II- 1, 4, 5, 7

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Hansı rus tədqiqatçıları psixologiyanın tədrsi metodikası ilə bağlı araşdırmalaq aparmışdır?

II- Predmet və metoddan asılı olaraq psixologiya hansı elmlərə aid edilə bilər?

1- V.Y.Lyadis;

2- fəlsəfi elmlər;

3- təbii elmlər;

4- V.N.Karandaşev;

5- humanitar elmlər

6- B.S.Badmayev

A) I- 1, 4, 6; II - 2, 3, 5;

B) I- 2, 3, 5; II- 1, 3, 4;

C) I- 1, 3, 4; II- 2, 4, 6;

D) I- 2, 4, 5; II- 1, 5, 6;

E) I- 1, 5, 6; II- 3, 4, 5


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə