## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi


Freydizm və biheviorizm cərəyanları neçənci əsrdə meydana gəldi?Yüklə 0,7 Mb.
səhifə3/6
tarix13.12.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#85889
1   2   3   4   5   6

103. Freydizm və biheviorizm cərəyanları neçənci əsrdə meydana gəldi?

A) XXI əsrdə

B) XIX əsrdə

C) XVIII əsrdə

D) XVII əsrdə

E ) XX əsrin sonu104. Bihevioristlərin əsas məqsədi nə idi?

A) idrak proseslərini öyrənmək

B) intellektin inkişaf mərhələlərini öyrənmək

C)reaksiya ilə stimulun qarşılıqlı təsirini öyrənmək

D) şəxsiyyətin emosional vəziyyətini öyrənmək

E) idrak proseslərinin eksperimental yolla tədqiqini öyrənmək105. Biheviorizm necə nəzəriyyədir?

A) dialektik

B) fizioloji

C) psixoloji

D) kimyəvi

E )mexaniki106. Biheviorizm cərəyanının baniləri kimdir?Uyğun olanları seçin:

1 - C.Uotson

2 - V.S.Merlin

3 - M.Y.Basov

4 - F.Halton

5 - Torndayk

6 - Z.Freyd

A) 1, 2


B) 2, 4

C) 4, 5

D) 3, 4

E ) 1, 5107. Bihevionistlərin nümayəndələrini ayırd edin? Uyğun variantı seçin:

1 - Trondayk

2 - Ştumt

3 - Byuler

4 - Uotson

5 - Koler

A) 4, 5

B) 2, 1


C) 3, 5

D )1, 4


E) 2, 3

108. Psixoanalizin banisi kimdir? Uyğun variantı seçin:

1 - Z.Freyd

2 - N.Forni

3 - K.Yunq

4 - M.Mid

5 - C.X.Kuli

A) 4

B) 2


C) 3

D ) 1


E) 5

109. Biheviorizmin tətqiqatçıları kimlər olmuşdur? Uyğun olanları seçin:

1 - M. Veytqeymer

2 - E. Tolmen

3 - K. Levin

4 - E. Torndayk

5 - C. Uotson

6 - K. Koffka

A) 1, 2, 3

B) 2, 3, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 4, 6

E ) 2, 4, 5110. Bihevioristlərin fikirlərinə aid olmayanları seçin:

1 - psixi inkişaf öyrənmə ilə əlaqədardır.

2 - dövrləşmə mühitdən asılıdır.

3 - idrak proseslərinin eksperimental tətqiqinə xüsusi yer ayırırdılar.

4 - psixi inkişafın mərhələləri – intellektin inkişafının mərhələləridir.

5 - uşağın inkişafında mühitin təsirini nəzərə almırdılar.

A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

111. Müasir psixoloji cərəyanların ardıcıllıgını göstərin:

1 - bihevionizm

2 - şüursuzluq

3 - geştaltizm,

4 - semanvizizm

5 - reyalizm

A) 4, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D ) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4

112. Z.Freyd nəzəriyyəsinin davamçılarının ardıcıllllığını müəyyən edin:

1 - E.Fromm

2 - Q.Salliven

3 - K.Xorni

4 - Z. Freyd

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 3, 4, 2

C) 4, 2, 1, 3

D) 4, 3, 2, 1

Е) 3, 4, 1, 2113. E. Torndaykın əsərlərinin mövzusunu nə təşkil edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Öyrənmə, təlim biliklərin məqsədyönlü istiqamətlənməsi deməkdir.

2 - Latent öyrənmə mərhələsində öyrənmə möhkəmlənir.

3 - Öyrənmənin müvəffəqiyyətini şərtləndirən cəhətlər müəyyənləşdirilir.

4 - Öyrənmənin əsasını təşkil edən mükafatlandırma, cəzalandırmanın rolu

araşdırılır.

5 - Öyrənmə sınaq və səhvlər yolu ilə əldə olunur.

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 4, 5

E) 2, 4 1114. E. Torndaykın tətqiqatları ilə bağlı göstərilən yanlış fikirləri ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - intellekt ağlın daxili əməliyyatı deyil, xarici təsirlərin məhsuludur.

2 - real olanlar yalnız müşahidə edilənlərdir.

3 - davranışı eksperimental yolla öyrənmək mümkündür.

4 - neytral stimul assosiativ olaraq digərilə birlikdə davranışın tələblərinə

uyğunlaşır.

A) 3, 4

B) 2, 3

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 1, 4

115. Ardıcıllığı düzgün yerinə yetirin:

1 - biheviorizmin yaranması

2 - koqnitiv psixologiyanın yaranması

3 - humanist psixologiyanın yaranması

4 - gestalt psixologiyanın yaranması

5 - psixolanalitik istiqamətin yaranması

A) 4, 2, 1, 5, 3

B) 2, 3, 5, 1, 4

C) 5, 1, 4, 3, 2

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 5, 4, 3, 1, 2

116.Uyğunluğu tapın:

I - “Biheviorizm” sözünün mənası nədir?

II -“Biheviorizm” nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

III- Geştalt psixologiya nəzəriyyəsinin yaradıcıları kimlər olmuşdur?

1 - Uotson

2- Davranış

3- M.Veytqeymer, V.Keller, K.Levin

A) I - 1, II - 3; III - 2

B) I - 1; II - 2; III - 3

C) I - 3; II - 2; III - 1

D ) I - 2; II - 1; III - 3

E) I - 3; II - 1; III - 2117. Aşağıdakı fikirlərin uyğunluğu müəyyən edin:

I- Z.Freydin fikrincə, insan həyatı bir-birindən fərqlənən mərhələlərdən iba- rətdir.Bu baxımdan o üç mərhələni müəyyən etmişdir. Həmin mərhələlər hansılardır?

II - Z.Freydə görə, üç yaşdan başlayaraq uşaqda hansı mərhələ başlayır?

III - Z.Freyd hansı mərhələni narsizm mərhələsi adlandırmışdır?

1- libido-obyekt

2 - II mərhələ

3 - libido-subyekt

4 - III mərhələ

5 - libido-obyekt

6 - latent mərhələ

7 - I mərhələ

8 - fallos mərhələ

A) I -3, 5, 7; II - 6; III -4

B) I -2, 4, 6; II - 7; III -3

C) I -1, 3, 5; II - 8; III -2

D) I -4, 6, 3; II - 5; III -6

E) I -5, 7, 8; II - 4; III -8

118. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- K.Yunqun ekstra-intravert şəxsiyyət tipoıogiyası hansı proseslərə əsaslanır?

II- A.Adler kompensasiyanın hansı tiplərini ayırmışdır?

1 - təfəkkür

2 - hisslər

3 - təxəyyül

4 - intuisiya

5 - nitq


6 - duyğu

7 - qavrayış

a) tam olmayan kompensasiya

b) tam kompensasiya

c) bütöv kompensasiya

ç) yüksək olan kompensasiya

d) aşağı kompensasiya

e) yarımçıq kompensasiya

A) I - 4, 6, 7, 3; II - a, c, d, a

B) I - 2, 3, 5, 7; II - e, a, b, c

C) I - 3, 5, 6, 4; II - d, c, d, e

D) I - 1, 2, 4, 6; II - a, c, d, e

E) I - 6, 7, 3, 2; II - a, c, d, c

119.Uyğunluğu tapın:

I - K.Xorniyə görə, şəxsiyyətin strukturunda nə dominantlıq təşkil edir?

II - K.Xorninin konsepsiyası hansı əsərlərdə öz əksini tapmışdır?

1 - aqressiya

2 - həyəcan

3 - cinsi meyl

4 - narahatlıq

5 - şəhvət hissi

a) "Psixoanalizə yeni yanaşma"

b) "Simvolların transformasiyası"

c) "Nevroz və insanın inkişafı"

d) "Yuxugörmənin şərhi"

A) I - 2, 5; II -a, d

B) I - 3, 5; II -b, d

C) I - 1, 4; II -a, b

D) I - 2, 4; II -a, c

E) I - 3, 4; II -c, d

120. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Freydizm və neofreydizm nümayəndələri arasındakı fərq nə ilə bağlıdır?

II - K.Yunqa görə, şəxsiyyətin strukturu neçə hissədən ibarətdir?

1 - bu meyl libidodur, yəni seksual meyldir.

2 - güc və hakimiyyət bütün meyllərin əsasında durur. Bu fikir kimə məxsusdur?

3 - bu meyl ölümə cəhddir.

4 - bu meyl özünüqorumadır.

a) E.Fromm

b) Z.Freyd

c) O.Rank

ç) A.Adler

1 - fərdi şüur

2 - kollektiv şüursuzluq

3 - kollektiv şüur

4 - fərdi şüursuzluq

5 - şüur


A) I - 3 - b; 1 - a; 5 - d; 4 - a; II - 1, 4, 5

B) I - 2 - a; 3 - b; 4 - a; 2 - b; II - 1, 3, 4

C) I - 4 - b; 4 - c; 2 - b; 1 - a; II - 1, 2, 3

D) I - 5 - ç; 5 - d; 1 - ç; 5 - a; II - 2, 3, 5

E) I - 1- b; 2 - c; 3 - ç; 4 - a; II - 2, 4, 5

##num=7/level=7/sumtest=20//name=Şəxsiyyət haqqında psixoloji nəzəriyyələr/

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

121. Ta qədimdən psixika haqqında neçə təlim mövcud olmuşdur?

A) beş


B) üç

C) dörd


D ) iki

E) altı


122. İnikas nəzəriyyəsində hansı anlayışların vəhdəti zəruridir?

A) hiss üzvləri ilə beynin

B) cisimlərlə orqanizmin

C) beyinlə hiss üzvlərinin

D ) əks olunanlarla orqanizmin

E) əks olunanlarla əvəz olunmayanların123. Şəxsiyyətin ictimai münasibətlərlə əlaqəsi necə xarakter daşıyır?

A) məqsədli xarakter

B) siyasi xarakter

C) dialektik xarakter

D) məntiqi xarakter

E) real xarakter124. Fərdiyyət xüsusiyyətləri hansılardır ?

A) şəxsiyyətin idrak qabiliyyəti

B) şəxsiyyətin iradəsi

C) şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətləri

D) insanın özünəməxsus orijinallığı

E) şəxsiyyətin emosiyaları125. Z.Freyd şəxsiyyətin fəallığının mənbəyini nədə görürdü?

A) fikri proseslərdə

B) iradi sferada

C) təlabatlarda

D) seksual həvəsdə

E) xarakter əlamətlərində126. Aşağıdakılardan hansılar insanın fərd və şəxsiyyət kimi inkişafını xarak- terizə edir? Uyğun olanları seçin:

1 - şəxsi inkişaf yolu

2 - prenetal ontogenetik inkişaf

3 - ruhla təbiətin vəhtəti

4 - potensial ontogenetik inkişaf

5 - psixika ilə inikas nəzəriyyəsi

А) 3, 4

B) 2, 3


C) 4, 5

D) 2, 4


E) 1, 2

127. Şəxsiyyətin fərdi psixi xassələrinə hansılarını aid etmək olar? Uyğun olanları seçin:

1 - temperament

2 - xarakter

3 - diqqət

4 - qabiliyyətlər

5 - təfəkkür

А) 1, 2, 5

B) 2, 3, 5

C) 4, 5, 3

D) 3, 4, 2

E) 1, 2, 4

128. Müasir psixologiyada insanı necə nəzərdən keçirirlər? Uyğun olanları seçin:

1 - fərd


2 - düşüncəli insan kimi

3 - fərdiyyət kimi

4 - təfəkkürə malik insan kimi

5 - şəxsiyyət kimi

А) 1, 4, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 3, 4

129.İdeoloji münasibətlərə hansı münasibətlər daxildir? Uyğun olanları seçin:

1 - siyasi

2 - qarşılıqlı

3 - səmimi

4 - hüquqi

5 - emosional

6 - iradi

7 - əxlaqi

А) 1, 3, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 1, 4, 7

130. Fərd əsasən hansı əlamətlərin daşıyıcısıdır? Uyğun olanları seçin:

1 - bioloji

2 - intelektual

3 - seksual

4 - ekzopsika

5 - endopsixika

6 - sosial

A) 1,5


B) 2, 3

C) 4, 6

D) 3, 4

E) 1, 6131. İnsanın şəxsiyyət kimi xüsusiyyətləri nədə ifadə olunur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - psixi proseslərdə

2 - psixi hallarda

3 - fəaliyyətdə

4 - təşəbbüskarlıqda

5 - müstəqillikdə

6 - iradi fəaliyyətdə

7 - psixi xassələrdə

А) 1, 4, 7

B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 7

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 7

132.İnsanların ictimai varlığı onlarda nəyi müəyyən edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şüurunu

2 - intellektini

3 - davranışını

4 - mədəniyyətini

5 - istəyini

6 - arzusunu

7 - iradə və xarakterini

8 - psixikasını

А) 3, 4, 5, 6

B) 2, 4, 5, 8

C) 4, 5, 7, 8

D) 1, 3, 4, 8

E) 1, 4, 7, 8133.Fərdin ictimai münasibətləri mənimsəməsinin yolları hansılardır? Ardı- cıllığı müəyyən edin:

1 - özünün aktiv fəaliyyəti vasitəsi ilə

2 - öyrənmə yolu ilə

3 - nümunə yolu ilə

4 - ictimai təcrübə yolu ilə

5 - hərəkət və iş vasitəsi ilə

А) 1, 5

B) 2, 4C) 4, 5

D) 3, 4

E) 1, 4

134. Şəxsiyyətin koqnitiv xassələri nəyi əhatə edir? Ardıcıllığı göstərin:

1 - idrak proseslərinin fəaliyyətini

2 - nitq qabiliyyətini

3 - müşahidəçilik qabiliyyətini

4 - insanın qabiliyyətlərini

5 - idrak fəaliyyətini

6 - ümumiləşdirmə qabiliyyətini

А) 1, 6


B) 2, 4

C) 4, 5


D) 3, 4

E) 1, 4


135. Rocersin fikrincə, insan hansi keyfiyyətə malik olmalıdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - başqa insanın tələbatlarını ödəməli

2 - insanlara öz yerini tapmaqda kömək etməli

3 - insanları dinləməli, ona hörmətlə yanaşmalı

4 - insanların şəxsiyyət kimi inkişafına yardımçı olmalı

A) 3, 4

B) 1, 2

C) 2, 4

D) 1, 4

E) 2, 3136. Verilmiş nəzəriyyələri uyğun cərəyanlara daxil edin:

I - Şəxsiyyətin fəallığı həmişə bioloji həddi ödəməyə yönəlmiş olur.

II - Uşaq öz üzərinə hər hansı bir rol götürməklə inkişaf edir.

III- Şəxsiyyət cəmiyyətdəki həyat və fəaliyyət prosesində yaranan psixoloji törəmə, insan təcrübəsinin inkişafıictimai davranış formalarının mənimsənilməsi prosesidir.

1 - marksizm

2 - freydizm

3 - biheviorizm

4 - interaksionizm və ya rollar nəzəriyyəsi

5 - humanist nəzəriyyə

А) I- 3; II- 1; III- 6

B) I- 2; II -4; III- 5

C) I- 4; II- 3; III- 1

D) I- 5; II- 4; III- 3

E) I- 1; II- 4; III- 2137. Ünsiyyətin tərəflərinə uyğun olanları seçin:

I - Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi

II - Ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi

III - Ünsiyyət insanlarin bir - birin anlaması və qavraması kimi

1 - ünsiyyətin kommunikativ tərəfi

2 - ünsiyyətin interaktiv tərəfi

3 - ünsiyyətin perseptiv tərəfi

4 - ünsiyyətin emosional tərəfi;

5 - ünsiyyətin intellektual tərəfi

A) I - 2; II - 4; III - 1

B) I - 2; II - 5; III - 4

C) I - 1, II - 2; III - 3

D) I - 3; II - 2; III - 5

E) I - 5; II - 3; III - 4138. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - K.Xorniyə görə, şəxsiyyətin strukturunda nə dominantlıq təşkil edir?

II- II - K.Yunqa görə, şəxsiyyətin strukturu neçə hissədən ibarətdir?

1 - aqressiya

2 - həyəcan

3 - cinsi meyl

4 - narahatlıq

a - fərdi şüur

b - kollektiv şüursuzluq

c - kollektiv şüur

ç - fərdi şüursuzluq

d - şüur


A) I- 2, 3; II - a, b, d

B) I- 1, 3; II - d, ç, c

C) I- 2, 4; II - b, ç, d

D) I- 1, 4; II - d, ç, a

E) I- 3, 4; II - c, ç, b

139. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- K.Yunqun ekstra-intravert şəxsiyyət tipologiyası hansı proseslərə əsaslanır?

II- A.Adler kompensasiyanın hansı tiplərini ayırmışdır?

1 - təfəkkür

2 - hisslər

3 - təxəyyül

4 - intuisiya

5 - nitq


6 - duyğu

7 - qavrayış

a- tam olmayan kompensasiya

b- tam kompensasiya

c- bütöv kompensasiya

ç- yüksək olan kompensasiya

d- aşağı kompensasiya

e- yarımçıq kompensasiya

A) I - 3, 5, 6, 4; II - d, c, d, e

B) I - 2, 3, 5, 7; II - e, a, b, c

C) I - 1, 2, 4, 6; II - a, c, d, e

D) I - 4, 6, 7, 3; II - a, c, d, a

E) I - 6, 7, 3, 2; II - a, c, d, c

140. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Z.Freydin fikrincə, insan həyatı bir-birindən fərqlənən mərhələlərdən iba- rətdir.Bu baxımdan o üç mərhələni müəyyən etmişdir. Həmin mərhələlər hansılardır?

II - Z.Freydə görə, üç yaşdan başlayaraq uşaqda hansı mərhələ başlayır?

III - Z.Freyd hansı mərhələni narsizm mərhələsi adlandırmışdır?

1- libido-obyekt

2 - II mərhələ

3 - libido-subyekt

4 - III mərhələ

5 - libido-obyekt

6 - latent mərhələ

7 - I mərhələ

8 - fallos mərhələ

A) I -2, 4, 6; II - 7; III -3

B) I -1, 3, 5; II - 8; III -2

C) I -3, 5, 7; II - 6; III -4

D) I -4, 6, 3; II - 5; III -6

E) I -5, 7, 8; II - 4; III -8

##num=8/ level= 8// sumtest= 20//name= Azərbaycanda psixoloji fikrin qaynaqları//

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

141. Psixologiya elmini təbiət elmləri sırasına kim daxil etmişdir?

A) A.Smirnov

B) A.N.Leontyev

C) Ə.Ə.Qədirov

D) Ə.S.Bayramov

E) N.Tusi142. "Təhzibu- əxlaq" əsərinin müəllifi kimdir?

A) C.Cabbarlı

B) M.F.Axundov

C) A.Bakixanov

D) N.Gəncəvi

E) N.Tusi143. "Oxu, düşün və əməl et" adlı kitab kimlərə məxsusdur və neçənci ildə yazılmışdır?

A) Ə.Bayramov, T.Vahabova, 1991-ci ildə

B) Y.Talıbov,S.Quliyev, 1996-cı ildə

C) S.Quliyev, Ş.Ağayev, 1961-ci ildə

D) Ş.Ağayev, Y.Talıbov, 1989-cu ildə

E) T.Vahabova, Ə.Baxşəliyev, 1990-cı ildə144.“Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi” adlı kitab kimlərə məxsusdur? Neçənci ildə və harada yazılıb?

A) A.Luriya, F.Sadıqov, Y.Talıbov, Moskvada, 1991

B) Uznadze, L.S.Vıqotski, F.Sadıqov, Gürcüstanda,1990

C) Y.Talıbov, S.Quliyev, F.Sadıqov, Azərbaycanda, 2000

D) A.Luriya, L.S.Vıqotski, Kiyevdə, 2000

E) L.S.Vıqotski, S.Quliyev, Minskdə, 1999145.“Azərbaycan güzəran psixologiyası məsələlər” kim tərəfindən və neçənci ildə yazılıb?

A) M.Həmzəyev, 1999-cu ildə

B) Ə.Bayramov,2011-ci ildə

C) Ə.Baxşəliyev, 1989-cu ildə

D) Ə.Əlizadə,1994-cü ildə

E) R.Əliyev, 1990-cı ildə146. “İbni Sinanın psixologiyası” hansı Azərbaycan psixoloquna aiddir və neçənci ildə yazılıb? Uyğunluğu müəyyənləşdir.

I – H.Zəkuyev

II - A.Abbasov

III - F.İbrahimbəyov

IV - M.Məhərrəmov

V - Ə.Qədirov

1 - 1960

2 - 1972


3 - 1984

4 - 1959


5 - 1963

A) V-2


B) II- 3

C) IV- 5


D) III- 1

E) I- 4


147. Azərbaycanda ilk psixologiya dərsliyi kim tərəfindən və neçənci ildə yazılmışdır? Uyğun olanlanları seçin:

I - E.Mühiddin

II - A.Azadbəyli

III - Ə.K.Zəkiyev

IV- S.Hacıyev

V - A.Mokavelski

1 - 1967

2 - 1947


3 - 1924

4 - 1923


5 - 1935

A) III - 2

B) IV- 1

C) II - 3

D) I- 4

E) V - 5


148. XX əsrin ortalarında yazılmış psixologiya dərsliyi kimlər tərəfindən və neçənci ildə tərtib edilmişdir? Uyğun olanlanları seçin:

I - M.Məhərrəmov

II - Ş.C.Ağayev

III -M.Həmzəyev

IV - Ə.Əlizadə

V - A.Abdullayev

1 - 1950

2 - 1962


3 - 1971

4 - 1972


5 - 1968

A) V -1


B) II - 4

C) III- 2

D) I - 5

E) IV- 3


149. Adları göstərilən psixoloqlardan kim və neçənci ildə “Psixologiya” kitabını nəşr etdirmişlər? Uyğun olanlanları seçin:

I - S.Seyidov, M.Həmzəyev

II - Ə.Bayramov, R.Əliyev

III - R.Quliyev, A.Quliyev

IV - S.Seyidov, B.Əliyev

V - C.Təhmasib, M.Vəliyev

1 - 2001

2 - 1999


3 - 2008

4 - 2010

5 - 2012

A) III - 1

B) II - 4

C) IV-5


D) V- 2

E) I - 3


150. “Sosial psixologiya”dərsliyi neçənci ildə və kim tərəfindən nəşr olunmuş- dur? Uyğun olanlanları seçin:

I - Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə

II - Ə.Baxşəliyev, Q.Əzimli

III - M.Həmzəyev, Ə.Əlizadə

IV - Ə.Bayramov, R.Əliyev

V - C.Təhmasib, C.Məcidova

1 - 2001

2 - 2000


3 - 2010

4 - 2003


5 - 2011

A) III- 2

B) II - 3

C) IV - 1

D) I - 4

E) V - 5


151.“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında etnik xarakter və şəxsiyyətin tipologiyası probleminə dair” əsəri harada, kim tərəfindən və neçənci ildə yazılmışdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – Ə.Əlizadə

II – Ə.Baxşəliyev

III – Ə.Bayramov

IV – M.Həmzəyev

V – İ.Seyidov

1 – ADU-nun nəşri

2 – APİ-nin nəşri

3 – AXDİ-nin nəşri

4 – AZN-nin nəşri

5 – ATU-nin nəşri

a – 1990


b – 1985

c – 1972


ç – 1999

d – 1991


A) I - 3 - c

B) II - 4 - ç

C) III - 1- d

D) IV- 2 - a

E) V- 5 - b

152. “S.Rəhimovun tərbiyəyə dair fikirləri” məqaləsi harada, kim tərəfindən və neçənci ildə yazılıb? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I – Ş.Ağayev

II – M.Məhərrəmov

III – M.Həmzəyev

IV – Ə.Əlizadə

V – R.Əliyev

1 – ADU-n nəşri

2 – API - nəşri

3 – “Voprosı psixolog.”

4 – Azərb. məktəbi

5 – “Vektor” nəşr.evi

a – 1960


b – 1961

c – 1959


ç – 1966

d – 1922


A) IV- 2 - c

B) I- 3 - a

C) V - 1 - d

D) II- 4 - ç

E) III- 5 - b

153.Ə.Qədirovun fikrincə, inkişafın formaları hansılardır?Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - qətiyyətlilik və təşəbbüskarlıq

2 - dönməzlik

3 - qanunauyğunluq

4 - fiziki və psixi inkişaf

5 - ziddiyyət və əksliklər

6 - dəyişkənlik

А) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 3, 2, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 6154. “Azərbaycan güzəran psixologiyası məsələlər” kim tərəfindən yazılıb və neçənci ildə? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I - Ə.Bayramov

II – M.Həmzəyev

III – Ə.Baxşəliyev

IV - Ə.Əlizadə

V – R.Əliyev

1 – 1989

2 – 1994


3 – 1990

4 – 1999


5 – 2011

A) II - 4

B) I - 5

C) III - 1

D) IV - 2

E) V - 3


155. Geniş xalq kütləsi tərəfindən yaradılan və yaşadılan şifahi xalq yara- dıcılığında ilk gözə çarpan nədir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - mənəvi dəyərlər

2 - xalqın qabiliyyəti

3 - insana münasibət

4 - xalqın təfəkkürü

5 - inkişaf

6 - xalq psixologiyası

7 - xalq yaradıcılığı

8 - xalqın mənəviyyatı

9 - şəxsiyyətlərarası münasibətlər

A) 3, 4, 5, 7, 8

B) 1, 4, 7, 8, 9

C) 2, 3, 5, 7, 9

D) 2, 4, 6, 8, 9

E) 1, 4, 5, 6, 7

156. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- "Mentalitet" sözü hansı sözlə yanaşı işlədilir?

II-"Mentalitet" sözünün mənasını nəyi ifadə edir?

III- "Mentalitet" kitabının müəllifi kimdir?

IV- Mentalitetin tarixi kökləri hansılardır?

1- arxetenik

2 - millət, xalq

3 - neotipik

4 - milli xüsusiyyətlər

5 - R.İ.Əliyev

A) I -1; II- 4; III -1; IV - 4, 5

B) I -3; II- 2; III -4; IV - 2, 3

C) I -4; II- 3; III -3; IV - 3, 4

D) I -2; II- 4; III -5; IV - 1, 3

E) I -5; II- 5; III -2; IV - 1, 4

157. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Adekvat özünüqiymətləndirmə

II – İdentifikasiya anlayışının mahiyyəti

1 – Şəxsiyyət özünü başqa adamla eynilədirir.

2 – Şagird malik olduğu qabiliyyətləri obyektiv surətdə qiymətləndirməyə çalışır.

3 – Eynilik hissi emosional mütəəssirlik doğurur.

4 – Şəxsiyyət özünə, malik olduğu imkanlarına realistcəsinə yanaşır.

5 – insan özünü başqa adamlara oxşatmağa çalışır.

6 – Şagird fəaliyyətinin nəticələrinə obyektiv yanaşır.

7 – Şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemində mövqe tutmaq arzusunu ifadə edir.

8 – Şagird özünə tənqidi yanaşmağı bacarır.

A) I – 2, 3, 5, 7; II – 1, 4, 6, 7

B) I – 2, 4, 6, 8; II – 1, 3, 5, 7
C) I – 2, 4, 6, 7; II – 1, 3, 5, 8
D) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7
E) I – 2, 4, 5, 8; II – 1, 3, 6, 5Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə