## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi


Dünyada məşhur olan təkamül nəzəriyyəsi kimə aiddir?Uyğun olanı seçYüklə 0,7 Mb.
səhifə5/6
tarix13.12.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#85889
1   2   3   4   5   6

210.Dünyada məşhur olan təkamül nəzəriyyəsi kimə aiddir?Uyğun olanı seç:

1 - Teplov

2 - Seçenov

3 - Pavlov

4 - Darvin

5 - Preyer

A) 1

B) 4


C) 3

D) 5


E) 2

211. “Ruhiyyatın keçmişinə ümumi bir baxış” adlı məqalə neçənci ildə, harada və kim tərəfindən yazılmışdır? Uyğun olanı seçin:

I - Ə.Əlizadə

II - Ə.Bayramov

III - Ş.Ağayev

IV - Ə.Zəkiyev

V - Ə.Baxşəliyev

1 - 1920

2 - 1930


3 - 1945

4 - 1922


5 - 1950

6 - 1960


a - Tbilisi

b - Moskva

c - Minsk

ç - Kiyev

d - Azərbaycan

e - Kişinyov

A) I - 5 - e

B) II - 1 - c

C ) IV- 4 - d

D) V- 4 - ç

E) III- 2 - b

212.“İbni Sinanın psixologiyası” hansı Azərbaycan psixoloquna aiddir və neçənci ildə yazılıb? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Zəkuyev

2 - Abbasov

3- T.İbrahimbəyov

4- M.Məhərrəmov

5 - Qədirov

a - 1960

b - 1972


c - 1984

ç - 1959


d - 1963

A) 3 - a


B) 2 - c

C) 4 - d


D ) 1 - ç

E) 5 - b


213.“Səciyyə haqqında psixoloji nəzəriyyələr”namizədlik dissertasiyası kim tərəfindən, neçənci ildə, harada müdafiə olunub? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I - Tibilisi

II - Azərbaycan

III - Minsk

IV - Kiyev

V - Moskva

1 - 1930

2 - 1947


3 - 1956

4 - 1961


5 - 1962

a - Ş.Ağayev

b - Ə.Baxşəliyeva

c - Ə.Əlizadə

ç - M.Məhərrəmov

d - Ə.Bayramov

e - İ.Fərəcova

ə - B.Rzayev

z - Makovelski

A) V - 4 - ə

B) I - 3 - z

C ) II - 2 - ç

D) IV- 2 - a

E) III - 1 - d214.Yönəlişlik haqqında ümumi nəzəriyyənin müəllifi kimdir və o harada yaşamışdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

I - Leontyev

II - Vıqotski

III - Uznadze

IV - Elkonin

V - Luriya

VI - Mençinskaya

VII- Muxina

1 - Moskva

2 - Minsk

3 - Kiyev

4 - Tibilisi

5 - Kişinyov

6 - Bolqariya

7 - Polşa

A) IV- 4, 6

B) II- 1, 7

C) III- 2, 5

D ) I- 3, 4

E) V - 5, 7215. Azərbaycanda etnik milli hisslərin mahiyyətini ifadə edən fikirlərin ardıcıllığını tapın:

1- etnos üzvlərinin başqalarına məhəbbətində

2- etnos üzvlərinin reallığa qeyri-adekvat münasibətlərində

3- etnos üzvlərinin başqalarına nifrətində

4- etnos üzvlərinin reallığa emosional münasibətində

5-mənsub olduğu etnosun həyat şəraitində

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 4

E) 2, 4, 5

216. Uyğunluğu müəyyən edin:

I – Səkkiz hissəli həyat yolu, ruhi yüksəkliyin səkkiz proqramı

II – Hər kimdə bu beş keyfiyyət olsa, demək o insan sevərdir. Bunlar: hörmət, nəzakətlilik, dülük, xeyirxahlıq və dərrakəlilik

III – Əgər müdrik adamlara yüksək rütbə verilməsə, xalq ona hörmət etməz. Əgər müdriklər yaxşı yaşamasa, xalq onlara inanmaz.Əgər onların tabeçili- yində işçilər olmasa ondan qorxmazlar.

1 – Platon

2 – Fales

3 – Mo-Tszi

4 – Epikür

5 – Anaksimen

6 – Konfutsi

7 - Aristotel

8 – Visse

9 – Budda

10 – Berqson

A) I-4; II-8; III-9

B) I-3; II-5; III-6

C ) I-9; II-6; III-3

D) I-7; II-9; III-2

E) I-3; II-7; III-10217. Nəzəri fikirləri konsepsiyalarla uyğunlaşdırın:

I – sensualizm

II – rasionalizm

1 – əsl bilik yalnız ağılla bağlıdır.

2 – bütün biliklər hiss üzvləri vasitəsilə əldə edilir.

3 – ümumi qanun və anlayışlarla bağlı biliklər.

4 – duyğu, qavrayış, hafizə, tək-tək cism və hadisələr haqqında biliklərin

əsasını təşkil edir.

5 – ümumi bilik yalnız əqli fəaliyyətin məhsuludur.

6 – ətraf aləm haqqında sensor məlumatlar az şey verir.

7 – ilkin biliklər fikri əməliyyatlarla ümumiləşdirilir, anlayışlara çevrilir.

A) I- 2,7; II-1,3,5,6

B) I-3,4,6; II-1,2,7

C ) I-2,4,7; II-1,3,5,7

D) I-1,4,7; II-1,2,5,6

E) I-2,4,6; II-1,3,5,

218. Psixoloqları nəzəri məktəblərə görə uyğunlaşdırın:

I – Strukturalizm məktəbi

II – Vyursburq məktəbi

III – Funksionalizm məktəbi

1 – N.Ax

2 – E.Titçener

3 – O.Kyulpe

4 – F.Brentano

5 – E.Qusseri

6 – O.Zeltsem

7 – C.Dyu

8 – K.Buyler

9 – D.Endjel

10– Q.Kerr

A)I -4; II-1,2,5,6,7; III-3,8,9,10

B) I-3; II-1,2,4,5,6; III-8,7,9,10

C) I-1; II-,2,3,4,6,9; III-5,7,8,10

D ) I-2; II-1,3,5,6,8; III-4,7,9,10

E) I-2; II-1,3,5,6,9; III-4,7,8,10219. Alman psixoloqu V.Vunt “Xalqların psixologiyasının problemləri” adlı əsərində əsasən hansı problemlərin şərhini vermişdir və bu problemlərin uyğun xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

I - dilin problemi

II - incəsənətin

III- mifin

1 - folklor

2 - dastanlar

3 - rabitə

4 - əfsanə

5 - ünsiyyət

A) I - 3, 4; II - 4,5; III - 1

B) I - 2, 5; II - 3,5; III - 2

C) I - 1, 3; II - 1,5; III - 1

D) I - 4, 5; II - 2,5; III - 2

E ) I - 2, 4; II - 3,5; III - 1220. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Mifologiya anlayışı dedikdə nə başa düşürsünüz?

II - Sosial stereotip hansı mənanı ifadə edir?

III - Güzəran psixologiyasını elmi psixologiyanın nəyi adlandırmaq olar?

1- əsas mənbəi və ulu babası

2 - möhkəm iz, şəkil

3 - dünya və insan haqqında fantastik görüşlər sistemi

A) I – 2; II - 1; III - 3

B) I – 2; II - 3; III - 1

C) I – 3; II - 2; III - 1

D) I – 1; II - 2; III - 3

E) I – 3; II - 1; III - 2##num=12/ level= 12// sumtest=20 //name = Milli psixoloji kadr hazırlığı və onun müasir vəziyyəti//

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

221. Bakının 34 saylı orta məktəbindəki psixologiya laboratoriyası neçənci ilə qədər fəaliyyət göstərib?

A) 1961


B) 1970

C) 1966


D ) 1974

E) 1972


222. Azərbaycanda psixologiyanın inkişaf tarixi ilə bağlı tədqiqatlar neçənci illərdən sonra geniş miqyas almışdır?

A) 1979


B) 1954

C) 1961


D) 1972

E ) 1970


223.“Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi məsələlər” kimə məxsus- dur?

A) Ə.Bayramov

B) Ə.Baxşəliyev

C ) Ə Z.Göyüşov

D) M.Həmzəyev

E) Ə.Əlizadə224. Necənci illərdən başlayaraq ümumtəhsil orta məktəblərin buraxılış siniflərində məntiqi psixologiyanın ayrıca bir fənn kimi keçirilməsi qərara alınır?

А) 1948 – 1949

B )1947 - 1948

C) 1946 - 1947

D) 1945 - 1946

Е) 1943 – 1944225. 1968 -ci ildə nəşr edilmiş psixologiya dərsliyinin müəllifi kimdir?

А) Ə.Əlizadə

B ) M.Məhərrəmov

C) Ə.Bayramov

D) Ə.Qədirov

Е) M.Həmzəyev226. Sosial stereotip hansı sözdən götürülmüş və hansı mənanı ifadə edir? Uyğun olanını seçin:

1 - uşaq psixologiyasından götürülmüş, inkişaf deməkdir.

2 - tarixdən götürülmüş, inikas deməkdir.

3 - azərbaycan sözündən götürülmüş, surət deməkdir.

4 - inikas nəzəriyyəsindən, mənası əksolma deməkdir.

5 - yunan sözündən götürülmüş, möhkəm iz, şəkil deməkdir.

A) 1

B) 5


C) 2

D ) 3


E) 4

227. M.Məhərrəmovun “Psixologiya oçerkləri” neçənci illərdə yazılmışdır? Uyğun olanları seçin:

1 - 1960


2 - 1963

3 - 1961


4 - 1970

5 - 1975


А) 1, 2

B) 2, 3

C) 4, 5

D) 3, 4

E) ) 1, 3

228. “Avesta” kitabının müəllifi kimdir və o harada anadan olub? Uyğun olanları seçin:

I - A.O.Makavelski

II - M.Məhərrəmov

III - Luriya

IV - Rubinşteyn

V - Leontyev

1 - Rusiya

2 - Moldova

3 - Belarusiya

4 - Gürcüstan

5 - Bolqariya

A) IV- 6

B) II- 2

C) III - 5

D) I- 3

E) V-4


229. "Psixologiya tarixi" dərsliyi harada, kim tərəfindən və neçənci ildə yazılıb? Uyğun olanları seçin:

I – Ə.Baxşəliyev

II – M.Həmzəyev

III – R.Əliyev

IV– Ə.Əlizadə

V – Ə.Bayramov

1 – Tbilisi

2 – Moskva

3 – Minsk

4 – Kiyev

5 – Bakı

a – 2004


b – 1995

c – 1999


ç – 2000

d – 2001


A )IV- 2 - b

B) I - 3 - ç

C) III - 5 - a

D) V - 1 - d

E) II - 4 - c

230.Empirik” sözü hansı dildən götürülüb mənası nədir? Uyğun olanı seçin:

I – ingilis

II – fransız

III – yunan

IV – latın

V – alman

1 – təcrübə

2 – elm

3 – həyat

4 – ruh

5 – milli

A) II - 5

B) IV- 3

C) III- 1

D) I - 2

E) V - 4


231.Azərbaycanda milli psixoloji kadr hazırlığında fəaliyyət göstərən psixoloqların adlarını ardıcıllıqla göstərin:

1 - Ə.Bayramov

2 - A.Makovelski

3 - F.İbrahimbəyov

4 - Ə.Zəküyev

А) 4, 2, 1, 3

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 4, 3, 1

D) 3, 2, 1, 4

Е) 2, 4, 1, 3232.Aşağıdakı alimlərdən kimlər öz əsərlərində folklora istinad etmişlər? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Y.A.Komenski

2 – L.S.Vıqotski

3 – İ.K.Pestalotsi

4 – K.Levin

5 – K.D.Uşinski

6 – A.S.Makarenko

7 – J.J.Russo

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 6, 7

E) 1, 3, 5

233. Ə.Əlizadənin rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişlər. Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - R.Ustafaev

2 - Ə.Pudinov

3 - Ə.Vahid

4 - Ə.Əhməd

5 - C.Abdo

А) 4, 2, 3

Б) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 3, 2, 1

Е) 2, 4, 1

234. İnikasın forması nədən asılıdır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - materiyanın varlıq formaslndan

2 - cisim və hadisələrdən

3- cismin təsir səviyyəsindən

4 - təfəkkürdən

5 - diqqətdən

6 - hadisədən

7 - faktlardan

8 - təxəyyüldən

А) 4, 5, 7, 8

B) 2, 4, 5, 8

C) 1, 3, 6, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 1, 4, 7, 8235. Milli etnik xarakterin psixoloji istiqamətinin tədqiqatçıların ardıcıllığını müəyyən edin:

1- Ə.Ə.Əlizadə

2- N.N.Andreyeva

3- Ə.S.Bayramov

4- E.M.Torşilova

5- A.K.Bayburina

A) 3, 4

B) 4, 5


C) 1, 2

D) 3, 5


E) 2, 5

236. Akademik A.Makovelskinin rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edən alimlərin adlarını və müdafiə etdikləri illərə görə uyğunlaşdırın:

I - M.Abbasov

II - N.S.Lutoxina

III- M.Məhərrəmov

IV - C.Təhmasib

1 - 1946


2 - 1949

3 - 1945


4 - 1965

А) I- 5, II- 5, III - 2, IV- 3

B) I- 2, II- 3, III – 4, IV - 1

C) I- 2, II- 1, III – 3, IV - 4

D) I- 4, II- 2, III – 3, IV - 1

E) I- 3, II- 1, III – 2, IV - 4237. Uyğunluğu müəyyən edin:

I -“Avesta” kitabının müəllifi kimdir?

II --“Avesta” kitabının müəllifi harada anadan olub?

1 - A.O.Makavelski

2 - M.Məhərrəmov

3 - Luriya

4 - Rubinşteyn

5 - Leontyev

a - Rusiya

b - Moldava

c - Belarusiya

ç - Gürcüstan

d - Bolqariya

A) I- 2, II-b

B) I- 3,II - a

C) I – 5,II-d

D) I- 4,II-ç

E) I- 1, II-c238. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-Etnik xarakter əlamətlərinin mühüm cəhətləri:

II-Milli etnik xarakterin psixoloji istiqamətinin tərəfdarlarını müəyyən edin:

1- etnik həyat tərzi

2- ictimai-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri

3- Ə.S.Bayramov, Ə.T.Baxşəliyev

4- insanların mimik xüsusiyyətləri

5- A.K.Bayburina

A)I - 2, 3, 5; II- 1, 2

B) II- 1, 2, 4; II- 3, 5

C) I- 3, 4, 5; II- 3, 4

D) I- 1, 3, 4; II- 2, 3

E) I- 2, 4, 5; II- 2, 5

239. Uyğunluğu tapın:

I-Hansı əsərdə etnik stereotip və yönümlər, etnik adət-ənənələr haqqında zəngin material vardır?

II-"Etnik psixologiya məsələləri" adlı əsər kim tərəfindən və nə vaxt yazılmışdır?

III- Kitabda verilən materiallar insanlarda nəyi tərbiyə edir?

1-insanların özünü düzgün dərk etməyi tərbiyə edir.

2-"Etnik psixologiya məsələləri" əsərində

3- 1996-cı ildə, Ə.S.Bayramov

A) I-1; II- 2; III-3

B) I-3; II-2; III-1

C) I-3; II- 1; III-2

D) I-2; II- 3; III- 1

E) I- 1; II-3; III-2240. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- R.İ.Əliyevin əsərləri:

II- Ə.S.Bayramovun əsərləri:

1- Etnopsixologiya

2- Etnik psixologiya məsələləri

3- Mentalitet

4- Psixoloji düşüncələr

5- Millətlərarası qarşılıqlı təsirin bəzi psixoloji problemləri

6- Azərbaycanda psixoloji elminin inkişaf tarixindən

A) I- 2, 4, 5; II- 3, 1

B) I- 2, 3, 5; II- 1, 4

C) I- 1, 3,6, II- 2, 4, 5

D) I- 2, 4; II- 1, 3, 6

E) I- 1, 4, 5; II- 3, 6##num=13/ level= 13// sumtest= 20 //name = // XX-əsrdə Azərbaycandapsixologiya elminin inkişafında kafedraların rolu//

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

241. Sosial elmlər və psixologiya fakültəsi neçənci ildə və harada təşkil edildi?

A) 1989-cu ildə, BDU-da

B) 1993-cü ildə, BDU-da

C )1991-ci ildə, BDU-da

D) 1996-ci ildə, BDU-da

E) 1953-cü ildə, BDU-da242.1960-cı illərdə məntiqi psixologiya kafedrasının əsasında təşkil olunmuş pedaqogika-psixologiya kafedrasına necənci illərdə kim rəhbərlik etmişdir?

А) 1962-1964, B.Əliyev

B) 1961-1966, Ə.Əlizadə

C) 1959-1968, Ə.Bayramov

D) 1958-1960, Ə.Baxşəliev

Е ) 1960-1970, Məhərrəmov243. Prof.A.O.Makovelskinin rəhbərliyi ilə neçənci illərdə məntiqi psixolo- giya kafedrası təşkil olunur ?

А) 1945 – 1946

B) 1946 - 1947

C) 1945 - 1947

D )1947 - 1948

Е) 1944 - 1945244.Psixologiya üzrə ilk beynəlxalq konfrans hansı ölkədə, neçənci ildə keçirilmişdir?

A) 1887-ci ildə, Belçikada

B) 1866-cı ildə, Fransada

C) 1885-ci ildə, İngiltərədə

D) 1888-ci ildə, Yaponiyada

E) 1886-cı ildə, Amerikada245. Necənci illərdən başlayaraq ADPU-nun filologiya fakültəsinin nəzdində Azərbaycan dili, məntiqi psixologiya şöbəsi açılır?

А) 1950 – 1953

B) 1946 - 1947

C) 1948 - 1950

D) 1947 - 1948

Е) 1945– 1946246. Azərbaycanda ilk dəfə hansı universitetdə və neçənci ildə psixologiya kafedrası açılmışdır? Uyğun olanları seçin:

I - ADU


II - ATU

III - ADPU

IV - AZİ

1 - 1940


2 - 1921

3 - 1939

4 - 1946

5 - 1935


6 - 1940

7 - 1942


  1. III - 4, 6

  2. II- 2, 3

  3. I- 1, 2

  4. IV- 5, 3

247. “Azərbaycan milli-mənəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji mahiyyəti” adlı əsər kim tərəfindən harada və necənçi ildə yazılmışdır? Uyğun olanları seçin:

I - Ə.Əlizadə

II - A.Luriya

III - Ə.Baxşəliyev

IV - Vıqotski

V - Ə.Bayramov

1 - Azərbaycan

2 - Kiyev

3 - Moskva

4 - Minsk

5 - Moldava

a - 1999


b - 2000

c - 2001


ç - 2013

d - 1998


A) IV- 2 - a

B) II - 4 - d

C) I - 3 - ç

D) III -1- c

E) V - 2 - c

248. Psixoloji anlayışlar sistemli şəkildə ilk dəfə kim tərəfindən, harada, neçənci əsrdə şərh olunmuşdur? Uyğun olanları seçin:

I – e.ə IV əsrdə

II – e.ə V əsrdə

III – XII əsrdə

IV – XIV əsrdə

V – XV əsrdə

1 – Platon

2 – G.Piaje

3 – Aristotel

4 – Hipokrat

5 – Sokrat

1 – Almaniya

2 – Rusiya

3 – Azərbaycan

4 – Ukraynada

5 – Yunanıstanda

A) IV - 4, 3

B) V - 4, 4

C) I - 3, 5

D) II - 1, 5

E) III - 2, 1

249.Psixoloqlardan kim neçənci illərdə pedaqogika və psixologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir? Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Ə.K.Zəküyev

2 - Ş.Ağayev

3 - Ə.Əlizadə

4 - Ə.Baxşəliev

А) 4, 3, 1, 2

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 1, 2, 4

D) 2, 1, 4, 3

Е) 1, 4, 2, 3250.Təbii eksperiment psixologiyaya neçənci ildə və kim tərəfindən gətirilmiş- dir? Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1- P.Lazurski

2 - Z.Freyd

3 - A.Leontyev

4- C.Uotson

5 - E.Torndayk

a - 1950

b - 1959


c - 1962

ç - 1960


d - 1966

A) V - c

B) II - d

C) III - a

D) IV - b

E) I - ç


251. “Azərbaycanda psixoloji fikrin təşəkkülü inkişafı və müasir vəziyyəti” dərsliyi neçənci ildə nəşr olunub müəllifi kimdir? Xronoloji ardıcıllığı müəy- yən edin.

I - Ə.Əlizadə

II - Ə.Bayramov

III - Ə.Baxşəliyev

IV– S.Şabanov

V – M.İsmayılova

1 - 1990

2 - 1994


3 - 1999

4 - 2000


5 - 2007

A) IV - 3

B) I- 2

C) II - 4D) III - 5

E) V - 1


252. Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasına kim rəhbərlik etmişdir? Ardıcıllıgı müəyyən edin:

1 - Ə.K.Zəküyev

2 - Ş.Ağayev

3 - Ə.Əlizadə

4 - M.Ə.Həmzəyev

5 - Ə.Ə.Əlizadə

А) 1, 2, 3

B) 3, 1, 2

C) 1, 3, 2

D) 2, 1, 3

Е) 3, 2, 1

253. Psixologiya kafedrasında işləyən alimlərin adlarını artan ardıcıllıqla düzün:

1 - A.Makovelskinin

2 - Ə. Bayramov

3 - B. Əliyev

4 - K. Zəküyev

5 - F.İbrahimbəyov

А) 2, 5, 4, 3, 1

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 5, 4, 1, 2, 3

D) 3, 2, 1, 5, 4

Е) 1, 4, 5, 2, 3

254. ADPU-nun "Yaş və pedaqoji psixologiya"kafedrasında çalışan psixo- loqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin:

1 - Ə.Baxşəliyev

2 - E.Quliyev

3 - Q.Əzimli

4 - S. Heydərova

5 - N.Cavadov

А) 3, 2, 1, 5, 4

B) 1, 2, 4, 5, 3

C) 5, 4, 2, 1, 3

D) 5, 1, 3, 2, 4

Е) 2, 5, 4, 1, 3

255. “Baş beyin refleksləri” adlı əsər aşağıda adları çəkilənlərdən kimə məxsusdur və əsər neçənci ildə və harada yazılıb? Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Seçenov

II - Lazurski

III - Brentano

IV - Dyun

V - M.Məhərrəmov

1 - 1880

2 - 1900


3 - 1881

4 - 1970


5 - 1863

a - Almaniyab

b - Rusiya

c - Azərbaycan

d - Fransa

5 - Tibilisi

A) V- 2 - d

B) III- 4 - a

C) II- 1 - c

D) IV- 3 - ç

E) I - 5 - b

256.Uyğunluğu müəyyən edin:

I- BDU-da "Gender və tətbiqi psixologiya" kafedrası hansı mərkəzin əsasında təşkil edilmişdir?

II- ADPU - da yaş və pedaqoji kafedra nə vaxt və hansı kafedranın bazası əsasında təşkil edilmişdir?

III- AMİ-də psixologiya kafedrası nə vaxtdan müstəqil kafedra kimi fəaliyyət göstərir?

1 - 1974-cü ildən ümumi psixologiya kafedrasının

2 - 1991-ci ildən ümumi psixologiya kafedrasının

3 - Gender Tədqiqatları mərkəzinin

4 - 1973-cü ildən,

5 - 1990-cı ildən

A) I - 5; II - 4; III - 3

B) I - 2; II - 2; III - 4

C) I - 4; II - 3; III - 2

D) I - 3; II - 1; III - 5

E) I - 1; II - 5; III - 4257. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- BDU-nun psixologiya kafedrasına ilk dəfə kim və nə vaxt rəhbərlik etmişdir?

II- BDU-nun məntiq və psixologiya kafedrasına 1960-ci ildə kim rəhbərlik etmişdir?

III- BDU-nun pedaqogika və psixologiya kafedrasına 1971-ci ildə kim rəhbərlik etmişdir?

IV- BDu-nun psixologiya kafedrasına hal-hazırda kim və nə vaxtdan

rəhbərlik edir?

1 - 1920-ci ildən C.Hacıyev

2 - 1920-ci ilin sonundan A.O.Makovelski

3 - 1961-ci ildən Ş.Ağayev

4 - 1960-cı ildən M.C.Məhərrəmov

5 - 1997-ci ildən B.H.Əliyev

6 - 1971-ci ildən Ə.S.Bayramov

7 - 1972-ci ildən Ə.Zəkuyev

A) I - 3; II -1; III - 3; IV - 6

B) I - 2; II -4; III - 6; IV - 5

C) I - 4; II -2; III - 1; IV - 3

D) I - 5; II -3; III - 4; IV - 1

E) I - 6; II -4; III - 5; IV - 2258. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- ADU-da psixologiya kafedrası nə vaxtdan fəaliyyət göstərir və həmin

kafedraya ilk dəfə kim hansı illərdən rəhbərlik etmişdir?

II- ADU-nun psixologiya kafedrası hansı illərdən müstəqil fəaliyyət göstərmişdir?

III- ADU-nun psixologiya kafedrasına kim və hansı illərdə rəhbərlik etmişdir?

1 - 1959-1972-ci illərdən M.Ə.Həmzəyev

2 - 1946-cı illərdən

3 - 1946-1958-ci illərdə S.H.Hacıyev

4 - 1945-1959-cu illərdə S.H.Hacıyev

5 - 1948-ci illərdən

A) I - 4; II - 3; III - 5

B) I - 2; II - 4; III - 3

C) I - 3; II - 2; III - 1

D) I - 5; II - 5; III - 4

E) I - 1; II - 2; III - 3

259. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - ADPU-nun ümumi psixologiya kafedrasına uzun illər kim rəhbərlik etmişdir?

II - ADPU-nun ümumi psixologiya kafedrasına kim rəhbərlik edir?

III - ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasına kim başçılıq edir?

IV - ADPU-nun yaş və pedaqoji psixologiya kafedrasına Ə.Baxşəliyev nə vaxtdan rəhbərlik edir?

1 - 1992-ci ildən

2 - Ə.Ə.Əlizadə

3 - E.Quliyev

4 - R.İ.Əliyev

5 - Q.Əzimli

6 - Ə.T.Baxşəliyev

A) I -4; II - 3; III - 4; IV - 2

B) I -3; II - 2; III - 5; IV - 2

C) I -2; II - 4; III - 6; IV - 1

D) I -5; II - 4; III - 3; IV - 6

E) I -6; II - 5; III - 2; IV - 4260. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- BPKİ və Yenidənhazırlanma İnstitutunda psixologiya kafedrası nə vaxtdan

fəaliyyət göstərir və ona kim rəhbərlik edir?

II -BQU-da psixologiya kafedrasına ilk dəfə kim və hansı illərdə rəhbərlik etmişdir?

III- BQU-da psixologiya kafedrasına 2006-2011-ci illərdə kim təhbərlik etmişdir?

1 - 2010-cu ildən Hökümə Əliyeva

2 - Ulduz Qəzvini

3 - 1999-2006-ci illərdə, M.Ə.Həmzəyev

A) I - 2; II - 1 III - 3

B) I - 2; II - 2; III - 1

C) I - 3; II - 1; III - 3

D) I - 1; II - 3; III - 2

E) I - 3; II - 2; III - 2Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə