## İxtisas: Təhsildə sosial psixoloji xidmət ## Fənnin adı: Psixologiya tarixi ## Azərbaycan bölməsi


##num=14/level=14//sumtest=20//name=/Yüklə 0,7 Mb.
səhifə6/6
tarix13.12.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#85889
1   2   3   4   5   6

##num=14/level=14//sumtest=20//name=/Azərbaycanda yaş və pedaqoji psixologiyanın inkişafı//

T1- 5; T2 - 5; T3 - 5; T4 - 5

261.Müəlliflərdən kim "Yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi" adlı kitabın müəlifirdir?

A) M.Ə.Həmzəyev

B) Ə.S.Bayramov

C) Q.R.Əzimov

D) Ə.Ə.Əlizadə

E) Ə.T.Baxşəliyev262."Psixi inkişaf və tərbiyənin müasir problemləri" adlı dərs vəsaitinin müəllifi kimdir?

A) M.Əbdülov

B) Ə.S.Bayramov

C) Ə.Ə.Əlizadə

D) Q.R.Əzimov

E) Ə.T.Baxşəliyev263. Yaş psixologiyasının tərkibinə elmi pasixologiyanın hansı sahələri daxildir?

A) ümumi psixologiya

B) sosial psixologiya

C) uşaq psixologiyası

D) fiziologiya

E) mühəndislik psixologiyası264. Genetik metod vasitəsilə nəyi öyrənmək mümkündür?

A) idrak proseslərini

B) şəxsiyyəti ğyrənməyə kömək edir.

C ) psixikanın mənşəyini və sistemli şəkildə inkişafını

D) nitq və təfəkkürü öyrənməyə kömək edir.

E) psixikanın faktlarını265. Yaş və diferensial psixologiyanın predmetini nə təşkil edir?

A) uşağın emosiya və hisslərinin, iradi sferasının araşdırılması

B) psixi inkişafın səciyyəvi xüsusiyyətləri

C) psixologiyanın metodoloji əsasları

D) idrak prosesləri və fərdi psixi proseslər

E) müxtəlif yaş mərhələlərində psixikanın yaş dinamikasını, şəxsiyyətin psixi proses və psixi xassələrinin öyrənilməsi266. Aşağıdakılardan hansılar pedaqoji psixologiyanın öyrəndiyi məsələlərə aiddir? Uyğun olanları seçin:

1 - yaş xüsusiyyətləri

2 - təlim psixologiyası

3 - tərbiyə psixologiyası

4 – pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri

5 - psixi proseslərin xüsusiyyətləri

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D )2, 3, 4

E) 2, 3, 5

267. Pedaqoji psixologiyanın sahələrinə aiddir? Uyğun olanları seçin:

1 - təlim psixologiyası

2 – çətin və anomal uşaqların psixologiyası

3 – pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

4 - tərbiyə, yaş, pedaqoji psixologiya

5 – tərbiyə və özünütərbiyə psixologiyası

A) 1, 3,4

B ) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3

268. Pedaqoji psixologiyanın predmetinə aid olanları müəyyənləşdirin: Uyğun olanları seçin:

1 - təlim və tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqları

2 – pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

3 - yaş dövrlərinin psixologiyası

4 - özünütərbiyə və əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları

5 - təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 5, 2, 4

269. Yaş psixologiyası dərsliyi neçənci ildə kim tərəfindən yazılmışdır? Uyğun olanları seçin:

I – Ə.Baxşəliyev

II – S.İ.Seyidov

III– Ə.Əlizadə

IV– Ə.Qədirov

V– Ə.Bayramov

a – 1990

b – 1993

c – 1989

ç – 1995


d – 1991

A) V - d


B) I - c

C) IV - b

D) III - ç

E) II - a270. Adları çəkilən alimlərdən kim yaş psixologiyasının banisi olmuş və hansı ölkədə yaşamışdır? Uyğun olanları seçin:

I- Meyman

II- Vundt

III - Blonski

IV - G.Piaje

V - Kazellanin

a - Fransa

b - Rusiya

c - Almaniya

ç - İtaliya

d - Amerika

A) II - a

B) III - c

C) IV -d


D) I - b

E) V - ç


271.Ə.Ə.Qədirovun fikrincə, inkişafın formaları hansılardır?Ardıcıllığı müəy- yən edin:

1 - qətiyyətlilik və təşəbbüskarlıq

2 - dönməzlik

3 - qanunauyğunluq

4 - fiziki və psixi inkişaf

5 - ziddiyyət və əksliklər

6 - dəyişkənlik

А) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 3, 2, 6

D) 1, 4, 6

E) 2, 3, 6272.Aşağıdakılardan hansılar pedaqoji psixologiyanın predmetinə aiddir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - şəxsiyyətin formalaşmasının psixoloji mexanizminin öyrənilməsi

2 - sosial psixoloji konfliktlərin öyrənilməsi

3 - tərbiyə və özünətərbiyənin idarə olunmasının psixoloji mexanizmi

4 - psixoloji münasibətlərin xarakteri

5 - təlim prosesinin psixoloji əsasları

А) 3, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 4, 5

273. 1978-ci ildə nəşr edilmiş yaş və pedaqoji psixologiya" dərsliyi ( II hissə) hansı müəlliflərə məxsusdur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – E. Quliev

2 – Ə.Əlizadə

3– Ə.Baxşəliyev

4– Ə.Qədirov

5– Ə.Bayramov

6– Q.Əzimli

А) 1, 4, 6

B) 1, 3, 4

C) 3, 2, 6

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 6274. Pedaqoji psixologiyanın praktik əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - təlimin idarə olunması

2 - baxımsız uşaqlar problemi

3 - şəxsiyyətin formalaşdırılması

4 - senzitiv dövrün aşkara çıxarılması

5 - şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi

6 - şagirdlərin dünyagörüşə yiyələnməsi

B) 3, 6


C) 4, 5

D) 2, 4


E) 1, 4

275. İnkişaf və yaş psixologiyasının predmetini nə təşkil edir? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - müxtəlif yaş mərhələlərində psixikanın inkişaf dinamikası

2 - uşağın emosiya və hisslərinin, iradi serasının araşdırılması

3 - şəxsiyyətin psixi proseslərinin öyrənilməsi

4 - psixologiyanın metodoloji əsasları

5 - psixi xassələrinin öyrənilməsi

6 - idrak prosesləri və fərdi psixi xüsusiyyətləri

7 - psixi inkişafın səciyyəvi xüsusiyyətləri

А) 2, 4, 7

B) 1, 3, 7

C) 3, 2, 6

D) 1, 3, 5

E) 1, 4, 6

276. Pedaqoji psixologiyanın vəzifələrinə aid olanları uyğun bölmələrə daxil edin:

I - Nəzəri vəzifələr:

II – Təcrübi vəzifələr:

1 - təlim - tərbiyə prosesində psixi inkişaf imkanlarının öyrənilməsi

2 - təlim və tərbiyənin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi

3 - şəxsi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri

4 - təlim və əqli inkişafın qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi

5 - şagirdlərin bilik , bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinin psixoloji əsasları

A) I – 3, 4, 5; II – 3, 4

B) I – 2, 3, 4; II – 1, 5

C) I – 1, 2, 3; II – 4, 5

D) I – 1, 4, 5; II – 2, 4

E) I – 2, 4, 5; II – 2, 3

277.Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Aşağıdakılardan hansılar pedaqoji psixologiyanın öyrəndiyi məsələlərə aiddir?

II - Pedaqoji psixologiyanın predmetinə aid olanları müəyyənləşdirin:

1 - təlim və tərbiyənin psixoloji qanunauyğunluqları

2 - təlim psixologiyası

3 - tərbiyə psixologiyası

4 - pedaqoji fəaliyyət və müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası

5 - özünütərbiyə və əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsasları

6 - pedaqoji fəaliyyətin psixologiyası

A) I - 5, 2, 4; II - 2, 1, 4

B) I - 3, 4, 5; II - 2, 3, 5

C) I - 4, 5, 6; II - 4, 2, 1

D) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 5

E) I - 2, 3, 6; II - 1, 4, 5278.Uyğunluğu müəyyən edin:

I- 1978-ci ildə nəşr olunmuş "Yaş və pedaqoji psixologiya" dərs vəsaitinin müəllifləri kimlərdir?

II- 2013-cü ildə nəşr olunmuş"İnkişaf və yaş psixologiyası" dərs vəsaitinin müəllifləri kimdir?

1 - E.Quliyev

2- Ə.Əlizadə

3- İ.Məmmədov

4- Mirələm Vəliyev

5 - Q.Əzimli

6 - Azər Mustafayev

A) I - 4, 6, 5; II - 5, 6

B) I - 2, 3, 5; II - 3, 5

C) I - 3, 2, 6; II - 1, 2

D) I - 1, 2, 5; II - 4, 6

E) I - 5, 3, 1; II - 4, 5279. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Yaş psixologiyası hansı elmlərlə əlaqədə fəaliyyət göstərir?

II- Yaş psixologiyasının əsas bölmələrini göstərin:

III- Yaş psixologiyasında hansı psixodiaqnotik metodlar tətbiq olunur?

1 - sosiometriya, test, anket, sorğu və s. metodlar

2 - uşaq, yeniyetmə, erkən gənclik, yaşlı və qocaların psixologiyası

3 - ümumi, pedaqoji, sosial, inkişaf psixologiyası, fiziologiya

A) I - 3; II - 2;

B) I - 2; III - 3

C) I - 3; II -1; III - 2

D) I - 3; II - 1;

E) I - 3; II - 2; III - 1280. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- Psixi inkişafın zəruri şərtlərini nə təşkil edir?

II- Psixikanın inkişafına hansı amillər təsir göstərir?

1 - mühit

2 - təlim prosesi

3 - tərbiyə

4 - tərbiyə prosesi

5 - cəmiyyət

6 - sosial yönümlü amillər

A) I - 5, 6; II - 2, 3, 4, 5

B) I - 3, 2; II - 2, 1, 4, 3

C) I - 4, 5; II - 4, 3, 5, 6

D) I - 2, 4; II - 1, 3, 5, 6

E) I - 6, 3; II - 5, 3, 4, 6#num=15/ level= 15// sumtest=20 //name = // XX- əsrdə Azərbaycanda hüquq və tibbi psixologiyanın inkişafı //

T1- 5; T2 - 5; T3 - 4; T4 - 6

281. Klinik psixologiya, psixofiziologiya, uşaqların anomal psixi inkişafı əsərlərinin müəllifi kimdir ?

А) Ə. Bayramov

B) M. Həmzəyev

C) E. Şəfiyeva

D) Ə. Əlizadə

Е) Ə. Baxşəliyev282. Necənci illərdə L.S.Vıqotski və onun əməkdaşları nitq təfəkkürünün inkişafı və patologiyası sahəsində geniş tədqiqatlar aparmışdır?

А) 1920 – 1925

B) 1918 - 1920

C) 1917- 19 20

D) 1920 - 1930

Е) 1925– 1928283. “Kəkələyən uşaqlarda ixtiyari diqqətin xüsusiyyətləri"dərsliyi kimə məx- susdur?

А) S.Hacıyev

B) Q.Əzimli

C) M.Məhərrəmov

D )E.Quliyev

Е) Ə.Baxəliev284. Defektologiya və loqopediyaya aid terminlərin psixoloji-pedaqoi izahını verən hansı alimdir ?

А) Ə.Baxşəlyiev

B) Q.Əzimli

C) M.Məhərrəmov

D) S.Hacıyev

Е) S.Qasımov285." Hüquq psixologiyası”üzrə ilk dəfə olaraq neçənci ildə dərslik nəşr olundu?

А) 1981


B) 1979

C) 1976


D) 1973

Е) 1984


286. Bu kitablardan hansıları A.A.Perelmana məxsusdur? Uyğun olanları seçin:

1 - Qrafik təsir təcrübəsində

2 - Hüquq psixologiyası

3 - Hafizənin funksiyaları

4 - Anomal inkişafın psixologiyası

5 - Ruhi xəstəlik

А) 1, 2

B) 3, 4


C) 5, 3

D) 1, 3


Е) 2, 3

287. Xüsusi psixologiya nəyi öyrənir? Uyğun olanları seçin:

1 - psixi pozuntuların qanunauyğunluqlarını

2 - obyektiv aləmin subektiv inikasını

3 - psixi xüsusiyətlərinproblemlərini

4 - şəxsiyyətin həyat fəaliyyətindəki əlaqələri

5 – psixikanın mexanizmlıri və faktlarını

А) 2, 5

B) 3, 2


C) 4, 5

D) 3, 5

Е) 1, 4

288. Beyin fəaliyyətini pozulması ilə bağlı yaranan xəstəliyin əsas mənfi təsirləri hansılardır? Uyğun olanları seçin:

1 - sinir sisteminin iş rejiminə

2 - özünüdərkə

3 - insan şüuruna

4 - göz ağrısına

5 - qavrayışa

А) 3, 2, 5

B) 3, 2, 1

C) 4, 5, 2

D) 1, 3, 5

Е) 2, 5, 1

289. Hansı dərs vəsaitləri E.Şəfiyevaya məxsusdur? Uyğun olanları seçin:

1 - Psixiatriya:

2 - Klinik psixologiya

3 - Tibbi psixologiya və psixoterapiya

4 - Uşaqlarda anomal psixi inkişaf

5 - Psixofiziologiya

А) 2, 4, 1

B) 1, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 2, 4, 5

Е) 3, 1, 4

290. Patoloji psixologiya insanın hansı psixi problemlərini öyrənir? Uyğun olanları seçin:

1 - intellektual fəaliyyətini

2 - psixi xassələrini

3 - şəxsiyyətin emosional - iradi xüsusiyyətlərini

4 - qabiliyyətlərin pozulması səbəblərini

5 - şəxsiyyətin formalaşmasını

А) 2, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 5

D ) 1, 3, 4

Е) 3, 1, 4

291. Şüurun səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - biliklər

2 - özünüdərk

3 - hafizə və təfəkkür

4 - rəftar və davranış

5 - fəaliyyət və iş

6 - iradə və hisslər

7 - dərk olunmuş fəaliyyət

A) 1, 2, 3, 5

B) 2, 3, 4, 6

C) 4, 5, 6, 7

D) 1, 2, 5, 7

Е) 3, 4, 5, 6

292." Hüquq psixologiyası" kitabının müəlliflərini ardıcıllıqla göstərin:

1 - B.Əliyev

2 - Ə.Bayramov

3 - Ə.Əlizadə

4 - R.Cabbarov

5 - K.Əliyeva

А) 4, 5, 2

B) 5, 3, 2

C) 2, 3, 2

D) 1, 4, 5

Е) 2, 3, 1

293. 1976-cı ildə ilk dəfə Azərbaycanda nəşr edilmiş "Hüquq psixologiyası" dərsliyinin müəllifi kimlər olmuşdur? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Ə.Bayramov

2 - Ə.Əlizadə

3 - Ə.Baxşəliev

4 - C.Təhmasib

5 - İ.Seyidov

А) 3, 2, 1, 5

B) 3, 2, 5, 4

C) 4, 2, 3, 1

D) 1, 2, 4, 5

Е) 2, 4, 1, 3

294. 1920-1930- cu illərdə patoloji psixologiya üzrə tədqiqatlar hansı istiqa- mətlər üzrə aparılıb? Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Psixonevrologiya

2 - Kliniki psixologiya

3 - Psixodiaqnostika

4 - Psixogigiyena

5 - Psixoprofilaktika

6 - Psixokorreksiya

А) 2, 5, 6

B) 1 , 4, 5

C) 3, 1, 4

D) 1, 3, 6

Е) 2, 5, 6295. Xüsusi psixologiya üzrə xüsusi laboratoriyalar hansı ölkənin alimləri tərəfindən təşkil olunmuşdur? Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Leninqradda

II - Kazanda

III - Moskvada

IV- Bakıda

1 - A. Tokarski

2 - F. İbrahimbəyov

3 - S. Korsakov

4 - V. Bexterov

А) I - 4; II - 1; III- 2; IV - 3

B) I - 3; II - 1; III- 2; IV - 4

C) I - 4; II - 3; III- 1; IV - 2

D) I - 1; II - 3; III- 4; IV- 2

Е) I - 2; II - 4; III- 1; IV- 3296. Uyğunluğu tapın:

I – Klinik psixologiya laboratoriyasının açılması

II– Psixoanaliz nəzəriyyəsinin banisi

III– Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür.

1 – C.Darvin

2 – V.Vund

3 – Z.Freyd

A) I – 1; II – 3; III – 2

B) I – 3; II – 1; III – 2

C) I – 1; II – 2; III – 3

D) I – 3; II – 2; III – 1

E) I – 2; II – 3; III – 1297.Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Klinik psixologiya

II - Psixatriya

III- Psixofiziologiya

IV- Hüquq sixologiyası

V- Cəzanın sosial- psixoloji məsələləri

1 - 2011

2 - 1992


3 - 2007

4 - 2002


5 - 1998

А) I- 5; II- 2; III- 1; IV- 3; V- 4

B) I- 1; II- 3; III- 4; IV- 2; V- 5

C) I- 4; II- 2; III- 5; IV-1; V-3

D) I- 3; II- 2; III- 1; IV- 4; V- 5

Е) I - 2; II- 4; III- 5; IV- 3; V- 5298. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - Müharibə illərində patopsixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar hansı

alimin adı ilə bağlıdır?

II - Patoloji psixologiya insanın hansı psixi problemlərini öyrənir?

III - "Hafizənin funksiyaları və onun patologiyası" kitabı hansı alimə məx-

susdur?

1 - intellektual fəaliyyəti

2 - F.İbrahimbəyli

3 - M.Məhərrəmov

4 - psixi xassələri

5 - A.Perelman

6 - N.İsmayılov

7 - C.Hacıyev

A) I -3; II -2; III - 4

B) I -2; II -1; III - 5

C) I -1; II -1; III - 4

D) I -4; II -5; III - 1

E) I -5; II -4; III - 3299. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- 1976 -cı ildə ilk dəfə Azərbaycanda nəşr edilmiş " Hüquq psixologiyası" dərsliyinin müəllifi kimlər olmuşdur?

II- "Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizyası problemləri" hansı müəllifin adı ilə bağlıdır?

III - "Psixofiziologiya" dərs vəsaiti hansı müəllifə məxsusdur?

1 - Ə.Bayramov

2 - M.Məhərrəmov

3 - Ə.Əlizadə

4 - C.Təhmasib

5 - İ.Seyidov

a) R.Əliyev

b) E.Şəfiyeva

c) B.Əliyev

d) Ə.Bayramov

e) C.Hacıyev

A) I - 4, 3, 2, 4; II - e; III – b

B) I - 2, 4, 5, 5; II - a; III - c

C) I - 1, 3, 4, 5; II - c; III - b

D) I - 3, 1, 4, 5; II - b; III - a

E) I - 5, 2, 4, 1; II - c; III - e

300. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- 1920-1930-cu illərdə patoloji psixologiya üzrə tədqiqatlar hansı istiqamət- lər üzrə aparılıb?

II- Bu kitablardan hansıları A.A.Perelmana məxsusdur?

III- Təkamül nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

1 - "Qrafik təsir təcrübəsində","Hafizənin funksiyaları"

2 - psixonevrologiya, psixogigiyena, psixoprofilaktiks

3 - Ç.Darvin

A) I - 3; II - 4; III - 5

B) I - 2; II - 1; III - 3

C) I - 1; II - 3; III - 4

D) I - 2; II - 1; III - 5

E) I- 3; II - 5; III - 2


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə