## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=3// level= 1// sumtest=26 // name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//Yüklə 0,67 Mb.
səhifə3/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=3// level= 1// sumtest=26 // name=İnformatika fənninin məktəb kursuna daxil edilməsinin məqsəd və vəzifələri//1. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrinin ardıcıllıqla qeyd edin:

1 - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

2 - Propedektiv

3 - Baza


A) 3, 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 2, 3, 1

E) 1, 3, 2
2. Kompüter savadlılığına malik olan istifadəçilər nələri bilməlidir?

A) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, say sistemlərini bilməli

B) kompüterin tətbiq sahələrini, proqramı başlatmağı

C) insanlarla ünsiyyətdə olmağı, kompüterin tətbiq sahələrini

D) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, alqoritmik dilləri

E) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, kompüterin tətbiq sahələrini


3. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini siniflərə uyğun tamamlayın:

I - propedektiv səviyyə

II - baza kursu

III - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1

b - 3


c - 5

ç - 2


d - 6

e - 8


f - 4

g - 10


h - 9

e - 11


m - 7

A) I - g, e; II- a, ç, b, g ; III - c, d, m, h

B) I - a, g, b, c; II- g, e ; III - c, d, m, h

C) I - c, ç, g, f; II- c, b, m, e; III - h, e

D) I - c, d, m, e; II- a, c, b,f ; III - a, ç

E) I - a, ç, b, f; II- c, d, m, e, h; III - g, e


4. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisinin ümumi

məqsədləri hansılardır?

1 - ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər

2 - texniki məqsədlər

3 - elmi məqsədlər

4 - tərbiyəvi məqsədlər

5 - praktik məqsədlər

6 - inkişafetdirici məqsədlər

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 1, 4, 5

E) 1, 2, 6


5. Ümumtəhsil məktəblərində informatika tədrisinin ümumi məqsədlərinə

aid deyil:

A) praktik və tərbiyəvi məqsədlər

B) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər

C) tərbiyəvi məqsədlər, inkişafetdirici məqsədlər

D) proqramın işlənib hazırlanması məqsədi, təlim və xüsusi məqsədlər

E) təlim-tərbiyə və inkişafetdirici məqsədlər


6. Kompüter savadlılıgına malik istifadəçiyə aid deyil:

A) kompüteri işə salmağı, kompüterin tətbiq sahələrini bilməlidir

B) kompüterlə ünsiyyətdə olmağı, kompüterin tətbiq sahələrini bilməlidir

C) insanlarla ünsiyyətdə olmağı, alqoritmik dilləri bilməlidir

D) EHM-in qurğularının iş prinsiplərini bilməlidir

E) klaviatura üçün sadə proqramlar hazırlamalıdır


7. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisinin ümumi

məqsədlərinə aiddir:

A) praktik məqsədlər, təlim məqsədləri, təbiyəvi məqsədlər

B) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər,tərbiyəvi məqsədlər

C) ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədlər, elmi məqsədlər

D) təbiyəvi məqsədlər, texniki məqsədlər, praktik məqsədlər

E) inkişafetdirici məqsədlər, praktik məqsədlər


8. Təlimin ümumtəhsil və inkişafetdirici məqsədinə hansılar daxildir?

1 - informasiyanın öturulməsi

2 - informasiyanın axtarılması

3 - informasiyanın qəbulu

4 - informasiyanın istifadə olunması

5 - informasiyanın çevrilməsi

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 4, 5
9. İnformatika kursunun praktik məqsədi dedikdə nə başa düşülür?

1 - şagirdləri əmək baxımından hazırlayır

2 - şagirdləri fiziki baxımından hazırlayır

3 - şagirdləri tərbiyəvi baxımından hazırlayır

4 - şagirdləri texnoloji baxımından hazırlayır

5 - şagirdləri psixiloji baxımından hazırlayır

A) 2, 4

B) 1, 5


C) 1, 4

D) 1, 5


E) 3, 4
10. İnformatika kursunun öyrənilməsində EHM-dən istifadə nə üçündür?

1 - təlimin əyaniliyini artırır

2 - şagirdlərin müstəqil öyrənmə qabiliyyətini passivləşdirir

3 - məktəbdə obyekt və proseslərin modelləşdirilməsinə imkan verir

4 - tədris materialının daha asan mənimsənilməsinə imkan yaradır

5 - şagirdin müstəqil öyrənmə fəaliyyətini aktivləşdirir

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4, 5
11. İnformatikanın öyrənilməsi şagirdlərdə hansı keyfiyyətləri formalaşdırır?

1 - öz işini planlaşdırmaq

2 - işi optimal yerinə yetirmək

3 - işə məsuliyyətlə yanaşmaq

4 - işə tənqidi yanaşmaq

5 - işi ardıcıl yerinə yetirmək

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5
12. İnformatikanın xüsusi məqsədlərinə aid olanları seçin:

1 - informatikadan öyrəniləcək materialın seçilməsi

2 - proqramın işlənib hazırlanması

3 - tədris prosesinin müəyyən edilməsi

4 - seçilmiş material üzrə tədris prosesinin təşkili və aparılması

5 - təlim-tərbiyə prosesi üçün effektiv üsul və vasitələrin müəyyən edilməsi

6 - mətn üzərində əməllərin aparılması

A) 2, 3, 4, 6

B) 1, 2, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 2, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6


13. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi hansı səviyyələrə

ayrılır?

1 - propedektiv səviyyə

2 - baza kursu

3 - aşağı səviyyə

4 - informatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

5 - orta səviyyə

A) 2, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 3
14. İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində:

1 - şagirdlərin elmi dünyagörüşü formalaşır

2 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

3 - şagirdlərin təlim-tərbiyəsi formalaşır

4 - orta təhsildən sonrakı peşə fəaliyyətinə hazırlıq həyata keçirilir

5 - kompüterlə işləmək bacarığı formalaşdırılmır

6 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 2, 4, 5, 6

B) 2, 3, 4, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 3, 5, 6


15. İnformatika kursunun tərbiyəvi məqsədində şagirdlər hansı anlayışları mənimsəyir?

1 - zərrəcik

2 - enerji

3 - fəaliyyət

4 - təlim

5 - informasiya

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 5

E) 1, 2, 4
16. “İnformatika və HTƏ” fənninin ilk proqramının məzmununda və

məqsədlərində müəyyən dəyişikliklər edilməklə yenidən işlənən

proqramda şagirdlərə hansı vərdişlər aşılanır?

1 - məsələnin qoyuluşu, EHM-in köməyilə onun həlli və şagirdlərin praktik

fəaliyyətini

2 - İKT ilə işləmək bacarığını

3 - sadə məsələlərin riyazi modelini qurmaq bacarığı və riyazi modelləşdirmə

haqqında elementar biliklərin köməyilə məsələni formal təsvir etməyi

4 - əsas alqoritmik strukturlar haqqında biliklərin köməyilə riyazi modellərin

alqoritmlərini qurmaq

A) 3, 4

B) 1, 2, 4C) 2, 3, 4

D) 1, 2


E) 1, 3, 4
17. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 2-ci səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

a - 3


b - 5

c - 7


d -10

e - 6


f - 8

g - 9


A) e, c, f, g, d

B) b, e, f, d

C) a, b, c, f, g

D) a, c, f, g, d

E) b, e, c, f, g
18. İnformatikanın tədrisi metodikasının xüsusi məqsədlərinə aid deyil:

1 - proqramın işlənib hazırlanması məqsədi

2 - praktik məqsədlər

3 - xüsusi məqsədlər

4 - seçilmiş material üzrə tədris prosesinin təşkili və aparılması

5 - tərbiyəvi məqsədlər

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 5

D) 3, 4


E) 1, 3

19. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrinə

aid olmayanları seçin:

1- propedektiv

2 - kurikulum

3 - ümumi

4 - baza

5 - orta


A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5
20. İnformatikanın öyrənilməsi nəticəsində şagirdlərdə hansı keyfiyyətlər

formalaşır?

1 - şagirdlərin elmi-dünyagörüşü formalaşır

2 - şagirdlərin fəaliyyətində zəifləmə yaranır

3 - Pascal proqramlarında işləmək bacarığı formalaşır

4 - informasiyalarla işləmək vərdişləri formalaşır

5 - fasiləsiz təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar informasiya və kommunikasiya

texnologiyalarının mənimsənilməsi zəruri elementə çevrilir

A) 2, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 5

D) 1, 4, 5

E) 3, 4
21. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 1-ci səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

a - 1

b - 6


c - 5

d - 2


e - 4

f - 3


A) a, f, e, c

B) a, d, e, f

C) f, e, c, b

D) d, e, c, b

E) a, d, c, b
22. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 3-cü səviyyəsinə hansı siniflər daxildir?

A) 8, 10


B) 9, 10

C) 5, 11


D) 1, 3

E) 10, 11


23. Kompüter savadlılığına malik olan istifadəçilər nələri bilməlidir?

1- alqoritm anlayışını, onun xassələrini, növlərini, alqoritmin təsvir üsulları və vasitələrini, kompüterdə proqram şəklində təsvirini, proqramlaşdırmanın əsaslarını bir proqramlaşdırma dili bilməlidir

2 - fərdi kompüterlə davranmaq vərdişlərinə malik olmalıdır

3 - insanlarla ünsiyyətdə olmağı bacarmalıdır

4 - kompüterin qurğularının və onun əsas elementlərinin iş prinsipini

bilməlidir

5 - istehsalda və insan fəaliyyətinin digər sahələrində kompüterin rolunu qiymətləndirməyi və onu tətbiq etməyi bacarmalıdır

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 4


24. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 1-ci səviyyəsinə hansı siniflər daxil deyil?

a - 1


b - 3

c - 5


d - 6

e - 2


f - 10

g - 4


A) g, e, b

B) a, b, e,

C) c, d, f

D) e, c, g

E) a, e, c
25. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin 2-ci səviyyəsinə hansı siniflər daxil deyil?

a - 10


b - 5

c - 4


d - 18

e - 3


f - 9

g - 2


h - 6

A) b, c, e, h

B) b, f, g, d

C) a, b, f, d

D) e, f, g, d

E) a, e, c, g


26. İnformatika fənninin ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin səviyyələrini

siniflərə uyğun tamamlayın:

I - Propedektiv səviyyə

II - Baza kursu

III - İnformatika təhsil sahəsinin seçim üzrə öyrənilməsi

a - 1, 2, 3, 4

b - 5, 6, 7, 8, 9

c - 10, 11

A) I - b; II- a, III- c

B) I - a; II- b, III- c

C) I - c; II- b, III- a

D) I - c; II- a, III- b

E) I - b; II- c, III- a

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə