## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=6//level= 1// sumtest=13//name=İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) //Yüklə 0,67 Mb.
səhifə6/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
#102018
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=6//level= 1// sumtest=13//name=İnformatika fənni üzrə təhsil proqramı (kurikulumu) //


1. İnformatika fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 - İnformasiya və informasiya prosesləri2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması

4 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

5 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

6 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 5

C) 1, 2, 4, 6

D) 1, 2, 4, 5

E) 2, 3, 4, 6
2. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - əsasən dəyişməzdir

b - dəyişməzdir

c - kəsilməzdir

d - qiymətləndirmədir

e - daim dəyişir

A) 1 - b; 2 - c; 3 - b

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - b; 3 - d

D) 1 - b; 2 - d; 3 - b

E) 1 - b; 2 - a; 3 - e


3. Multimediya nədir?
A) internet, məktəb
B) video kadrlardan istifadə etmək 
C) filmə xüsusi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri
D) səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi 

E) Sinif otağı, jurnal


4. Təlim üsullarını seçin:
1 - BİBÖ

2 - müzakirə

3 - qrup işi

4 - auksion

5 - kollektivlə iş

6 - cutlərlə iş
7 - layihələrin hazırlanması

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 2, 4, 7

C) 1, 3, 5, 6,

D) 1, 2, 5, 6

E) 2, 3, 5, 6

5. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə

edir?
A) Təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim

fəaliyyətinin planlaşdırılması

B) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları


C) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və

məktəbdaxili qiymətləndirmə

D) Beynəlxalq qiymətləndirmə, milli qiymətləndirmə, təlim fəaliyyətinin

planlaşdırılması

E) Təlimin təşkilinə verilən tələblər, məzmun standartları, qiymətləndirmə

standartları

6. İnformatika təliminə verilən metodik tələblər hansılardır:

1 - İnformativ-kommunikativ mədəniyyətin formalaşması2 - Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

3 - Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

4 - Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

5 - Alqoritmik və məntiqi təfəkkürün inkişafı


A) 2, 4, 5

B) 3, 4, 5

C) 2, 4

D) 1, 5


E) 2, 3, 4
7. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. Əsas standartlar

3. Alt standartlar

a - 1.1.1. Verilmiş sadə informasiyaları şərh edir

b - 1. İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - 2.2. Sadə məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir

e - Təlim strategiyaları

A) 1 - b; 2 - d; 3 - a

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b


8. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni neçə səviyyə üzrə tədris

olunur və hansılardır?

A) bir və tam orta təhsil səviyyəsi

B) üç səviyyədə və ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, tam

orta təhsil səviyyəsi

C) iki və tam orta təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi

D) beş və illik, rüblük, yarımillik, aylıq, həftəlik

E) dörd və rüblük, ibtidai təhsil səviyyəsi, ümumi orta təhsil səviyyəsi, illik,
9. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A) rübluk

B) aylıq

C) gündəlik

D) illik 

E) həftəlik

10. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Məzmun xətləri

2. İş forması

3. İş üsulu

a - Klaster, diskussiya, beyin həmləsi

b - İnformasiya və informasiya prosesləri

c - İnformatikadan təlim vasitəsi

d - Kollektivlə iş, cütlərlə iş

e - İnformatikadan iş dəftəri

A) 1 - e; 2 - c; 3 - b

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - b; 2 - d; 3 - a


11. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Planlaşdırma növü

2. Təlim forması

3. Təlim üsulu

a - beyin həmləsi, layihələrin hazırlanması

b - gündəlik planlaşdırma

c - metodik vəsait

d - qruplarla iş, cütlərlə iş

e - iş dəftəri

A) 1 - a; 2 - d; 3 - e

B) 1 - b; 2 - d; 3 - a

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - b; 2 - a; 3 - e

E) 1 - e; 2 - c; 3 - b


12. Biliyin hansı növləri vardır?

A) Kontekstual, forma, metod

B) Prosedural, əsas standart, alt standart

C) Deklarativ, formativ, summativ

D) Deklarativ, prosedural, kontekstual

E) Diaqnostik, formativ, kontekstual


13. Şagirdlərin biliklərinin yoxlanılması və qiymətləndirilməsinin psixoloji

əhəmiyyəti nədir?

A) Hafizələri möhkəmlənir

B) Şagirlərin maraqları artır, fəallıqları yüksəlir

C) Yaradıcılıqları inkişaf edir

D) Şagirdlərin təfəkkürü fəallaşır, yaddaşları möhkəmlənir, nitqi inkişaf edir

E) Təlimdə geriyə qalmalarının qarşısı alınır


##num=7// level= 1// sumtest= 18 // name= İnformasiya və informasiya prosesləri//

1. Kompüterin xarici yaddaş qurğularında saxlanılan verilənləri necə

adlandırırlar?

A) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər bankı

B) 1 – verılənlər bazası

2 – verilənlər kassası

C) 1 – verilənlər sinfi

2 – verilənlər kassası

D) 1 – verilənlər bankı

2 – verilənlər sistemi

E) 1 – verilənlər sistemi

2 – verilənlər kassası
2. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın ötürülməsi prosesini əks etdirmir?

1 – informasiya mənbəyi

2 – internet

3 – informasiya kanalı

4 – strukturlaşdırma

5 – informasiya qəbuledicisi

6 – informasiyanın kodlaşdırılması

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 6

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 6


3. Üçüncü nəsil dərsliklərdə informasiya anlayışı hansı formalarda verilir?

A) İnformasiya kompyuterin daxili qurğusudur, informasiya insanın bilik

formasıdır.

B) İnformasiya kompyuterin daxili qurğusudur, insanın yol yoldaşıdır.

C) İnformasiya insana öz mövqeyini tapmaqda kömək etmir, informasiya

insanın bilik formasıdır.

D) İnformasiya simvollar ardıcıllığıdır, informasiya ölçü vahididir.

E) İnformasiya insanın daim yol yoldaşıdır, informasiya insana, onu əhatə

edən aləmdə mövqeyini müəyyən etməkdə kömək edir.

4. İnformasiyanın xassələrinə aid olanları seçin:

1 – aydın

2 – yığcam

3 – faydalı

4 – tam

5 – yenilikli6 – dəqiq

7 – etibarlı

A) 1, 2, 5, 6, 7

B) 1, 3, 4, 6, 7

C) 1, 2, 3, 5, 6

D) 1, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 5, 6
5. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının əsas xassələri hansılardır?

1 – saxlanılan informasiyanın silinməsi

2 – saxlanılan informasiyanın həcmi

3 – saxlanılan informasiyanın etibarlılığı

4 – informasiyanın təşkili

5 – informasiyanın qorunması

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5

E) 2, 4, 5
6. İ.Semakin və başqalarının dərsliklərində informasiya anlayışına hansı

yanaşmalardan danışılır?

A) texniki, subyektiv

B) subyektiv, obyektiv

C) obyektiv, kibernetik

D) subyektiv, kibernetik

E) texniki, kibernetik


7. Xarici informasiya daşıyıcıları nə üçündür?

A) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

B) informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

C) informasiyanın silinməsi üçün,

informasiyanın axtarılması üçün

D) informasiyanın axtarılması üçün,

informasiyadan müntəzəm istifadə etmək üçün

E) informasiyanın ötürülməsi üçün,

informasiyanın emalı üçün
8. İnformasiyanın xassələri hansılardır?

A) faydalı, anlaşıqlı, yığcam olmasıdır

B) əhatəli, dəqiq, aydın olmasıdır

C) aydın, faydalı, tam, dəqiq, etibarlı və aktual olmasıdır

D) yenilikli, etibarlı, təsiredici olmasıdır

E) dəqiq, aydın, müasir olmasıdır


9. İnformasiyanın emalı prosesi hansı ardıcıllıqla verilir?

A) giriş informasiya informasiyanın emalı yekun informasiya

B) informasiyanın emalı çıxış informasiya yekun informasiya

C) çıxış informasiya yekun informasiya informasiya prosesi

D) giriş informasiya informasiyanın emalı çıxış informasiya

E) informasiyanın emalı giriş informasiya çıxış informasiya
10. Aşağıdakılardan hansılar 2-ci nəsil dərsliklərdə öyrənilmir?

1 – alqoritm

2 – informasiya

3 – say sistemləri

4 – yaddaş qurğuları

5 – EHM


A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
11. Texniki baxımdan informasiya dedikdə nə başa düşülür?

1 – informasiyanın avtomatik ötürülməsi

2 – informasiyanın silinməsi

3 – informasiyanın saxlanılması

4 – informasiyanın metodikası

5 – informasiyanın yenidən işlənməsi

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
12. İnformasiyanın ölçülməsini şagirdlərə hansı ardıcıllıq əsasında öyrətmək

məqsədəuyğundur?

1 – informasiya

2 – informasiya ölçü vahidi

3 – məlumat

4 – məlumatın informasiya həcmi

5 – məlumatın informativliyi

A) 1, 3, 4, 2, 5

B) 1, 3, 5, 2, 4

C) 2, 4, 1, 3, 5

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 4, 3, 2, 5
13. İnformasiyanın ölçü vahidləri hansılardır?

1 – bayt

2 – santimetr

3 – kilobayt

4 – kilometr

5 – meqabayt

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 4
14. İnformasiya proseslərinin 3 əsas tipi hansılardır?

1 – informasiyanın saxlanması

2 – informasiyanın ötürülməsi

3 – informasiyanın təşkili

4 – informasiyanın emalı

5 – informasiyanın alınması

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 4
15. İnformasiya proseslərinin 3 əsas tipinə aid olmayanlar hansılardır?

1 – informasiyanın çatdırılması

2 – informasiyanın saxlanılması

3 – informasiyanın təşkili

4 – informasiyanın emalı

5 – informasiyanın alınması

6 – informasiyanın ötürülməsi

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 6

D) 2, 3, 4

E) 1, 3, 5


16. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının hansı əsas xassələri var?

1 – saxlanılan informasiyanın həcmi

2 – saxlanılan informasiyanın köçürülməsi

3 – saxlanılan informasiyada lazım olan məlumatların axtarılması

4 – informasiyanın verilməsi

5 – informasiyanın qorunması

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4,

E) 1, 2, 3,
17. İnformasiyanın qorunub saxlanılmasının əsas xassələrinə aid deyil?

1 – saxlanılan informasiyanın ötürülməsi

2 – saxlanılan informasiyanın həcmi

3 – informasiyanın qorunması

4 – informasiyanın silinməsi

5 – informasiyanın təşkili

A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 5

18. İnformasiyanın ötürülməsi prosesini təsvir etmək üçün hansı

anlayışlardan istifadə olunur?

1 – informasiya mənbəyi

2 – internet

3 – informasiya kanalı

4 – strukturlaşdırma

5 – informasiya qəbuledicisi

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 4
Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə