## Qrup: İ-401-403 ##Fənnin adı: İnformatikanın tədrisi metodikası ##Müəllim


##num=10// level= 1// sumtest= 26// name=Formallaşdırma və modelləşdirmə//Yüklə 0,67 Mb.
səhifə9/9
tarix09.02.2020
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

##num=10// level= 1// sumtest= 26// name=Formallaşdırma və modelləşdirmə//1. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - təsviri informasiya modelləri

II - formal informasiya modelləri

III - maddi modellər

IV-informasiya modeli

1 - bu modelə əllə toxunmaq, gözlə görmək olmur

2 - bu modelin qurulmasında formal dillərin köməkliyindən istifadə olunur

3 - bu modelin qurulmasında təbii dillərdən və şəkillərdən istifadə olunur

4 - obyektlərin həndəsi, fiziki və müəyyən olunmuş başqa xassələrini əks etdirən

modeldir


A) I-2, II-1, III-3, IV-4

B) I-3, II-2, III-4, IV-1

C) I-1, II-2, III-3, IV-4

D) I-2, II-3, III-4, IV-1

E) I-4, II-3, III-2, IV-1
2. Model nədir?

A) obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks

etdirən təqdimat forması

B) obyektlərin həndəsi, fiziki və müəyyən olunmuş başqa xassələrini əks

etdirən model

C) sistem tərkib hissələri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan obyektlər çoxluğu

D) riyazi modelin realizasiyası

E) şəbəkə tipləri


3. Obyektin, hadisənin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimat forması nə adlanır?

A) modelləşdirmə

B) model

C) formatlaşdırma

D) təqdimat

E) şəbəkə tipləri


4. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - semantik şəbəkə

II - freym

III - Proloq dili

IV - riyazi dil

1 - formal dillər toplusudur

2 - məntiqi proqramlaşdırma dilidir

3 - müəyyən obyektlər, anlayışlar tipinin abstract obrazı olub obyektin bütün

atributlarını özünə birləşdirir

4 - sistem anlayışları arasında əlaqələrin oriyentasiyalı qraflarla təsviridir

A) I-2, II-4, III-1, IV-3

B) I-4, II-2, III-3, IV-1

C) I-1, II-2, III-3, IV-4

D) I-1, II-3, III-4, IV-2

E) 1-4, II-3, III-2, IV-1
5. Maddi model nədir?

A) təbii dillərdən və şəkillərdən istifadə olunan modellərdir

B) obyektlərin həndəsi, fiziki və müəyyən olunmuş başqa xassələrini əks etdirən

model


C) riyazi şəkillər və düsturlar vasitəsilə qurulan model

D) formal dillərdən istifadə olunan model

E) baxılan halda dəyişən model
6. İnformasiya modellərinin növləri hansılardır?

A) riyazi, məntiqi

B) statik, dinamik

C) təsviri, formal

D) həndəsi, cəbri

E) işarələr, düsturlar


7. Statik və dinamik model arasında fərqi göstərin:

A) statik model informasiya modelinə aiddir

B) statik model baxılan halda halını dəyşir, dinamik model dəyişmir

C) hər ikisi dəyişir

D) hər ikisi dəyişmir

E) statik model baxılan halda halını dəyişmir, dinamik model dəyişir


8. Biliyin modelləşdirilməsi üçün hansı modellərdən istifadə olunur?

A) süni


B) təbii

C) məntiqi

D) formal

E) şəbəkə


9. Aşağıdakılardan hansı məntiqi proqramlaşdırma dilidir?

A) semantik dil

B) təbii dil

C) Proloq dili

D) şəbəkə dili

E) model dili


10. Obyektin, hadisənin və ya prosesin vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən

təqdimat forması necə adlanır?

A) sistemli yanaşma

B) sistemin elementləri

C) model

D) paramterlər sistemi

E) riyazi modellər


11. Semantik şəbəkə nədir?

A) sistemin anlayışları arasında əlaqələrin oriyentasiyalı qraflarla təsviri

B) müəyyən obyektlər, anlayışlar tipinin abstarkt obrazı olub, obyektin bütün

atributlarını özündə birləşdirir

C) fakt və qaydalardan ibarət yalan və ya doğru olan verilənlər bazası

D) informasiya modelinə əsas yanaşma sistemi

E) giriş verilənlərindən asılı olaraq nəticə verilənləri almaq üçün tətbiq olunan

müəyyən hesablama üsulları


12. Məntiqi dillər orta məktəb kursunda necə tədris olunur?

A) nəzəriyyə ilə

B) modellərlə

C) proqramlarla

D) təbii dillərlə

E) ”Suni intellekt” əsaında


13. Məktəb informatika kursunda hansı növ modelləşmədən istifadə olunur?

A) verilənin modelləşməsi

B) obyektin modelləşməsi

C) biliyin modelləşməsi

D) şəbəkənin modelləşməsi

E) cədvəllərin modelləşməsi


14. Verilənlər bazasının hansı tiplərindən istifadə olunur?

1 - cədvəl

2 - ierarxik

3 - şəbəkə

4 - düstur

5 - qrafik

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 5

D) 1, 2, 3

E) 2, 3, 5
15. Biliyin produktiv modelində aşağıdakıların hansından istifadə olunur?

A) əgər, olsa

B) əgər, əgər

C) olsa, onda

D) onda, onda

E) əgər, onda


16. Elektron cədvəllərdən harada istifadə olunur?

A) verilənlərdə

B) proqramlaşdırmada

C) formatlaşdırmada

D) riyazi modelləşdirmədə

E) şəkillərdə


17. Əlaqələrin oriyentasiyalı qraflarla təsviri nədir?

A) EHM


B) baza

C) şəbəkə

D) semantik şəbəkə

E) freym
18. Obyektin bütün atributlarını özündə birləşdirən nədir?

A) EHM

B) semantik şəbəkəC) baza

D) şəbəkə

E) freym
19. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-modeli yaradan obyektin özünə

II-obyektin, hadisələlərin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimat forması

III-modelin qurulması prosesi

1-model

2-modelləşdirmə3-protetip

A) I- 1, II- 3, III-2

B) I- 3, II- 1, III-2

C) I- 2, II- 3, III-1

D) I- 1, II- 2, III-3

E) I- 3, II- 2, III-1


20. Bilik modelinin tiplərini seçin:

1 - produktiv model

2 - semantik şəbəkə

3 - məntiqi model

4 - freym

5 - proqramlaşdırma

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 1, 2, 3, 4
21. Təqdim olunma formasından asılı olaraq modellərin qruplarını müəyyən edin:

1 - təsviri

2 - statik

3 - maddi

4 - informasiya

A) 2, 4


B) 1, 4

C) 1, 2


D) 3, 4

E) 1, 3
22.Təsviri informasiya modellərinin qurulmasında aşağıdakılardan hansılardan istifadə olunur?

1- təbii dil

2- proloq dili

3 - düstur

4 - şəkil

A) 1, 3

B) 2, 4


C) 1, 4

D) 1, 2


E) 2, 3
23. Bilik modelinin ən çox istifadə olunan tipləri hansılardır?

1 - produktiv model

2 - suni intellekt

3 - semantik şəbəkə

4 - informasiya modeli

5 - biliyin məntiqi modeli

A) 1, 2, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5
24. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - model

II - modelləşdirmə

III - protetip

1 - modeli yaradan obyektin özünə

2 - obyektin hadisənin və ya prosesin müəyyən vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən təqdimat forması

3 - modelin qurulması prosesi

A) I-1, II-2, III-3

B) I-2, II-1, III-3

C) I-2, II-3, III-1

D) I-3, II-1, III-2

E) I-3, II-2, III-1


25. Doğru cavabları müəyyən edin:

1 - modelin basılıca xüsusiyyəti modelləşdirmədir

2 - modelin adekvatlığı dedikdə orijinalın modelləşdirilən xüsusiyyətlərinin modelə köçürülməsi başa düşülür.

3 - təsviri informasiya modellərinin qurulmasında təbii dillərdən və şəkillərdən istifadə olunur

4 - model dəyişib deformasiyaya uğrayırsa bu model statik model adlanır

A) 1, 2


B) 1, 4

C) 2, 3


D) 2, 4

E) 1, 3
26. Uyğunluğu müəyyən edin:

I-formal dillər toplusu

II-məntiqi proqramlaşdırma dilidir

III-müəyyən obyektlər, anlayışlar tipinin abstrakt obrazı olub obyektin bütün atributlarını özündə birləşdirir

IV-sistem anlayışları arasında əlaqələrin oriyentasiyalı qraflarla təsviridir

1-semantik şəbəkə

2-freym


3-proloq dili

4-riyazi dil

A) I- 1, II- 3, III-4, IV-2

B) I- 4, II- 2, III-3, IV-1

C) I- 1, II- 2, III-3, IV-4

D) I- 4, II- 3, III-2, IV-1

E) I- 2, II- 4, III-1, IV-3


##num=11// level= 1// sumtest = 25 // name=Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma//1. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - proses başa çatdıqda sonuncu

II - məsələnin həlli üçün tələb olunan və əvvəlcədən verilənlərdir

III - hesablama prosesində alınan və istifadə olunan verilən

1- giriş verilən

2 - aralıq

3 - nəticə

A) I - 2, II - 3, III-1

B) I - 2, II - 1, III-3

C) I - 3, II - 1, III-2

D) I - 1, II - 2, III-3

E) I - 1, II - 3, III-2


2. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma xəttinin məzmunu hansılardır?

A) alqoritm, verilənlər, kəmiyyətlər

B) alqoritm, köməkçi alqoritmlər, alqoritmlərin formal istifadəçisi

C) köməkçi alqoritmlər, çoxluqlar, massivlər

D) alqoritmlərin formal istifadəçisi, verilənlər, kəmiyyətlər

E) proqramlaşdırma dilləri, kəmiyyətlər, alqoritm


3. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - alqoritmlərin icraçısı

II - əməliyyatları yerinə yetirən göstəriş

III - tərtib olunmuş alqoritmləri idarə edən obyekt və ya subyekt

1- obyekt

2- icraçı

3- əmr

A) I - 2, II- 1, III-3B) I - 3, II- 1, III-2

C) I - 1, II- 2, III-3

D) I - 2, II- 3, III-1

E) I - 1, II- 3, III-2


4. Aşağıdakı variantlardan hansı alqoritmin təsviri üsullarıdır?

A) Simvol və ədədi kəmiyyətlər

B) Təbii dil, simvollar

C) Cədvəl, düstur, model

D) Təbii dil, qrafik təsvir

E) Blok - sxem, rənglər


5. Məsələnin həll ardıcıllığının qrafik təsviri hansılardır?

A) proqramlar

B) əmrlər

C) sözlər

D) blok-sxem, Nassi-Şneyderman qrafları

E) şəkillər


6. Uyğunluğu müəyyən edin:

I- konstantlar

II- dəyişən kəmiyyətlər

III- sadə verilənlər

IV- strukturlaşmış verilənlər

1- bir kəmiyyətə bir qiymət uyğun gəlir

2- bir kəmiyyətə qiymətlər çoxluğu uyğundur

3- proqramda dəyişməyən kəmiyyətlərdir

4- proqramın icraçısı zamanı öz qiymətlərini dəyişirlər və identifikatorlarla işarə olunurlar

A) I-1, II-2, III-3, III-4

B) I-2, II-3, III-4, IV-1

C) I-3, II-4, III-1, IV-2

D) I-3, II-1, III-2, IV-2

E) I-1, II-3, III-4, III-2


7. Alqoritmin xassələrini seçin:

1- alqoritmin təşkili

2- aydınlıq

3- müəyyənlik

4- kütləvilik

5- diskretlik

6- nəticəvilik

A) 1, 2, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 3, 5, 6


8. Əmrlər necə təsvir edilir?

A) cədvəl

B) blok-sxem

C) həndəsi fiqurlar

D) qrafiki

E) şəkillər


9. Psevdokod nədir?

A) alqoritmin təbii dildə və proqramlaşdırmaya yaxın əmrlərlə yazılışıdır

B) alqoritmin qrafik təsviridir

C) alqoritmin cədvəllə təsviridir

D) sxemlərlə təsviridir

E) qrafiklərlə təsviridir


10. Alqoritmin sözlərlə təsviri necə verilir?

A) qrafiklərlə

B) cədvəllərlə

C) əməliyyatlar ardıcıllıği və verilənlərin emalı insanların qarşılıqlı ünsiyyəti

dilində
D) şəkillərlə

E) düsturlarla


11. Proqramlaşdırma dillərini seçin:

1- maşın yönümlü proqramlaşdırma dilləri

2- yüksək səviyyəli proqramlaşdırma

3- məntiqi proqramlaşdırma

4- prosedur proqramlaşdırma

A) 1, 3


B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2

E) 3, 4
12. Alqoritmin blok-sxemlə təsviri zamanı nədən istifadə edilir?

A) şəkillərdən

B) cədvəllərdən

C) sözlərdən, riyazi elementlərdən

D) düsturlardan

E) təbii dillərdən
13. Əməliyyatların yerinə yetirilməsi ardıcıllığı nəyin köməyilə verilir?

A) düsturların

B) blokların

C) sözlərin

D) oxların

E) qrafiklərin


14. Alqoritmin hansı tipləri var?

A) sadə, orta, mürəkkəb

B) təkrarlanan, sabit

C) təkrarlanan, cədvəl

D) dövrü, xətti, qarışıq

E) xətti, budaqlanan, dövrü


15. Hər bir alqoritm necə tərtib olunur?

A) qrafiklərlə

B) cədvəllərlə

C) sözlərlə

D) sxemlərlə

E) müəyyən icraçı üçün onun əmrlər sistemi əsasında


16. Kompüterdə proqramlar emal edilən informasiyalar necə adlanır?

A) nəticələr

B) kəmiyyətlər

C) verilənlər

D) dəyişənlər

E) massivlər


17. Konstantlar necə kəmiyyətlərdir?

A) məntiqi

B) dəyişən

C) simvol tipli

D) həqiqi

E) dəyişməyən


18. Proqram nədir?

A) Ünsiyyət vasitəsidir

B) Alqoritmdir

C) Əməllərdir

D) Alqoritmin maşının başa düşəcəyi dildə yazılışı

E) Hesablama nəticəsidir19. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma xəttinin məzmununa daxil olanları göstərin:

1 - alqoritmin xassələri

2 - verilənlər

3 - istifadəçinin əmrlər sistemi

4 - kəmiyyətlər

5 - əsas alqoritmik konstruksiyalar

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 1, 3, 5
20. Proqramda istifadə olunan verilənlərə aid olanları göstərin:

1- giriş verilən

2- çıxış verilən

3- aralıq verilən

4- xüsusi verilən

5- nəticə verilən

A) 1, 2, 3

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5
21. Kəmiyyətin xassələrinə aid olanları seçin:

1- konstant

2- ad

3- qiymət4- tip

5- dəyişən

A) 1, 5

B) 2, 3


C) 2, 3, 4

D) 1, 3


E) 1, 2, 4
22. Proqramlaşdırma dilində istifadə olunan verilənləri göstərin:

1- cədvəl

2- qrafik

3- tam


4- məntiqi

5- simvol

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5
23. Strukturlaşdırılmış kəmiyyətlərə aid olanları seçin:

1- massivlər

2- sətirlər

3- çoxluqlar

4- cədvəllər

5- qrafiklər

A) 2, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 1, 2, 3

E) 1, 2, 5
24. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - giriş verilənlər

II - aralıq

III - nəticə

1 - proses başa çatdıqda sonuncu alınanlardır

2 - məsələnin həlli üçün tələb olunan və əvvəlcədən verilənlərdir

3 - hesablama prosesində alınan və istifadə olunan verilən

A) I-1, II-2, III-3

B) I-1, II-3, III-2

C) I-3, II-1, III-2

D) I-2, II-1, III-3

E) I-2, II-3, III-1


25. Uyğunluğu müəyyən edin:

I - icra edilən əməliyyat

II - əməliyyatlar çoxluğu

III - icraçı tərəfindən yerinə yetirilən əmrlər çoxluğu

IV- əməliyyatlar yerinə yetirən hər bir göstəriş

1- əmr


2 - əmrlər sistemi

3 - addım

4 - alqoritmik proseslər

A) I - 3, II- 4, III-2, IV-1

B) I - 3, II- 2, III-4, IV-1

C) I - 1, II- 4, III-2, IV-3

D) I - 4, II- 1, III-2, IV-3

E) I - 4, II- 4, III-3, IV-2##num=12// level= 1// sumtest = 15 // name= İnformasiya texnologiyaları//1. Elektron cədvəllər hansı məsələləri həll etmək üçün imkan yaradır?

1- hesablamalar yerinə yetirilir

2- mətni redaktə edilməsi

3- informasiyanın ötürülməsi

4- mətnin formatlanması

5- riyazi modelləşdirmə

6- verilənlər bazsı kimi istifadə olunması

A) 2, 3, 5

B) 1, 5, 6

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


2. Kompüterin proqram təminatı nə ilə bağlıdır ?

A) maus, modem

B) redaktorlar, modem

C) cədvəl prosessorları, modem

D) redaktorlar, cədvəl prosessorları

E) klaviatura, printer


3. Tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsinə aiddir:

1- redaktorlar

2- verilənlər bazasının idarə olunması

3- cədvəl prosessorları

4- kompüter

5- proyektor

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 2, 3

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 5
4. Şagirdlərin mənimsəməli olduğu tətbiqi proqramlardan birincisi hansıdır?

A) elektron cədvəl

B) mətni redaktor

C) kompüterin yaddaşı

D) ədədi sabitlər

E) riyazi məsələlər


5. Qrafiki redaktorun əmrlər sisteminə daxildir?

1- alətlərin seçilməsi əmrləri

2- lokal və qlobal şəbəkələrin quruluşu

3- alətlərin saxlanması əmrləri

4- şəbəkə istifadəçiləri arasında fayl mübadiləsi

5- ayrılmış hissə üzərində əməliyyatlar aparmaq

6- internetdən istifadə

A) 2, 4, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


6. Kompüter şəbəkələrinin ayrıldığı növlər hansılardır?

A) fərdi, lokal

B) fərdi, qrup

C) lokal, qlobal

D) qlobal, qrup

E) ümumi, xüsusi


7. Hansı kompüter şəbəkəsi miqyasına və işinə görə çox böyük olmayıb bir müəssisə daxildində işləyir?

A) xüsusi

B) qlobal

C) ümumi


D) fərdi

E) lokal
8. Ədədi sabitlər hansı növlərə ayrılır?

A) ümumi, xüsusi

B) fərdi, həqiqi

C) tam, həqiqi

D) ümumi, tam

E) fərdi, tam
9. Elektron cədvəldə hansı ifadələrdən istifadə olunur?

A) ümumi, xüsusi

B) tam, həqiqi

C) hesabi, məntiqi

D) daxili, xarici

E) ümumi, məntiqi


10. Məntiqi ifadənin nəticəsi hansı formada olur?

A) daxili, xarici

B) məntiqi, hesabi

C) ümumi, xüsusi

D) doğru, yalan

E) tam, həqiqi


11. Aşağıdakılardan hansı kompüter şəbəkələrinin növləridir?

A) qrup, fərdi

B) lokal, qlobal

C) ümumi, xüsusi

D) ümumi, lokal

E) qlobal, fərdi


12. Texnoloji məzmuna aşağıdakılardan hansı aiddir?

1 – istifadə olunan aparat vasitələrinin öyrənilməsi

2 – tətbiqi proqram təminatının mənimsənilməsi və öyrənilməsi

3 – öyrənilən proqram təminatının praktikaya tətbiqi

4 – texnoloji aparat vasitələrinin arxitekturası

A) 1, 4


B) 2, 3

C) 2, 4


D) 1, 2

E) 3, 4
13. Hansılar məktəb informatika kursunun məzmununa daxildir?

1-mətni və qrafiki redaktorlar

2-cədvəllər

3-qrafiklər

4-verilənlər bazası

5-düsturlar

6-elektron cədvəllər

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 2, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) 3, 5, 6
14. Mətni redaktor zamanı iş rejiminə hansı işlərin yerinə yetirilməsi aiddir?

1- mətnin daxil edilməsi

2- kompüterin qurğularının iş prinsipi

3- proqram təminatıni bilmək

4- orfoqrafik səhvlərin düzəldilməsi

5- proqramlaşdırmanı öyrənmək

6- mətnin yaddaşa yazılması

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 6

C) 1, 3, 6

D) 2, 4, 6

E) 3, 4, 5


15. Cədvəl redaktə əmri ilə hansı əməliyyatları etmək olar?

1- cədvəlin bir hissəsini silmək

2- mətində səhvləri düzəltmək

3- mətni formatlaşdırmaq

4- ona əlavələr etmək

5- yeni mətni yazmaq

6- yerini dəyişmək, surətini almaq

A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 2, 3, 6

E) 1, 4, 6Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə