1- asgari İŞÇİLİk uygulamasi nediR ?


İhale konusu işlerde idarece malzeme verilmesiYüklə 445 b.
səhifə7/12
tarix27.01.2018
ölçüsü445 b.
#40916
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

5.2.6. İhale konusu işlerde idarece malzeme verilmesi,

 • 5.2.6. İhale konusu işlerde idarece malzeme verilmesi,

 • İhale makamınca müteahhide malzeme verilmesi veya akreditif bedeli ödenmesi halinde ihale konusu işe ait asgari işçilik oranı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan tebliğde mevcut olsa dahi, bu iş işe uygulanacak oranın tespitinin, oran belirlemek için gerekli olan belgeler ( imalat ve birim fiyatlarını gösterir her sayfası ve iç sayfaları tasdikli son hak ediş raporu, iş bitirme belgesi, fatura, varsa sözleşme, verilen malzemenin miktarı ve bedelini gösteren belge, fiyat analiz zaptı vb.) intikal ettirilmek suretiyle asgari işçilik tespit komisyonundan istenmesi gerekmektedir.

 • Belgelerin ihale makamınca veya aslı görülerek ünitelerimizce tasdiki gerekmektedir.5.2.7. Kesin teminatın iadesi,

 • 5.2.7. Kesin teminatın iadesi,

 • İhale konusu işle ilgili teminat Kurumca tasdikli soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi ibra edilmedikçe iade edilemez.

 • Teminat iadesine esas ilişiksizlik belgesi düzenlenebilmesi için;

 • ihale konusu işle ilgili olarak,

 • - Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, İPC., fark işçilk üzerinden hesaplanacak prim, D.V. ÖİV., EKP.,bunlara ilişkin GC. ve Gz. borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

 • İhale konusu iş, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılmış ise, işyerinin ihale konusu işin faaliyet süresi içinde Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, İPC. fark işçilik primi, DV. EKP., ÖİV., ve bunlara ait Gc. ve GZ. boçlarının bulunmaması gerekmektedir.5.2.8. İhale makamınca yapılacak işlem,

 • 5.2.8. İhale makamınca yapılacak işlem,

 • İşveren tarafından, idareye BYY nın ibraz edilmemesi durumunda, idarece kesin teminatın kısmen veya tamamen iadesi imkanının başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde işverenin Kuruma borcunun olup olmadığını sorulması, borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde ilişiksizlik belgesinin düzenlenmesi istenmelidir.

 • 5.2.9. İhale konusu işin devri,

 • İhale konusu işin arta kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşme ile üstlenilmesi halinde, üstlenilen kısımla ilgili teminat alınması ve ihale makamınca ihale konusu işin devrine muvafakat edilmesi kaydıyla (önceki bölümle ilgili olarak işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda bir hükme yer verilip verilmediğinin üzerinde durulmadan işi devralan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar bu dosyadan yürütülmelidir.5.2.10. Oranı belli olmayan işler

 • 5.2.10. Oranı belli olmayan işler

 • Asgari işçilik oranları tebliğ eki listede oranı belli olmayan,

 • işler için üniteler veya meslek mensupları ya da deneti elemanlarınca yapılacak işlemlerde listede mevcut benzer işlere ait oranlar alınamayacağı gibi, daha önceden asgari işçilik komisyonunca belirlenen benzer işe ait oranda alınmamalıdır.

 • 5.2.11. İş kesinleşmeden bazı oranların düşmesi, çıkması,

 • Tebliğ eki listede belirtilen oranlar, önceki tebliğe göre düşmüş veya yükselmiş ise, tebliğ yürürlüğe girmeden önce başlayan ve tebliğden sonra biten veya bitecek olan işlerde Kurum işleminin henüz kesinleşmemiş olması kaydıyla eski ve yeni oranlar mukayese edilmek ve düşüğü alınmak suretiyle işlem yapılmalıdır.5.3. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI HALİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ,

 • 5.3. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI HALİNDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ,

 • 5.3.1. İhale konusu iş, 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştırmadan, bizzat gerçek kişi yüklenici veya tüzel kişiliğin ortakları tarafından yapılıyorsa ?

 • -Gerçek kişi sigortalının veya tüzel kişiliğin ortaklarının

 • 4/1-b kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı prim borçlarının bulunmaması veya borcun tecil taksitlendirilmiş olması, • 5.3.2. Üstlenilen işin, devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığının belirtilmesi halinde,

 • İhale konusu işi üstlenen işyerinin, ihale konusu işten önce faaliyette bulunan bir işyeri ve faaliyetini sürdürmesinin ihale konusu işe bağlı olmaması, ihale konusu iş olmasa dahi faaliyetine devam etmesinin söz konusu olması hallerinin bir arada bulunması durumunda bu işyeri devamlı nitelikte işyeri olarak kabul edilir.

 • -Devamlı nitelikteki işyerinin faaliyet konusunun ihale konusu işle uyumlu olması, (Uyumlu olmadığının tespiti halinde öncelikle, devamlı mahiyetteki işyerinin faaliyet konusunun araştırılması ve gerekmesi halinde devamlı nitelikteki işyerinin işkolu kodunun değiştirilmesi,

 • İşyerinin varsa alt işverenlerin defter ve belgeleri incelenmeden ihale konu işin faaliyet dönemi içinde bu işyerinden borcunun bulunmaması halinde işverene ilişiksizlik belgesi/borcu yoktur yazısı verilir.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə