1. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloğu’nun dağıldığının göstergelerinden biri değildir?Yüklə 233,16 Kb.
səhifə1/3
tarix03.11.2017
ölçüsü233,16 Kb.
#29286
  1   2   3

1. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloğu’nun dağıldığının göstergelerinden biri değildir?

A) Varşova Paktı’nın yıkılması

B) Helsinki Nihai Senedi’nin imzalanması

C) Almanya’nın birleşmesi

D) COMECON’un feshedilmesi

E) Doğu Avrupa devletlerinin demokrasiye geçmesi

2. Türkiye’nin AB’ye üye olmak için büyük çaba sarf etmesinde aşağıdakilerden hangisine ulaşma amacı etkili olmamıştır?

A) Ekonomik refaha kavuşma

B) Ticari faaliyetleri canlandırma

C) Siyasal istikrara katkı sağlama

D) Modernleşme sürecini devam ettirme

E) Demokrasiye geçişe hız kazandırma

3. 1980’li yıllarda Mihail Gorbaçov tarafından sarsılmakta olan SSCB’yi tekrar güçlendirmek amacıylahayata geçirilen Glasnost ve Perestroyka politikaları SSCB’de,

I. demokratikleşme,

II. ekonomik refahı artırma,

III. siyasal ve kültürel birliği sağlama

durumlarından hangilerini sağlamaya yönelik uygulanmaya çalışılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

4. SSCB’nin parçalanmasıyla ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) SALT Görüşmelerinin başlaması

B) Varşova Paktı’nın dağılması

C) BDT’nin kurulması

D) Doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye girmesi

E) Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanması

5. Aşağıdaki Orta Asya Türk devletlerinden hangisinin SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazandığı söylenemez?

A) Kazakistan

B) Kırgızistan

C) Özbekistan

D) Tataristan

E) Türkmenistan

6. Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisini kurmasında Türk kültürüne sahip devletlerle işbirliği yapma amacı önemli bir rol oynamıştır?

A) İKÖ


B) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

C) CENTO


D) Türk Ofis

E) Ulusal Ajans

7. Aşağıdakilerden hangisi 1990’lı yıllarda Avrupa’daki değişim sürecinin bir parçası değildir?

A) Almanya’nın birleşmesi

B) Yugoslavya’nın parçalanması

C) Doğu Avrupa ülkelerinin demokrasiye geçmesi

D) Avrupa Birliği’nin üye sayısının artması

E) AGİK toplantılarının düzenlenmesi

8. Doğu Bloğunun dağılmasıyla beraber,

I. NATO,


II. Avrupa Birliği,

III. Afrika Birliği Teşkilatı

kurumlardan hangilerinin üye sayısında artış yaşanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

9. Küreselleşen Dünya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde I. dekinin II. ye ortam hazırladığısavunulamaz?

I.                                          II.

A) SSCB’nin parçalanması  — Tek kutuplu dünya düzenine geçilmesi

B) Berlin Duvarı’nın yıkılması —  Almanya’nın birleşmesi

C) İnternetin yaygınlaşması —- Bilgi ve kültürel aktarımın kolaylaşması

D) Alma Ata Zirvesi —-BDT’nin kurulması

E) Ortadoğu’da Su Sorununun başlaması——–I. Körfez Savaşı’nın çıkması

10. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’nun siyasi yapısında değişime sebep olmamıştır?

A) Körfez Savaşları

B) Süveyş Krizi

C) Arap İsrail Savaşları

D) ABD’nin Irak’ı işgali

E) Afganistan Müdahalesi

11-Bütünleşmiş bir küresel stratejinin “pazarlık gücünü artırarak” sağladığı katkı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Üretim programını iyileştirme

 2. Müşteri önceliği sağlama

 3. Rekabet avantajı sağlama

 4. Üretim maliyetlerini düşürme

 5. Ürün kalitesini iyileştirme

12-Olgu ve kavramların yer küre boyutunda ele alınması, irdelenmesi ve değerlendirmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bölgeselleşme

 2. Yerelleşme

 3. Küreselleşme

 4. Küre-yerelleşme

 5. Kültürlerarasılık

13-Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye yol açan faktörlerden biri değildir?

 1. Ekonomik Faktörler

 2. Teknolojik Faktörler

 3. İdeolojik Faktörler

 4. Psikolojik Faktörler

 5. Sosyokültürel Faktörler

14-Ulus devletlerin rekabeti, güç peşinde koşma stratejisi ve askeri bir tırmanma içinde ortaya çıkan siyasi gerginlikler Avrupa’yı 1914 yılında büyük bir savaşa sürüklemiştir. Dolayısıyla uluslararası örgütlerin barışın korunması konusunda yetersizliği ortaya çıkmıştır.

Yukarıda sözü edilen sorunu çözmek amacıyla planlanan ve kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Birleşmiş Milletler

 2. Avrupa Ekonomi Topluluğu

 3. Milletler Cemiyeti

 4. NATO

 5. AGİT

15-Aşağıdakilerden hangisi BM’nin kurucu üyelerinden biridir?

 1. Federal Almanya

 2. Japonya

 3. Fransa

 4. Finlandiya

 5. Pakistan

16-Dünya Bankası Grubunun, dünyanın en yoksul ülkelerine faizsiz kredi ve hibe programları sağlayan kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

 2. Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

 3. Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı

 4. Uluslararası Kalkınma Birliği

 5. Uluslararası Finans Kurumu

17-Bretton Woods ikizleri olarak tanınan uluslararası ekonomik örgütler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

 1. IDA ve IFC

 2. MIGA ve ICSID

 3. GATT ve ILO

 4. BM ve Dünya Bankası

 5. IMF ve Dünya Bankası

18- Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) ’nın organlarından biri olan Sekreterya’nın temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Antlaşmanın uygulanmasını denetlemek

 2. Antlaşmanın gümrük birliği ilkelerine uygunluğunu denetlemek

 3. Çalışma gruplarını idare etmek

 4. Ulusal endüstriler veya hükümetler arasındaki ticari anlaşmazlıkları zamanında ve yansız bir biçimde çözmek

 5. Uluslarüstü mekanizmaları kontrol etmek

19- Aşağıdakilerden hangisi İslam İşbirliği Örgütü’nün üç temel organından biridir?

 1. Devlet Başkanları Konseyi

 2. Ulusal Koordinatörler Zirvesi

 3. Yürütme Komitesi

 4. Parlamentolar Arası Asamble

 5. İslam Zirvesi

20- Aşağıdakilerden hangisi Afrika Birliği’nin temel amaçlarından biri değildir?

 1. Sömürgeleştirme ve ırk ayrımının kalan izlerinin silinmesi

 2. Afrika devletleri arasında birlik ve dayanışmanın desteklenmesi

 3. Afrika kıtasında BM’e alternatif bir yapının oluşturulması

 4. Kalkınma için işbirliğinin koordine edilmesi

 5. Üye ülkelerin ülkesel bütünlüklerinin ve egemenliklerinin korunması

1-B 2-E 3-C 4-A 5-D 6-B 7-E 8-C 9-E 10-B 11-D 12-C 13-D 14-C 15-C 16-D 17-E 18-D 19-E 20-C

SORU 1: Avrupa bütünleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Avrupa Topluluklarından Avrupa Ekonomik Topluluğu, Maastricht Antlaşması ile Avrupa Topluluğu adını almıştır.

 2. Avrupa Birliği ifadesi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kuruluşu ile ekonomik bütünleşmeyi adlandırmak için kullanılmaya başlanan bir kavramdır.

 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu bir gümrük birliği ve ortak pazar oluşturma hedefini öngörmektedir.

 4. Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması yıllar içinde Birlik’in derinleşme ve genişleme aşamaları ile pek çok değişikliğe uğramıştır.

 5. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını öngörmektedir.

SORU 2: Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Bloku ülkelerinin oluşturduğu bir serbest ticaret bölgesidir.

 2. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa’ da AET’YE katılmak istemeyen ülkeler tarafından oluşturulmuştur.

 3. Birleşik Krallık’ ın önderliğinde, Avusturya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz tarafından kurulmuştur.

 4. 1960 yılında, üye ülkeler arasında bir serbest ticaret bölgesi yaratmak amacıyla oluşturulmuştur.

 5. EFTA ülkelerinden bazıları zaman içinde AB’ye tam üye olmuştur.

SORU 3: AB’de parasal birliğe geçişin ikinci aşamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Avrupa Merkez Bankası’nın sorumluluğu altında bir para politikası uygulanmaya başlanmıştır.

 2. Bu dönemde sermayenin serbest dolaşımının önündeki engeller prensipte kaldırılmıştır.

 3. 1 Ocak 1999’da başlamıştır.

 4. 1 Ocak 1998’de Avrupa Merkez Bankası kurulmuş ve Para Enstitüsü’nün görevi sona ermiştir.

 5. Bu aşamada Euro mali piyasalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Soru 4: Avrupa Birliği’nin bütün genişleme süreçlerinde benimsenen, üye ülkelere Birlik politikalarına farklı sürelerde uyum sağlama olanağı tanıyan bütünleşme ve genişleme eş güdümü senaryosu aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A la carte Avrupa

 2. Esnek bütünleşme

 3. İç içe geçmiş halkalar Avrupası

 4. Çok vitesli Avrupa

 5. Bütünleşik Avrupa

SORU 5: Ekonomik ve Parasal Birlik sürecinde üye ülkelerin sağlaması gereken ekonomik kriterlere ne ad verilir?

 1. Katılım Ortaklığı Kriteri

 2. Maastricht Kriterleri

 3. Kopenhag Kriterleri

 4. Uyum Kriterleri

 5. Entegrasyon Kriterleri

SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi 1969 tarihli La Haye Zirvesi sonrası aşamalı bir biçimde parasal birliğe geçilmesini öneren belgelerden biridir?

 1. Tindemans Raporu

 2. Adonnino Raporu

 3. Dooge Komitesi Raporu

 4. Werner Raporu

 5. Vedel raporu

SORU 7: Devletler arasında yapılan anlaşmalardan hangisi, bütünleşme süreci çerçevesinde ele alınır?

 1. Bırakışma anlaşmaları

 2. Barış anlaşmaları

 3. Şirket anlaşmaları

 4. Uyum anlaşmaları

 5. Koalisyon anlaşmaları

SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ülkeleri arasında bölgesel düzeyde gerçekleştirilen ekonomik nitelikli bütünleşmeye örnektir?

 1. Avrupa Kongresi

 2. Batı Avrupa Birliği

 3. Benelüks Birliği

 4. Avrupa Konseyi

 5. Avrupa Federalistler Birliği

SORU 9: Aşağıdaki bütünleşme girişimlerinden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında gerçekleştirilmiştir?

 1. Alman Gümrük Birliği (Zollverein)

 2. Birleşik Avrupa Hareketi

 3. Pan Avrupa Birliği

 4. Avrupa Parlamenter Birliği

 5. Avrupa Ekonomik İşbirliği KonferansıSORU 10: Konjonktürel ekonomi politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Dönemsel krizlerin etkisini azaltmaya yöneliktir.

 2. Uzun vadeli politikalardır.

 3. Etkilerini uzun vadede gösterirler.

 4. Devletler açısından pek cazip değildir.

 5. Erken sonuç vermezler.

CEVAPLAR

1.B 6.D

2.A 7.D

3.D 8.C

4.D 9.C

5.B 10.A

1) Aşağıdakilerden hangisi Deutsch’a göre entegrasyonun amaçları arasındadır ?


A) Barışı korumak

B) Daha büyük kapasitelere ulaşmak

C) Belli spesifik görevler üstlenmek

D) Yeni bir kimlik kazanmak

E) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşme kavramına farklı yaklaşımlar arasında yer alır ?
A) Kurumsal Yaklaşım

B) Fonksiyonel Yaklaşım (İşlevselcilik)

C Neo-Fonksiyonel Yaklaşım (Yeni İşlevselcilik)

D) Hepsi


E) Hiçbiri
3) Üyeleri arasında mal mübadelesinde konan tarife ve kota gibi engelleri kaldırarak malların serbest dolaşımını sağlayan bir anlaşmayla gerçekleştirilen bütünleşme aşaması aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Serbest Ticaret Bölgeleri

B) Gümrük Birliği

C) Ortak Pazar

D) Ekonomik Birlik

E) Tam Bütünleşme
4) Aşağıdaki uluslar arası ekonomik entegrasyon biçimlerinden hangisi, birleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına serbestlik sağlayarak ticarete engel olan kısıtlamaları ortadan kaldırarak bir ortak pazar yaratma amacı gütmektedir?
A) Uluslararası ekonomik birleşme

B) Serbest ticaret bölgesi

C) Ekonomik işbirliği

D) Tercihli ticaret anlaşmaları

E) Gümrük birliği
5) Aşağıdakilerden hangisi , ekonomik birleşme (entegrasyon) türleri arasında yer almaz ?
A) Gümrük birliği

B) Serbest ticaret bölgesi

C) Tercihli tiAanlaşmaları

D) Ortak pazar

E) Ekonomik birlik

6) Gümrük Birliği aşamasına ek olarak emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin bölge içinde serbest dolaşımının sağlandığı birleşme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tercihli Ticaret Anlaşması

B) Gümrük Birliği

C) Ortak Pazar

D) Serbest Ticaret Bölgesi

E) İktisadi BirlikYüklə 233,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə