1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılırYüklə 300,89 Kb.
səhifə1/4
tarix20.05.2018
ölçüsü300,89 Kb.
#51004
  1   2   3   4

1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır:

A) yeddi


B) bir

C) üç


D) dörd

E) iki


2. Rielter firmalarının gəlirlərinin əsas mərhələləri nədir:

A) göstərilən xidmətlərə görə alınan komisyon

faizidir

B) icazə, daxili və xarici investisiyalr, kredit faizi

C) bank kreditləri, debitorlar, daxili investisiyalar

D) xarici investisiyalar

E) xalis gəlir

3. Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinə mahiyyətcə təsir edən amillər necə qruplaşdırılır:

A) fiziki, sosial, iqtisadi və siyasi

B) sosial və iqtisadi

C) fiziki və siyasi

D) əsaslı və fundamental, ictimai və iqtisadi

E) fiziki və fundamental4. Bines-planın əsas məqsədi nədir?

A) sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi

B) gəlirin əldə edilməsi

C) məhslun planlaşdırılmış həcminin buraxılışı

D) istehsalat üçün məsrəflər və kreditlər

E) rentabellik səviyyəsinin artırılması5. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsində ən çox hansı üsuldan istifadə olunur?

A) xərclər

B) gəlir, debitor

C) xüsusi xərclər

D) bazar

E) inventar6. Məhsulun (işinin və xidmətlərin) qiymətinin əsasını nə təşkil edir

A) məhsulun maya dəyəri

B) gəlir, məxaric və mədaxil

C) dolayı vergilər

D) ƏDV

E) məhsulun boşaltma xərcləri7. Hansı növ smetalar mövcuddur

A) obyekt smetası, element smetası, ümumi smeta

B) lokal, obyekt, ümumi smeta hesabları vəümumi xərclər

C) lokal (yerli) smeta, obyekt smetası, xüsusi smeta

D) ümumi xərclər, smeta hesabları, lokal hesabları

E) lokal smeta8. Müqavilə qiymətinə hansı smetalar əlavə olunur:

A) investor və podratçı

B) yekun smeta və avadanlıq smetası

C) xərclər haqqında məlumat və layihə həlləri

D) lokal smeta və smeta sənədləri

E) layihə və istsimar xərcləri, avadanlıq smetası9. Tender sənədləşməsinin məzmunu hansı hissələrə bölünür?

A) pul və ümumi

B) dəyər və natural

C) iqtisadi və fiziki

D) ümumi və xüsusi

E) xüsusi və ictimai10. İriləşdirilmiş smeta normaları hansı işlər üçün işlənib hazırlanır:

A) sair işlər üzrə

B) qruplaşdırma işləri üçün

C) təmir işləri üçün, bərpa üçün

D) əmək haqqı xərcləri üzrə

E) təkrar olunan kompleks işlər üçün11. Torqların keçirilmə proseduru neçə mərhələdən ibarətdir?

A) altı


B) üç

C) beş


D) iki

E) dörd


12. Layihə smeta sənədlərinin ekspertizadan keçirilməsinin məqsədi nədir?

A) layihə institutunun işinin yaxşılaşdırılması

B) icraçıların məsuliyyətinin artırılması və xərclərin artırılması

C) layihənin texniki-iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması

D) layihə-smeta sənədlərinin kompleksliyinin təyin edilməsini

E) smeta sənədlərinin layihə sənədlərinə uyğunluğunun təyini13. Tikinti məhsulunun müqavilə qiymətini kim təyin edir?

A) sifarişçi və podratçı təşkilat

B) podratçı-təşkilat

C) layihə təşkilatı və podratçı

D) sifarişçi və layihə təşkilatı

E) sifarişçi-təşkilat14. Tikinti quraşdırma işlərinin smeta dəyərini özündə konkret nəyi birləşdirir?

A) smeta maya dəyərini və smeta gəlirini

B) smeta gəlirini

C) smeta maya dəyərini

D) üstəlik xərcləri və kreditləri

E) maşın-mexanizm xərclərini15. Torpağın gətirdiyi gəlir necə adlanır?

A) faiz


B) mənfəət

C) divident və kredit

D) renta

E) əmək haqqı və mədaxil16. Torpağın təbii münbitliyindəki fərqlər nəticəsində əmələ gələn gəlir necə adlanır?

A) mütləq renta

B) II – diferensial renta

C) icarə haqqı və son renta

D) I – diferensial renta

E) aralıq renta və dolayı renta17. Torpağın qiyməti hansı amillərin altında dəyişir?

A) torpağın məhsuldarlığın azalması

B) əmtəələrin qiyməti, bazarın vəziyyəti və kreditlər

C) torpaqların çatışmamazlığı və aqrar işsizliyin artması

D) torpaq bazarının genişlənməsi və dövlətin bazara müdaxiləsi

E) rentanın illik məbləği və bank faizinin norması18. Torpağın qiyməti necə müəyyən olunur?

A) rentanın bank faizinə nisbəti kimi

B) rentanın mənfəətə nisbəti kimi

C) bank faizinin rentaya nisbəti kimi

D) rentanın icarə haqqının nisbəti kimi

E) əmtəənin rentaya nisbəti kimi19. İpoteka krediti nədir?

A) əmtəənin hissə-hissə ödəmə satışıdır

B) əmlakın girov qoyulması ssudasıdır

C) əmtəə – pul münasibətidir

D) vekseldir

E) kapitaldır və ya daşınan əmlakdır20. Azərbaycan Respublikasında banklar neçə pillədə (səviyyədə) təşkil olunmuşdur, onlar hansıladır?

A) kommersiya, investisiya

B) investisiya, ixtisaslaşmış

C) istehlak krediti, hüsusi təyinatlı

D) ipoteka, əmanət

E) kommersiya, mərkəzi (dövlət)21. Daşınmaz əmlak bazarında tipik alıcı və satıcı arasında sövdənin həyata keçirilməsində ən ehtimal qiymət necə adlanır?

A) bərpa dəyəri

B) daşınmaz əmlakın bazar dəyəri

C) cari dəyər və qalıqdəyəri

D) ilkin dəyər və son dəyər

E) daşınmaz əmlakın qalıq dəyəri22. Mənzil tikintisinin dəyərinin fomalaşmasına ən çox təsir edən amil?

A) yaşayış evlərinin tikintisinə ayrılan, torpaq sahələrinin qiymətləri

B) tələb

C) təklif, tələb və mədaxil

D) inflyasiya və kredit faizləri

E) deflyasiya23. Bakının ərazisi hansı zonalara bölünür?

A) tikinti və memarlıq, hündür və alçaq

B) landşaft və iqtisadi

C) funksional və iqtisadi

D) muğan, şirvan, aran

E) funksional, tikinti və landşaft24. Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsində tətbiq edilən standartların əhatə dairəsi neçə mühüm qrupa bölünür?

A) iki


B) üç

C) bir


D) yeddi

E) altı


25. Qalıq dəyəri, satış dəyəri, məhdudlaşdırılmış satış dəyəri, sığorta dəyəri, vergitutma, girov dəyəri, util (istifadə) dəyəri dedikdə nə nəzərdə tutulur:

A) daşınmaz əmlakın qalıq dəyəri və bazar dəyəri

B) daşınmaz əmlakın dəyərinin funksional bazası

C) daşınmaz əmlakın dəyərinin qeyri-xərclər bazası

D) daşınmaz əmlakın bərpa dəyəri və təmir dəyəri

E) daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsinin qeyri-bazar bazası26. Konkret şəraitdə baş sövdələşmə nəticəsində mülkiyyətə (əmlaka) görə pul vəsaitlərinin ödənildiyini bildirən faktiki göstərici necə adlanır:

A) əmlakın qiyməti

B) oferta

C) bazar qiyməti və bazar dəyəri

D) maya dəyəri

E) xalis gəlir və bazar dəyəri27. Daşınmaz əmlakın bütün növləri əsasən hansı tələblərə cavab verməlidir?

A) gəlirlik və sabitlilik

B) daimilik və dinamiklik

C) seysmik və davamlılıq, gəlirlilik

D) seysmik və davamlılıq

E) davamlılıq və dinamiklik, sabitlik28. Daşınmaz əmlakın qiymtləndirilməsinin üç əsas üsulları hansılardır?

A) funksional, riyazi və qeyri-bərabərlilik

B) xərclər, gəlir və müqayisəli (bazar)

C) xərclər, funksional dəyər

D) riyazi, ənənəvi və müqayisəli

E) funksional, müqayisəli və riyazi29. Qiymətqoyma praktikasında binaların və qurğuların köhnəlməsinin müəyyən edilməsində hansı metodlar tətbiq edilir?

A) həyat müddəti metodu, bölünmə metodu

B) gəlir metodu, zaman metodu

C) diskont metodu, determinasiya metodu

D) xərclər metodu, dinamika metodu

E) ekspert üsulu, bölünmə metodu30. Qiymətqoyma zamanı bölünmə metodunda köhnəmələrin hansı növləri uçota alınmalıdır?

A) aradan götürülən funksional köhnəlmə

B) fiziki və mənəvi aşınma, fiziki köhnəlmə və kimyəvi aşınma

C) məsrəflər və gəlirlər, xalis köhnəlmə və renovasiya

D) aradan götürülən fiziki köhnəlmə, aradan götürülməyən fiziki köhnəlmə, aradan

götürülən funksional köhnəlmə, xarici köhnəlmə

E) xarici köhnəlmə, fiziki və mənəvi aşınma

31. Obyektin köhnəlməsinin həyat müddətinin hesablanması metodunun tətbiqində hansı iqtisadi anlayışlarndan istifadə etmk olar?

A) obyektin fiziki və iqtisadi həyat müddəti, effektiv yaş, binanın iqtisadi

həyatının qalan müddəti, xidmətin normativ müddəti

B) iqtisadi həyat müddəti, dəyər, bərpa və qalıq dəyəri

C) xidmətin normativ müddəti, amortizasiya ayırmaları

D) effektiv yaş, binanın iqtisadi həyatı, barpa və qalıq dəyəri, bərpa dəyəri və rekonstruksiya

E) obyektin fiziki həyat müddəti, dəyər, amortizasiyayırmaları, xidmətin normativ müddəti

32. Müqavilə qiymətinə hansı smetalar əlavə olunur?

A) layihə və istismar xərclər

B) yekun smeta və avadanlıq smetası

C) xərclər haqqında məlumat və layihə həlləri

D) lokal smeta və smeta sənədləri

E) investor və podratçı33. Hansı növ smetalar mövcuddur?

A) lokal smeta və smeta hesabatları, obyekt smeta və smeta hesabları, ümumi smeta

hesabları və ümumi xəclər

B) obyekt smetası, element smetası, ümumi smeta,fərdi xərclər smetası, xüsusi smeta

C) lokal (yerli) smeta, obyekt smetası, xüsusi smeta, bərpa smetası, gəlir hesdabatları

D) ümumi xərclər, smeta hesabları, lokal hesabları

E) lokal smeta

34. Əsas fondlara yönəldilən investisiyalar necə adlanır?

A) dövlət investisiyaları

B) maliyyə investisiyaları

C) portfel investisiyaları

D) kapital qoyuluşları

E) daxili investisiyalar35. Fondverimi göstəricisi necə təyin olunur?

A) istehsal olunan məhsulun həcmi/məhsulun istehsalnda istifadə olunan əsas istehsal

fondların dəyəri

B) məhsulun istehsalına istifadə olunan əsas istehsal fondların həcmi, dövriyyə fondlarının dəyəri

C) istehsal olunan məhsulun həcmi/müəssisənin əsas fondların dəyəri

D) istehsal olunan məhzsulun həcmi/dövriyyə fondlarının dəyəri

E) istehsal olunan məhsulun həcmi/dondurulmuş pul vəsaitləri

36. İstehsalda istifadə olunma əlamətlərinə görə fondlar hansı qruplara bölnür?

A) istehsal binaları və qurğuları

B) nəqliyyat vasitələri və köhnəlmiş fondlar

C) istismarda və ehtiyatda olan

D) təsərrüfat inventarı və bərpa oluna bilər

E) əsas və köməkci37. Dəyər ifadəsində əsas fondlar hansı formada qiymətləndirilir?

A) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə

B) bərpa olunan smeta dəyərinə görə, balans dəyərinə görə və smeta dəyərinə görə

C) ilkin dəyərinə görə, balans dəyərinə görə, qalıq dəyərinə görə

D) qalıq dəyərinə, smeta dəyərinə görə, bərpa olunan dəyərə görə

E) ilkin dəyərə, qalıq dəyərinə, bərpa olunan dəyərə görə38. Sifarişçi baş podratçını nələrlə təmin edir?

A) əlavə podratçıları cəlb etməklə

B) tikinti materialları ilə və nəqliyyat vasitələri ilə

C) maşınlarla və işçi qüvvəsi ilə

D) layihə smeta sənədləri ilə

E) obyektlərin keyfiyyəti yerinə yetirilməsi ilə39. Əsas fondların dəyəri məhsulun üzərinə necə keçirilir?

A) tədricən

B) hissə-hissə

C) birdən-birə və sürətlə

D) faiz nisbtində

E) sərəncamla və sürətlə40. Əsas kapitala hansı xərclər daxildir?

A) torpaq sahəsinin və tikintinin dəyəri

B) yanacağın, enercinin və digər materialların dəyəri

C) tikinti meydançasına maşınların gətirilməsi

D) maşınların istismar xərcləri

E) işçilərin əmək haqqı və maşın – mexanizmlərin dəyəri41. Əsas istehsal fondunun hər vahidinə düşən tikinti məhslunun həcmi nəyi ifadə edir?

A) plan yığımı

B) gəliri

C) fond verimi göstəricilərini

D) maya dəyərini və gəlirləri

E) fond tutumu göstəricilərini42. Tikinti quraşdırma işlərinin smeta dəyəri nədən ibarətdir?

A) amortizasiya xərcləri, üstəlik xərclər

B) əmək haqqında çəkilən xərclər, üstəlik xərclər, plan yığımı

C) əmək haqqında çəkilən xərclər, inşaat maşınlarına çəkilən xərclər, material xərcləri

D) birbaşa xərclər, istismar xərcləri, üstəlik xərclər

E) birbaşa xərclər, üstəlik xərclər, plan yığımı43. Bazarın normal fəaliyyət göstərilməsinə xidmət edən xidmət edən xidmət müəssisələri, təşkilatları, idarələri sistemi necə adlanır?

A) bazar infrastrukturu

B) bazar konyukturu

C) bazar mexanzmi

D) bazarın subyektləri

E) bazar seqmenti44. Daşınmaz əmlak obyektnin dəyərini necə hesablamaq olaq?

A) ssudanın köməyi ilə

B) determinasiya əmsalının köməyi ilə

C) gəlirin köməyi ilə və mədaxili hesablamaqla

D) risk dərəcəsinin azalması yolu ilə

E) ümumi renta multiplikatorunun köməyi ilə45. Qiymətləndirmədə ümumi renta multiplikatorun tətbiqinin rahatlığı nədən ibarətdir?

A) əlavə xərclər nəzərə alınmır

B) hesabatın sadəliyindən və dolayı xərclərin olmamasından

C) risk dərəcəsinin aşağı olmasından

D) müqayisə edilən və qiymətləndirilən obyektlər arasında olan qiymətlərin fərqinə düzəliş aparılmır

E) saldo müsbət olur, gəlir çoxalır, məxaric azalır, əmək haqqı artır46. İpoteka krediti üzrə əməliyyatlar harada aparılır?

A) ipoteka bazarında

B) maliyyə bazarında və bankda

C) əmtəə bazarında və kommersiya bankında

D) mənzil bazarında

E) qiymətli kağızlar bazarında47. Torqlarda və digəllərində qoyulan əmlakın reallaşdırılmasına ipoteka kreditinin verilməsində gəlir predmeti olan, daşınmaz əmlak obyektlərinin müstəqil peşəkar qiymətləndirilməsi üzrə şirkətlər necə adlanır?

A) səhmdar cəmiyyəti

B) firma

C) qiymətləndirici şirkətlər

D) birgə müəssisə və firmalar

E) sığorta şirkəti və kommersiya bankları48. Bazarın digər iştirakçısının tapşırığı ilə daşınmaz əmlakın satıcılarının peşəkar vasitəçiləri?

A) kreditorlar

B) rielter təşkilatları

C) debitorlar və banklar

D) borcalanlar və banklar

E) investorlar və banklar49. Torpağın satın alınmasından tikintisi başa çatdırılanadək, yəni gəlir verməsi anınadək dövriyyədən çıxarılan məbləği əks etdirən göstərici necə adlanır?

A) torpağın qalıq dəyəri

B) smeta dəyəri

C) torpağın bərpa dəyəri

D) balans dəyəri və bank krediti

E) xalis gəlir və mənfəət50. Firma və müəssisələrdə köhnəlmiş əsas fondların bərpası və yeniləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan amortizasiya ayırmaları hesabına yaradılan maliyyə mənbəyi?

A) qalıqdəyəri və ümumi dəyər

B) amortizasiya norması

C) amotizasiya fondu

D) bərpa dəyəri və qalıq dəyəri

E) amortizasiya yığımı51. Marketinq tədqiqatları əsasında müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün strateci və taktiki məqsədlərini, istehsalın həcmini, maliyyə praqnozunu risklərin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirən konkret tədbirlər planı:

A) maliyyə bəyənnaməsi

B) arayış

C) mühasibat balansı

D) cari hesabat və proqnozlar

E) biznes- plan52. Bazarda öz adından və öz hesabına əmtəələr, qiymətli kağızlar və valyutalardan birinin və ya bir neçəsinin alqı- satqısı ilə məşğul olan peşəkar bazar iştirakçısı:

A) krediter

B) sığortaçı

C) sahibkar və bank

D) diler

E) maliyyəçi və biznesmen53. Mülkiyyətlə bağlı olan bütün maraqları, hüquqları və faydaları əhatə edən hüquqi anlayış:

A) ev və mülk

B) gəlir

C) əmlak


D) torpaq

E) dəyər və gəlir54. Qiymətləndirmə Standartları üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən əmlakın hansı 4 tipi tanınılır:

A) daşınmaz əmlak, daşınan əmlak, biznes və maliyyə maraqları

B) dəyər, gəlir, mənfəət və keyfiyyət

C) biznes, gəlir, dəyər və risk, banklar

D) şirkət, biznes, investisiya və təşkilat

E) daşınmaz əmlak, biznes, tələb və təklif, daşınan əmlak55. Daşınmaz əmlak sahəsində fəaliyyət göstərən holdinq şirkəti:

A) sığorta şirkəti

B) kiçik şirkət

C) səhmdar cəmiyyəti

D) əmlak şirkəti

E) bank və müəssisə56. Öz əmlakını yerli və xarici ölkələrin fiziki və hyquqi şəxslərinə istifadəyə verən mülkiyyətçi:

A) podratçı

B) sahibkar

C) investir

D) icarədar

E) subpodratçı57. Kredit nədir:

A) qaytarılmaq və əvəzini müəyyən faizlə ödəmək şərti ilə pul və ya əmtəə formasında kreditorlar tərəfindən verilən borc

B) ssuda, bank krediti, investisiyalar, debitor borcları

C) investisiya

D) gəlir, mədaxil, məxaric, investisiyalar, debitor borcu

E) xarici investisiyalar58. Əsas fondlar necə qiymətləndirilir:

A) Dondurulmuş əsas fondların dəyəri

B) Bərpa dəyəri ilə müəyyən edilmiş oxşar məhsulların növləri

C) Qiymətlərin dəyişdirilməsinin iriləşdirilməsi əmsalı

D) Yeni bazar qiymətlərinə görə indeksləşdirmə

E) İlk, bərpa və qalıq dəyəri59. Tikinti istehsalı prosesində əsas fondun məhsul üzərinə keçən dəyərinə nə deyilir?

A) amortizasiya

B) bərpa dəyəri

C) gəlir

D) mənfəət

E) maya dəyəri60. Əsas fondlardan istifadəni daha ətraflı hansı göstəricilər xarakterizə edilir?

A) Əməyin fondla silahlanması, növbəlik əmsalı

B) Əməyin fondla silahlanması, maşınların yüklənmə əmsalı

C) Fond tutumu, maşınların vaxtından istifadə əmsalı

D) Fondverimi, fondların rentabellik göstəricisi

E) Əməyin mexaniki silahlanması, maşınların məhsuldarlığından istifadə61. Podrat müqaviləsi bağlananda müəyyən edilən tikinti məhsulunun qiyməti necə adlanır?

A) xalis gəlir

B) balans qiyməti

C) maya dəyəri və mənfəət

D) müqavilə qiyməti

E) smeta dəyəri və balans qiyməti62. Bazarın əsas elementləri hansılardır?

A) tələb və təklif

B) əmtəə və materialları

C) əmək bölgüsü

D) kapital və bank kreditləri

E) investisiya və kapital qoyuluşu63. «Tam hazır obyekt» üzrə hesablaşmada sifarişçinin funksiyası kimə verilir?

A) əlavə podratçıya

B) baş podratçıya

C) layihə institutuna və subpodratçıya

D) texniki nəzarətçiyə və subpodratçıya

E) maliyyə- sənaye qrupuna64. Əsas vasitələrin ləğv edilməsi hansı sənədlərlə rəsmiləşdirilir?

A) deklarasiya aktı ilə

B) qaimə

C) tələbnamə ilə və qaimə

D) qəbul aktı ilə və razılıq məktubu

E) ləğv edilmə aktı65. Planlaşdırılan ildə istifadəyə verilmiş əsas fondların orta illik dəyəri aşağıda göstərilən hansı yolla təyin edilir?

A) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla və 12-yə bölməklə

B) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə aylarının sayına bölməklə və 12-yə vurmaqla

C) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla və 4-ə bölməklə

D) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına bölməklə və toplamaqla

E) onların dəyərinin fəaliyyət göstərmə ayların sayına vurmaqla və 24-ə vurmaqla66. Əsas fondların dəyərinə nə daxildir?

A) xüsusi əsas fondların dəyəri

B) istismarda olan fondların dəyəri, qalıq dəyəri, ehtiyat fondların dəyəri

C) ehtiyatda olan fondların dəyəri, qalıq dəyəri, dövriyyə fondları və xüsusi dəyər

D) fəaliyyəti dondurulmuş əsas fondların dəyəri

E) balans üzrə əsas fondların ilk dəyəri, əsas vəsaitlər, əsas fondların qalıq dəyəri67. Qiymət siyasətinin hazırlanmasına təsir edən əsas amil hansıdır?

A) istehlakçıların reaksiyası

B) rəqabət formaları

C) bazar konstruksiyası bə bazar qiyməti

D) rəqabət

E) marketinq konsipsiyası və konyuktura68. Qiymətlərin layihələndirilən səviyyəsi haqqında məlumat:

A) plan və proqnoz

B) hüquqi

C) layihə

D) normativ və hüquqi

E) marketinq və menecment69. Ümumi tikinti işlərinə aiddir:

A) ərazinin abadlaşdırılması

B) beton işləri

C) su təchizatı və qaz təchizatı

D) elektrik işləri və su təchizatı

E) sanitar- texniki işlər70. Qiymətləndirmə aparmaq üçün lazımı ixtisasa, bacarığa və təcrübəyə malik olan şəxs:

A) qiymətləndirici

B) kreditor

C) səhmdar və bank

D) maliyyəçi və iqtisadçı

E) investor və kreditor71. Daşınmaz əmlakın müəyyən müddət ərzində razılaşdırılmış qiymətlə alınması, satılması yaxud icarəsi barədə təklifin qüvvədə qalması haqqında saziş:

A) razılaşma və müqavilə

B) auksion

C) birca

D) müqavilə və hərrac

E) opsion72. Gələcəyi görmə prinsipi, əvəzolunma prinsipi, dəyişiklik prinsipi, tarazlıq prinsipi, rəqabət prinsipi, faydalı iş əmsalının artması və azalması prinsipi, zənginləşdirmə prinsipi, izafi məhsuldarlıq prinsipi, uyğunluq prinsipi, təklif və tələb prinsipi, ən səmərəli istifadə prinsipi. Bu iqtisadi prinsiplər qrupu nə üçün istifadə edilir?

A) daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üçün

B) daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi üçün

C) gəlirin əldə olunması və bankla kredit müqaviləsi üçün

D) sığorta sazişinin imzalanması üçün

E) kreditin alınması və istifadəsi üçün73. Yüksək mənfəət əldə etmək məqsədi ilə satış bazarı uğrunda mübarizə:

A) yarışma

B) opsion və bank krediti müqaviləsi

C) rəqabət

D) auksion və konyuktura

E) icarə və kredit74. Qiymətləndiricinin yoxladığı hesabatda təqdim olunmuş təhlillərin, rəylərin və qərarların münasibliyi, əsaslandırıldığı və qəbul oluna bilməsi barədə fikir formalaşdırması məqsədi ilə apardığı ekspertiza necə adlanır:

A) vergiqoyma

B) təhlil və araşdırma ekspertizası

C) qiymətləndirmə və opsion ekspertizası

D) texniki ekspertiza

E) hesablanma75. Bir neçə təklifin alınması və onlardan ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə məhsul göndərişi və ya müəyyən işin yerinə yetirilməsi üçün podratçılara sifarişlərin xüsusi forması:

A) yarışma və təhlil

B) tender

C) torq


D) biznes- plan və layihə

E) anket və sorğu76. Əmlakın hər hansı konkret məkanda və müəyyən vaxt müddətində istifadəçinin tələbatını ödəyə bilməsinə əsaslanan prinsip necə adlanır?

A) yararlılıq prinsipi

B) inkişaf prinsipi və proqnozlaşdırma

C) gəlirlilik prinsipi və planlaşdırma

D) zərərsizlik prinsipi

E) zənginlik prinsipi və rəqabətYüklə 300,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə