1. Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda kullanılmamıştır? a Yönetme-Yönetilme b Emir-Ferman


Adak Şartlı(Muayyen) Şartsız(Mutlak)Yüklə 2,47 Mb.
səhifə9/18
tarix11.08.2018
ölçüsü2,47 Mb.
#69037
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Adak Şartlı(Muayyen) Şartsız(Mutlak)

ADAK Hükmü Hükmü Hükmü____

Hnf Mubah Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib

Şf Mekruh Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib

M Mendub Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib

Hnb Mekruh Şart zuhur edince Vacib Fevri Vacib


Lukatayı Almanın Lukata

LUKATA Hükmü Miktarı_____________

Hnf Mendub 10 dirhem (28 gr gümüş)

Şf Mendub 10 dirhem (28 gr gümüş)

M Mekruh 10 dirhem (28 gr gümüş)

Hnb Mekruh 10 dirhem (28 gr gümüş


Rü’yeti Hilâl itikaf Fitre

Rüyeti Hilal _ Hükmü Hükmü Hükmü__

Hnf Farzı Kifaye Kifaye Sünnet Vacib__

Şf Farzı Kifaye Sünneti Müekket Farz___

M Farzı Kifaye Mendub Farz___

Hnb Mendub Sünneti Müekket Farz___


REDA’ Reda’ Reda’ Reda’

Süt Hısımlığı Süresi Miktarı Hükmü________

Hnf 2.,5 yıl 1 Emiş Emenin Nefsi

İmameyn 2 yıl Emziren NesliineHaram

Şf 2 yıl 5 Emiş Emenin Nefsi

Emzirenin NeslineHaram

M Sütten kesilene 1 Emiş Emenin Nefsi

kadar Emzirenin NeslineHaram

Hnb 2 yıl 5 Emiş Emenin Nefsi

Emzirenin NeslineHaramMEFKUD Sağ

Kayıp Kişiler Hükmünde___

Hnf 120 yıl___

Şf 90 yıl___

M 4 yıl___

Hnb 4 yıl___

Pislik Yiyen Hayvanlar Kerahet NeZaman Kalkar

_Cellâle Hükmü___ Deve-Sıgır Davar Tavuk___

Hnf Mekruh 10 4 3___

Şf Mekruh 40 7 3___

M Mubah Sınırlama Yoktur_____

Hnb Mekruh 4O 3 3___


------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

1.İlahi kitapların ortak özelliği nedir?

a)Ahlaki ilkeler b)İbadetler

c)Helal-Haramlar d)Tevhit inancı

2.Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)Kur’an tebdil olmuş son ilahi kitaptır

b)Kur’an vahiy zincirinin son halkasıdır

c)Kur’an suhufların tümünü kapsar

d)Kur’an kitabı mukaddesin

hükümlerini içerir
3.Kur’anın indirildiği toplumun

en belirgin özelliği nedir?

a)Putperestlik yaygındır

b)Kölelik yaygındır

c)Fal ve sihir yaygındır

d)Cehalet yaygındır
4.Vahyin sözlük anlamını karşılayan

kelime nedir?

a)İşaret etme İlham etme

b)Perde arkasından konuşma

c)Ulaştırma Tebliğ

d)Uyarma Fısıldama
5.Vahiy ile İlham arasındaki fark nedir?

a)Vahiy bağlayıcı İlham bağlayıcı değildir

b)İlham bağlayıcı Vahiy bağlayıcı değildir

c)Her ikisi de bağlayıcı değildir

d)Her ikisi de bağlayıcıdır
6.Kur’an kelimesinin türediği fiil

kökünün anlamı nedir?

a)Toplamak - Okumak b)Çağrı - Davet

c)Eğitim - Öğretim d)Kitap -Yazı

7.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İslam dininin temel kaynağı Kur’andır

b)Kur’anda tahrif ve tağyir yoktur

c)Kur’andaki surelerin sıralanışı tevkifidir

d)Kur’an ilahi koruma altındaki tek

kutsal kitaptır
8.Ayet kelimesinin sözlük anlamı nedir?

a)Yüksek mevki b)Delil İşaret

c)Makam Rütbe d)Okuma Öğretme
9.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Süreler kur’anın bölümleridir

b)Sure, yüksek mevki rütbe demektir

c)Sure isimleri vahiy ile belirlenmiştir

d)Surelerin sıralanışı ashap içtihadıyladır
10.Kur’anda önceki resul kıssalarının

anlatılmasındaki gaye nedir?

a)Dünya hayatının faniliğini vurgulamak

b)Allahın varlığını vurgulamak

c)Peygamberlere imanı vurgulamak

d)Kur’anın vahyin bir devamı

olduğunu vurgulamak
11.Mekki ayetler için verilen

bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ey insanlar diye başlar

b)Peygamber kıssaları anlatır

c)Ayetler kısa ve beliğdir

d)Ahiret hayatı ve hesaptan bahseder
1d 2b 3a 4a 5a 6a 7c 8b 9c 10d 11a


-------------------------------( 25 )-------------------------------

12.Neshin sözlük karşılığı nedir?

a)Yok etmek b)Değiştirmek

c)Kaldırmak d)Bozmak
13.Kur’anın toplanarak kitap haline

getirilmesi hangi halife zamanında

gerçekleşmiştir?

a)Hz Ebubekir b)Hz Ömer

c)Hz Osman d)Hz Ali
14.Kur’an ayetlerinin toplanarak

bir araya getirilme görevi hangi

sahabeye verilmiştir?

a)Zeyd b Haris

b)Zeyd b Sabit

c)Abdullah b Mesud

d)Abdullah b Abbas
15.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kur’an H.12 yılında toplanıp bir kitap

haline getirildi

b)Kur’an H.25 yılında çoğaltıldı

c)Kur’an İlk olarak 7 nüsha

olarak çoğaltıldı

d)Çoğaltılan Kur’an Mushafları

Mekkede muhafaza edildi
16.Kur’an ayetlerinin toplatılarak bir kitap

haline getirilmesi teklifini halifeye

sunan sahabi kimdir?

a)Hz Ömer b)Hz Osman

c)Hz Ali d)Hz Zeyd
17.Kur’anın çoğaltılması hangi halife

zamanında gerçekleşmiştir?

a)Hz Ebubekir b)Hz Ömer

c)Hz Osman d)Hz Ali
18.Kur’anın çoğaltılması için oluşturulan

komisyonda hangisi yer almaz?

a)Abdurrahman b Haris b)Saad b As

c)Abdullah b Zübeyr d)Abdullah b Ömer

19.Çoğaltılan Kur’an mushafları nereye

gönderilmedi?

a)Şam b)Bağdat c)Kufe d)Bahreyn
20.Kunut duası hangi sahabinin mushafında

sure olarak yer alır?

a)Abdullah b Mesud b)Enes b Malik

c)Abdullah b Abbas d)Zeyd b Sabit
21.Hangi sahabinin Kur’an mushafı yoktur?

a)Hz Ali - Hz Ömer b)Ubeyd b Kaab

c)Enes b Malik c)Saad b Vakkas
22.Hangi sahabinin Kur’an mushafı yoktur?

a)Abdullah b Mesud b)Abdullah b Abbas

c)Abdullah b Zubeyr d)Abdullah b Revaha
23.Irak Valisi Haccac Kur’anın noktalanması

görevini kime vermiştir?

a)Nasr b Asım b)Halil b Ahmed

c)Ebul Esvet d)Ömer b Abdulaziz
24.Kur’an metnini ilk harekeleyen kimdir?

a)Nasr b Asım b)Halil b Ahmed

c)Ebul Esvet d)Ömer b Abdulaziz

12c 13a 14b 15d 16a 17c 18d 19b 20c 21c 22d 23a 24c

------------------------------------------------------------------------

25.Halife Abdulmelik b Mervan Kur’anın hareke--

lenmesi görevini hangi Devlet Adamına vermiştir?

a)Nasır b Asım b)Halil b Ahmed

c)Irak Valisi Ziyad c)Irak Valisi Haccac
26.Kur’an metnini buğünkü şekliyle

ilk harekelendiren kimdir?

a)Nasr b Asım b)Halil b Ahmed

c)Ebul Esved d)Ömer b Abdulaziz
27.Kur’an insanın vâkıf olmadığı bilğileri

anlatırken nasıl bir yöntem uygular?

a)Geçmiş kıssalara atıfta bulunur

b)Detaydan kaçınır

c)İnsanın bildiği olaylara kıyaslar

d)Ayetleri yalın bir ifadeye indirger
28.Hangisi Kur’anda geçen açık

ifadelerden değildir?

a)Zahir b)Nass c)Hâfi d)Muhkem
29.Hangisi Kur’anda geçen kapalı

ifadelerden degildir?

a)Müteşabih b)Muhkem

c)Müşkil d)Mucmel
30.Muhkem ifadeler için hangisi söylenemez

a)Açıklama ihtiyacı duyulmaz

b)Yoruma elverişli değildir

c)Kıyametin vaktini beyan eder

d)Helal-Haram hükümlerini ihtiva eder
31.Kur’anın konularını Zaruriyat Haciyyat

Tahsiniyat olarak düzenleyen

islam alimi kimdir?

a)ibn Kesir b)ibn Kayyum c)Şatıbi d)Zuhri
32.Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?

a)Cennet ve Cemalullaha ermek

b)Dünyevi ve Uhrevi saadet

c)İmanın kemalatı

d)Maslahatlar
33.Kur’an hükümleri anlamına gelen

Ahkamul Kur’an’ın konularından

olmayanı hangisidir?

a)İman b)İbadet c)Muamelat d)Ahlak
34.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Aksamul Kur’an:Kurandaki yeminlerdir

b)Kur’anda 17 sure yeminle başlar

c)Alah Kur’anda Kâbeye yemin eder

d)Allah Kur’anda güneşe ve aya yemin eder
35.Kur’an ve Sünnete uygun olan her türlü

söz fiil ve davranışlara ne ad verilir?

a)Sünnetullah b)Fıtratullah

c)Ahlakı Hamse d)Ameli Salih
36.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)En kısa Kur’an ayeti Rahman ( 64 )

b)En uzun Kur’an ayeti Bakara ( 282 )

c)Kur’anda 6236 ayet vardır

d)Ayetlerinin mushafa dizilişi içtihadidir
37.Kur’anın bir bütün olarak indirildiği

dünya semalarına ne ad verilir?

a)Beytül İzze b)Beytül Mâmur

c)Arşı Alâ d)Levhi Mahfûz

25c 26b 27c 28c 29b 30c 31c 32d 33a 34c 35d 36d 37a


-----------------------------------------------------------------------

37.Hangisi Kur’anın bir sıfatıdır?

a)Beyyinatul minel Hüdâ b)Ahseni Takvim

c)Ahkâmı Hamse d)Âyânı Sabit
38.Allaha özgü isimleri Allahtan başka

varlıklara vermek Kur’anda hangi

kavramla ifade edilir?

a)Şirk b)Fısk c)Küfr d)İlhad
39.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İstirca:İnnelillahi ve inna ileyhi raciûn

b)Teşmit:İnşallah

c)Havkale:Lahavle vela kuvvete illa billah

d)Kelimetüs Seva:Lailahe illallah
40.Kur’anda hikmet kavramı hangi anlamda

kullanılmamıştır?

a)Kitap-Sünnet b)Peyğamberlik

c)Akli Deliller d)Marifetullah
41.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kur’anda Amin lafzı geçmez

b)Kur’anda Caiz lafzı geçmez

c)Kur’anda Arasat lafzı geçmez

d)Kur’anda Ehli Beyt lafzı geçmez
42.Verilen lafızlardan hangisi Kur’anda geçer

a)Amel Defteri b)Azrail

c)Mihrab d)Hakikât
43.Verilen lafızlardan hangisi Kur’anda geçer?

a)Irz b)İffet c)Mehdi d)Millet
44.Kur’anda en çok kullanılan Ahlakî

eylem hangisidir?

a)Rahmet b)Adalet

c)Cömert d)Tevazu

45.Hangisi Fatihanın isimlerinden değildir?

a)Ummul Kur’an b)Şifa

c)Seb’ul mesani d)Furkan
46.Hangisi Fatihanın isimlerinden değildir?

a)Esas b)Kenz c)Vafiye d)Kafile
47.Kur’anın nitelik itibarıyle en büyük süresi nedir

a)Bakara b)İhlas c)Fatiha d)Yasin
48.Kur’anda meşhud olarak anılan namaz hanğisi

a)Sabah b)İkindi c)Yatsı d)Cum’a
49.Kur’anda günah hangi kavramla anılmaz?

a)İsm b)Zenb c)Vizr d)Fucr
50.Kur’anda zina iftirası için hangi

kavram kullanılır ?

a)Kazf b)İfk c)İlâ d)İsmet
51.Kur’anda hilm hangi anlamda kullanılır

a)Af b)Akıl c)Sabır d)Vakar
52.Kur’anda cömertliğin en yüksek zirvesi

hangi kavramla ifade edilir?

a)İsâr b)İhsan c)Birr d)Muruvvet
53.Kur’ana göre İsrafil suru kaç kere üfler?

a)1 b)2 c)3 d)4

37a38d39b 40d 41d 42c43d 44a45d 46d 47c48a49d 50a51b


------------------------------( 26 )----------------------------------

54.Kur’anda geçen evvelki ümmetlerin helak

nedenlerinden olmayanı hangisidir?

a)Aşırı gitme b)Zulüm

c)Azma-Şımarma d)Küfür
55.Kur’anda Kadir gecesi hangi isimle anılmaz

a)Tevbe gecesi b)Şeref gecesi

c)Tazyik gecesi d)Azamet gecesi
56.Hangisi Kur’anda geçen Allahın

hududlarından değildir?

a)Oruç b)İddet c)Vekalet d)Nikah-Talak
57.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kur’anda 9 sure Dua ile başlar

b)Kur’anda 14 sure Hamd ile başlar

c)Kur’anda 17 sure Kasem ile başlar

d)Kur’anda 29 sure Hurufu Mukata ile başlar
58.Kur’anda İsrafilin lakabı nedir?

a)Sahibuz Zunun b)Sahibul Karn

c)Sahibut Tur d)Sahibul Haşr
59.Kur’anın muamelat bölümü içinde

hangisi yer almaz?

a)Vekalet ve Kefalet b)Siyer ve Cihat

c)Nikah ve Talak d)Kısas ve Diyet
60.Kur’anın Ukubat bölümünde Hangisi yer alır?

a)Borçlar b)Vasiyet c)Keffaret d)Miras
61.Kur’an kelimelerinin vecizli ve özlü

oluşuna ne ad verilir?

a)Garibul Kur’an b) Îcazul Kur’an

c)Müşkilul Ku’ran d) Î’cazul Kur’an
62.Kur’anın mucize oluşuna ne ad verilir?

a)Garibul Kur’an b) Îcazul Kur’an

c)Müşkilul Ku’ran d) Î’cazul Kur’an
63.Kur’anda din kelimesi hangi

anlamda kullanılmaz?

a)Yönetme-Yönetilme b)Millet-Şeriat

c)Tevhid-İslam d)Emir-Ferman
64.Ayetlerin sayısı 100 ’den az olan

surelere ne ad verilir?

a)Esfârı Hamse b)Zikri Ulâ

c)Mesânî d)Miûn
65.Ayetlerin sayısı 100 ‘den fazla olan

surelere ne ad verilir?

a)Esfârı Hamse b)Zikri Ulâ

c)Mesânî d)Miûn
66.İhlas Feâk Nass surelerine üçüne birden

terim olarak ne ad verilir?

a)Muavvizat b)Muavezeteyn

c)Zehraveyn d)Hatmi Sâgîr
67.Bakara ve Alî imran surelerine

terim olarak ne ad verilir?

a)Muavvizat b)Muavezeteyn

c)Zehraveyn d)Zikri Kebir
68.Felak ve Nass surelerine terim olarak

ne ad verilir?

a)Muavvizat b)Muavezeteyn

c)Zehraveyn d)Şehrazât

52a 53b 54d 55a 56c 57a 58b 59d 60c 61b 62d 63d 64c 65d 66a----------------------------------------------------------------

69.Kur’anın sonundaki kısa surelere

terim olarak ne ad verilir?

a)Muavezeteyn b)Muavvizat

c)Mufassal d)Muhadram
70.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Yasinden Hucurat suresine kadar 12

sureye Esfarı Mufassal denilir

b)Hucurattan Buruç suresine kadar 36

sureye Tıvalı Mufassal denilir

c)Buruçtan Leyl suresine kadar 7

sureye Evsatı Mufassal denilir

d)Leylden Nass suresine kadar 22

sureye Kısarı Mufassal denilir
70.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Garibul Kur’an:Kur’anın zor

anlaşılan ifadeleridir

b)Müşkilul Kur’an:Kur’anın manası kapalı

anlaşılmaz ifadeleridir

c)Garibul Kur’an ilminin öncüsü

Abdullah b Abbas’tır

d)Müşkilul Kur’an ilminin öncüsü

Ebu Ali et Tabersi’dir
71.Müteşabih ifadelerin gerçekliğini aklın

ne kabul ne inkâr edeceği bilinmeyenler…

şeklinde tarif eden alim kimdir?

a)Gazali b)F.Razi c)ibn Tufeyl d)ibn Ruşd
72.Fazlur Rahman’a göre hangisi dinin

temel konularından değildir?

a)İmân b)İbâdet c)Ahlâk d)Takvâ
73.Mevâli kimdir?

a)İslama yeni giren arab olmayanlar

b)İslama yeni giren arablar

c)Köleler ve Cariyeler

d)Zımmiler
74.Kur’anda Allaha iman ile birlikte

zikredilen iman esası nedir?

a)Ahirete iman b)Kadere iman

c)Peyğamberlere iman d)Kitaplara iman
75.Hangisi Kur’ana karşı görevlerimizden

biri değildir?

a)Allah kelamı olduğunu tasdik etmek

b)Hükümlerini tahkik etmek

c)Temiz bir halde dokunmak

d)Öğrenip öğretmek
76.Hangisi Kur’anın bir özelliği değildir?

a)Peyğamberimize tevatürle gelmiştir

b)Mushaflara yazılmıştır

c)Mânasıda lâfzıda ilahidir

d)Kendinden önceki kitapları tasdikler
77.Hangisi Kur’anın muhtevasından değildir?

a)Muamelât b)Ukubât c)Vukuât d)Nasihât
78.Kur’an Peyğamberimize hanği tür

vahiyle nazil olmuştur?

a)V.Metluv b)V.Gayri Metluv

c)V.Hafi d)V.Kutsi
79.Kur’anı Kerim Allahın hangi sıfatını kapsar

a)İlim b)İrade c)Kelâm d)Tekvin

67c 68b 69c 70a 71b 72c 73a 74a 75b 77c 78a 79c


-----------------------------------------------------------------------

80.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İ.Azam’a göre Kur’an ayetlerinin sayısı6236

b)İ.Şafi’ye göre Kur’an ayetlerinin sayısı 6349

c)Zemahşeri’nin Keşşaf tefsirine göre Kur’an

ayetlerinin sayısı 6666 ‘dır

d)Selef âlimlerine göre Kur’an ayetleri 6164
81.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kur’anın en uzun ayeti Bakara(282)dir

b)Kur’anın en kısa ayeti Rahman(64)dür

c)Kur’anın en kısa süresi İhlas ve Kevserdir

d)Kur’an sürelerinin 87’si mekki, 27’si medenidir


82.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Ayetel Kürsi Bakara(255)’tir

b)Yasin süresi 83 ayettir

c)Münferit bir ayet olarak Besmele

Neml 30’da geçer

d)Kur’anın Besmelesiz başlayan tek

suresi Kıtal suresidir
83.Kur’anda Besmelesiz başlayan

tek sure hangisidir?

a)Kıtal b)Mucadele c)Tevbe d)Neml
84.Yasin Kur’anın kaçıncı suresidir?

a)36 b)46 c)56 d)66
85.Alamet,nişan,ibret,burhan,delil…

anlamlarına gelen terim nedir?

a)Sure b)Ayet c)Burhan d)Î’caz
86.Yüksek mevki ,rütbe,şan ve şeref…

anlamına gelen terim nedir?

a)Ayet b)Burhan c)Î’caz d)Sure
87.Kur’anın enuzun ve enkısa suresi nedir?

a)Ali imran-Kevser b)Bakara-İhlas

c)Bakara-Nas d)Aliİmran-Nas
88.Hangisi Kur’anı diğer kutsal kitaplardan

ayıran bir özellik değildir?

a)Tahrif edilmemesi

b)Tüm insanlığa gelmesi

c)Tevatürle günümüze kadar gelmesi

d)İnsanları Allahın birliğine çağırması
89.Verilenlerden hanğisi Kur’an ilimleri

arasında yer almaz?

a)Esbabı Nuzul b)Sebebi Vurud

c)Hurufu Mukatta d)Dirayet Tefsiri
90.Kur’anın toplanmasının ve kitap haline

getirilmesinin nedeni hangisi değildir?

a)İslam sınırlarının genişlemesi

b)Farklı milletlerin müslüman olması

c)Sıffın Savaşında birçok hafızın şehit olması

d)Okur yazar olanların artması

80d 81c 82d 83c 84a 85b 86d 87c88d 89b 90c

------------------------------( 27 )--------------------------------

1.Hangisi Rivavet tefsirlerine yönelik

eleştirilerden değildir?

a)İsnadlarının düşürülmüş olması

b)Uydurma hadislerin olması

c)İsrailiyatın bulunması

d)Kapalı ifadelerin bulunması
2.Kader ve Allahın sıfatlarına çok sık

yer veren eserler ne tür tefsirdir?

a)Lugavi-Fıkhi b)Kelami-Mezhebi

c)Tasavvufi d)Modernist-Bilimsel
3.Ayetlerin zahirine değil batınına yönelik

eserler ne tür tefsirdir?

a)Fıkhi b)Lugavi c)Kelami d)Tasavvufi
4.Kur’anın içeriğini sistematik olarak konu

bütünlüğü gözönüne alarak açıklayan

eserler ne tür tefsirdir?

a)Bilimsel b)Konulu c)Modernist d)Fıkhi
5.Hangisi Dirayet tefsiri çeşidi değildir?

a)Lugavi b)Kelami c)Fıkhi d)Nakli
6.Hangisi Dirayet tefsiri çeşidi değildir?

a)Modernist b)Bilimsel c)Konulu d)Nakli
7.İlk Fıkıh tefsiri yazarı kimdir?

a)Mukatil b Süleyman b)F.Razi

c)Emin el Huli d)Taberi
8.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Yüklə 2,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə