1. Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda kullanılmamıştır? a Yönetme-Yönetilme b Emir-FermanYüklə 2,47 Mb.
səhifə1/18
tarix11.08.2018
ölçüsü2,47 Mb.
#69037
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

---------------------------------------------------------------------

4 Mezheb İlmihâl Çalışması

MUHAMMED BAYAR BAFRA 536 6706180

------------------------------------------------------------------------------


1.Din kelimesi Kur’anda hangi anlamda

kullanılmamıştır?

a)Yönetme-Yönetilme b)Emir-Ferman

c)Millet-Şeriat d)Tevhid-İslam
2.Verilenlerden hangisi farklı kültürlerde

din kavramının ortak noktasını ifade eden

kelimelerden biri değildir?

a)Aded b)İnanç c)Yol d)Ferman
3.Verilenlerden hangisi din kelimesini

karşılayan kavramlardan değildir?

a)Ceza-Mukafat b)Örf-Aded

c)Hakimiyet-Galibiyet d)Delil-Ayet
4.İlk defa ilkel monoteizmi ilkel tek

tanrıcılığı savunan kimdir?

a)Wilhem Schmid b)izutsu

c)Emile Durkem d)Frud
5.İslami kaynaklarda vahye dayanan

dinler için hangi kavram kullanılır?

a)Hududullah b)Milel

c)Sünnetullah d)Millet
6.İslami kaynaklarda batıl dinler için

hangi kavram kullanılır?

a)Hududullah b)Milel

c)Sünnetullah d)Nihâl
7.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Dinin kurucusu Allahtır

b)Dinin muhatabı insandır

c)Dinin kaynağı fıtridir

d)Dinin gayesi insanı ruhen ve

ahlaken olğunlaştırmaktır
8.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Dinin kaynağı fıtridir

b)Dini hükümlerin kaynağı vahiydir

c)İslâm tahrif olmuş tek hak dindir

d)İslâm son hak dindir
9.Verilenlerden hangisi dine olan ihtiyacın

sebeblerinden biri değildir?

a)İnsanın zorlu dirençler karşısında manevi

bir sığınak araması

b)İnsanın fıtratında Baki ve Kavi kutsal

bir varlık araması

c)İnsanın mutlak huzura erme arzusu

d)İnsanın ebedi yaşama arzusu
10.Verilenlerden hangisi hak dini batıl dinden

ayıran bir özellik değildir?

a)Hak dini seçilmiş peygamber tebliğ eder

b)Hak dinin esasları teslis inancı üzerinedir

c)Hak dinde ahiret inancı vardır

d)Hak dinde vahye dayalı kutsal kitab vardır
1b 2d 3d 4a 5b 6d 7b 8c 9d 10b
----------------------------( 1 )----------------------------------

11.Verilenlerden hangisi İslâm dininin

özelliklerinden biri değildir?

a)Değişmez esasları vardır

b)Mantığa hitab eder

c)Evrenseldir

d)Son dindir
12.Verilenlerden hangisi bütün dinlerin

değişmez ortak esaslarından değildir?

a)İlmi korumak b)Nefsi Korumak

c)Malı korumak d)Aklı korumak
13.Kelimei şehaded ile hangi tür iman Hasıl olur

a)İcmali iman b)Tafsili iman

c)Takliti iman d)Tahkiki iman
14.İmamı Maturidi’ye göre imanın rüknü nedir?

a)Kalb ile tasdik

b)Dil ile ikrar

c)Kalb ile tasdik Dil ile ikrar

d)Kalb ile tasdik Dil ile ikrar Azalarla tatbik

15.İmamı Azam’a göre imanın rüknü nedir?

a)Kalb ile tasdik

b)Dil ile ikrar

c)Kalb ile tasdik Dil ile ikrar

d)Kalb ile tasdik Dil ile ikrar Azalarla tatbik
16.İman esaslarını dil ile ikrar edip

kalb ile tekzib edene ne ad verilir?

a)Mümin b)Münafık

c)Kâfir d)Müşrik

17.Verilenlerden hangisi imanın sahih ve

makbul olmasının şartlarından değildir?

a)Dini hükümleri hakir görmemeli

b)Dini hükümleri tahkik etmemeli

c)Dini hükümleri tekzib etmemeli

d)Dini hükümleri inkar etmemeli
18.Kur’anda Allaha iman ile birlikte zikredilen

iman esası nedir?

a)Ahirete iman b)Kitaplara iman

c)Peyğamberlere iman d)Kadere iman
19.İman esaslarından hangisi ayetle değilde

hadisle sabittir?

a)Meleklere İman b)Kitaplara İman

c)Kadere İman d)Peygamberlere iman
20.Verilenlerden hangisi islâmın kelime anlamı değil

a)İlim b)Teslimiyet c)Sulh d)Sağlık
21.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hanefi, ehli sünnet ameli mezheblerinin ilkidir

b)Şafi, en muhafazakâr ve en yaygın mezhebtir

c)Maliki, Medine ehlinin mezhebidir

d)Hanbeli, Suudi Arabistanın resmi mezhebidir
22.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Hammad, İmamı Azamın hocasıdır

b)İmamı Azam, İmamı Malik’in hocasıdır

c)İmamı Malik, İmamı Şafi’nin hocasıdır

d)İmamı Şafi, İmamı Eşari’nin hocasıdır
11b 12a 13a 14a 15c 16b 17b 18a 19c 20a 21b 22d


-----------------------------------------------------------------

23.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Amelde Hanefiler itikatta Maturi’dir

b)Amelde Şafiler itikatta Eşari’dir

c)Amelde Malikiler itikatta Selefi’dir

d)Amelde Hanbeliler itikatta Selefi’dir
24.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Amel imandan bir parça değildir

b)İman ve amel birbirinden ayrıdır

c)İman ve amel insanın kendi fiilidir

d)İmanda ve amelde artma-eksilme olur
25.Edille-i Şeriyye nedir?

a)Ameli hak mezheblerdir

b)İtikadi hak mezheblerdir

c)Ameli ve itikadi içtihatlardır

d)Dini hükümlerin kaynaklarıdır
26.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Vucud : Varlığı zatının bir gereğidir

b)Kıdem : Varlığının sonu yoktur

c)Kıyam bi Nefsihi:Kimseye muhtaçdeğildir

d)Muhalefetünlil Havadis:Eşi benzeriyoktur
27.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İrade : Herşeye kadir güclü kudretlidir

b)Tekvin : Yoktan yaratan var edendir

c)Hayat : Ezeli ve ebedi diridir

d)Kelâm : Keyfiyeti mechul tekellüm eder
28.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Allahın eli,ayağı,Allahın yüzü,gözü

gibi sıfatlar Haberi sıfatlardır

b)Kutsal kitaplar Allahın kelâm sıfatını kapsar

c)Kaza Allahın ilim sıfatını kapsar

d)Allahın zatına mahsus olan sıfatlarına

Selbi sıfatlar denilir
29.Öldürmek , Diriltmek , Rızıklandırmak….

Allahın hangi tür sıfatına kapsar?

a)Kudret b)Kelâm c)Tekvin d)İrade
30.Kutsal Kitaplar Allahın hangi tür

sıfatını kapsar?

a)ilim b)irade c)Kelâm d)Tekvin
31.Allahın samed vasfını kapsayan

sıfatı hangisidir?

a)Kıyam bi Nefsihi b)Vucud

c)Vahdaniyet d)Beka
32.Kader Allahın hangi tür sıfatını kapsar?

a)ilim b)irade c)Kelâm d)Kudret
33.Kaza Allahın hangi tür sıfatını kapsar?

a)Tekvin-İrade b)İlim-Kudret

c)İlim-İrade d)Tekvin-Kudret
34.Varlığı Zatında zorunlu olup kemâl ifade

eden sıfatlara ne ad verilir?

a)Zâtî Sıfatlar b)Subutî Sıfatlar

c)Selbî(Tenzihi) Sıfatlar d)Nefsî Sıfatlar


23c 24d 25d 26b 27a 28c 29c 30c 31a 32a 33a 34b
--------------------------------------------------------------------

35.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Mikâil , tabiat olaylarıyla görevli melektir

b)Hafaza Melekleri, insanın sagında ve

solunda bulunan yazıcı meleklerdir

c)Münkereyn, kabirde sorgu-sualle

görevli meleklerdir

d)Hamelei Arş, arşı korumakla görevli

meleklerdir
36.Cennetin kapısında müminleri iltifatla

karşılayan cehennemin kapısında

mücrimleri kınamakla karşılayan bekci

meleklere ne ad verilir?

a)Melâiketü Hazene b)Melâiketü Muakkıb

c)Melâiketü Râfizun d)Melâiketi Mukarrebun
37.Allahtan en çok korkan ve Arşın etrafında

bulunan meleklere ne ad verilir?

a)Melâiketü Kerrebiyyun b)Melâiketü Mukarrebun

c)Melâiketü Arşiyyun d)Melâiketü Kursiyyun
38.Nöbetleşerek görev yapan insanları önden

arkadan takib eden görevli meleklere

terim olarak ne ad verilir?

a)Melâiketü Muakkıb b)Melâiketü Kutsiyyun

c)Melâiketü Mukarrebun d)Hıfzı Melekut
39.Refikı Alâ olarak ta anılan 4 Büyük melek

hangi meleklerdendir?

a)Melâiketü Mukarrebun b)Melâiketü Kutsiyyun

c)Melâiketü Kutsiyyun d)Melâiketi İmamiyyun
40.Cehennemdeki görevli meleklerin amiri

konumundaki melek hangisidir?

a)Zebâni b)Rıdvân c)İsrâfil d)Mâlik
41.Cennetle Cehennem arasındaki yüksek yere

terim olarak ne ad verilir?

a)Arasat b)Arafat c)A’raf d)Mahşer
42.Dünyada yapılan söz fiil ve davranışların

sorguya çekilmek üzere insanların

sorgulanacağı yerin adı nedir?

a)Arafat b)Arasat c)Ahiret d)Kıyamet
43.Kur’anda kıyamet kopunca insanların

3 sınıf olacağı bildirilir…(Vakıa 7)

Verilenlerden hangisi bu sınıflardan değildir?

a)Ashâbı Meymene b)Ashâbı Meş’eme

c)Ashâbul A’raf d)Ashâbı Sâbikun
44.Cehennem Kur’anda hangi isimle anılmaz?

a)Nâr b)Sâir c)Lezâ d)Mevâ
45.Darul Bevâr ile neresi kastediliyor?

a)Cennet b)Arafat d)Arasat d)Cehennem
46.Hangisi Kur’ana karşı görevlerimizden değildir?

a)Allah kelamı olduğunu tasdik etmek

b)Hükümlerini tahkik etmek

c)Temiz bir halde dokunmak

d)Öğrenip öğretmek
47.Hangisi Kur’anın bir özelligi değildir?

a)Peygamberimize tevatürle gelmiştir

b)Mushaflara yazılmıştır

c)Manasıda lafzıda ilahidir

d)Kendisinden önceki kitapları tasdikler


----------------------------( 2 )---------------------------------

48.Kur’an Peygamberimize hangi tür

vahiyle nazil olmuştur?

a)V. Metluv b)V. Gayri Metluv

c)V. Hâfi d)V. Kutsi
49.Vahyin en yüksek derecesi nedir?

a)V. Metluv b)V. Gayri Metluv

c)V. Hâfi d)V. Kutsi
50.Hadisi kutsiler hangi tür vahiydir?

a)V. Metluv b)V. Gayri Metluv

c)V. Hâfi d)V. Kutsi
51.İlham hangi tür vahiydir?

a)V. Metluv b)V. Gayri Metluv

c)V. Hâfi d)V. Kutsi
52.Suhufların en fazlası hangi

Peygambere indirilmiştir?

a)Adem b)İbrahim c)İdris d)Şit
53.Dört büyük kitaptan hangisi şeriat

kitabı değildir?

a)Tevrat b)Zebur c)İncil d)Kur’an
54.Ahdi Atik olarak anılan kutsal kitap

hangisidir?

a)Tevrat b)Zebur c)İncil d)Kur’an
55.Genel ölümün ardından genel dirilişi

ifade eden terim hangisidir?

a)Kabir b)Mahşer d)Ecel d)Kıyamet
56.Verilenlerden hangisi ahireti ifade etmez?

a)Yevmul Bas b)Yevmul Hisab

c)Yevmud Din d)Yevmul Kıyamet
57.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Her rasul nebidir, her nebi rasul değildir

b)Peygamberlik vehbidir, kesbi değildir

c)Peygamberler masumdur, masiyetleri yoktur

d)Keramet peygamberlerin vacib sıfatlarındandır
58.Verilenlerden hangisi peygamberlerin

gönderiliş sebeblerinden değildir?

a)Tevhidi en doğru şekilde öğretmek

b)Ahlaki ve medeni gelişimi sağlamak

c)İnsanı mutlak huzura kavuşturmak

d)İnsanın ahirette Allaha mazeret

beyanını engellemek
59.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İlhama uymak zorunlu değildir

b)İlhamda tebliğ mubahtır

c)İlham delil ve kesin bilgi ifade etmez

d)İlhama iktida esastır
60.İnsanın mükellef olmasının şartı nedir?

a)Akıl b)Bâliğ

c)Akıl-Bâliğ d)Akıl-Bâliğ-Müslim
61.Peygamberimizin ibadetle ilgili sünnetine

terim olarak ne ad verilir?

a)S. Müekkede b)S. Gayri Müekkede

c)S. Hüdâ d)S. Zevâid
35d 36a 37a 38a 39a 40d 41c 42b 43c 44d 45d 46b 47a

48a 49a 50b 51b 52d 53b 54a 55d 56d 57d 58c 59d 60c 61c

---------------------------------------------------------------

62.Peygamberimizin yemesi,içmesi,giyinmesi

gibi insani eylemlerine ne ad verilir?

a)Sünneti Zevâid b)Sünneti Hüdâ

c)Sünneti Regâib d)Sünneti Revâtib
63.Verilenlerden hangisi Peygamberlerin

ortak sünnetlerinden değildir?

a)Haya b)Misvak c)Nikah d)Emin
64.Sünneti kasten terk etmenin hükmü nedir?

a)Tahrimen Mekruh b)Tenzihen Mekruh

c)Haram li Aynihi d)Haram li Gayrihi
65.Vacibi kasten terk etmenin hükmü nedir?

a)Tahrimen Mekruh b)Tenzihen Mekruh

c)Haram li Aynihi d)Haram li Gayrihi
66.Yapılması zanni delille emredilen

hükümlere ne ad verilir?

a)Farzı Ayn b)Farzı Kifaye

c)Sünnet d)Vacib
67.Yapılmaması kat-i delille emredilen

hükümlere ne ad verilir?

a)Farz b)Vacib c)Mekruh d)Haram
68.Yapılması, kullanılması dinen sahih ve

geçerli olan hükümlere ne ad verilir?

a)Farz b)Helâl c)Caiz d)Mubah
69.Rukun ve Şartların hasıl olmasına

terim olarak ne ad verilir?

a)Caiz b)Vacib c)Sahih d)Helâl
70.Meşakkat ve Zarurete bağlı hafifletilmiş

kolaylaştırılmış hükümlere ne ad verilir?

a)Caiz b)Sahih c)Mubah d)Ruhsat
71.Meşakkat ve Zarurete bağlı olmadan herkese

hitab eden asli hükümlere ne ad verilir?

a)Farz b)Haram c)Helâl d)Azimet
72.Verilenlerden hangisi vaz-i hükümlerden

biri değildir?

a)Rükün-Şart b)Caiz-Caiz değil

c)Azimet-Ruhsat d)Sahih-Fasit
73.Fakihlerin ittifakla Budlan kelimesiyle

eş anlamlı gördüğü kavram nedir?

a)Fesad b)Bidad c)Nesh d)Mesh
74. Bakara 173’e göre zaruret halindeki

haramın hükmü nedir?

a)Helâl b)Mekruh c)Mubah d)Caiz
75.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Vacib kavramını genelde Hanefiler kullanır

b)Müstehabın diğer adı Mendubtur

c)Ef’ali Mükellefin müctehidlerin ictihatlarıdır

d)Müfsid Fâsidin failidir
76.Hangisi Ef’ali Mükellefinden değildir?

a)Haram b)Helâl c)Mubah d)Müfsid


62a 63d 64 b 65a 66d 67d 68c 69c70d

71d 72b 73a 74c 75c 76b


-------------------------------------------------------------------

77.Abdestsizliği gideren namaz abdesti

ne tür temizliktir?

a)Tahareti Ulyâ b)Tahareti Suğrâ

c)Tahareti Kubrâ d)Tahareti Âlâ
78.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İslamın ikinci nazil olan ayeti temizlikle ilgilidir

b)Hadesten Taharet, hükmi kirlikten temizlenmektir

c)Hadesi Asgar, abdesti gideren kirliliktir

d)Hadesi Ekber,büyük maddi pislikten temizlenmektir
79.Hükmi ve maddi kirlik için asli temizlik aracı nedir?

a)Mustamel Su b)Mukayyed Su

c)Mutlak Su d)Meşkuk Su
80.Zarurete binaen abdest aldırıp ihtiyate binaen

teyemmümde aldıran su hangisidir?

a)Mustamel Su b)Mukayyed Su

c)Mutlak Su d)Meşkuk Su
81.Abdest ve Gusulde kullanılan sular

ne tür sulardır?

a)Tahir ve mutahhir ama kullanımı meşkuk

b)Tahir ve mutahhir ama kullanımı mekruh

c)Tahir ve mutahhir değil

d)Tahir ama mutahhir değil
82.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Mutlak Su , kavun karpuz sularıdır

b)Ma-i Mustamel , abdest ve gusülde

kullanılan sulardır

c)Meşkuk Su , maddi kirliği giderip

hükmi kirliği gidermez

d)Mukayyed Su , tabii hali ve aslı

bozulmuş sulardır
83.Hükmi pislikten temizlenmeye ne ad verilir?

a)Hadesten taharet b)Necasetten taharet

c)Tahareti Kübra d)Tahareti Suğra
84.İbadetlerin yapılmasına mani olan

hükmi pisliğe ne ad verilir?

a)Necasetten taharet b)Necaset

c)Hadesten taharet d)Hades
85.Küçük abdesten sonra sızıntının tamamen

kesilmesini beklemeye ne ad verilir?

a)İstiskâ b)İstinkâ c)İstibrâ d)İstincâ
86.Büyük abdesten sonra dışkı mahallindeki

temizliğe azami dikkat göstermeye

terim olarak ne ad verilir?

a)İstiskâ b)İstinkâ c)İstibrâ d)İstincâ
87.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kadınlara istibra gerekmez

b)İstibranın hükmü vacibtir

c)İstibra sol elle yapılır

d)İstibrada kıbleye dönmek haramdır
88.Eti yenen kuşların artığı netür artıktır?

a)Tahir ve mutahhir ama kullanımı meşkuk

b)Tahir ve mutahhir ama kullanımı mekruh

c)Tahir ve mutahhir değildir

d)Tahir ve mutahhirdir
77b 78d 79c 80d 81d 82a 83a 84d 85c 86b 87d 88d

------------------------------( 3 )----------------------------------

89.Eti yenen ehil hayvanların sidiği

ne tür necasettir?

a)Necaseti Ekber b)Necaseti Asgar

c)Necaseti Hafife d)Necaseti Galiza
90.Eti yenen evcil hayvanların artığı

ne tür artıktır?

a)Tahir ve mutahhir ama kullanımı meşkuk

b)Tahir ve mutahhir ama kullanımı mekruh

c)Tahir ve mutahhir değildir

d)Tahir ve mutahhirdir

91.Kedinin artığı netür artıktır?

a)Tahir ve mutahhir ama kullanımı meşkuk

b)Tahir ve mutahhir ama kullanımı mekruh

c)Tahir ve mutahhir değildir

d)Tahir ve mutahhirdir
92.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Yırtıcı kuşların artığı tahir ve mutahhirdir

b)Köpeğin artığı necistir

c)Kedinin artığı mekruhtur

d)Katırın artığı meşkuktur
93.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Eti yenen ehil hayvanların sidiği

necaseti hafifedir

b)Eti yenmeyen kuşların dışkısı

necaseti hafifedir

c)Atın dışkısı ve sidiği necaseti hafifedir

d)Tavuk kaz ördek dışkısı necaseti hafifedir
94.Necaseti Hafifedeki şer-i ölçü nedir?

a)El ayası b) 1 / 4

c)Göz kararı d) 1 / 8
95.Necaseti Galizanın Gayrri Meriyyesinde’ki

( sıvısındaki ) şer-i ölçü nedir?

a)El ayası b) 1 / 4

c)Göz kararı d) 1 / 8
96.Necaseti Galizanın Meriyyesinde’ki

( katısındaki ) şer-i ölçü nedir?

a)El ayası b) 1 dirhem ( 2.8gr)

c)Göz kararı d) Yarım dirhem
97.Şarabın sirkeye dönüşmesi………

Tezeğin yanıp kül olması………

ne tür bir temizliktir?

a)Tabaklanma b)Tahareti Asgar

c)İstihâle d)Tahareti Suğra
98.İstifra ne tür bir necasettir?

a)Necaseti Ekber b)Necaseti Asgar

c)Necaseti Hafife d)Necaseti Galiza
99.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İstifra , necaseti galizadır

b)Mezi , necaseti galizadır

c)Şarap , necaseti galizadır

d)Kan , necaseti galizadır

89c 90d 91b 92a 93d 94b 95a 96b 97c 98d 99b
---------------------------------------------------------------

100.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Necaseti galizanın , meriyyesindeki

(katısı) 1 dirhemden ( 2.8 ) fazlası

ibadete manidir

b)Necaseti galizanın , gayri meriyyesinde

(sıvısı) el ayasından fazlası

ibadete manidir

c)Necaseti hafifenin 1/4 ten fazlası

ibadete manidir

d)Necaseti hafifenin 1/3 ten fazlası

ibadete manidir

101.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)İçine köpek düşüp canlı çıksa bile,

kuyu suyu pislenmiştir,

tamamen boşaltılır

b)İçinde insan boğulmuş olan

kuyu suyu pislenmiştir,

tamamen boşaltılır

c)Tavuk pisliğinin suya karışmasıyla

kuyu suyu pislenmiştir,

tamamen boşaltılır

d)Kuyudaki canlı şişmiş ise görüldüğü

Yüklə 2,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə