1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?


Avadanlığın optimal yüklənməsi məsələsi həll edilərkən məqsəd funksiyasında istifadə olunmurYüklə 1,22 Mb.
səhifə3/9
tarix19.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
97. Avadanlığın optimal yüklənməsi məsələsi həll edilərkən məqsəd funksiyasında istifadə olunmur:

A)) i avadanlığının j məhsulunun istehsalına sərf etdiyi vaxt vahidi;

B) i avadanlığının j məhsulu üzrə məhsuldarlığı;

C) Nə i avadanlığının j məhsulunun istehsalına sərf etdiyi vaxt vahidindən, nə də i avadanlığının j məhsulu üzrə məhsuldarlığından istifadə olunmur;

D) j məhsulunun i avadanlığında istehsalı zamanı məhsul vahidinə çəkilən xərclər;

98. Ekonometrik tədqiqat ilk növbədə nədən başlanır:

A)) Dəyişənlər arasında əlaqələr nəzəriyyəsi əsasında modelin formalaşdırılma-sından;

B) Tədqiqata dair informasiyanın seçilməsindən;

C) Seçmə səhvlərinin müəyyən edilməsindən;

D) Təsadüfi amillərin qiymətləndirilməsindən;

E) Statistik külliyyatın bircinsliyə yoxlanılmasından.99. Modelin seçilməsi səhvlərinə aiddir:

A)) Reqressiya tənliyində hansısa mühüm amilin nəzərə alınmaması;

B) Funksiyanın formasının seçilməsi;

C) Təsadüfi səhvlərin ölçüsü;

D) Modelin formasının seçilməsi;

E) Modelin parametrlərinin qiymətləndirilməsi.100. Cüt reqressiyada funksiyanın növü neçə üsulla seçilə bilər:

A)) 3; B)2; C) 4;

D) Yeganə bir üsulla; E) 5.

101. Reqressiya tənliyinin formasının tapılmasının analitik metodu nəyə əsaslanır?

A)) Əlamətlər arasında əlaqələrin maddi təbiətinin öyrənilməsi;

B) Müxtəlif sinif funksiyalardan istifadə olunmasına;

C) Korrelyasiya sahəsinə;

D) Kompyüterdə informasiyanın işlənməsinə;

E) Qalıq dispersiyasının qiymətinə.102. Xətti reqressiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsi metodlarına aid deyil:

A)) Fişer metodu;

B) Xətti reqressiya parametrlərinin iqtisadi mənasına əsaslanan;

C) Ən kiçik kvadratlar üsulu;

D) Qrafik üsulla qiymətləndirmə;

E) Həm xətti reqressiya parametrlərinin iqtisadi mənasına əsaslanan, həm də ən kiçik kvadratlar üsulu.103. Cüt xətti reqressiyada əlaqənin sıxlığı hansı göstərici ilə müəyyən olunur?

A)) Korrelyasiya əmsalı; B) Ümumi dispersiya;

C) Qalıq dispersiyası; D) Reqressiya əmsalı; E) Covariasiya.

104. Xətti funksiyanın seçilməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün hansı göstəricidən istifadə olunur:

A)) Determinasiya əmsalından; B) Reqressiya əmsalından;

C) Korrelyasiya əmsalından; D) Elastiklik əmsalından;

E) Yekun əlamətin orta kvadratik aralanmasından.105. Xətti reqressiyada əlaqənin gücü göstəricisi kimi hansı göstəricilər istifadə oluna bilər?

A)) Elastiklik və reqressiya əmsalları; B) Korrelyasiya əmsalı;

C) Determinasiya əmsalı; D) Covariasiya əmsalı;

E) Qalıq dispersiyasıx

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
106.

qiymətləri əsasında cüt xətti reqressiya əmsalını hesablayın :

A) ) -1; B) 3; C) 1; D) 2; E) -2.x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
107.

qiymətləri əsasında y = a + bx reqressiya tənliyində sərbəst həddi müəyyən edin:

A) ) 8; B) 3; C) 6; D) 5 ; E) 2.x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
108.

Qiymətləri əsasında Covariasiyanı müəyyən edin:

A)) -4; B) -2; C) -1; D) -3; E) 0.109.

x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2


Qiymətləri əsasında korrelyasiya əmsalını təyin edin:

A) )-1; B) 0,88; C) 0,91; D) 1; E) -0,91.x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
110.

Qiymətləri əsasında y və x amilləri arasında xətti asılılıq olarsa y –in x -ə görə elastikliyini müəyyən edin:

A) ) -0,6; B) 1; C) 0,5; D) 0,6; E) -0,5;x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
111.

Qiymətləri əsasında determinasiya əmsalını müəyyən edin:

A) )1; B) 0,64; C) 0,5625; D) 0,81; E) 0,7225.x

0

1

2

3

4

5

6
y

8

7

6

5

4

3

2
112.

Qiymətləri əsasında Fişer əmsalının qiymətini müəyyən edin:

A) ) - ∞; B) 8; C) + ∞; D) 9; E) 7.113. Xətti korrelyasiya əmsalı hansı düsturla müəyyən olunur?

A)) ; B) ; C)

D) ; E)

114. Xətti reqressiya əmsalı hansı düsturla müəyyən olunur?

A)) ; B) C) ;

D) ; E)

115. Xətti reqressiyada elastiklik əmsalı hansı düsturla hesablanır?

A)) ; B) ; C) ;

D) ; E)

116. Reqressiya əmsalının iqtisadi mahiyyətini aşağıdakılardan hansı ifadə edir:

A) ) Amil əlamətin bir vahid dəyişməsi nəticəsində yekun əlamətin nə qədər dəyişməsini göstərir;

B) Amil dəyişənin bir vahid artması yekun əlaməti neçə dəfə artırır;

C) Amil dəyişənin 1% dəyişdikdə yekun əlamətin neçə faiz dəyişdiyini göstərir;

D) Reqressiya əmsalının 1 vahid azalması yekun əlamətin neçə dəfə azalmasını göstərir;

E) reqressiya əmsalı əlaqənin sıxlığını göstərir.117. Gəlir istehlak və investisiya məqsədi ilə işlədilir. İnvestisiya funksiyası y = 2 + 0,7 ∙ x şəklində olarsa, istehlak funksiyasında reqressiya parametrinin qiymətini tapın:

A)) 0,3; B) 2; C) 1,7; D) 2; E) 0,5.118. İstehlak funksiyasının xətti reqressiya əmsalı 0,5 -ə bərabər olarsa m multiplikatorunu hesablayın:

A)) 2 ; B)5; C) 3; D) 3,5; E) 2,5.119. İstehlak funksiyasının reqressiya əmsalı 0,9 –a bərabər olarsa m multiplikatorunu hesablayın:

A) ) 10; B) 9; C) 6; D) 8; E) 11.120. İstehlak funksiyasının reqressiya əmsalı 0,7 –ə bərabər olarsa m multiplikatorunu hesablayın:

A) ) 3,3; B) 7; C) 3; D) 3,5; E) 2,3.121. İstehlak funksiyasının reqressiya əmsalı 0,6 –a bərabər olarsa m multiplikatorunu hesablayın:

A) ) 2,5; B) 3; C) 4; D) 2; E) 3,5.122. Reqressiya əmsalı b = 1, ��x = 4; ��y = 5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A)) 0,8; B) 0,4; C) 0,5; D) 1; E) 1,1.123. Reqressiya əmsalı b = 2; ��x = 2; ��y = 5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) ) 0,8;B) 0,2; C) 0,5; D) 1; E) 1,2.124. Reqressiya əmsalı b = 0,5; ��x = 3; ��y = 6 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) ) 0,25; B) 0,3; C) 0,5; D) 0,15; E) -0,25.125. Reqressiya əmsalı b = 3; ��x = 5; ��y = 20 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A) ) 0,75; B) 0,5; C) 0,25; D) 0,3; E) 1,05.126. Reqressiya əmsalı b = 2,2; = 5; = 10 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A) ) 1,1 B) ; C) 0,4; D) – 1; E). 1;127. Reqressiya əmsalı b = 0,6; = 10; = 5 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın:

A)) 1,2; B) 0,5; C) 0,1; D) = 2; E) – 2.128. Reqressiya əmsalı b = –1; = 3; = 5 olarsa xətti korrelyasiya əmsalını hesablayın:

A)) – 0,6; B) 0,3; C) 0,5; D) – 0,3; E) – 0,5.129. Reqressiya əmsalı b = –0,4; = 15; = 10 olarsa elastiklik əmsalın ıtapın

A)) – 0,6; B) – 0,4; C) – 0,5; D) – 0,3; E) – 1,11.130. Reqressiya tənliyin əhəmiyyətliliyini qiymətləndirməzdən əvvəl hansı təhlil aparılır?

A)) Dispersiya təhlili; B) Reqressiya təhlili;

C) Korrelyasiya təhlili; D) Həm A, həm B; E) İndeks təhlili.

131. Nə zaman yekun əlamətin ümumi dispersiyası yalnız digər amillərin hesabına olur?

A)) Əgər amil nəticəyə təsir etmirsə;

B) Əgər amil nəticəyə təsir edirsə;

C) Əgər nəticəyə həm amil əlamət, həm də digər əlamətlər birlikdə təsir etdikdə;

D) Həm amil əlamət və həm də digər əlamətlər təsir etmirsə;

E) Kvadrat aralanmaların qalıq cəmi sıfra bərabər olur.132. Reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq üçün Fişer meyarı necə hesablanır?

A) ) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

133. Qalıq dispersiyası hansı düsturla hesablanır?

A)) ; B) ; C) ;

D) ; E) .

134. H0 hipotezi ilə reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyi qiymətləndirilməsi mərhələsinə aid deyil?

A)) F meyarının faktiki qiyməti cədvəl qiymətindən böyük olarsa H0 hipotezi inkar olunur.

B) F meyarının faktiki qiyməti hesablanır;

C) Müəyyən əhəmiyyətlilik səviyyəsinə görə F meyarının cədvəl qiyməti tapılır;

D) F meyarının faktiki qiyməti cədvəl qiymətindən kiçik olarsa H0 hipotezi inkar olunur;

E) Reqressiyanın əhəmiyyətli olmaması haqqında H0 hipotezi qəbul olunur;135. Reqressiya əmsalının mb parametrinin standart səhvi necə hesablanır?

A)); B) ; C) ;

D) ; E) .

136. mb = 2,1; b = 35; t –nin cədvəl qiyməti sərbəstlik dərəcəsi 5 olduqda 2,5 -ə bərabər olarsa reqressiya əmsalı üçün inam intervalını hesablayın:

A)) 29,75 ≤ b ≤ 40,25; B) 30 ≤b≤ 35,25; C) 35,25 ≤b≤ 45,25;

D) 30,25 ≤b≤ 40; E) 40≤b≤ 45,25

137. Aşağıdakılardan biri qeyri – xətti reqressiyalar sinfinə aid deyil:

A); ) qalığın qeyri – müntəzəm paylandığı qeyri – xətti reqressiyalar;

B) qiymətləndirilən parametrlərə görə qeyri – xətti reqressiyalar;

C) həm A), həm B);

D) dəyişənlərə görə qeyri – xətti, parametrlərə görə xətti olan reqressiyalar

E) qiymətləndirilən parametrlərə və dəyişənlərə görə qeyri – xətti olan reqres-siyalar.138. Aşağıdakılardan biri I sinif qeyri – xətti reqressiyalara aid deyil:

A)) y = a ∙ xb ∙ ε B) y = a + b ∙ x + c ∙ x2

C) y = a + bx + cx2 +dx3 + ε D) y = a + bx2 + ��

E) y = a + bx2 + cx4 + ��139. Aşağıdakılardan biri II sinif qeyri – xətti reqressiyalara aid deyil:

A)) y = a + bx + c ∙ x2 B) y = a ∙ bx ∙ ε C) y = e a+bx ∙ ε

D) E) y = a ∙ xb��

140. Daha yüksək tərtibli çoxhədlilərdən tədqiqatlarda istifadənin məhtudluğu nə ilə əlaqədardır?

A)) tətbiq olunan külliyyatın bircins olması tələbi ilə;

B) ən kiçik kvadratlar üsulunun tətbiqi ilə;

C) tətbiq olunan külliyyatın bircins olmaması tələbi ilə;

D) hesabatın əmək tutumluğu ilə;

E) paramtrlərin əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi qaydasının mürəkkəbliyi ilə.141. Ekonometrik tədqiqatlarda II tərtib paraboladan istifadə nə zaman məqsədə uyğun deyil?

A) ) baxılan əlamətlər üçün əlaqənin xarakterinin dəyişmədiyi hal üçün;

B) düzünə əlaqə tərs əlaqə ilə əvəz olunduqda;

C) baxılan əlamətlər arasında əlaqənin xarakterinin dəyişdiyi hal üçün;

D) tərs əlaqə düz əlaqə ilə əvəz olunduqda;

E) əlaqənin xarakteri yekun əlamətə amilin maksimal və minimal qiymət verən qiyməti ilə müəyyən olunur.142. Fiziki əməklə məşğul olan işçilərin əmək haqqının işçilərin yaşından asılılığı öyrənilən zaman II tərtib parabolanın hansı növündən istifadə olunur? (y = a + bx + cx)

A)) b>0; c<0 B) a= 0; b<0; c<0 C) b<0; c>0

D) b>0; c>0 E) a>0; b>0; c>0

143. İstehsal xərclərinin həcminin istehsalın həcmindən asılılığını hansı növ parabola ilə xarakterizə etmək olar?

A)) b<0; c>0 B) b>0; c>0 C) b<0; c<0

D) a>0; b>0; c>0 E) a<0; b>0; c<0

144. Aşağıdakılardan biri bərabər tərəfli hiperbolanın tətbiq obyektinə aid deyil:

A)) fiziki əməklə məşğul olan işçilərin əmək haqqının işçilərin yaşından asılılığının öyrənilməsi;

B) məhsul vahidinə xammal sərfi ilə məhsulun həcmi arasında əlaqənin öyrənilməsi;

C) məhsulun material tutumunun məhsulun həcmindən asılılığının öyrənilməsi;

D) məhsulun enerji tutumunun məhsulun həcmindən asılılığının öyrənilməsi;

E) işsizlik norması ilə əmək haqqının artım faizi arasında əlaqənin öyrənilməsi.145. Uzun müddətə istifadə olunan məhsullara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasındakı asılılıq hansı əyrilərlə öyrənilir?

A)) Engel əyriləri;

B) II tərtibli parabola ilə;

C) müxtəlif tərtibdən olan çoxhədlilərlə;

D) Filips əyrisi ilə;

E) əyrisi ilə;146Qeyri xətti modeli nə vaxt xətti hala gətirmək olar:

A)) əgər qeyri – xətti model daxilən xəttidirsə onu çevirmələrin köməyi ilə xətti hala gətirmək olmaz;

B) II sinif qeyri – xətti reqressiya modellərə daxilən xətti və daxili qeyri – xətti modellərə bölünür;

C) qiymətləndirilən parametrlərin qeyri – xətti olduğu reqressiyalar iki sinfə bölünür;

D) əgər qeyri – xətti model daxilən qeyri – xətti olarsa o xətti hala gətirilə bilməz;

E) II sinf qeyri – xətti modellər ümumiyyətlə xətti hala gətirilə bilməz.

Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə