1. Elm o vaxt mükəmməl olur ki, o riyaziyyatdan istifadə etməyə başlayır fiziki hansı iqtisadçıya məxsusdur?


Ekonometrika əlavə. Düzgün cavab A))Yüklə 1,22 Mb.
səhifə7/9
tarix19.06.2018
ölçüsü1,22 Mb.
#54247
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ekonometrika əlavə. Düzgün cavab A))

1.Sistemin xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1)Bu çoxluq tamdır; 2) nizamlıdır; 3) müəyyən keyfiyyət xüsusiyyətləri; 4) 1,2,3 sistemin alt sistemlərinə daxildir; 5) 1,2,3 sistemin alt çoxluğuna aid deyil.

A)1,2,3,5 C) 2,3,4,5 E) 1,2,4,5

B) 1,2,3,4 D) 1,3,4,5

2.Aşağıdakılardan hansılar RPM-nə aiddirlər?

1)Stoxastik pr-ma məsələsi; 2)Qeyri-xətti pr-mq; 3)Kütləvi xidmət məsələsi; 4) Dinamik pr-ma məsələsi; 5) Kəsr xətti pr-ma məsələsi.

A)1,2,4,5 C) 1,3,4,5 E) 2,3,4,5

B) 1,2,3,4 D) 1,2,4,5

3.Riyazi-iqtisadi modellər tipinə hansılar aid deyil?

1)fiziki; 2)həndəsi; 3)həm fiziki, həmdə həndəsi; 4)Nə fiziki, nədə həndəsi; 5)riyazi.

A)1,2,3,4 C) 1.3,4,5 E)1,2,4,5

B) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5

4.Riyazi-iqtisadi modellərin üstünlüklərinə aiddir:

1) öyrənilən proseslərin daha qısa yazılışı; 2) şərtlərin və xüsusiyyətlərin yaxşı ifadə olunması; 3)Kəmiyyət göstəricilərinin daha dəqiq ifadəsi; 4)hadisə və proseslərin əsas xüsusiyyətlərinin abstrak əks etdirə bilməməsi; 5) hadisə və proseslərin əsas xüsusiyyətlərinin abstrakt əks etdirə bilməsi.

A)1,2,3,5 C) 2,3,4,5 E)1,2,4,5

B) 1,2,3,4 D) 1,3,4,5

5.Tədqiq edilən proseslərin məzmunu və masştabından asılı olaraq RİM-in növlərinə aiddir:

1)makromodellər; 2)mikromodellər; 3)həm makro, həm mikro modellər; 4)həndəsi modellər; 5)trendlər.

A)1,2,3,5 C) 2,3,4,5 E) 1,2,4,5

B) 1,2,3,4 D) 1,3,4,5

6.Texniki-iqtisadi planlaşdırma məsələləri üçün tipik meyar kimi aşağıdakılardan hansı götürülə bilər?

1) daşıma xərclərinin minimal olması; 2)ən çox mənfəəti; 3)avadanlıqdan səmərəli istifadə; 4)ən çox məhsul buraxılışı ə istehsal xərclərinin aşağı olması; 5)istehsal tsiklinin azaldılması.

A) 1,2,3,5 C) 1,2,4,5 E) 1,2,4,5

B) 1,2,3,4 D) 1.3,4,5

7.Əsas məhtudiyyətlər seçilərkən hansı məhtudiyyətlər nəzərə alınmalıdır?

1)qıt resursların miqdarı; 2)məhtud resursların miqdarı; 3)qeyri-məhtud resursların miqdarı;4)məhsulun müəyyən olunmuş müddətə buraxılışı; 5)tələbin hökmən ödənilməsi.

A) 1,2,4.5 C) 1,2,3,4 E) 1.3,4,5

B) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5

8.Ekonometrika haqqında fikirlərdən hansılar doğrudur?

1)iqtisadi modelləri formalaşdırır; 2)modellərin parametrlərini qiymətləndirir; 3)proqnozlar verir; 4)proqnozların dəqiqliyini yoxlayır; 5) iqtisadi siyasət haqqında məsləhət verə bilmir.

A) 1,2,3,4 C)1,2,3,5 E) 1,3,4,5

B) 2,3,4,5 D) 2,3,4,5

9.Aşağıdakılardan hansılar ekonometrik modellərə aiddir?

1)trend; 2)mövsümülük fünksiyaları; 3)riyazi məsələlərin modeli; 4)birtənlikli reqressiya modelləri; 5)eyni vaxtlı tənliklər sistemi.

A)1,2,4,5 C) 1,2,3,4 E) 1,3,4,5

B) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5

10.Ekonometrik modellər qurularkən hansı informasiyalardan istifadə olunur?

1) fəza verilənlərindən; 2)zaman sıralarından; 3)təcrübi yolla alınan məlumatlardan; 4)müxtəlif firmalarda istehsalın həcmi haqqında məlumatlardan; 5)əmək haqqı haqqında məlumatlardan.

A)1,2,4.5 C) 1,3,4,5 E) 1,2,3,5

B) 2,3,4,5 D) 1,2,3,4

11.XPM-nin kanonikşəkli haqqında fikirlərdən hansılar doğrudur?

1) bütün XPM-lər kanonik şəklə gətirilə bilir; 2)istənilən XPM-nə kanonik şəklə gətirmək olmaz; 3)XPM-in kanonik şəkli həmişə özündə vahid matris saxlayır; 4)XPM-nin məhtudiyyətləri xətti bərabərsizlik şəklində olarsa, onun kanonik şəkildə yazılışında funksionalda suni dəyişənlərin əmsalları vahidə bərabər götürülür; 5)XMP-nin kanonik şəklində məchulların əmsalları vahidə bərabərdir.

A)1,3,4,5 C) 1,2,3,4 E) 1,2,3.5

B) 1,2,4,5 D) 2,3,4,5

12.Aşağıdakı fikirlərdən hansılar XPM-nin planları çoxluğunu əks etdirir?

1)XPM-nin planları çoxluğu yalnız qabarıq çoxluqdur; 2)XPM-nin planlar çoxluğu çökükdür; 3)əgər XPM-nin 2-dən çox optimal planı varsa, sonsuz sayda planı var; 4)XPM-nin planlar çoxluğu həm qabarıq, həm də çökük ola bilməz; 5)XPM-nin mümkün planda çoxluğuna daxil olan planlrın kompanentləri mənfi olmur.

A) 1,3.4.5 C) 2,3,4.5 E)1,2,3,5

B) 1,2,4,5 D) 1,2,3,4

13.Aşağıdakı fikirlərdən hansılar dayaq planına aiddir?

1)XPM-nin məhtudiyyət sistemində mənfi olmayan əmsallara uyğun vektorlar xətti asılı olmayan sistem təşkil edərsə x=(x1...xn) dayaq planıdır; 2)n+m ölçülü XPM-də dayaq planı m müsbət kompanentə malikdirsə o cırlaşmayan plan adlanır;3)n+m ölçülü XPM-də dayaq planı m-dən az müsbət kompanent malik olarsa cırlaşan plan adlanır; 4)XPM-nin həllər çoxluğu qeyri-məhtuddursa, maksimum məsələsində funksionalın qiyməti +∞ yaxınlaşır; 5) istənilən XPM-nin yeganə həlli var.

A) 1,2,3,4 C) 1,2,3,5 E) 2,3,4,5

B) 1,2,4,5 D) 1,3,4,5

14.XPM haqqında fikirlərdən hansılar səhvdir?

1) XPM-nin planlar çoxluğu çökükdür; 2) XPM-nin planlar çoxluğu qeyri-məhtuddur, minimum məsələsində funksionalın qiyməti sıfra yaxınlaşır; 3) əgər XPM-nin məhtudiyyət şərtlərinin vektor şəklində ayrılışında m – dən çox müsbət kompanent olarsa, bu kompanentlərə uyğun plan dayaq planıdır; 4) XPM-nin mümkün planlar çoxluğu qabarıq məhtud çöxluqdürsa funksionalın optimal qiyənməti sonludur; 5) XPM-nin mümkün planlar çoxluğu qabarıq məhtud çöxluqdursa funksionalın optimal qiyməti sonsuzdur.

A)1.2,3,5 C) 1,2,4,5 E) 1,3,4,5

B) 1,2,3,4 D) 2,3,4,5

15.XPM haqqında fikirlərdən hansılar doğrudur?

1) XPM-nin birdən çox planı varsa, sonsuz sayda planı var; 2) XPM-nin həllərini kənar nöqtələr çoxluğunda axtarmaq lazımdır; 3) XPM-nin planlar çoxluğunda hər kənar nöqtəyə bir dayaq planı uyğun olar; 4) XPM-nin planlar çoxluğunda hər kənar nöqtəyə bir neçə dayaq planı uyğun olar; 5) n vektorlardan ibarət m ölçülü vektorlar sisteminə ən çoxu Cnm sayda xətti asılı olmayan sistem var.

A)1,2.3,5 C) 1,2,4,5 E) 1,3,4,5

B) 1,2,3,4 D) 2,3,4,5

16.Aşağıdakəlardan hansılar ekonometrik tədqiqatın ən başlanğıc mərhələsini əks etdirmir?

1) təsadüfi amillərin qiymətləndirilməsindən; 2) tədqiqata dair informasiyanı seçilməsindən; 3) seçmə səhvlərinin müəyyən edilməsindən; 4) dəyişənlər arasında əlaqələr nəzəriyyəsi əsasında modelin formalaşmasında; 5) statistik külliyyatın bircinsliyə yoxlanılmasından.

A) 1,2,4.5 C) 2,3,4,5 E) 2,3.4.5

B) 1,2,4,5 D) 1,2,3,4

17.Aşağıdakılardan hansılar modelin seçilməsi səhvlərinə aid deyil?

1) funksiyanın formasının seçilməsi; 2) reqresiyya tənliyində hansısa mühüm amilin nəzərə alınmaması; 3) modelin formasının seçilməsi; 4) modelin parametrlərinin qiymətləndirilməsi; 5) təsadüfi səhvlərin ölçüsü.

A)2,3,4,5 C) 2,3,4,5 E) 1,2,3,5

B) 1,2,4,5 D) 1,2,3,4

18.Aşağıdakılardan hansılar reqresiya tənliyinin formasının tapılmasının analitik metoduna əsaslanmır?

1) korrelyasiya sahəsinə; 2) müxtəlif sinif funksialardan istifadə olunmasına; 3) əlamətlər arasında maddi təbiətinin öyrənilməsinə; 4) kompyuterdə informasiyanın işlənməsinə; 5) qalıq dispersiyasının qiymətinə.

A)1,2.4,5 C) 1,3,4,5 E) 1,2,3,4

B) 1,2,3,5 D) 2,3,4,5

19.Xətti reqresiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:

1) qrafik üsulu; 2) xətti reqresiya tənliyinin parametrlərinn iqtisadi mənasına əsaslanma; 3) ən kiçik kvadratlar sulu; 4) Fişer metodu; 5) həm xətti reqresiya tənliyinin parametrlərinin iqtisadi mənasına, həmdə ən kiçik kvadratlar üsuluna.

A) 1.2,3,5 C) 2,3,4,5 E) 1,3,4,5

B) 1,2,4,5 D) 1,2,3,4

20.Aşağıdakı göstəricilərdən hansılar əlaqənin sıxlığını ifadə etmirlər?

1) reqresiya əmsalı; 2) ümumi dispersiya; 3) qalıq dispersiyası; 4) korrellasiya əmsalı; 5) covariasiya

A) 1,2,3,5. C) 2,3,4,5 E) 1,3,4,5

B) 1,2.4,5 D) 1,2,3,4

21. Aşağıdakı göstəricilərdən hansılardan xətti funksianın seçilməsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunmur?

1) korelyasiya əmsalından; 2) reqresiya əmsalından; 3) elastiklik əmsalından; 4) determinasiya əmsalından; 5) yekun əlamətin orta kvadratik aralanmasından.

A)1,2,3,5 C) 2,3,4,5 E) 1.3.4.5

B) 1,2.4.5 D) 1,2,3,4

22. Hansı göstəricilər xətti reqressiyada əlaqənin gücü kimi istifadə oluna bilməz?

1) covariasiya əmsalı; 2) korrelasiya əmsalı; 3) determinasiya əmsalı; 4) elastiklik və reqressiya əmsalları; 5) qalıq dispersiyası.

A)1,2,3,5 C) 2,3,4,5 E) 1,3,4.5

B) 1,2.4.5 D) 1,2,3,5

23.Aşağıdakılardan hansılar xətti korrelyasiya əmsalını müəyyən etmir?

1) ryx=b, x/y 2)ryx=COV(x,y)/ϭx2 3) ryx=b, ϭx/ ϭy 4) ) ryx=b, ϭy/ ϭx

5) ryx=b, ϭx2/ ϭy2

A)1,2.4,5 C) 1,2,3,5 E) 1,3,4.5

B) 1,2,3,4 D) 2,3,4,5

24.Aşağıdakılardan hansılar xətti reqresssiya əmsalını ifadə etmir?

1)b=x/y 2)b=xy-x·y/ ϭx2 3)b= ϭy/x2- x2 4) )b=xy-x·y/ ϭy2

5)b= ϭx/y2- y2

A) 1.3,4,5 B) 1,2,4,5 C) 2,3,4.5

D) 1,2,3,5 E) 1,2,3,4

25. Aşağıdakılardan hansılar xətti reqresssiyada elastiklik əmsalını ifadə etmir?

1) ε=b, y/x 2) ε=b, x/y 3) ε=b, ϭx/ ϭy 4) ε=b, ϭy/ ϭx 5) ε= COV(x,y)/ ϭx · ϭy

A)1,3.4,5 C) 1,2,4,5 E) 2,3,4,5

B) 1,2.3,5 D) 1,2,3,4

26.Aşağıdakılardan hansılar reqressiya əmsalının iqtisadi mahiyyətini ifadə etmir?

1) amil dəyişənin 1% dəyişdikdə yekun əlamətin neçə faiz dəyişdiyini göstərir; 2)amil dəyişənin bir vahid dəyişməsi yekun əlaməti neçə dəfə artırır; 3) amil əlamətin bir vahid dəyişməsi nəticəsində yekun əlamətin nə qədər dəyişməsini göstərir; 4) reqressiya əmsalının bir vahid azalması yekun əlamətin neçə dəfə azalmasını göstəriri; 5) reqressiya əmsalə əlaqənin sıxlığını göstərir.

A)1.2,4,5 C) 2,3,4,5 E) 1,3,4,5

B) 1,2,3,5 D) 1,2,3,4

27.İnvestisiya funksiyasında reqressiya əmsalı 0.7 olarsa aşağıdakılardan hansılar istehlak funksiyasında reqressiya əmsalı ola bilər?

A)0.3; B) 0.2; C) 1.7; D) 2; E) 0.5

28.İstehlak funksiyasında reqresiyya əmsalı 0.5-ə bərabər olarsa m multiplikatorun qiyməti aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

A) 2; B)) 5 C) 3; D) 3.5; E) 2.5

29.İstehlak funksiyasının reqressiya əmsalı 0.9-a bərabər olarsa m multiplikatorun qiyməti aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

A)10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

30. İstehlak funksiyasında reqresiyya əmsalı 0.6-ya bərabər olarsa (1-m)-i hesablayın.

A) -1.5 B) 1 C) 2 D) 3 E) 2.5

31. . İstehlak funksiyasında reqresiyya əmsalı 0.9-a bərabər olarsa (2-m)-i hesablayın.

A)-8 B) 4 C)3 D) 4.5 E) 3.3

32. . İstehlak funksiyasında reqresiyya əmsalı 0.5-ə bərabər olarsa (5-m)-i hesablayın.

A)3 B)0 C) 2 D) 1.5 E) 2.5

33.Ekonometrik modellər aşağıdakılardan hansında istifadə olunmur?

A) riyaziyyatda B) iqtisadiyyatda C) ictimai elmlərdə

D) biznesdə E) iqtisadi proseslərin təhlilində

34.Ekonometrikada təhlil və proqnozlaşdırma üçün istifadə olunan modellərə aid deyil?

A)təcrubi informasiya əsasında qurulan modellər

B) mövsümük modelləri

C) zaman sıralarının modelləri

D) birtənlikli reqressiya modelləri

E) eyni vaxtlı modellər sistemi

35.Ekonometrik modellər qurularkən hansı verilənlərdən istifadə olunur?

A)həm fəza verilənlərindən. həm də zaman sıralarından

B) müəyyən külliyatdan təsadüfi seçilən informasiyadan

C) A,B

D) yalnız fəza verilənlərindən

E) təcrübi yolla alınan informasiyadan

36.Ekonometrik modellər qurularkən fəza verilənlərinə eyni zaman anında toplanan informasiyalardan hansını aid etmək olmaz?

A) işçilərin sayını B) gəliri C) milli gəliri

D) isdarəetmə aparatının sayını E))istehsalın həcmi

37.Ekonometrik modellər qurularkən zaman sıralarına aid olan hansı informasiyalardan istifadə etmək olmaz?

A) avadanlıqların istismar müddəti B) milli gəlir

C) dolların kursu D) işçilərin sayı E) əmək haqqı

38.II tərtib paraboladan tədqiqat üçün istifadə nə zaman məqsədə uyğundur?

A)baxılan əlamətlər arasında əlaqənin xarakteri dəyişdikdə

B) parabolanın sərbəst həddi sıfra bərabər olduqda

C) parabolanın sərbəst həddi sıfra bərabər olmadıqda

D) baxılan əlamətlər arasında əlaqənin xarakteri dəyişmədikdə

E) parabolanın təpə nöqtəsi maksimum nöqtəsi olduqda

39.Engel əyrisi aşağıdakı əlaqələrdən hansını öyrənmir?

A)Tələblə qiymət arasında

B) uzun müddət istifadə olunan mallara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasında

C) gəlirlə qeyri-ərzaq məhsullarına çəkilən xərclərin payı arasında

D) gəlirlə ərzağa çəkilən xərclərin payı arasında

E) uzun müddətə istifadə olunan məhsullara xərclərin payı ilə ümumi xərclərin miqdarı arasında əlaqəni

40.Cüt reqressiyada riyazi funksiyanın növünün seçilməsində aşağıdakı üsulların hansılarından istifadə olunmur?

A) seçmə və ölçmə səhvlərinin aradan qaldırılması üsulundan

B) analitik üsuldan C) təcrübi usuldan

D) seçmə səhvlərinin aradan qaldırılması üsulundan

E) qrafik üsuldan

41.Xətti reqressiyanın parametrlərinin qiymətləndirilməsi aşağıdakılardan hansılara əsaslanır?

A)A.C B) təcrübi üsula C) ən kiçik kvadratlar üsuluna

D) təcrübi üsula E) korrelyasiya sahəsinə

42.Cüt reqressiyada əlaqənin sıxlığını hansı göstəricilər ifadə edir?

A) korrelyasiya əmsalı;

B) reqressiya əmsalı;

C) elastiklik əmsalı;

D) m multiplikatoru;

E) determinasiya əmsalı.

43.Reqressiya əmsalı b=2; x=4; y=16 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A) 0.5% B) 0.4% C) 0.3% D) 0.6% E) 1%

44. Reqressiya əmsalı b=5; x=2; y=16 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A)0.625% B) 0.8% C) 1.2% D) 0.85% E) 0.9%

45. Reqressiya əmsalı b=2; x=4; y=10 olarsa elastiklik əmsalını hesablayın.

A) 0.8% B) 0.4% C))0.6% D) 0.4% E) 0.5%

46. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=3; ϭx = 5; ϭy= 20 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A)0.75. B) 0.5 C) 0.2 D) 0.2 E) 0.5

47.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=2; ϭx = 3; ϭy= 6 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın

A)1 B) 0.9 C)) 0.75 D) 0.8 E) 0

48.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=-2; ϭx = 3; ϭy= 6 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A)-1. B) -0.9 C) -0.75 D) 0 E) -0.8

49.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 1; ϭx = 4; ϭy=5 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.8 B) 0.75 C) 0.85 D) 0.9 E) 0.95

50.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -5; ϭx = 4; ϭy= 40 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) -0.5 B) -0.75 C) 0 D) -0.7 E) -0.8

51. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx = 2; ϭy= 20 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.3 B) 0.5 C) 0.4 D) 0.6 E) 0.7

52.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -1; ϭx = 4; ϭy=-4 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 1 B) -1 C) 0.75 D) -0.75 E) 0

53.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx =2; ϭy= 8olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.75 B) 0.9 C) 0.8 D) 0.7 E) -0.75

54.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 7; ϭx =1; ϭy= 14 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5 B) 0.8 C) 0.85 D) 0.75 E) 0.7

55. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı -2; ϭx = 2; ϭy=5 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) -0.8 B) -0.75 C) -0.7 D) 0.25 E) -0.85

56. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=3; ϭx = 2; ϭy= 8 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5625 B) 0.57 C) 0.85 D) 0.85 E) 0.7

57.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=2; ϭx = 4; ϭy= 10 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64 B) 0.85 C) 0.65 D) 0.8 E) 0.72

58.Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı b=3; ϭx = 5; ϭy= 20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A)0.5625 B) 0.57 C) 0.7 D) 0.72 E) 0.66

59. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-2); ϭx = 3; ϭy= 6 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 1 B) 0.09 C) 0.36 D) 0.25 E) 0.18

60. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 1; ϭx = 4; ϭy= 5 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64 B) 0.25 C) 0.2 D) 0.5 E) 0.61

61.Cüt reqressiyada b=(-5); ϭx = 4; ϭy= 40 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.25 B) 0.5625 C) 0 D) 0.49 E) 0.64

62. Cüt reqressiyada b=3; ϭx = 2; ϭy= 20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.09 B) 0.25 C) 0.16 D) 0.36 E) 0.49

63. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-1); ϭx = 4; ϭy= 4 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 1 B) -1 C) 0.5625 D) 0.64 E) 0

64. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 3; ϭx = 2; ϭy= 8 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.5625 B) 0.81 C) 0.64 D) 0.9 E) 0.49

65. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı 7; ϭx = 1; ϭy= 14 olarsa korrelyasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.25 B) 0.64 C) 0.7225 D) 0.5625 E) 0.49

66. Cüt reqressiyada reqressiya əmsalı (-2); ϭx = 2; ϭy= 5 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64 B) 0.5625 C) 0.49 D) 0.7225 E) 0.75

67. Cüt reqressiyada b=8; ϭx = 2; ϭy= 20 olarsa determinasiya əmsalını hesablayın.

A) 0.64 B) 0.2 C) 0.4 D) 0.16 E) 0.32

68.Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.95 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 9.75 B) 9% C) 9.25 D) 18.5 E) 18

69. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.8 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 36% B) 64% C) 80 D) 20% E) 16%

70. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.7 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 51% B) 49% C) 30% D) 70% E) 0.35%

71. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.6 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 64% B) 40% C) 36% D) 30% E) 60%

72. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.5 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 75% B) 40% C) 25% D) 50% E) 70%

73.Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.4 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 84% B) 60 C) 16% D) 86% E) 40

74. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.85 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 27.75% B) 20% C) 72.25% D) 80% E) 25%

75. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.75 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 43.75% B) 75% C) 25% D) 56.25% E) 57.75%

76. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.95 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 9.75% B) 95% C) 5% D) 9.85% E) 9.25%

77. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.65 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 57.75% B) 65% C) 35% D) 42.25% E) 43.25%

78. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.55 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 69.75% B) 45% C) 30.25% D) 55% E) 75.25%

79. Cüt reqressiyada korrelyasiya əmsalı 0.45 olarsa, qalıq dispersiyasının ümumi dispersiyada payını müəyyən edin.

A) 79.75% B) 55% C) 20.25% D) 45% E) 78.75%

80.Arqumentin 7 qiymətində cüt reqressiyada funksiyasnın 7 qiyməti aşağıdakı kimidir:X

0

1

2

3

4

5

6

Y

2

5

7

11

14

17

20

Reqresiyya əmsalını müəyyən edin.
  1. 3 B) 1 C) -1 D) 2 E) 4

81.

X

0

1

2

3

4

5

6

Y

10

9

8

7

6

5

4

olarsa cüt reqressiyada reqressiya əmsalını müəyyən edin.  1. -1 B) 1 C) 10 D) 2 E) 8

82.

X

0

1

2

3

4

5

6

Y

1

3

5

7

9

11

13


Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə