1-genel biLGİler: a- misyon ve VizyonYüklə 143,27 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü143,27 Kb.
#97700


YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 1. YILI FAALİYET RAPORU


1-GENEL BİLGİLER:
A- Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz:

Üniversitemizin içerisinde bulunduğu Malatya ilinin çağdaşlığa açılan bir penceresi olarak tanımlayan bir anlayış içerisinde, gereksinim duyduğu yapı ve tesislerde dünyadaki ve ülkemizdeki yapı teknolojisinin ve yeniliklerinin uygulanmasına öncülük etmenin yanında sağlam, ekonomik ve estetik bir yapılaşma gerçekleştirerek Üniversitemizin hizmetine sunmaktır.


Misyonumuz:
Gereksinim duyulan yapı ve tesisleri kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak meydana getirmek, Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal üretkenliğini artırarak sürdürmesine katkı sağlayacak ortamlar için gerekli her türlü teknik hizmeti aksatmadan vermektir.
B-Görev, Yetki ve Sorumluluklar
21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı KHK, “Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın eğitim-öğretim, sağlık, kültür ve spor alanlarında üniversite yaşamın gerektirdiği hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik olarak;

 • Üniversitemizin yıllık yatırım programlarını hazırlamak, bunların gerçekleştirilmesi için Rektörlük ve üniversitemizin diğer yatırımcı daireleri ile koordineli çalışmak. Yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek yapı ve tesislerin projelerini hazırlamak/hazırlatmak,

 • Yatırım programları çerçevesinde gerçekleştirilecek yapı ve tesislerin projelerini hazırlamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, bu yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek, yapım işlerini kontrol etmek, teslim almak, biten işlerin kesin hesaplarını yapmak,

 • Üniversitemiz döner sermaye işletmelerine bağlı birimler arasında bulunan Mekanik atölye ve Marangoz Atölyesi’nde üretilen ürünlerin projelendirilmesini, malzeme alımını, yapımını ve kullanım sırasında bakım ve onarımını yürütmek,

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile bütçesine ödenek tahsis edilen harcama birimlerine teknik destek hizmeti vermek,

 • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, trafo merkezleri, jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemleri ile telefon santrali, araç işletme, her türlü inşaat ve tesisat arıza, bakım ve onarım işlerini yürütmek,

 • Üniversite kampüs alanında çevre düzenlemesi yapmak, yeşil alanlar oluşturmak, ağaçlandırma çalışmalarını yürütmek ve mevcut yeşil alanların sulama ve bakımını yapmak,

 • Üniversite kampusunda bulunan araç ve yürüyüş yollarının, orta ve alçak gerilim elektrik tesisatlarının, içme ve sulama suyu kaynakları ile şebekelerinin işletme, bakım ve onarımlarını yürütmek,

 • Üniversitemize ait/tahsisli taşınmazların envanterini tutmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 • Servis araçları, hizmet araçları ve iş makinelerinin işletme, bakım ve onarımları ile kiralık araçların işletmesini yapmak,

 • Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde ve Üniversitemizi ilgilendiren konularda başka kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak,

 • İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımlarının yapılmasını sağlamak,

 • Binalarda telefon, bilgisayar vb. iletişim sistemlerinin alt yapı tesislerini kurmak, telefon santrali ve telefon şebekesinin bakım onarım işlerini yapmak,

 • Asansör bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak ve yıllık denetleme işlemlerini yaptırmak.


C-İdari Yapıya İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

Üniversite yerleşkesinde ve taşra yerleşkelerinde eğitim-öğretim gören yaklaşık öğrenci, Akademik personel, İdari personel, yerleşke alanında bulunan 408 lojmanda yaşayan akademik ve idari personelin eş ve çocuklarına sunulan hizmetin bir parçası olan teknik hizmeti aksatmadan, sunmaya çalışan bir birim olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz merkez yerleşkesinde Rektörlük Binası B Blok 3. katında bulunan 1308 m² kapalı alanda ve Merkezi ısı tevsii binalarında, arıtma tesisinde, pompa merkezinde inşaat ve tesisat bakım onarım atölyeleri gibi bağlı birimlerinde hizmet vermektedir.


2- Örgüt Yapısı
c:\users\pasha\desktop\organizasyon şemasi son(1).jpg
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları

 • Bu Kanunlar başta olmak üzere hizmetin yürütülmesi sırasında uyulması gereken diğer Yönetmelik, Tüzük ve Tebliğleri de kapsamaktadır.

Bilgisayara dayalı Internet bağlantıları ile hakediş programları ve Autocad ortamında proje ve çizim programlarından oluşmaktadır.


4- İnsan Kaynaklarımız

Devlet memurları sınavında başarılı olarak atanmışların yanında, sürekli işçi, hizmet alımları ile hizmetin özelliğine göre yapılmış ihalelerle temin edilen personellerden oluşmaktadır.Başkanlığımız, 1 Daire Başkan, 3 Şube Müdürü vekili, 8 Mühendis, 14 Tekniker, 23 Teknisyen, 16 idari Personel, 16 Şoför, 47 Daimi İşçi ve 13 Şirket elemanı olmak üzere 141 personel ile sorumluluk alanı içerisindeki iş ve işlemleri yapmaktadır.
YAŞ GRUPLARI

21,25 Yaş Grubu

3

26,30 Yaş Grubu

2

31,35 Yaş Grubu

8

36,40 Yaş Grubu

21

41,45 Yaş Grubu

21

46,50 Yaş Grubu

21

50 Yaş Üstü

65

TOPLAM

141Y.Lisans

6

Lisans

20

Önlisans

34

Ortaöğretim

40

İlköğretim

41

TOPLAM

141


EĞİTİM DURUMLARI

SUNULAN HİZMETLER:
Etüt Proje Hizmetleri


 • Öğrenci Yaşam Merkezi binasının proje hizmetleri tamamlandı.

 • İ.İ.B.F. Amfi Bloğunun proje hizmetleri tamamlandı.

 • 2.OSB. Meslek Yüksekokulu Kampüsünün proje hizmetleri tamamlandı.

 • İnönü Üniversitesi Merkez Cami proje hizmetleri tamamlandı.

 • İnönü Üniversitesi Mehmet Şahin Nalbant Hasta Yakınları Konukevi proje hizmetleri tamamlandı.


2017 Altyapı İhalesi Kapsamında yapılan işler;


 • Ziraat ve Su Ürünleri Fakültesi binası çevre düzenleme işleri yapıldı.

 • Doğanşehir MYO binası çevre düzenleme işleri yapıldı.

 • Fen Edebiyat Fakültesi, İnternet Merkezi kanalizasyon hatları yenilendi.

 • Battalgazi Kampüsü kapalı halı saha otopark alanları düzenlendi.

 • Merkez Kampüs galeri hatları modernize edildi.

 • Eczacılık, İktisat ve Eğitim Fakültesi çevre sulama işleri yapıldı.

 • Topraklama işleri yapıldı.


2017 Yılı Derslik ve Merkezi Birimler :


 • İnönü Üniversitesi Ziraat ve Su Ürünleri Fakültesi Binası tamamlanıp hizmete açılmıştır.(15.130m2)

 • İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Binası tamamlanıp hizmete açılmıştır.(7.180 m2)

 • İnönü Üniversitesi Doğanşehir MYO Binası tamamlanıp hizmete açılmıştır.(5.080 m2)

 • Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Ek Binası tamamlanıp hizmete açılmıştır.(3788m2)

 • Battalgazi Kampüsü ve Doğanşehir MYO halı sahaları tamamlanıp hizmete açılmıştır. (3.000 m2)

 • İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Amfi Bloğu Yapım İşi ihale edildi ve inşaatına başlandı. (3000 m2)

 • İnönü Üniversitesi 2.OSB Meslek Yüksekokulu Kampüs İnşaatımız ihale edildi ve inşaatına başlandı. (12.150 m2)

 • İnönü Üniversitesi Merkez Cami İnşaatına başlandı. (4000 kişilik)

 • İnönü Üniversitesi Mehmet Şahin Nalbant Hasta Yakınları Konukevi İnşaatına başlandı.(202 Yataklı)

 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadri Yakıncı Okuma Salonu İnşaatına başlandı. (250 m2)

 • İnönü Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi Binası Yapım İşi ihale edildi ve yer teslimi yapıldı. (4125 m2)

 • Fen Edebiyat Fakültesi E/D Blok zemin katı tadil edilerek seminer salonu olarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. (290 m2)

 • İnönü Üniversitesi Alışveriş Merkezi bodrum katı tadil edilerek öğrenci yemekhanesi olarak hizmete açılmıştır.(1.560 m2)2017 Yılı Büyük Onarım İhalesi Kapsamında yapılan işler;


 • 2017 Yılı Büyük Onarım Yapım İşi kapsamında;

 • Rektörlük İdari Blok

 • Kütüphane

 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • Fen Edebiyat Fakültesi

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim ve Grafik Bölümleri

 • Tıp Fakültesi

 • Tıp Fakültesi Amfi Bloğu

 • Eğitim Fakültesi B Blok wc tadilatları yapılmış ve kullanıma açılmıştır.

 • Kampüslerimizde çatıların su ve ısı yalıtımları yapıldı.

 • Fen Edebiyat Fakültesi derslik platformları yapıldı.2017 Yılı Ağaçlandırma Faaliyetleri


 • 1750 adet çam fidanı dikildi.

 • 35 dekar alana çim ekimi yapıldı. (Kort Kafe, Kütüphane Çevresi, İnternet Merkezinin Önü, Batı Lojmanları, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Y.O. ve İ.İ.B.F.)

 • Eczacılık, Fen Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin çevresi çim ekimine hazır hale getirildi.

 • Yıl boyunca sulama faaliyetleri yürütüldü.

 • Mevcut çimlerin bakımı ve biçilmesi yapıldı.

 • Mevcut ağaçlarımızın ve süs bitkilerinin budamaları yapıldı.Konferans salonları

Toplam Kapasite (kişi)

Kütüphane Konferans Salonu

130

Süreyya Aybar Konferans Salonu

150

A.Adnan Saygun Konferans Salonu

215

Kongre Kültür Merkezi- Büyük Salon

700

Kongre Kültür Merkezi- Mavi Salonu

120

Kongre Kültür Merkezi- Pembe Salon

120

Kongre Kültür Merkezi- Turuncu Salon

60

Mustafa Necati Konferans Salonu

160

Eğitim Fakültesi - Akıllı Sınıf

50

Güzel Sanatlar ve Tasarım Konferans Salonu

305

Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu

220

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu

250

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu

205

Akçadağ MYO

75+

Darende MYO

2 adet 75+ kişilik

Hekimham Mehmet Emin Sungur MYO

75+

Arapgir MYO

75+

Kale MYO

75+

Ziraat ve Su Ürünleri Fakültesi

334

Mediko Sosyal Konferans Salonu

406

Merkezi Araştırma Laboratuvarı

25

Hukuk Fakültesi

3 Adet 0-25 kişi/ 1 adet 75+kişilik

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

75+

Fen Edebiyat Fakültesi A Blok

1 adet 0-25 kişilik/ 2 adet 75+ kişilik

Fen Edebiyat Fakültesi B Blok

2 adet 0-25 kişilik

Eczacılık Fakültesi

1 adet 75+ kişilik

Yabancı Diller Yüksekokulu

2 adet 51-75 kişilik/ 1 adet 75+ kişilik

Doğanşehir Vahap Küçük MYO

215 Kişilik


Kafe - Restoran - Sosyal Tesis vb.


 

Kapasite

Kapalı Alan (m²)

Açık Alan (m²)

Olimpik Açık Havuz

 

140

3.976

Olimpik Açık Havuz Restoranı

 

300

170

Kapalı Yüzme Havuzu

 

1.250

5.200

Çardak Kafe

 

1.008

507

Bilardo Salonu

 

820

240

Kort Kafe

 

231

150

Sera

 

800

 

Gölet

 

 

3.500

Mescit (Misafirhane Yanı)

 

130

651

Cami (Büyük Cami)

 

2.518

9.000

Misafirhane

 

4.600

770

Konuk Evi

 

4.200

728

AVM

 

5.800

6.750

Gençlik Merkezi

 

238

2.793

Gözlemevi (Yeni Bina)

 

225

110

Arıtma ve Dinlendirme Havuzları

 

1.400

 

İ.Ü.Giriş Tesisleri

 

278

1.056

Araştırma Hastanesi Enerji Merk.

 

1.150

 

İ.Ü. Kreşi

 

380

320

Engelli Çocuklar Merkezi

 

2.965

1.400

Arıcılık Uyg. Ve Araştırma Birimi

 

75

292.6

El Sanatları Bölümü

 

342

180

Mevhibe Hanım Ana Okul

 

380

320

Yöresel Lezzetler (Fırının olduğu yer)

 

440

135

İlahiyat Fakültesi kitap okuma ve kantin salonu

 

330

-

İletişim Fakültesi
166,47
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Ek Bina
188

290


Spor Tesisleri


KAPALI SPOR SALONU ADI

KAPASİTE

ALAN (m2)

SKS Daire Başkanlığı Kapalı Spor Salonu

750 kişi

2.573

Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu

218 kişi

3.461

Battalgazi Kapalı Spor Salonu

500 kişi

3.300

Arapgir MYO Kapalı Spor Salonu
1.350


KAPALI SPOR TESİSLERİ (FUTBOL, TENİS KORTU, BASKETBOL)

ALAN (m2)
Kapalı Tenis Kortu

691,9
4 Adet Kapalı Halı Saha

6.000


AÇIK SPOR TESİSLERİ (FUTBOL, TENİS KORTU, BASKETBOL )

ALAN (m2)
2 Ad. Basketbol Sahası

1.202
7 Ad. Tenis Kortu

4.662
2 Ad. Açık Halı Saha

3.000
4 Ad. Açık Basketbol ve Voleybol Sahası(İnt.Mrk. Önü)

1.680
1 Ad. Açık Basketbol ve Voleybol Sahası(SYO. arkası)

420
Açık Basketbol ve Voleybol Sahası(Yöresel Market yanı)

420
Futbol Stadyumu

10.800
Fen Edebiyat Fak. Önü Bask. Sahası

552
Eğitim Fak.C Blok yanı Bask. Saha

572
Kale Göl Otel 1 Adet Tenis Kortu

666
Kale Göl Otel 1 Adet Basketbol Sahası

600
Kale Göl Otel 1 Adet Voleybol Sahası

600
Kale MYO 1Adet Basketbol/Voleybol Sahası

600
Hekimhan MYO 1 Adet Basketbol/Voleybol Sahası

600
Darende MYO 1 Adet Basketbol/Voleybol Sahası

600
Akçadağ MYO 1 Adet Basketbol/Voleybol Sahası

600


Yönetim ve İç Kontrollük Sistemi

Başkanlığımızda birimler arası görev koordinasyonu hiyerarşik bir düzen içerisinde yürütülmektedir.


III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME


 1. Mali Bilgiler


2017 YILI YATIRIM ÖDENEĞİ VE YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERProjenin Adı

Başlangıç Ödeneği (TL)

Ek Ödenek

(TL)

Toplam Ödene (TL)

Harcanan ÖdemelerGerçekleşme Oranları

Çeşitli ünitelerin etüd projesi

200.000,00

264.000,00

464.000,00

463.000,00

%99

Kampus Altyapı İnş.

3.000.000,00

---

3.000.000,00

2.303.000,00

%89

Derslik ve Merkezi Birimler

16.550.000,00

834.000,00

17.384.000,00

9.303.000,00

%81

Açık ve Kapalı Spor Tesisi

1.000.000,00

---

1.000.000,00

---

%--

Gayrimenkul Büyük Onarım

900.000,00

1.300.000,00

2.200.000,00

2.140.897,00

%97

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri

10.000,00

---

10.000,00

10.000,00

%100

Menkul Malların Büyük Onarım Gideri

200.000,00

300.000,00

500.000,00

441.875,86

%88

TOPLAM


21.860.000,00

2.598.000,00

24.558.000,00

14.661.772,86

%60YAKIT TÜKETİMİ

Toplam Litre

Toplam Harcanan Tutar

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan

11.619,02

61764,40

Motorin (Euro Dizel)

140.764,48

621.308,87

Otogaz (LPG)

14.220,38

35.573,63

TOPLAM

718.646,90 TLII- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Üniversitemizin amaç ve hedefleri

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan proje ve yatırımların zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak, kullanılan malzemenin Fen ve sanat kurallarına uygunluğunu kontrol etmek, yapılan hatalara zamanında müdahale edip düzelttirmek, çalışma mahallinde işçi güvenliğini sağlamak, ödeneklerin verimli bir şekilde harcanmasını sağlamak, birim fiyatları olmayan özel imalatların fiyat araştırmasında gerekli titizliğin gösterilmesini sağlamak, kullanılacak malzemelerin uygun ve verimli olmasına özen göstermektedir.B- Temel Politikamız ve Öncelikler

Temel politikamız, yıl içerisindeki ödeneklerin yasal işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak, işlemleri yürütürken Üniversitemiz, dolayısıyla Devletimiz varlık ve kaynaklarının korunması hususunda faaliyetlerin etkili ve titiz bir şekilde takip edilmesini ve verimli yürütülmesini sağlamak.


PERFORMANS BİLGİLERİ
13.1.AMAÇLAR VE HEDEFLER

AMAÇ–1: Tüm Kampüs alanını ile alt ve üst yapıların tasarım ve uygulama projelerinin tamamlanması

HEDEF-1: Tasarlanmış, projelendirilmiş ve proje aşamasında bulunan çalışmaların bitirilmesi

AMAÇ-2: İhtiyaçlar gereği hazırlanmış olan projeler doğrultusunda kampüs alanı alt ve üst yapıları ile çevre düzenlenmesi uygulamalarına başlanması; mevcut kullanılan mekânların iyileştirilerek modernize edilmesi. Organize sanayi bölgesinde Meslek Yüksekokulu yapımına başlanması, akademik ve idari personele yönelik sosyal tesislerine yapımına başlanması amaçlanmaktadır.

HEDEF-2.1: 2017 Yılında planlanan alt yapı imalatlarını tamamlanması

HEDEF-2.2: 2017 Yılında planlanan binaların onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması

HEDEF-2.3: Üniversite alt yapısını fiziksel açıdan engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirmek

HEDEF-2.4: Battalgazi Kampüsü alt yapı çalışmalarını tamamlamak

HEDEF-2.5: Hali hazırda inşaatı devam etmekte olan Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Ek Binası inşaatını tamamlanmak (3788m2)

HEDEF-2.6: İnönü Üniversitesi Doğanşehir MYO Binası Yapım İşi 5080 m2 kapalı alana sahip bu yapım işini tamamlamak.

HEDEF–2.7:2017 Yılı sonuna kadar ısıtma, soğutma, elektrik tesis ve işletmelerinde otomasyon ağı kurulup yaygınlaştırılmış olması

HEDEF–2.8: Eğitici ve sosyal aktivitelerin arttırılması ile gelişimin sağlanması 

HEDEF–2.9: Birimde çalışan mühendislerin çeşitli analiz ve tasarım ve analiz programlarına uyumlarını artırmak

AMAÇ-3: Gerçekleştirilen faaliyetlerin çevre ve insana olan etkilerinin pozitif olması sağlanarak yaşam ve çevre kalitesinin arttırılması

HEDEF-3.1: Mekanların kalite ve konforunu arttırmak

HEDEF-3.2: Yapıların tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlamak

HEDEF-3.3: Yapılacak inşa çalışmalarında iş ve işçi güvenliği azami seviyede tutularak insan sağlığı göz önünde bulundurulacak ve İş ve İşçi Sağlığı Yönetmeliğinin etkinliğini artırmak

HEDEF-3.4: 2017 yılı sonuna kadar mevcut ve oluşturulacak yapıların kullanımı kısıtlayıcı ve sıkıntı yaratıcı eksikleri giderilerek modernizasyon çalışmalarının tamamlanması

HEDEF-3.5: Yeni yapılacak olan binaların akıllı ve yeşil binalara olarak tasarlanmasını sağlamak.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başkanlığımızda yeter sayıda Teknik ve İdari personel olmamasına karşın mevcut İdari ve Teknik personelimiz sıkça değişen mevzuat ve uygulamaların oluşturduğu olumsuzluklara rağmen özveriyle ve kapasitelerinin üstünde görev yapmaya hizmetin aksamamasına azami gayret göstermektedirler.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanunu kapsamında belirtilen mali işlerin uygulanmasında getirilen değişiklikle harcama yetkilisinin ödenek tahsis edilen birim yöneticilerine verilmesi sonucunda, Daire Başkanlığımızda yeterince mali işlemleri gerçekleştirecek eleman olmaması, kadromuzda bulunan Teknik elemanların asıl görevleri dışında mali işlemlerde görevlendirilmesi, zaman zaman asli görevlerini aksatmalarına sebep olmaktadır.


V-ÖNERİ VE TEDBİRLER


 1. Alanlara yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması, program kullanım becerilerinin artışına yönelik çalışma yapılması.

 2. Deneyimli elemanların temin edilmesi, mali konularda görevlendirilen elemanlara hizmet içi eğitim ve seminer verilmesi uygun olacaktır.

 3. Teknik elemanların alanları ile ilgili fuar ve seminerlere katılımını sağlamak teknik bilgi ve becerilerinin gelişmesinde önemli bir etken olarak düşünülmektedir.

 4. Mesleki konularla ilgili bilgisayarda kullanılmak üzere paket programların temin edilmesi ve teknik alt yapı ile ilgili makine ve teçhizatın temin edilmesi gerekmektedir.


2017 YILI ALTYAPI VE ÇEVRE TANZİM İŞİ
f:\foto\emine hnm\imag4165.jpg
f:\foto\emine hnm\imag4151.jpg

c:\users\pasha\desktop\k1.png

c:\users\pasha\desktop\k1.png


ZİRAAT VE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ
f:\foto\emine hnm\battalgazi new.jpg
İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNASI YAPIM İŞİ
g:\img_0676.jpg


VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİNASI YAPIM İŞİ
f:\foto\img_0621.jpg

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ EK BİNA YAPIM İŞİ
f:\foto\güzel sanatlar ek bina\img_0605.jpg

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKİ ADET HALI SAHA YAPIM İŞİ
c:\users\pasha\desktop\h3.png
c:\users\ysr\downloads\img-20170111-wa0001.jpg


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. AMFİ BLOĞU YAPIM İŞİ
c:\users\yapi44\desktop\2017 faaliyet\2017 projeler\iibf amfi\4.jpg
f:\foto\26.12.2017 i.i.b.f. amfi inşaat resimleri\img_3904.jpg

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU YAPIM İŞİ
c:\users\yapi44\desktop\hmyo_1.png

f:\foto\osb\img_2357.jpg

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ CAMİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
c:\users\pasha\desktop\h1.png
f:\foto\19.12.2017 merkez camii inşaat resimleri\img_3788.jpg


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MEHMET ŞAHİN NALBANT

HASTA YAKINLARI KONUKEVİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

c:\users\pasha\desktop\h3.png
f:\foto\konukevi\img_2411.jpg

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ

c:\users\yapi44\desktop\2017 faaliyet\2017 projeler\yaşam merkezi_sosyal tes\yaşam merkezi21.02.2016\görsel (2).jpg


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

E/D BLOK ZEMİN KAT SMİNER SALONU YAPIM İŞİ
g:\img_0659.jpg

c:\users\nobell\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\2v2wr0t2\img-20180110-wa0010.jpg

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ YEMEKHANE YAPIM İŞİ
f:\foto\yemekhane tıp faklt\img_0476.jpg


2017 YILI BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ
f:\foto\onarım\img_2094.jpg
c:\users\yapi44\desktop\emine hanım-sunum için\2017 büyük onarim\imag4166.jpgKataloq: media -> iys -> cmscontent -> 2142 -> 2018
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
cmscontent -> Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Evren: Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür
cmscontent -> Kaynakça Gösterimi
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi İNŞaat mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi
cmscontent -> T. C. İNÖNÜ ÜNİversitesi
2018 -> Yapi iŞleri ve teknik daire başkanliğI 015 yili son aylik diLİm faaliyet raporu

Yüklə 143,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə