1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?


Əsas vəsaitlərin tam və vaxtında mədaxil olunması əsas hansı hesablarda əks olunmuş likin sənədlərin öyrənilməsi əsasında müəyyən olunur?Yüklə 0,79 Mb.
səhifə6/6
tarix18.06.2018
ölçüsü0,79 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6

366. Əsas vəsaitlərin tam və vaxtında mədaxil olunması əsas hansı hesablarda əks olunmuş likin sənədlərin öyrənilməsi əsasında müəyyən olunur?

A) 01, 08, 60

B) 01, 10, 23

C) 01, 12, 20

D) 10, 12, 70

E) 10, 50, 71367. Əsas vəsaitlərin auditi zamanı əsas informasiya mənbələrinə hansı sənədlər aid deyil?

1- əsas vəsaitlərin qəbul-təhvil aktı

2- işçilərin əmək haqqı cədvəli

3- müəssisədaxili vəsaitlərin yerdəyişməsi qaimələri

4- təmirdən keçmiş obyektlərin qəbul-təhvil aktı

5- əsas vəsaitlərə hesablanmış vergilər

6- inventarlaşma aktları, inventar kartları

A) 2, 5

B) 1, 3

C) 2, 4

D) 4, 5

E) 1, 2368. İdarəetmə sistemində mühasibat uçotunun əsas vəzifələri hansılardır?

1- nəzarət

2- əmlakın qorunub saxlanması

3- informasiya

4- statistik

5- analitik

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4

D) 2, 3, 4

E) 2, 3, 4, 5369. Nəzarətin hansı növləri var?

A) ilkin, cari, sonrakı

B) analitik, cari, sonrakı

C) ilkin, illik, sonrakı

D) illik, rüblük

E) aylıq, rüblük, illik370. 47№-li «Əsas vəsaitlərin satışı və sairə xaricolmaları» hesabı üzrə debet (zərər), yaxud kredit (gəlir) qalığı cari hesabat dövründə hansı hesaba silinir?

A) 80


B) 88

C) 81


D) 90

E) 50


371. Qeyri-maddi aktivlər uçot­da o vaxt əks oluna bilər ki:

1- onun forması (sxem, nümunəsi, müəllif vəsiqəsi, la­yihəsi və s.) olmaqla alqı-satqı obyekti kimi istifadə olunsun

2- onun qanunla müəyyən olunmuş real qiyməti olsun

3- onlar vergiyə cəlb olunsun

4- gəlir gətirməklə, alınmasına dair sübutedici sənədlər rəsmiləşdirilsin

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 3

E) 2, 4372. Auditor qeyri-maddi aktivlər üzrə hansı əməliyyatları yoxlamalıdır?

A) düzgün qiymətləndirilməsini, hərəkətinin uçotunu və dəyəri üzrə köhnəlmə (amartizasiya) hesablaşmasını

B) hərəkətinin uçotunu və dəyəri üzrə köhnəlmə (amartizasiya) hesablaşmasını

C) düzgün qiymətləndirilməsini və dəyəri üzrə köhnəlmə (amartizasiya) hesablaşmasını

D) düzgün sayılmasını, alınmasının uçotunu

E) hərəkətinin uçotunu və qalıq dəyərini373. Qeyri-maddi aktivlərin alınması, yara­dıl­ması ilə əlaqədar olan məsrəflər necə xarakter daşıyır?

A) kapital qoyuluşu

B) maliyyə qoyuluşu

C) kommersiya xərcləri

D) ümumistehsalat xərcləri

E) tədavül xərcləri374. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu üçün hansı sənədlər əsas informasiya mənbəyidir?

1- müştərilərlə müqavilələr

2- analitik uçot üzrə aparılmış uçot sənədləri

3- qəbul-təhvil aktı

4- ləğv olunma aktı

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 4

D) 2, 3

E) 1, 2, 4375. Təsisçilər tərəfindən müəssisəyə nizamnamə kapitalı kimi qoyulan qeyri-maddi aktivlər mədaxil edildikdə hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT 04 KT 75

B) DT 01 KT 75

C) DT 12 KT 70

D) DT 75 KT 04

E) DT 10 KT 75376. İlkin nəzarət nə zaman aparılmalıdır?

A) təsərrüfat əməliyyatının icra olunmasına qədər

B) əməliyyat icra olunduğu dövrdə

C) nəzarətin icra olunmasından sonra

D) əməliyyatın icra olunmasından sonra

E) mühasibat əməliyyatının icra olunmasına qədər377. Hansı hesabda əks olunmuş qalıq (saldo) müəssisənin təsis sənədlərində əks olunmuş göstəricilərə bərabər olmalıdır?

A) 85


B) 50

C) 51


D) 52

E) 80


378. Mövcud olan qaydalara görə səhmdar cəmiyyəti yaradılarkən səhmlərə yazılmış şəxslərin borc məbləğləri hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT 75 KT 85

B) DT 85 KT 75

C) DT 05 KT 08

D) DT 10 KT 20

E) DT 04 KT 25379. Təsisçilərin pul şəklində qoyduqları məbləğlərin daxil olunması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT 50, 51, 52 KT 75

B) DT 50, 70, 71 KT 08

C) DT 04 KT 75, 01, 10

D) DT 75 KT 50, 51, 52

E) DT 20, 23, 25 KT 75380. Qoyuluş şəklində müəssisəyə binalardan, qurğulardan və avadanlıqlardan müəssisəyə istifadə hüquqi veridikdə hansı mühasibat yazılışı yazılır?

A) DT 01 KT 75

B) DT 75 KT 01

C) DT 04 KT 08

D) DT 10 KT 75

E) DT 01 KT 25381. Müəssisədə iştiraka görə gəlirlərdən tutulası vergi məbləğləri mühasibatlıqda necə əks olunur?

A) DT 75 KT 68

B) DT 85 KT 75

C) DT 68 KT 75

D) DT 10 KT 68

E) DT 01 KT 20382. Binalar, tikililər və qurğular üçün illik amortizasiya norması nə qədər müəyyən edilmişdir?

A) 7 %-dək

B) 20 %

C) 20 %-dək

D) 25 %

E) 17 %383. Maşınlar, avadanlıqlar və hesablama texnikası üçün illik amortizasiya norması nə qədər müəyyən edilmişdir?

A) 25 %-dək

B) 20 %

C) 30 %-dək

D) 25 %

E) 27 %384. Nəqliyyat vasitələri üçün illik amortizasiya norması nə qədər müəyyən edilmişdir?

A) 25 %-dək

B) 20 %

C) 30 %-dək

D) 25 %

E) 27 %385. Təmir təsərrüfat üsulu ilə müəssisənin özü tərəfindən icra olunursa hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT 20, 23, 25, 26, 44 KT 10, 70, 69, 71

B) DT 10, 23, 25, 44 KT 01, 02, 09, 12

C) DT 23, 26, 44, 50 KT 10, 51

D) DT 10, 70, 69, 71 KT 20, 23, 25, 26, 44

E) DT 70, 69, 71 KT 50, 51, 70, 71386. Təmir podrat üsulu ilə kənar təşkilat tərəfindən həyata keçirildikdə hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

A) DT 20, 25, 26, 44 KT 60

B) DT 50, 51, 85 KT 75

C) DT 01, 02, 05 KT 08

D) DT 10, 12, 13 KT 20

E) DT 04, 05 KT 25387. Müəssisəyə həqiqi daxil olmuş materialların mədaxili zamanı hansı mühasibat yazılışı yazılır?

A) DT 10 KT 15

B) DT 15 KT 10

C) DT 04 KT 08

D) DT 10 KT 20

E) DT 01 KT 25388. İstehsalat və təsərrüfat məqsədləri üçün materiallar istifadə olunduqda hansı mühasibat yazılışı rəsmiyyətə salınır?

A) DT 20, 23, 25, 26, 31, 44 KT 10

B) DT 01, 10 KT 10, 70, 69, 71

C) DT 05 KT 08

D) DT 10 KT 20, 23, 25, 26, 44

E) DT 20, 23, 25, 26, 44 KT 01, 10389. Materialların kənara satışı zamanı hansı mühasibat yazılışı rəsmiyyətə salınır?

A) DT 48 KT 10

B) DT 10 KT 48

C) DT 01 KT 08

D) DT 10 KT 20

E) DT 04 KT 25390. Hansılar azqiymətli və tezköhnələn əşyalara aid deyil?

1- istehsal pro­se­sində istifadə olunan (xidmət müddəti bir ildən az olan) əmək alətləri

2- binalar və qurğular

3-təsərrüfat inventarları (stol, stul, mebel)

4- işçiləri müdafiə vasitələri

5- nəqliyyat vasitələri

A) 2, 5

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 1, 5

E) 3, 4391. Məhsul hasilatının, işin həcminin və əmək haqqının uçotu üçün hansı ilkin sənədlərdən istifadə olunmur?

1- şəhadətnamə

2- naryad və məhsulun və ya işin qəbulu haqda akt

3- hasilatın uçotu cədvəli

4- marşrut kartları

5- növbə raportları

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


392. Naryadlardan nə zaman istifadə olunur?

A) Kiçik seriyalı və fərdi xarakterli istehsal müəssisələrində yerinə yetirilmiş işlər üzrə

B) Böyük seriyalı və fərdi xarakterli istehsal müəssisələrində yerinə yetirilmiş işlər üzrə

C) Kiçik seriyalı və ümumi xarakterli istehsal müəssisələrində yerinə yetirilmiş işlər üzrə

D) Kiçik sahibkarlıq müəssisələrində yerinə yetirilmiş işlər üzrə

E) Orta və böyük sahibkarlıq müəssisələrində yerinə yetirilmiş işlər üzrə393. İstehsala məsrəflərin uçotu hansı hesablarda aparılır?

A) 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29

B) 20, 23, 25, 26, 44

C) 10, 70, 69, 71, 88

D) 20, 23, 31, 44

E) 10, 69, 70, 71, 81394. Hansılar aktiv hesablardır?

A) 04, 10, 23, 40

B) 01, 05, 50, 51

C) 10, 13, 70, 71

D) 51, 52, 88, 90

E) 20, 23, 25, 70395. Bitməmiş istehsala hansı məhsullar aid edilir?

1- istehsal prosesində müəyyən olunmuş bütün mərhələlərdən keçməyib

2- hazır məhsul kimi istehsalı başa çatmayıb

3- siyahıya alınmayıb

4- müəssisənin texniki nəzarət şöbəsi tərəfindən qəbul olunmayıb

5- maşınlara yüklənməyib

6- sifarişçiyə göndərilməyib, yaxud təhvil verilməyib

A) 1, 2, 4, 5

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 3, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 6396. Hesabat ayında hansı məhsullar hazır məhsullara daxil edilir?

A) qəbul-təhvil sənədləri əsasında müəssisə anbarına təhvil verilmiş və ya ayın son gününün 24 saatı ərzində alıcı müəssisəyə yüklənmiş

B) müəssisə anbarına təhvil verilmiş

C) qəbul-təhvil sənədləri əsasında müəssisə anbarına təhvil verilmiş

D) ayın son gününün 24 saatı ərzində alıcı müəssisəyə yüklənmiş

E) qəbul-təhvil sənədləri əsasında müəssisə anbarına təhvil verilmiş və ya ayın son gününün 18 saatı ərzində alıcı müəssisəyə yüklənmiş397. Hazır məhsullar hansı formada uçota alınır?

A) natural və həm də dəyər ifadəsində

B) natural ifadəsində

C) dəyər ifadəsində

D) kütlə və həm də dəyər ifadəsində

E) natural və həm də həcm ifadəsində398. 40 «Hazır məhsul» hesabının debetində olan qa­lıq məbləği nəyi göstərir?

A) hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna müəssisə anbarlarında olan məhsulların qalığını

B) hesabat döv­rü­nün əvvəlinə müəssisə anbarlarında olan məhsulların qalığını

C) hesabat dövrünün sonuna müəssisə anbarlarında olan məhsulların qalığını

D) hesabat dövründə müəssisə anbarlarında olan məhsulların qalığını

E) müəssisənin fəaliyyəti dövründə istehsal olunan məhsulların qalığını399. Kənar audit nə üçün aparılır?

A) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotunun və mühasibat (maliyyə) hesabatının düzgünlüyünü obyektiv qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılır

B) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotu sənədlərini yoxlamaq üçün

C) mühasibat uçotunun vacibliyini göstərmək üçün

D) təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotunun qiymətləndirmək məqsədi ilə aparılır

E) müəssisənin rəhbərini işdən çıxarmaq məqsədi ilə aparılır400. Fiziki cəhətdən köhnəlmiş əsas vəsait balansdan silinmişdir:

A) DT-47 KT-01

B) DT-60 KT-01

C) DT-80 KT-01

D) DT-48 KT-01

E) DT-02 KT-47

Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə