1. İlk olarak şunu ifade etmek isterim ki oldukça kapsamlı bir çalışma olmuş, yazarın emeği için tebrik ederimYüklə 249,02 Kb.
səhifə4/4
tarix31.10.2017
ölçüsü249,02 Kb.
növüYazı
1   2   3   4
, age., IV, 91; Kara, Kerim, “Mehmed Nasuhi”, DİA, XXVIII, 501; Serin, Rahmi, İslâm Tasavvufunda Halvetîlik ve Halvetîler, İstanbul 1984, s. 143; Tatçı, Mustafa, “Şabaniyye”, DİA, XXXVIII, 213; Öngören, Reşat, “Tarikat”, DİA, XXXX, 99; Göktaş, Vahit, “Halvetiyye’nin Şabaniyye Ekolü ve Kolları”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2011, sy. 26, s. 155; Ceyhan, age., s. 724.

81 Vicdânî, age., s. 218; Vassaf, age., IV, 92.

82 Mustafa Rûmî, age., s. 30.

83 Vicdânî, age., s. 219; Vassaf, age., IV, 91; Ünlü, age., s. 130, 133; Azamat, agm., s. 274.

84 Ünlü, age., s. 136.

85 Yücer, age., s. 158.

86 Ünlü’ye göre Halil Efendi’nin vefatının ardından önce Osman Efendi daha sonra da Mustafa Efendi irşad makamına geçmiştir. Abdülkadiroğlu’na göre önce Hacı Osman Efendi, onun ardından da Ömer Fuâdî-i Sânî posta geçmiştir. Cevat Alparslan ise Halil Efendi’den sonra makama Mustafa Rûmî’nin geçtiğini belirtmiştir. bk. Ünlü, age., s. 136, 138; Abdülkadiroğlu, Osmanlı Döneminde Geredeli Alimler, Mutasavvıflar, Şairler ve Diğerleri”, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılında Geçmişten Günümüze Gerede (Sempozyum Bildirileri), Gerede 2000, s. 72; Alparslan, Akşemseddin Hazretleri Hayatı Eserleri Şiirleri ve Bolu Erenleri, Ankara 1998, s. 161.

87 Ünlü, age., s. 133.

88 Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, Âşıklara Ayna ve Terazi, haz. Mustafa Tatçı-Musa Yıldız, İstanbul 2013, s. 15.

89 Vicdânî, age., s. 219-220.

90 Ahmet Rifat Efendi’nin yürüttüğü irşad faaliyetleri Halvetiliğin Nevrekop başta olmak üzere Balkanlar’da etkinliğini arttırmasını sağlamıştır. Ancak açtığı dergâh Balkan harbi esnasında Bulgarlar tarafından yakılmıştır. Bk. Vassaf, age., IV, 939. Ahmet Rifat Efendi’nin bilinen tek eseri Şabaniyye erkânıyla ilgili olan Muinü’l-mürid adlı risaledir. Geniş bilgi için bk. Tatçı, Halvetî-Şabanî Yolunun Adâbı, İstanbul 2013, s. 113-116.

91 Vicdânî, age., s. 218-220; Vassaf, IV, 92; Ünlü, age., s. 134.

92 Abdülkadiroğlu, age., s. 72.

93 Mir’âtü’l-âşıkîn, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nr. 2559, vr. 1b-19a. Eserin sonundaki tahrir kaydından 1265/1848 tarihinde yazıldığı anlaşılmaktadır. Eser Mehmed Emin Efendi’nin oğlu Mehmed Zühdü Efendi tarafından ikisi bir arada bastırılmıştır. Ancak basım yeri ve tarihi bulunmamaktadır. bk. Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, age., s. 19.

94 Safranbolulu Mehmed Emin Halvetî, age., s. 15-21.

95 Vicdânî, age., s. 220; Vassaf, age., IV, 92.

96 Tunçözgür, Ünsal, Dünden Bugüne Safranbolu, Safranbolu 2002, s. 81-82; Yücer, age., s. 139.

97 Dergâh Şeyh Mehmed Nureddin Efendi’nin (v. 1266/1849) vefatından sonra Haliliyye’ye bağlanmıştır. Yücer, age., s. 160.

98 Vicdânî, age., s. 218-220; Azamat, agm., s. 274. Ömer Fuâdî’den sonra yerine oğulları Abdullah Rüşdi (v. 1299/1882) ve Yakub Sıdki (v. 131971901) geçmiştir. Yakub Efendi’nin vefatı üzerine de oğlu Yusuf Salahaddin ile Abdullah Rüşdî’nin oğlu Mustafa Sîret dergâhı yönetmişlerdir. Mustafa Sîret bir müddet sonra Atik Valide Şabani Dergâhı’na tayin edilmiştir. Bir ara MM azalığı da yapmıştır. Vicdânî, age., s. 220; Özdamar, Mustafa, Dersaadet Dergâhları, İstanbul 1994, s. 85; Azamat, agm. s. 274; Zâkir Şükrî, age., s. 20; Albayrak, Sadık, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1980, IV, 125.

99 Mustafa Rumî, age., s. 156-157.

100 Azamat, agm., s. 274; Tatçı, Hazret-i Pir Şeyh Şabân-ı Velî ve Şabâniyye, s. 45, Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Ankara 2000, I, 118; Safranbolulu Mehmed Emin Halveti, age., s. 14.

101 Vicdânî, age., s. 220.

102 İbrahim Hilmi Efendi, Menâkıb-ı Hacı Mustafa Sâfî Efendi, Millet Ktp., AE/Şer’iyye Bl. Nu: 1111, vr. 9a; Azamat, agm., s. 274.

103 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 10a.

104 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 10a.

105 İbnü’l-Emin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, IV, 2037; Korkusuz, Şefik, Tezkire-i Meşâyih-i Amid, İstanbul 1997, s. 177.

106 1337-1338 Bolu Livâsı Salnamesi, s. 454, Yücer, age., s. 139.

107 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 3a; İbnü’l-Emin, age., IV, 2037; Baysanoğlu, Şevket, Diyarbakır Fikir ve Sanat Adamları, I, 350; Korkusuz, age., s. 178; Serin, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, s. 206; Yücer, age., s. 139.

108 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 3a. Salnamede Mustafa Sâfî Efendi’nin İmâret Camii’nde mukabele icra ettiği bilgisi yer almaktadır. 1337-1338 Bolu Livâsı Salnâmesi, s. 454.

109 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 3a; Alparslan, age., s. 159; Yücer, age., s. 139.

110 Korkusuz, age., s. 178; Serin, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, s. 207; Alparslan, age., s. 159.

111 Serin, age., s. 207; Alparslan, age., s. 159.

112 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 6a.

113 Baysanoğu, age., s. 350; İbnü’l-Emin, age., IV, 2037; Korkusuz, age., s. 178.

114 1337-1338 Bolu Livası Salnamesi, s. 405, 454; İbnü’l-Emin, age., s. 2037; Baysanoğlu, age., s. 351.

115 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 4b; Serin, age., s. 207; Alparslan, age., s. 159.

116 Vassaf,, age., IV, 101-102; Zâkir Şükrî, age., s. 9; Özdamar, age., s. 64; Azamat, agm., s. 274; Safranbolulu Mehmed Emin Halveti, age., s. 14.

117 Zâkir Şükrî, age., s. 52; Yücer, s. 160-161.

118 Vassaf, age., IV, 106. Tanman söz konusu tekkeyle ilgili olarak 1826-1834 yılları arasında Müştak Efendi tarafından Şabani koluna bağlı olarak ihya edildiğini ifade etmiştir. Bu tarih Sefine’deki tarih ile çelişmektedir. Geniş bilgi için bk. Tanman, Baha, “Altuncuzâde Tekkesi”, DBİA, I, 229.

119 Yücer, age., s. 162.

120 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s. 264.

121 Bu külliyeden günümüze ulaşan tek şey mescittir. Salih Efendi’den sonra ise dergâhın şeyhliği oğlu Mehmed Efendi’ye geçmiştir. Yücer, age., s. 163-164.

122 Tatçı, Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye, s. 53; a. mlf., “Şabaniyye”, DİA, XXXVIII, 213; a. mlf., Halveti-Şabani Yolunun Adabı, s. 7-8; Mustafa Rûmî, age., s. 2-3; Yücer, age., s. 164; Ceyhan, age., s. 724.

123 Tatçı, Hazret-i Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye, s. 53; Yücer, age., s. 164.

124 Demircioğlu, Şeyh Şaban-ı Velî ve Postnişinleri, s. 37; Çiftçi, age., s. 193; Yücer, age., s. 128.

125 Mustafa Rûmî, age., s. 31. Babasının vefat tarihini hicri 1259 olarak kaydetmiştir.

126 Ünlü, age., s. 131; Mustafa Rûmî, age., s. 4; Yücer, age., s. 157.

127 Uçar, Fuat, Osmanlı Döneminde Bolu’da Paşa Vakıfları, Bolu 2009, s. 131-132.

128 Ünlü, age., s. 171.

129 Mustafa Rûmî, age., s. 4; Gökoğlu, Ahmet, Paphlagonia, Gayr-i Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi, Kastamonu 1952, I, 323-324.

130 Ünlü, age., s. 145.

131 Vassaf, age., IV, 93; Vicdânî, age., s. 220; Ünlü, age., s. 220; Serin, Rahmi, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, s. 197.

132 Vassaf, age., IV, 93; Vicdânî, age., s. 220.

133 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 7a; Alparslan, age., s. 162.

134 Ünlü, age., s. 145.

135 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 6a-6b.

136 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 7a.

137 Mustafa Rûmî, age., s. 5.

138 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 8b; Alparslan, age., s. 164. Ünlü’ye göre Abdullah Efendi’den sonra Seyyid Ahmed Efendi postnişin olmuştur. Bk. Ünlü, age., s. 145.

139 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 8a.

140 Serin, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, s. 197.

141 Ünlü, age., s. 146.

142 Mustafa Rûmî, age., s. 5.

143 Ünlü, age., s. 147; Özdamar, Geredeli Âşık Ahmed Dîvânı ve Bolu, İstanbul 2000.

144 Yücer, age., s. 158-159.

145 Mustafa Rûmî, age., s. VII, X.

146 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 8a.

147 Vicdânî, age., s. 220; Vassaf, age., IV, 95-96.

148 Vassâf, age., s. 96,, 101; Azamat, “Çerkeşî Mustafa Efendi” DİA, VIII, 274.

149 Vicdânî, age., s. 220; Azamat, agm., s. 274.

150 Vicdânî, age., s. 220; Vassâf, age., IV, 95-96.

151 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 7b; Serin, Hayreddin-i Tokadî, s. 80; Serin, İstanbul ve Anadolu evliyaları, s. 201.

152 Vassaf, age., IV, 93.

153 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 6a.

154 İbrahim Hilmi Efendi, age., vr. 6a.

155 Serin, Hayreddin-i Tokadi, Bolu ve İlçelerindeki Türbeler, s. 80; Serin, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, s. 201-202; Alparslan, age., s. 165; Yücer, age., s. 158.

156 Yücer, age., s. 162.

157 Mustafa Rûmî, age., s. 6.

158 Mustafa Rûmî, age., s. 165.

159 Mustafa Rûmî, age., s. 58.

160 Mustafa Rûmî, age., s. 28.

161 Mustafa Rûmî, age., s. 164.

162 Abdülkadiroğlu, “Osmanlı Döneminde Geredeli Alimler, Mutasavvıflar, Şairler ve Diğerleri”, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılında Geçmişten Günümüze Gerede, s. 73-74; Mustafa Rûmî, age., s. 5.

163 Mustafa Rûmî, age., s. 7.

164 Mustafa Rûmî, age., s. 52, 126, 131, 141, 200.

165 Mustafa Rûmî, age., s. 25-26, 143, 165, 170, 181-182.

166 Mustafa Rûmî, age., s.86, 104, 108.

167 Mustafa Rûmî, age., s.89, 110.

168 Mustafa Rûmî, age., s.108, 125.

169 Mustafa Rûmî, age., s. 198-199.

170 Ünlü, age., s. 147.

171 Demircioğlu, Ziya, Şeyh Şaban-ı Veli ve Postnişinleri, Kastamonu 1990, s. 38; Demircioğlu, Kastamonu Evliyaları, Kastamonu 1957, s. 49; Çiftçi, age., s. 195.

172 Çiftçi, age., s. 195.

173 Çiftçi, age., s.199.

174 Demircioğlu, Şeyh Şaban-ı Veli ve Postnişinleri, s. 38, 40; a. mlf., Kastamonu Evliyaları, s. 49, 52-53, Çiftçi, age., s. 195-196.

175 Demircioğlu, Şeyh Şaban-ı Veli ve Postnişinleri, s. 41; a. mlf., Kastamonu Evliyaları, s. 54; Çiftçi, age., s. 195-199.

176 Vassaf, age., IV, 50.

177 Demircioğlu, Şeyh Şaban-ı Veli ve Postnişinleri, s. 41; Yazar, age., s. 51.


Yüklə 249,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə