1, konsolide hesaplar ile ilgili Anlaşmanın Madde 54(3)(g) hükümlerine dayanan 83/349/eec sayılı ve 13 Haziran 1983 tarihli Yedinci Konsey Direktifi2


Bölüm II Onay, Sürekli Eğitim ve Karşılıklı TanımaYüklə 174,36 Kb.
səhifə2/4
tarix25.01.2019
ölçüsü174,36 Kb.
#101771
1   2   3   4

Bölüm II

Onay, Sürekli Eğitim ve Karşılıklı Tanıma

Madde 3
Yasal denetçilerin ve denetim firmalarının Onayı

1. Yasal denetimler, sadece yasal denetimi zorunlu kılan Üye Devlet tarafından onaylanmış yasal denetçiler veya denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir.

2. Her Üye Devlet yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onayından sorunlu yetkili mercileri belirler.

Yetkili merciler, bu Direktifte belirtilen bir kamu gözetim sistemine tabi olmaları koşuluyla meslek kuruluşları da olabilir.

3. Madde 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Devletlerin yetkili mercileri yasal denetçi olarak sadece Madde 4 ve 6-10’da belirtilen asgari koşulları karşılayan gerçek kişileri yasal denetçi olarak onaylayabilir.

4. Üye devletlerin yetkili mercileri, denetim firması olarak sadece aşağıdaki (a)-(d) bentleri arasındaki koşuları karşılayan kuruluşları onaylayabilir. Üye devletler sadece aşağıdaki (c) bendi ile ilgili ilave koşulları uygulamaya koyabilir, ancak bu ilave koşullar gözetilen hedefler ile uyumlu olmalıdır ve gereken seviyenin ötesine gitmemelidir.

(a) Firma adına yasal denetimi gerçekleştiren gerçek kişiler Madde 4 ve 6-10’da belirtilen asgari koşulları karşılamalıdır ve o Üye Devlette yasal denetçi olarak onaylanmış olmalıdır;

(b) Oy haklarının çoğunluğu herhangi bir Üye Devlette onaylanmış bir denetim firması veya Madde 4 ve 6-10’da belirtilen asgari koşulları karşılayan gerçek kişilere ait olmalıdır; Üye Devletler bu gerçek kişilerin herhangi bir Üye Devlette onaylanmış olmasını da şart koşabilir. 86/635/EEC sayılı Direktifin 45. Maddesinde belirtilen şekilde kooperatiflerin ve benzer kuruluşların yasal denetimi için, Üye devletler oy hakkı ile ilgili başka özel hükümleri uygulamaya koyabilir;

(c) Firmanın idare veya yönetim organının üyelerinin %75’e kadar çoğunluğu herhangi bir Üye Devlette onaylanmış denetim firması veya Madde 4 ve 6-10’da belirtilen asgari koşulları karşılayan gerçek kişilere ait olmalıdır; Üye Devletler bu gerçek kişilerin herhangi bir Üye Devlette onaylanmış olmasını da şart koşabilir. Bu organların ikide fazla üyeye sahip olmaması durumunda, üyelerin birisinin asgari olarak bu fıkrada belirtilen koşulları karşılaması gerekir;


  1. Firma Madde 4’te belirtilen koşulları karşılar.

Madde 4
İtibar

Bir Üye Develtin yetkili mercileri, sadece iyi itibara sahip kişilere veya firmalara onay verebilir.Madde 5
Onayın Geri Çekilmesi

1. Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının itibarının ciddi şekilde zedelenmesi halinde, o kişiye veya firmaya verilen onay geri çekilir. Bununla birlikte, Üye Devletler iyi itibar ile ilgili yükümlülüklerin karşılanması için makul bir süre tanıyabilir.

2. 3. Maddenin 4. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen koşulların kaybedilmesi halinde, bir denetim firmasının onayı geri çekilir. Bununla birlikte, Üye Devletler iyi itibar ile ilgili yükümlülüklerin karşılanması için makul bir süre tanıyabilir.

3. Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının onayının herhangi bir sebeple geri çekilmesi halinde, onayın geri çekildiği Üye Devletin yetkili mercii bu durumu ve gerekçelerini, yasal denetçinin veya denetim firmasının onaylanmış olduğu ve Madde 16(1)(c) hükümleri uyarınca ilk Üye Devletin sicilinde kayıtlı diğer Üye devlet yetkili mercilerine bildirecektir.Madde 6
Eğitim ile İlgili Nitelikler

Madde 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir gerçek kişinin yasal denetçi olarak onaylanabilmesi için bir üniversite veya dengi öğretim kurumunda teorik ders almış olması, uygulamalı eğitimden geçmiş olması ve ilgili Üye devlet tarafından düzenlenen veya tanınan, üniversite bitirme sınavı veya eşdeğeri seviyesinde mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olması gerekir.Madde 7
Mesleki yeterlilik sınavı

Madde 6’da belirtilen mesleki yeterlilik sınavı yasal denetim ile ilgili konulardaki gerekli teorik bilgi seviyesinin ve bu bilgileri uygulamaya koyma yeteneğinin seviyesinin ölçülmesini garanti edecektir. Bu sınavın en azından bir bölümünün yazılı olması gerekir.


Madde 8
Teorik bilgi testi

1. Sınavda yer alan teorik bilgi testi özellikle aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

(a) genel muhasebe teorisi ve ilkeleri,

(b) yıllık ve konsolide hesapların hazırlanması ile ilgili yasak zorunluluklar ve standartlar,

(c) uluslararası muhasebe standartları,

(d) finansal analiz,

(e) maliyet ve yönetim muhasebesi,

(f) risk yönetimi ve iç kontrol,

(g) denetim ile ilgili beceriler ve mesleki beceriler,

(h) yasal denetim ve yasal denetçilerle ilgili yasal yükümlülükler ve mesleki standartlar,

(i) uluslararası denetim standartları,

(j) mesleki etik kuralları ve bağımsızlık.

2. Teorik bilgi testi aynı zamanda denetimle ilgili aşağıdaki konuları da kapsayacaktır:

(a) şirketler hukuku ve şirket yönetimi,

(b) iflas hukuku ve benzer prosedürler,

(c) vergi hukuku,

(d) medeni hukuk ve ticaret hukuku,

(e) sosyal güvenlik hukuku ve istihdam hukuku,

(f) bilgi teknolojisi ve bilgisayar sistemleri,

(g) işletme, genel ve maliye ekonomisi,

(h) matematik ve istatistik,

(i) şirketlerin finansal yönetimi ile ilgili temel ilkeler.

3. Komisyon, Madde 49(2)’de belirtilen prosedüre uygun olarak birinci fıkrada belirtilen teorik bilgi testinde yer alacak konuların listesini değiştirebilir. Komisyon bu uygulama önlemlerini alırken denetim ve denetim mesleğinde meydana gelen gelişmeleri dikkate alır.

Madde 9
Muafiyetler

1. Madde 7 ve 8 hükümlerinden derogasyon yoluyla, bir Üye Devlet Madde 8’de belirtilen konulardan birinde veya birkaçında üniversite sınavını veya eşdeğer bir sınavı geçmiş bir kişinin veya Madde 8’de belirtilen konulardan birinde veya birkaçında üniversite veya eşdeğer eğitimi tamamlamış bir kişinin, kazanmış veya tamamlamış olduğu alanlarla ilgili teorik bilgi sınavından muaf tutulmasını öngörebilir.

2. Madde 7 hükümlerinden derogasyon yoluyla, bir Üye Devlet Madde 8’de belirtilen konulardan birinde veya birkaçında üniversite veya eşdeğer eğitimi tamamlamış bir kişinin, ilgili Devlet tarafından tanınan bir diploma yoluyla bu alanlarda uygulamalı eğitim aldığını kanıtlaması halinde bu alanlardaki bilgisini uygulamaya aktarabilme becerisine yönelik testten muaf tutulabileceğini öngörebilir.

Madde
Uygulamalı Eğitim

1. Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılabilmesini sağlamak için, ki sınavda buna yönelik bir test yer almaktadır, eğitimi alan kişinin yıllık hesapların, konsolide hesapların ve diğer benzeri mali tabloların denetimi gibi konularda asgari üç yıllık uygulamalı eğitim alması gerekir. Bu uygulamalı eğitimin en az üçte ikisi herhangi bir Üye devletteki bir yasal denetçi veya denetim firmasının yanında tamamlanacaktır.

2. Üye Devletler bu eğitimin uygulamalı eğitim verebilme konusunda yeterli garanti verebilecek kişilerce verilmesini sağlar.

Madde 11
Uzun dönemli uygulama deneyimi yoluyla aranan niteliklerin karşılanması

Üye Devletler, Madde 6’da belirtilen koşulları karşılayamayan bir kişiyi aşağıdaki durumlardan birini sağlamaları kaydıyla yasal denetçi olarak onaylayabilir:

(a) 15 yıl boyunca maliye, hukuk ve muhasebe alanlarında yeterli deneyime sahip olmasını sağlamış olan mesleki faaliyetlerde bulunması ve Madde 7’de belirtilen mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olması, veya

(b) yedi yıl boyunca bu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunması ve ilave olarak Madde 10’da belirtilen uygulamalı eğitimi alarak Madde 7’de belirtilen mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olması .

Madde 12
Uygulamalı ve teorik eğitim

1. Üye Devletler, Madde 8’de belirtilen alanlardaki teorik eğitim süresinin, bu eğitimin ilgili Devlette tanınan bir sınavla kanıtlanması koşuluyla, Madde 11’d belirtilen mesleki faaliyet süresine sayılabileceğini hüküm altına alabilir. Bu eğitimin süresinin bir yıldan az olmaması ve mesleki faaliyet süresini dört yıldan fazla düşürmemesi gerekir.

2. Mesleki faaliyetin ve uygulamalı eğitimin süresi, Madde 10’da zorunlu kılınan teorik eğitim ve uygulamalı eğitimin süresinden daha az olamaz.

Madde 13
Sürekli eğitim

Üye Devletler, yeterli teorik bilginin, mesleki becerilerin ve değerlerin korunmasını teminen yasal denetçilerin sürekli eğitim programlarına tabi olmasını ve bu yükümlülüğün gereklerini yerine getirmeyenlerin Madde 30’da belirtilen uygun yaptırımlara tabi tutulmasını sağlar.Madde 14
Başka Üye devletlerden Yasal Denetçilerin Onaylanması

Üye Devletlerin yetkili mercileri başka Üye Devletlerde onaylanmış yasal denetçilerin onaylanmasına yönelik prosedürleri belirler. Bu prosedürler, 89/48/EEC sayılı Konsey Direktifinin16 4. Maddesine göre yeterlik testini başarılı olarak geçme yükümlülüğünden öteye geçemezler. İlgili Üye Devlette geçerli dil kurallarına göre izin verilen dillerden birinde düzenlenecek bu yeterlik testi, yasal denetçinin sadece o Üye Devletin yasal denetim ile ilgili kanun ve yönetmelikleri hakkındaki bilgisinin yeterliliğini ölçmeye yönelik olur.


Bölüm III
Tescil


Madde 15
Kamu tescili

1. Üye Devletler, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının Madde 16 ve 17 hükümlerine uygun olarak bir kamu siciline kayıt olmasını sağlar. Bazı istisnai durumlarda, herhangi bir kişinin kişisel güvenliğine yönelik yakın ve ciddi tehditleri engellemek amacıyla sadece gerekli olan ölçüye kadar Madde 15 ve 16’nın açıklama ile ilgili yükümlülüklerini uygulamayabilir.

2. Üye Devletler her bir yasal denetçinin ve denetim firmasının kamu sicil kaydında ayrı bir sicil numarası ile tanımlanmasını sağlar. Kayıt bilgileri sicilde elektronik ortamda saklanır ve kamu tarafından elektronik olarak erişime açık olur.

3. Kamu sicil kaydında aynı zamanda 3. Madde’de belirtilen onay, 29. Madde’de belirtilen kalite güvencesi, Madde 30’da belirtilen yasal denetçilerin ve denetim firmalarının incelemeleri ve yaptırımları ve Madde 31’de belirtilen kamu gözetiminden sorumlu yetkili mercilerin isimlerini ve adreslerini de içerir.

4. Üye devletler bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamu tescilinin Madde 53(1)’de belirtilen tarihten en geç bir yıl içerisinde tam olarak faaliyete geçmesini sağlar.

Madde 16
Yasal denetçilerin tescili

1. Yasal denetçiler ile ilgili olarak, kamu sicil kaydı aşağıdaki bilgileri içerir:(a) adı, adresi ve sicil numarası;

(b) eğer varsa, yasal denetçiyi istihdam eden veya yasal denetçinin ortaklık veya bir başka şekilde ilişkili olduğu denetim firmasının (firmalarının) adı, adresi, web sitesi adresi, ve sicil numarası;

(c) Diğer Üye Devletlerin yetkili mercilerinde yasal denetçi olarak veya üçüncü ülkelerde denetçi olarak yapılan diğer tüm tescillerin bilgileri, tescil mercilerinin isimleri, ve eğer varsa tescil numaraları.

2. Madde 45 hükümlerine uygun olarak tescil edilen üçüncü ülke denetçilerinin durumu sicilde açık bir şekilde belirtilir ve bunlar yasal denetçi olarak belirtilmez.


Madde 17
Denetim firmalarının tescili

1. Denetim firmalarının kamu sicili asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

(a) denetim firmasının adı, adresi ve sicil numarası;

(b) hukuki statüsü;

(c) iletişim bilgileri, temas kurulacak kişi ve eğer varsa web sitesi adresi;

(d) Üye devletteki her bir ofisin adresi;

(e) istihdam edilen veya ortaklık veya bir başka şekilde denetim firması ile ilişkili olan tüm yasal denetçilerin adı ve adresi;

(f) tüm sahiplerin ve hissedarların adları ve iş adresleri;

(g) idare veya yönetim organının tüm üyelerinin adı ve iş adresi;

(h) eğer varsa, bir ağa üye olunup olmadığı, ye firmaların ve iştiraklerin ad ve adreslerinin listesi veya bu bilgilerin açık bir şekilde elde edilebileceği yer hakkında bilgi;

(i) Diğer Üye Devletlerin yetkili mercilerinde denetim firması olarak veya üçüncü ülkelerde denetim kuruluşu olarak yapılan diğer tüm tescillerin bilgileri, tescil mercilerinin isimleri, ve eğer varsa tescil numaraları.

2. Madde 45 hükümlerine uygun olarak tescil edilen üçüncü ülke denetçilerinin durumu sicilde açık bir şekilde belirtilir ve bunlar denetim firması olarak belirtilmez.

Madde 18
Tescil bilgilerinin güncellenmesi

Üye Devletler, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının kamu sicilindeki bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri gecikmesizin kamu tescilinden sorumlu yetkili mercilere bildirmelerini sağlar. Bildirim sonrasında, sicil gecikmeksizin güncellenir.

Madde 19
Tescil bilgileri ile ilgili sorumluluk

Madde 16, 17 ve 18 hükümleri uyarınca yetkili mercie sunulacak olan bilgiler yasal denetçi veya denetim firması tarafından imzalanır. Yetkili merciin bilgilerin elektronik ortamda sunulmasını gerekli kıldığı durumlarda, bu gereklilik örneğin Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 1993/93/EC sayılı Direktifinin Madde 2(1) hükümleri kapsamında elektronik imza yoluyla yerine getirilebilir17.Madde 20
Dil

1. Kamu siciline girilen bilgiler, Üye Devlette geçerli dil ile ilgili kurallara göre izin verilen dillerden birinde hazırlanır.

2. Üye Devletler, bilgilerin kamu siciline, ilave olarak, Topluluğun bir başka dilinde girilmesine de izin verebilir. Üye Devletler bilgilerin tercümesinin onaylanmasını gerekli kılabilir.

Her halükarda, Üye Devletler tercümenin onaylı olup olmadığını sicilde belirtir.Bölüm IV
Mesleki Etik Kuralları, bağımsızlık ve mesleki sır


Madde 21
Mesleki Etik Kuralları

1. Üye devletler, tüm yasal denetçilerin ve denetim firmalarının mesleki etik kurallarına tabi olmasını sağlar. Bu kurallar asgari olarak kamu menfaati fonksiyonunu, bütünlüklerini ve nesnelliklerini, mesleki yeterliliği ve gerekli özenin gösterilmesini içerir.

2. Denetim fonksiyonuna güvenin sağlanabilmesi ve birinci fıkra hükümlerinin standart bir şekilde uygulanabilmesi için, Komisyon Madde 49(2)’de belirtilen prosedürü takip ederek mesleki etik kuralları ile ilgili uygulamaya yönelik önlemler belirleyebilir.

Madde 22
Bağımsızlık ve nesnellik

1. Üye Devletler, yasal denetimi gerçekleştirirken, yasal denetçilerin ve/veya denetim firmalarının denetlenen kuruluştan bağımsız olmalarını ve denetlenen firmanın karar organında sürecinde rol almamalarını sağlar.

2. Üye Devletler, yasal denetçi, denetim firması veya ağ ile denetlenen kuruluş arasındaki doğrudan veya dolaylı finansal, iş, istihdam veya başka türlü bir ilişkinin –ilave denetim dışı hizmetlerin sağlanması dahil- nesnel, makul ve bilgilendirilmiş bir üçüncü tarafça yasal denetçinin veya denetim firmasının bağımsızlığını tehlikeye düşürdüğü şeklinde yorumlanabilmesi halinde, yasal denetçinin veya denetim firmasının yasal denetimi gerçekleştirmemesini sağlar. Yasal denetçinin veya denetin firmasının bağımsızlığının kendi kendini inceleme, kendi menfaatinin bulunması, savunma, aşinalık veya güven veya yakınlaşma gibi tehditlerce etkilenmesi durumunda, yasal denetçi veya denetim firması bu tehditlerin azaltılmasına yönelik gerekli koruyucu önlemleri alır. Alınan önlemler karşısında, tehditlerin ciddiyetinin bağımsızlığı tehlikeye düşürecek kadar yüksek seviyede olması halinde, yasal denetçi veya denetim firması yasal denetimi gerçekleştirmez.

Kamuya açık kuruluşları ilgilendiren durumlarda ve yasal denetçinin veya denetim firmasının bağımsızlığını korumak için gerektiğinde, Üye Devletler bir yasal denetçinin veya denetim firmasının ayrıca kendi kendini inceleme ve kendi menfaati olan hallerde yasal denetimi gerçekleştirmemesini sağlar.

3. Üye Devletler yasal denetçinin veya denetim firmasının denetim çalışma belgelerinde bağımsızlıklarına karşı olan tüm ciddi tehditleri ve bunları ortadan kaldırmak için uygulanan koruyucu önlemleri belgelemesini sağlar.

4. Denetim fonksiyonuna güvenin sağlanabilmesi ve 1. ve 2. paragraflardaki hükümlerin standart olarak uygulanabilmesi için, Komisyon Madde 49 (2)’de belirtilen prosedürlere uygun olarak, aşağıdaki hususlara ilişkin ilke-esaslı uygulama önlemleri belirleyebilir.:

(a) İkinci fıkrada belirtilen tehditler ve koruyucu önlemler;(b) İkinci fıkrada belirtilen tehditlerin ciddiyetinin yasal denetçinin veya denetin firmasının bağımsızlığını tehlikeye düşürecek düzeyde olduğu durumlar.

(c) İkinci fıkranın ikinci bendinde belirtilen, kendi kendini inceleme ve kendi menfaatinin olması halleri.

5. Üye Devletler bu maddeye ilave olarak koşul koyabilirler. Bu ilave koşullar örneğin denetçilerin veya denerim firmalarının gösterebilecekleri faaliyetlerin kapsamı hakkında olabilir.

Madde 23
Gizlilik ve mesleki sır

1. Üye Devletler, yasal denetçinin veya denetim firmasının yasal denetimi gerçekleştirirken erişimi olan tüm bilgi ve belgelerin gizlilik ve mesleki sır ile ilgili yeterli kurallarla korunmasını sağlar.

2. Yasal denetçilerle veya denetim firmalarıyla ilgili gizlilik ve mesleki sır kuralları bu Direktifin hükümlerinin uygulanabilmesine engel teşkil edemez.

3. Bir yasal denetçinin veya denetim firmasının yerine bir başka yasal denetçi veya denetim firması geçtiğinde, ilk yasal denetçi ve denetim firması yeni yasal denetçi veya denetim firmasına denetlenen kuruluş hakkındaki tüm ilgili bilgilere erişim sağlayacaktır.

4. Belirli bir yasal denetim görevini bırakan bir yasal denetçi veya denetim firması veya eski bir yasal denetçi veya denetim firması, yapmış oldukları yasal denetim bakımından Bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerine tabi olmaya devam ederler.

Madde 24
Denetim firması adına yasal denetimi gerçekleştiren yasal denetçilerin bağımsızlığı ve nesnelliği

Üye Devletler, bir denetim firmasının sahiplerinin, hissedarlarının, ve firmanın veya bağlı kuruluşlarının idare ve yönetim organlarının üyelerinin, denetim firması adına yasal denetimi gerçekleştiren yasal denetçinin bağımsızlığını ve nesnelliğini herhangi bir şekilde tehlikeye düşürecek şekilde yasal denetçilere müdahale etmesini engeller.


Madde 25
Denetim ücretleri

Üye Devletler, yasal denetim ücretlerinin aşağıdaki koşulları karşılamasına yönelik kuralların uygulamaya konulmasını sağlar:

(a) denetlenen kuruluşa ilave hizmet sunulmasından etkilenmemesi veya bu şekilde belirlenmemesi; ve

(b) vukuu belli olmayan herhangi bir olay dayalı olmaması.Bölüm V

Bölüm IV ile birleştirilmiştir.Bölüm VI
Denetim Standartları ve Denetim Raporu


Madde 26
Denetim standartları

1. Üye Devletler, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının yasal denetimleri Komisyonun Madde 49(2)’de belirtilen prosedüre uygun olarak belirlediği uluslararası denetim standartlarına göre gerçekleştirmesini sağlar. Üye Devletler, Komisyonun uluslararası bir denetim standardı belirlemediği bir alanda ulusal bir standart uygulayabilir.

Kabul edilen uluslar arası denetim standartları, Topluluğun resmi dillerinin her birinde Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde tam olarak yayınlanır.

2. Komisyon, Madde 49(2)’de belirtilen prosedüre uygun olarak, uluslararası denetim standartlarının Topluluk içerisinde uygulanıp uygulanamayacağına karar verebilir. Komisyonun uluslararası denetim standartlarını Topluluk içerisinde uygulanabileceğine karar verebilmesi için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

(a) standartların uluslararası düzeyde genel kabul görmüş olması ve uygun ve düzgün bir süreç, kamu gözetimi ve şeffaflık içerisinde geliştirilmiş olması, ve;

(b) 78/660/EEC sayılı Direktifin Madde 2(39 hükümlerinde ve 83/349/EEC sayılı Direktifin Madde 16(3) hükümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak yıllık ve konsolide hesapların güvenilirliğine ve kalitesine üst düzey katkıda bulunmaları, ve;

(c) Avrupa kamu çıkarına katkıda bulunmaları.


  1. Üye Devletler, sadece yasal denetimin kapsamı ile ilgili belirli ulusal yasal gereklilikler ile ilişkili olmaları halinde ilave denetim prosedürleri ve yükümlülükleri uygulayabilirler veya istisnai durumlarda birinci paragraftaki uluslararası denetim standartlarının belirli kısımlarını kabul edebilirler. Üye devletler bu denetim prosedürlerinin veya yükümlülüklerinin ikinci fıkranın b ve c bentlerindeki hükümlere uygun olmasını sağlar ve bunları kabul edilmeden önce Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

4. Üye Devletler, Madde 53’te belirtilen geçiş dönemi bittikten sonra iki yıllık bir süre için yıllık ve konsolide hesapların denetimi ile ilgili ilave yükümlülükler uygulamaya koyabilirler.

Madde 27
Konsolide hesapların yasal denetimi

Üye devletler, bir girişim grubunun konsolide hesaplarının yasal denetimi ile ilgili olarak aşağıdaki koşulların karşılanmasını sağlar:


(a) Grup denetçisi, konsolide hesaplar ile ilgili denetim raporunun tüm sorumluluğunu üstlenir;

(b) Grup denetçisi bir inceleme yapar ve grup denetimi amacıyla üçüncü ülke denetçileri, yasal denetçiler, üçüncü ülke denetim kuruluşları veya denetim firmaları tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarına yönelik incelemesinin dokümantasyonunu tutar. Grup denetçisi tarafından tutulan dokümantasyon, ilgili yetkili merciin grup denetçisinin çalışmasını gerekli şekilde inceleyebilmesi için yeterli olmalıdır.

(c) Bir girişim grubunun Madde 47’de belirtilen şekilde bir işbirliği anlaşması imzalanmamış bir üçüncü ülke denetçisi veya denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi durumunda, grup denetimi ile ilgili çalışma belgeleri de dahil olmak üzere üçüncü ülke denetçileri veya denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmasının belgelerinin talep edildiğinde kamu gözetim mercilerine sunulmasından grup denetçisi sorumludur. Bu belgelerin sunulmasını sağlamak için, grup denetçisi bu belgelerin bir nüshasını saklayabilir veya üçüncü ülke denetçileri veya denetim kuruluşları ile talep etmesi halinde bu belgelere düzgün ve sınırsız erişinin sağlanacağı aksi taktirde gerekli önlemleri alacağı yönünde bir anlaşma yapabilir. Denetim çalışmasının belgelerinin üçüncü bir ülkeden grup denetçisine iletilmesinin önünde yasal veya başka engellerin olması halinde, grup denetçisi tarafından tutulan belgeler arasında, denetim belgelerine erişimi sağlamak için gerekli prosedürleri uyguladığını gösteren kanıtlar ve bu engelleri ortaya koyan kanıtlar yer almalıdır.

Madde 28
Denetim raporu

1. Yasal denetim bir denetim firması tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, denetim raporu en azından yasal denetimi denetim firması adına gerçekleştiren yasal denetçi(ler) tarafından imzalanır. İstisnai durumlarda, herhangi bir şahsın kişisel güvenliğine dönük yakın ve ciddi bir tehdide yol açabileceği durumlarda bu imzanın kamuya açıklanmasına gerek olmadığına hükmedebilir. Her halükarda, ilgili kişinin veya kişilerin isimleri ilgili yetkili mercie bildirilir.

2. 78/660/EEC sayılı Direktif’in Madde 51a(1) hükümlerine rağmen, Komisyon Madde 26(1) hükümleri uyarınca ortak bir standart denetim raporu kabul etmemişse, Komisyon kamunun denetim fonksiyonuna olan güvenini arttırmak için Madde 49(2)’de belirtilen prosedüre uygun olarak, onaylanmış uluslararası muhasebe standartlarına göre hazırlanmış yıllık ve konsolide hesaplar için ortak bir standart denetim raporu belirleyebilir.


Yüklə 174,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə