1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin


)Təkrar istehsal prosesindəki roluna görə büdcə xərclərinə hansı xərclər aid deyil?Yüklə 0,6 Mb.
səhifə2/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

55)Təkrar istehsal prosesindəki roluna görə büdcə xərclərinə hansı xərclər aid deyil?

A)) Sosial mədəni tədbirlərə cəkilən xərclər;

B)Malların alınmasına və xidmətlərin ödənilməsinə cəkilən xərclər;
C) Cari xərclər;
D)Əsaslı tikinti və təmirə cəkilən xərclər.

E)Dövlətin borclarının ödənilməsinə cəkilən xərclər.


56)Funksional təyinatına görə büdcə xərclərinə hansı xərclər aid deyil?

A))Dövlətin borclarının ödənilməsinə cəkilən xərclər.


B)Ölkənin müdafiəsinə cəkilən xərclər;
C)İdarəetmə apparatının saxlanmasına cəkilən xərclər;
D) İqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinə cəkilən xərclər;
E)Ətraf mühitin müdafiəsinə cəkilən xərclər.

57)Büdcələrin qeyri – vergi gəlirlərinə aid deyil:

A)) subvensiyalar.

B) büdcə təşkilatlarının göstərdikləri pullu xidmətlərdən gəlirlər,

C) mülki hüquqi, inzibati və cinayət məsuliyyəti, o cümlədən cərimələr, müsadirələr, kompensasiyalar tətbiq edilməsi nəticəsində alınan vəsaitlər,

D) bütün səviyyələrdə dövlət hakimiyyəti orqanlarına vurulmuş ziyanın ödənilməsindən alınan vəsaitlər və icbari qaydada götürülən məbləğlər;

E)dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından və ya əvəz edilməsindən gəlirlər;58) Büdcə sisteminin yuxarı həlqəsindən aşağı büdcələrə təhkim edilmiş gəlirlərdən əlavə onun xərclərini örtmək üçün verilən vəsaitlər hansı növ budcə gəlirlərinə aiddir?

A))Tənzimləyici gəlirlər;

B) Vergi gəliri;

C)qeyri vergi gəlirləri;

D)Transfer gəlirləri;

E)milli gəlir.59)Subvensiysa nədir?

A)) məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən, lakin həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsaitidir.

B) dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.

C) dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.

D) dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

E) dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə , hüquqi və fiziki şəxslərə maliyyə vəsaitidir.60)Tənzimləyici gəlirlərə aid deyil:

A))vergilər.

B)subvensiyalar;

C)dotasiyalar;

D)büdcə ssudaları;

E)Subsidiyalar;61) Unitar dövlətlərdə büdcə sistemi necə həlqədən ibarətdir?

A))2;


B)4;

C)3;


D)5;

E)6.


62)Bu dövlətlərdə inzibati - ərazi qurumları xüsusi dövlətçiliyə və muxtariyyata malik deyildir.

A))Unitar dövlətlərdə;

B)Federativ dövlətlərdə;

C)Konfederativ dövlətlərdə;

D)Vahid dövlətlərdə;

E)Birləşmiş dövlətlərdə.


63)Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları.

A)) Bölgü və nəzarət.


B)Bölüşdürücü,tənzimləyici və nəzarət.
C)ÜDM bölgüsü və yenidən bölgüsü.
D)Risk,xəbərdarlıq,əmanət və nəzarət.
E) Bölüşdürücü,tənzimləyici .


64)Müəssisə və təşkilatların maliyyəsinin təşkili prinsipləri.

A))Təsərrufat müstəgilliyi prinsipi,özünümaliyyələşdirmə prinsipi,maddi maraq prinsipi,maddi məsuliyyət prinsipi,maliyyə eytiyyatları ilə təmin olunması prinsipi.


B)Özünümaliyyələşdirmə prinsipi,maddi maraq prinsipi,maddi məsuliyyət prinsipi.
C)Təsəruffat müstəqilliyi prinsipi,maddi maraq,maliyyə eytiyyatları ilə təmin olunması.
D) Təsərrufat müstəgilliyi prinsipi,özünümaliyyələşdirmə prinsipi,mənəvi maraq prinsipi,maddi məsuliyyət prinsipi,maliyyə eytiyyatları ilə təmin olunması prinsipi.
E)Özünümaliyyələşdirmə prinsipi,maddi maraq prinsipi,maddi məsuliyyət prinsipi,maliyyə eytiyyatları ilə təmin olunması prinsipi.

65)Sığorta anlayışına aid deyil.

A)) Sığorta sosial təhlükəsizliyin təmin olunması və iqtisadiyyatın geridə qalmış sahələriinin inkaşafının təmin olunması sahəsində münasibətdir.

B)Sığorta olunan və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanmış şəxslərə zərərin ödənilməsi yolu ilə onların əmlakının və əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində münasibətdir.
C)Zərərlə nəticələnən əlverişsiz vəziyyət baş verən zaman dəyən zərərin minimuma endirilməsidir.
D) siğorta müəyyən hadisə baş verdikdə hüquqi və fiziki şəxslərin əmlak maraqlarının onların ödədikləri siğorta haqları hesabına formalaşan pul fondları hesabına ödənilməsi üzrə münasibətləri ifadə edir.
E) İqtisqdi təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın təmin olunması üsullarından biridir,düşünülmüş ağıllı eytiyatlılıqdır.

.

66)Sığorta risginin bölüşdürülməsinin metodları:

A)) Özünüsığorta,şərikli sığorta,təkrar sığorta.

B) Şəxsi sığorta,özünüsığorta,şərikli sığorta.

C)Şəxsi sığorta,əmlak sığortası,təkrar sığorta.

D)Risk sığortası,şəxsi sığorta,təkrar sığorta.

E) Şəxsi sığorta,təkrar sığorta,əmlak sığortası.
67)Sığorta obyektlərinə uyğun olaraq:

A))Şəxsi sığorta,əmlak sığortası,mülki məsuliyyət sığortası;


B)Şəxsi sığorta,sağlamlığın sığortası,əmlak sığortası;
C)Əmlak sığortası,risk sığortası,mülki məsuliyyət sığortası;
D)Şəxsi sığorta,təkrar sığorta,əmlak sığortası;
E)Əmək qabiliyyəti sığortası ,əmlak sığortası, daşınmaz əmlak sığortası.
68)Sığortanın funksiyaları:

A))Risk funksiyası,xəbərdarlıq funksiyası,əmanət funksiyası.


B)Risk funksiyası,bölgü funksiyası,əmanət funksiyası.
C)Bölgü funksiyası,tənzimləyici funksiya,nəzarət.
D)Risak funksiyası,bölgü funksiyası,xəbərdarlıq

funksiyası,əmanət funksiyası.


E) Bölgü funksiyası,xəbərdarlıq funksiyası,əmanət funksiyası.


69)Sığorta xidməti hansı qruplara bölünür:

A))Məcburi dövlət sığortası və könüllü sığorta;


B)sosial sığorta və könüllü;
C)Sosial və dövlət pensiya fondu;

D)Ev əmlakının sığortası və könüllü sığorta.


E)Könüllü sığorta və təsərrufat daxili.
70)Müəssisənin maliyyə münasibətlərinə aid deyil:

A))Fiziki şəxslər ilə olan münasibətlər.


B)Müəssisə daxilində olan münasibətlər.
C)Maliyyə kredit sistemilə olan münasibətlər.
D)Digər müəssisə və təşkilatlarla olan münasibətlər.
E)Yuxarı təşkilatlarla olan münasibətlər.
71)Müəssisənin məsrəfləri hansı əlamətlər üzrə qruplaşdırılmır?
A))İqtisadi xərclərə görə.
B)İstehsal həcmindəki tutumuna görə.
C) Ucot prinsipinə görə.
D)Məhsul vahidinin maya dəyərinə görə.
E)Əməliyyat xərclərinə görə.
72)Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə cərimələr hansı xərclər qrupuna aiddir?
A))Satışdan kənar xərclərə.

B)Əməliyyat xərclərinə.

C)Fövqalada xərclərə.

D) Adi fəaliyyət növlərinə görə xərclərə.

E)Borc vəsaitlərdən istifadəsinə görə xərclər.


73)Adi fəaliyyət növləri üzrə xərclərə aid deyil:
A)) Valyutaların məzənnə fərqlərinə görə xərclər;
B) Material xərcləri;
C)Əməyin ödənilməsi məsrəfləri;
D)Sosial eytiyatlara ayırmalar;
E)Əsas fondların amortizasiyası.
74)Məhsul vahidinin aid etmə üsuluna görə xərclər bolünürlər:
A))Dolayı xərclərə və birbaşa xərclərə;
B)Sabit xərclərə və dəyişkən xərclərə;
C)Stabil xərclərə və qeyri stabil xərclərə;
D)Əsas xərclərə və dolayı xərclərə;
E)Əsas xərclərə və birbaşa xərclərə.


75) Kommersiya banklarının Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?

A)) nizamnaməni qəbul edir;

B) nəzarəti həyata keçirir;

C) faiz siyasətini müəyyənləşdirir;

D) girov şəklində daşınmaz əmlakın qəbul edilməsinin qaydalarını müəyyənləşdirir;

E) təşkilatın bütün əməkdaşlarının əmək haqqı və mükafatlandırma sistemini müəyyənləşdirir.


76. Müşahidə Şurasının tərkibi neçə ildən bir seçilir?

A)) 4 ildən;

B) 3 ildən;

C) 5 ildən;

D) 6 ildən;

E) 7 ildən.


77. Kommersiya banklarının Maliyyə - təftiş komissiyasının səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?

A)) daşınmaz əmlakın geri qaytarılmasının əsas qaydalarını müəyyən edir;

B) bank qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarətedir;

C) Mərkəzi Bankın normativ aktlarının icra edilməsinə nəzarət edir;

D) nizamnamənin icrasına nəzarət edir;

E) mühasibat nəzarətini həyata keçirir.


78). İdarə heyətinin səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?

A)) faiz siyasətinin müəyyənləşdirilməsi;

B) kredit hesablaşma;

C) investisiya;

D) valyuta fəaliyyəti;

E) xarici aləmlə əlaqələr.


79). Kommersiya banklarının yerinə yetirdiyi funksiyalara aid olmayanı göstərin?

A)) milli valyuytanın tədavülə baxılması və çıxarılması;

B) müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin kapitala çevrilməsi;
C) kredit pulların buraxılması;
D) müştərilərə kassa – hesablaşma xidməti;
E) əhalinin – fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi.

80). Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarına aid olmayanı göstərin:

A)) investisiya əməliyyatları;

B) hüquqi və fiziki şəxslərin hesablaşma;

C) cari və müddətli hasablarına vəsaitlərin cəlb edilməsi;

D) qiymətli kağızlar buraxılışı;

E) banklardan alınan borc vəsaitləri.


81)Maliyyənin idarə edilməsi prosesi necə mərhələdən ibarətdir və bunlar hansılardır?
A)) 2.Hazırlır və birbaşa fəaliyyət mərhələsindən;
B) 3.İlkin cari və operativ mərhələsindən;
C)4.Hazırlıq birbaşa fəaliyyət planlaşdırma və nəzarət;
D)2.Hazırlıq və planlaşdırma;
E)3.Planlaşdırma nəzarət və birbaşa fəaliyyət.
82)Qeyd edlən üc ünsür-operativ idarəetmə, tənzimləmə və nəzarət ,maliyyənin idarə edilməsinin hansı mərhələsinə aiddir?

A))birbaşa fəaliyyət;


B)hazırlıq;
C) Planlaşdırma;
D) tənzimləmə;
E) maliyyə informasiyası.
83)Maliyyə informasiyası və planlaşdırma ,maliyyənin idarə edilməsi prosesinin hansı mərhələsinə aiddir?

A))hazırlıq;

B)planlaşdırma;

C)nəzarət;

D)Tənzimləmə;

E)birbaşa fəaliyyət.

84) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin əsas vəzifələrinə aid deyi:

A)) Müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinin, o cümlədən məqsədli büdcə fondlarının icrasını təmin edir.

B)Dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması və icrasının təşkili;

C)Dövlət maliyyəsinin sabitliyinin təmin edilməsi və maliyyə bazarının inkişafı üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi;

D)Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına xarici kreditlərin cəlb edilməsi, onların xərclənməsi və hərəkəti üzrə uçotun aparılması və ödənilməsi mənbələrinə dair təkliflərin hazırlanması;

E) Dövlətin vahid maliyyə, büdcə və vergi siyasətinin istiqamətlərinə dair təkliflərin hazırlanması və bu siyasətin həyata keçirilməsi;

85)Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi aşağıdakı funksiyaları həyata keçirmir:
A)) dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlir və xərclər hissəsinə nəzarət edir.

B)Mikroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılmasında məqsədli büdcə fondlarının yaradılması və onlardan istifadə olunması ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasında iştirak edir;


C)Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.
D)Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarını təkmilləşdirmək barədə təkliflər verir.
E)Ölkənin sosial – iqtisadi vəziyyətinin təhlili əsasında büdcə mədaxilinin artırılmasına yönəldilmiş təkliflər hazırlayır;
86) Xəzinədarlıq aşağıdakılara nəzarət etmir:

A)) Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarını təkmilləşdirmək barədə təkliflər verilməsinə.

B) AR Hökümətinin maliyyə əməliyyatları və büdcə sisteminin fəaliyyəti haqqında hesabtların ali qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsinə;

C)AR –nın Milli Bankı ilə birlikdə AR –nın daxili və xarici dövlət borclarının vəziyyətinə;

D)Büdcədənkənar dövlət fondlarına, onlar arasında və onlarla dövlət büdcəsi arasındakı maliyyə münasibətlərinə

E)bütövlükdə dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə ;87)Dövlət zəmanəti dedikdə-

A))fiziki və hüquqi şəxslərin borclarının və ya digər öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin dövlət tərəfindən öhdəliyə götürülməsi nəzərəd tutulur.

B) dövlətin pul vəsaitinə olan tələbatı ilə dövlətin gəlirləri arasında daima mövcud olan ziddiyyətdir.

C) dövlətin borcalan kimi fəaliyyəti nəzərdə tutulur .

D) dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında dövlətin borcalan kimi iştirak etdiyi rol nəzərdə tutulur

E) dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında dövlətin kreditor kimi iştirak etdiyi iqtisadi münasibətlərin məcmusudur.


88) Dövlət kreditinin funksiyası vasitəsilə müddətlilik, haqqı ödənilmək və qaytarılmaq prinsipi əsasında dövlətin mərkəzləşdirilimiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşdırılması və istifadəsi həyata keçirilir.Qeyd edilən anlayış dövlət kreditinin hansı funksiyasına aiddir

A))Bölüşdürücü

B)Tənzimləyici

C)nəzarət

D) yenidən bölgü

E)planlaşdırma.

89) Müasir iqtisadi inkişafda dövlət kreditinin rolu aşağıdakılardan ibarətdir:

A))dövlət krediti büdcənin gəlir və xərclərindəki tarazlığı aradan qaldırmaqla büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsinin ahəngdarlığını təmin edir.

B)büdcə kəsirinin örtülməsinin əsas maliyyə mənbəyi kimi dövlətin qarşılaşdığı vəsait qıtlığını aradan qaldırır;

C)dövlətin vaxtı çatmış borc öhdəliklərinin icrası üçün maliyyə mənbəyi rolunu oynayır;

D)inkişafı milli iqtisadiyyat baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələrin uyğun kreditlərlə təmin edilməsini həyata keçirir;

E) dövlət krediti büdcənin gəlir və xərclərindəki qeyri – tarazlığı aradan qaldırmaqla büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsinin ahəngdarlığını təmin edir;90)Dövlət borc öhdəliklərinə aid deyil:

A)) xarici dövlətlərin hökümətlərinə verilmiş borclar;

B)beynəlxalq təşkilatların verdikləri kredit;

C) Xarici dövlət borc öhdəlikləri;

D)beynəlxalq kredit;

E)daxili dövlət borc öhdəlikləri.91)Dövlət borc aktivlərinə aid deyil

A)) əhalidən alınmış borc

B)Daxili dövlət borc aktivləri

C)Maliyyə təşkilatlarına verilən borc

D)rezident müəssisələrə verilən borclar

E)büdcələrə verilən borc.

92) Daxili dövlət krediti formalarına aid deyil:

A))nizamnamə kapitalı.

B)əhalinin əmanətlərinin bir hissəsinin dövlət borcuna çevrilməsi;

C)xəzinə ssudaları borc öhdəlikləri;

D)zəmanətli istiqrazlar;

E)dövlət istiqrazları;


93) Dövlət büdcəsi aşağdakı xüsusiyyətə malik deyil.

A)) dövlət büdcəsinin bölgü sistemi dövlət maliyyəsinin tərkibində ikinci yer tutur. Bu dövlət büdcəsinin digər maliyyə həlqələri ilə müqayisədə başlıca mövqeyə malik olmaması ilə əlaqədardır.

B)dövlət büdcəsi vasitəsi ilə milli gəlirin xalq təsərrüfatı sahələri, ölkə subyektləri, ictimai fəaliyyətin sferaları arasında yenidən bölgüsü baş verir;

C)dəyərin büdcə vasitəsilə yenidən bölgüsü, qaydası bütövlükdə geniş təkrar istehsalın tələbatı və cəmiyyətin konkret inkişaf mərhələsində onun qarşısında duran vəzifələrlə müəyyən edilir;

D)dövlət büdcəsinin bölgü sistemi dövlət maliyyəsinin tərkibində mərkəzi yer tutur. Bu dövlət büdcəsinin digər maliyyə həlqələri ilə müqayisədə başlıca mövqeyə malik olması ilə əlaqədardır.

E)dövlət büdcəsi cəmiyyətin və onun ayrı – ayrı dövlət - ərazi bölgələrinin tələbatının ödənilməsinə sərf edilməsi məqsədilə - milli gəlirin bir hissəsinin mərkəzləşdirilməsi ilə əlaqədar olan yenidənbölgü münasibətlərinin xüsusi iqtisadi formasıdır;


94)Büdcələrarası münasibətlər hansı prinsiplərə əsaslanmır:

A))Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi səviyyəsində qeyri vergi gəlirlərin bölgüsü.

B)Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi səviyyəsində tənzimləyici gəlirlərin bölgüsü;

C)Azərbaycan Respublikasının büdcə hüququnun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcə hüququnun və yerli (bələdiyyə) büdcə hüquqlarının eyniliyi;

D)Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, yerli (bələdiyyə) büdcələrin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi ilə münasibətlərinin eyniliyi.

E) Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi səviyyəsində gəlirlərin bölgüsü;95) Qeyri– kommersiya təşkilatlarının pul vəsaitləri və digər aktlarının formalaşmasının mənbəyinə aid deyil:

A))Subvensiyalar

B) təsisçilərdən (iştirakçılardan üzvlərdən)təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş daxil olmalar

C)könüllü haqlar və ianələr;

D)əmtəələrin,işin və xidmətin satışından daxilolmalar;

E)səhm, istiqraz və digər qiymətli kağızlar və əmanətlər üzrə dividentlər.96)Dövlət tərəfindən xeyriyyə proqram və layihələrinə yardım etməyin əsas formalarına aid deyil :

A))dotasiya;

B)qrand ;

C)subsidiya;

D)büdcə krediti (qaytarılmaq şərti ilə verilən büdcə vəsaiti)

E)subvensiya.

97)Sosial ehtiyaclı xərclərə aid deyil :

A)) iqtisadiyyata qoyulan xərclər.

B)mədəniyyət, incəsənət və kinoya qoyulan xərclər;

C)kütləvi informasiya vasitələrinə qoyulan xərclər;

D)səhiyyə və bədən tərbiyəsinə qoyulan xərclər;

E)təhsilə qoyulan xırclər.

98) Büdcə təşklatlarının smetasında aşağıdakılar əks olunur:

A)) cari xərclər.

B)işçilərin əməyinin ödənilməsi;

C)büdcədənkənar dövlət fondlarına ayırmalar;

D)əhaliyə transfertlər ;

E)təşkilatın rekvezitləri ;99)Gəlir vergisi –hansı vergi növünə aiidir

A)) Birbaşa vergilərə

B)ƏDV-inə

C)Aksiz vergisinə

D)Kömrük vergisinə

E)Dolayı vergilərinə100)Alınmış malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyərinə daxil edilən vergi hansına aiidir

A))ƏDV


B)Kömrük

C)Aksiz


D)gəlir vergisi

E)Birbaşa.101. Maliyyə hansı sözdən götürülmüşdür, mənası nədir?

A)) latın sözündən götürülmüş, mənası pul vəsaitidir;

B) alman sözü olub mənası birja deməkdir;

C) ingilis sözü olub auksion deməkdir;

D) ispan sözü olub əmtəə deməkdir;

E) fransız sözü olub vergi deməkdir.


102. Maliyyənin funksiyaları hansıdır?

A)) bölüşdürücü, nazarət;

B) təkmilləşdirici, nəzarət;

C) operativ, təşkilati;

D) tənzimləyici, intensiv;

E) bölüşdürücü təşkilati.


103. Maliyyənin bölgüsü və yenidən bölgüsü əsasında pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi hansı münasibətlər sistemini yaradır?

A)) maliyyə münasibətləri;

B) istehsal münasibətləri;

C)istehlak münasibətləri;

D) auksion münasibətləri;

E) birja münasibətləri.


104. Hansı halda maliyyə münasibətləri baş vermir?

A)) heç biri doğru deyil;

B) dövlətlə müəssisələr arasında;

C) dəvlətlə vətəndaşlar arasında;

D) müəssisələr ilə işçilər arasında;

E) müəssisə ilə bank arasında.


105. Milli gəlirin bölgüsü hansı fondları yaradır?

A)) istehlak və yığım.

B) investisiya və əsas fondlar;

C) istehlak və yol fondu;

D) ictimai və sığorta ehtiyyatları;

E) tədavül və dövriyyə;


106. Aşağıdakılardan hansı yığım fonduna aid deyil?

A)) Ailə fondu

B) əsaslı vəsait qoyuluşu;

C) ictimai ehtiyatlar fondu;

D) sığorta ehtiyatları fondu;

E) istehsal yığımı fondu.


107. Yığım fonduna hansı daxil deyil?

A))mədən fondu;

B)istehsalda əməyin ödənilməsi fondu;

C) dövlətin idarəetmə işçilərinin əməyinin ödənilməsi fondu;

D) müdafiə işçilərinin əməyinin ödənilməsi fondu;

E) sosial sığorta fondu.


108. Maliyyə mexanizmi özünə hansıları daxil edir?

A))mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və istifadəsi qaydalarını, maliyyə planlaşdırılması metodlarını, maliyyənin idarəedilməsi formalarını və maliyyə qanunvericiliyini;

B) maliyyə planlaşdırılması metodlarını;

C)maliyyənin idarəedilməsi formalarını;

D) maliyyə qanunvericiliyi;

E) heç biri.


109. Maliyyənin zəruriliyinə hansılar daxildir?

A)) əmtəə - pul münasibətlərinin mövcudluğu və dəyər qanununun fəaliyyəti, maliyyəsiz geniş əsasda istehsal fondları, dövlətin mövcudluğu;

B) əmtəə - pul münasibətlərinin mövcudluğu;

C) dəyər qanununun fəaliyyəti;

D) dövlətin mövcudluğu;

E) heç biri.


110. Pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsindən asılı olaraq, maliyyə sistemi hansılardır?

A))ümumidövlət maliyyəsi, müəssisə və təşkilatların maliyyəsi, kredit bank sistemi.

B) mərkəzləşdirilmiş maliyyə;

C) qeyri – mərkəzləşdirilmiş maliyyə;

D) kredit idarələrinin maliyyəsi;

E) təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi;


111. Maliyyə sistemi nədir?

A)) qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı – ayrı həlqələrinin məcmusudur;

B) pul vəsaitlərinin istifadəsidir;

C) maliyyə subyektlərinin fəaliyyətidir;

D) təsərrüfat subyektlərinin hərəkətidir;

E) maliyyə orqanlarının fəaliyyətinin təşkilidir.


112. Maliyyə sistemi hansı həlqələrdən ibarətdir?

A)) dövlət, müəssisə və təşkilatlar, kredit bank sistemi, maliyyə orqanları;

B) dövlət maliyyəsi;

C) Maliyyə Nazirliyi;

D) Kommersiya bankları;

E) kredit təşkilatları.


113. Dövlət maliyyəsinə hansılar daxildir?

A)) dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti, dövlət sığorta fondları;

B) ictimai təşkilatların maliyyəsi;

C) bank olmayan kredit təşkilatları;

D) kommersiya banklarının maliyyəsi;

E) respublika xəzinədarlığı;


114. Müəssisə və təşkilatların maliyyəsinə hansı daxil deyil?

A)) dövlət büdcəsi;

B) kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi;

C) dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin maliyyəsi;

D) ictimai təşkilatların maliyyəsi;

E) birliklərin maliyyəsi.


115. Büdcə sözünün mənası nədir?

A)) kiçik dəri torba.

B) çanta;

C) boxça;

D) zirzəmi;

E) divar;


116. Büdcə sözü hansı dildən götürülüb?

A)) fransız, ingilis;

B) rus;

C) alman;D) türk;

E) ispan.


117. Aşağıdakılardan hansı büdcənin mahiyyətini əks etdirmir?

A)) kommersiya müəssisələrinin iş planı;

B) gəlir və xərcləri əks etdirən sənəd;

C) pul vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi üçün maliyyə sənədidir;

D)dövlətin baş maliyyə planı;

E) daxilolmaları və xərcləri əks etdirən sənəd.


118. Aşağıdakılardan hansı büdcənin təşkili prinsiplərinə aid deyil?

A)) büdcənin qeyri – normallığı prinsipi;

B) büdcənin vahidliyi prinsipi;

C)büdcənin tamlığı prinsipi;

D) büdcənin həqiqiliyi prinsipi;

E) büdcənin aşkarlığı prinsipi.119. Büdcə sistemi neçə hissəyə ayrılır?

A)) 2;


B) 4;

C) 6;


D) 3;

E) 5.
120. Büdcənin funksiyaları hansıdır?

A)) bölüşdürücü, tənzimləyici nəzarət;

B) nəzarət;

C) tənzimləyici;

D) bölüşdürücü;

E) heç biri.Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə