1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin


Dövlət büdcəsi sisteminə aşağıdakılardan hansı aid deyil?Yüklə 0,6 Mb.
səhifə3/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

121. Dövlət büdcəsi sisteminə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) bələdiyyə büdcəsi;

B) respublika büdcəsi;

C) yerli büdcələr;

D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi;

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli büdcələri.


122. Aşağıdakılardan hansı büdcə kəsri formasına aid deyil?

A) dövrsüz;

B) tsiklik;

C) struktur;

D)əməliyyat;

E) kvazifiskal.


123. Vergiyə xas olan əlamətlər hansılardır?

A)) məcburi mülkiyyətçinin dəyişməsi qaytarılmamazlığı və əvəzsiz xarakterdə olması tətbiq olunmasının qanuniliyi, vergilərin vacibliyi, pul formasında ödənilməsi, apstarkt ödəniş olması;

B) vergilərin vacibliyi;

C) apstarkt ödəniş olması;

D) pul formasının ödənilməsi;

E) heç biri.


124. Dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyicilərinin mühitində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi əvəzsiz ödəniş necə adlanır?

A)) vergi;

B) kredit;

C) sığorta;

D) pul;

E) heç biri.


125. İqtisadi təsnifata uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirləri hansı qruplara ayrılır?

A)) vergilərdən daxilolmaları, qeyri – vergi gəlirləri, əsaslı ödənişlər, alınan vəsaitlər;

B) qeyri – vergi gəlirləri;

C) əvəzsiz alınan vəsaitlər;

D) vergilərdən daxilolmalar

E) heç biri.


126. Hansı dövlət büdcəsi gəlirlərinə aid deyil?

A)) əhaliyə ödənişlər;

B) əlavə dəyər vergisi;

C) mənfəətdən vergi;

D) torpaq vergisi;

E) əmlak vergisi.


127. Aşağıdakılardan hansı büdcə xərcləri formalarına aid deyil?

A) torpaq vergisi;

B) büdcə vəsaitlərinin saxlanması xərcləri;

C) əhaliyə ödənişlər;

D) əlavə xərclərin konpensasiya edilməsi üçün təxsisatlar;

E) fəaliyyətdə olan və yeni yaradılan hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına investisiyalar.


128. Aşağıdakılardan hansı büdcə quruculuğunun mahiyyətinə aid deyil?

A)) təşkili prinsiplərini müəyyən etmir;

B) ölkənin büdcə sisteminin təşkili prinsiplərini müəyyən edir;

C) büdcə vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi qaydalarını müəyyən edir;

D) büdcənin strukturunu büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən edir;

E) büdcələrin fəaliyyətinin hüquqi təşkilati qaydalarını müəyyən edir.


129)Büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin qarşılıqlı münasibətlərinin təşkili prinsipinə aid deyil

A)) Büdcələr arasında xərclərin bölgüsü

B) büdcələr arasında gəlirlərin bölgüsü;

C) büdcə arasında tənzimləyici gəlirlərin bolgüsü;

D) qanunları eyniliyi;

E) Yerli büdcələrin NMR büdcəsinin dövlət büdcəsində eyni dərəcədə asılılığı.


130. Büdcə layihəsi neçə illik tərtib edilir?

A)) birillik;

B) çoxillik;

C) beşillik;

D) üçillik;

E) heç biri.


131. Aşağıdakılardan hansı büdcə sisteminin prinsiplərinə aid deyil?

A)) aşkarlıq prinsipi;

B) tamlıq prinsipi;

C) kreditləşdirmə prinsipi;

D) reallıq prinsipi;

E) müstəqillik prinsipi.


132. Tənzimləyici gəlirlərə hansı aid deyil?

A)) xərclər;

B) məqsədli büdcə fondlarından vəsaitlər;

C) yuxarı büdcələrdən dotasiya;

D)yuxarı büdcələrdən daxilolmalar, rüsum, ödənişlər;

E) dövlət vergilərindən ayırmalar.


133. Büdcələrin gəlir hissəsinə hansı aid deyil?

A))fermerlərdən.

B) xüsusi vergi gəlirlərindən;

C) dotasiyadan;

D) subvensiyadan;

E) kredit resurslarından;


134. Büdcələrin xüsusi gəlirlərinə aşağıdakı hansı qeyri – vergi gəlirləri aid deyil?

A)) pullu xidmətlərin xərcləri;

B) pullu xidmətlərdən gəlirlər;

C) satışdan gəlirlər;

D) büdcə ssudası kimi alınan gəlirlər;

E) əvəzsiz köçürmələr.


135. Yerli büdcələrə hansı vergilər aid deyil?

A)) aksizlər;

B) fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;

C) fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;

D) tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

E) müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.


136. Dotasiya nədir?

A)) dövlət büdcəsindən yerli büdcələrin gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir;

B) sığortadır;

C)vergidir;

D) yenilikdir;

E) tərəqqidir.


137. Subvensiya nədir?

A))müəyyən müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsaitidir;

B) dotasiyadır;

C) sığortadır;

D) töycüdür;

E) heç biri.


138. Maliyyə bazarının mahiyyətinə görə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) maliyyə resursları kimi çıxış etmir.

B) maliyyə resursları kimi çıxış edir;

C) pul vəsaitlərinin iqtisadi subyektlər arasında bölgüsünü təmin edir;

D) maliyyə resurslarının qeyri – bərabər bölgüsünü təmin edir;

E) pul vəsaitləri sahiblərindən ehtiyacı olanlara doğru yönəldilməsində vasitəçi rolunu oynayır;


139. Maliyyə vasitəçiləri kimi aşağıdakılardan hansı çıxış etmir?

A)) bələdiyyə müəssisələri;

B) kredit təşkilatları;

C) qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları;

D) qeyri – dövlət pensiya fondları;

E) sığorta kompaniyaları.


140. Aşağıdakılardan hansı maliyyə bazarının strukturuna daxil deyil?

A)) kolxoz bazarı;

B) borc və kredit bazarları;

C) qiymətli kağızlar bazarı;

D) lizinq və faktorinq xidməti bazarı;

E) sığorta bazarı.


141. Pay qiymətli kağızlar bazarı hansı bazara aiddir?

A)) kapital bazarı;

B) pul vəsaiti bazarı;

C) qiymətli kağızlar bazarı;

D) fond bazarı;

E) qızıl bazarı.


142. Borc kapitalı bazarına hansı bazar daxil deyil?

A)) kolxoz bazarı;

B) valyuta bazarı;

C) qızıl bazarı;

D) fond bazarı;

E) pul vəsaiti bazarı.


143. Bank ssudası bazarı hansı bazara daxildir?

A))borc kapital bazarına.

B) pul vəsaiti bazarına;

C) qızıl bazarına;

D) valyuta bazarına;

E) svop bazarına;


144. Borc qiymətli kağızlar bazarı hansı bazara daxildir?

A)) borc kapital bazarı;

B) pul vəsaiti bazarı;

C) qızıl bazarı;

D) valyuta bazarı;

E) fond bazarı.


145. Forvard bazarı hansı bazara aiddir?

A)) müddətli qiymətli kağızlar bazarı;

B) bank ssudası bazarı;

C) borc qiymətli kağızlar bazarı;

D) valyuta bazarı;

E) pul vəsaiti bazarı.


146. Aşağıdakılardan hansı ssuda kapital bazarına daxil deyil?

A)) fond bazarı;

B) valyuta bazarı;

C) qızıl bazarı;

D) kapital bazarı;

E) pul vəsaiti bazarı.


147. Pul vəsaitləri bazarlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) spot bazarı;

B) avrovalyuta bazarı;

C) depozit sertifikatları bazarı;

D)banklararası kreditlər bazarı;

E) diskont bazarı.


148. Aşağıdakılardan hansı maliyyənin idarəedilməsini əks etdirmir?

A) inhisar mühitin yaradılması.

B) düzgün və səmərəli planlaşdırma;

C) maliyyə mənbələrinin aşkar edilməsi;

D) mənbələrdən səmərəli istifadə edilməsi;

E) milli gəlirin bölgüsünün düzgün seçilməsi;


149. Aşağıdakılardan hansı Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrinə aid deyil?

A)) fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması;

B) ölkə iqtisadiyyatına xarici kreditlərin cəlb olunması;

C) büdcə planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi və hesabatının tərtibi metodlarının təkmilləşdirilməsi;

D) iqtisadi inkişafın üstün istiqamətlərinə maliyyəresurslarının cəlb edilməsi;

E) dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi və icrasının təmin edilməsi.


150. Maliyyə planlaşdırılmasını əks etdirən əməliyyatlar neçə mərhələdən keçir?

A)) dördmərhələ;

B) çoxmərhələ;

C) ikimərhələ;

D) altımərhələ;

E) heç biri.


151. Maliyyə planının tərtibində hansı metodlardan istifadə edilir?

A)) əmsal, normativ və balans metodu;

B) əmsal metodu;

C) normativ metod;

D) balans metodu;

E) heç biri.


152. Aşağıdakılardan hansı planlaşdırmanın prinsiplərinə aid deyil?

A))informasiya;

B) müstəqillik;

C) operativ;

D)fasiləsizlik;

E) elmi cəhətdən əsaslandırma.


153. Aşağıdakılardan hansı maliyyə menecmentinin mahiyyətini əks etdirmir?

A))müəssisənin rentabelliyi.

B) maliyyənin idarəedilməsi;

C) pul dövriyyəsinin idarəedilməsi;

D) maliyyə resurslarının formalaşması;

E) ayrıca təsərrüfat subyekti səviyyəsində kapitalın idarəedilməsi;154. Maliyyə menecmentinin tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) ekoloji problemlərin təhlili;

B) kapital xərclərinin qiymətləndirilməsi;

C) maliyyə planlaşdırılması və nəzarət;

D) firmanın idarəetmə aparatının təşkili;

E) firmaların maliyyə hesabatının təhlili və tərtibi yolu ilə informasiya təminatı.


155. Bu elementlərdən hansı maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil?

A)) proqnozlaşdırma üsulları;

B) maliyyə üsulları;

C) maliyyə vasitələri;

D) hüquqi təminatı;

E) normativ və məlumat təminatı.


156. Maliyyə menecmentinin informasiya təminatına hansı variant daxil deyil?

A)) texnoloji – qrafiki;

B) normativ – təlimat;

C) plan – proqnoz;

D) hesabat;

E) arayış analitik.


157. Aşağıdakılardan hansı maliyyə planlarının müddəti deyil?

A)) müddətsiz;

B) birillik;

C) beşillik;

D) rüblük;

E) uzunmüddətli.


158. Maliyyə nəzarətinin orqanlarına hansı aid deyil?

A) özəl banklar

B) dövlət xəzinədarlığı;

C) Vergilər Nazirliyi;

D) Gömrük Komitəsi;

E)) Hesablama palatası;


159. Maliyyə nəzarətinin başlıca obyekti nədir?

A)) hesabat sənədləri;

B) istehsal vasitələri;

C) istehsal xidmətləri;

D) tədavül xərcləri;

E) dövriyyə vəsaitləri.


160. Keçirilmə subyektinə görə maliyyə nəzarətinə hansı daxil deyil?

A)) tibbi nəzarət ;

B) dövlət nəzarəti;

C) inzibati nəzarət;

D) qeyri – dövlət nəzarəti;

E) qeyri – inzibati nəzarət.


161. Dövlət nəzarətinə hansı daxil deyil?

A) kolxoz nəzarəti;

B) prezident nəzarəti;

C) icra hakimiyyəti orqanlarının nəzarəti;

D) yerli özünü idarə etmə orqanına nəzarət;

E) maliyyə - kredit orqanlarının nəzarəti.


162. İnzibati nəzarətə hansı daxil deyil?

A)) kooperativlər;

B) nazirliklər;

C) dövlət komitələri;

D)dövlət idarəçiliyi;

E) digər orqanların struktur bölmələri.


163. Qeyri – dövlət nəzarətinə hansı daxil deyil?

A)) dövlət nəzarəti.

B) daxili nəzarət;

C) təsərrüfatdaxili nəzarət;

D) firmadaxili nəzarət;

E) korporativ nəzarət;


164. Cari (operativ) maliyyə nəzarəti hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A)) sui – istifadə hallarının qarşısını almır;

B) sui – istifadə hallarının qarşısını alır;

C) maliyyə intizamına nəzarət edir;

D) maliyyə - pul hesablaşmalarının vaxtında həyata keçirilməsinə kömək edir;

E) mühasibat xidmətində böyük rol oynayır.


165. Sonrakı maliyyə nəzarətinə hansı funksiya aid deyil?

A)) mühasibat hesabat sənədlərinin təhlili aparılmır;

B) mühasibat hesabat sənədlərinin təhlili aparılır;

C) mühasibat hesabat sənədlərinin təftişi aparılır;

D) maliyyə fəaliyyəti qiymətləndirilir;

E) maliyyə planları proqnoz göstəricilərlə tutuşdurulur.


166. Keçirilmə metodlarına görə maliyyə nəzarətinə hansı daxil deyil?

A)) müdaxilə;

B) yoxlama;

C) müayinə;

D) gözqoyma;

E) müşahidə.


167. Təftiş nəzarət metoduna hansı aid deyil?

A)) heç biri.

B) tam və hissəvi;

C) plan üzrə və plandankənar;

D) sənədi və faktiki;

E) kompleks və tematik;


168. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün hansı xüsusi struktur yaradılır?

A)) hesablama palatası yaradılır;

B) dövlət xəzinədarlığı;

C) gömrük komitəsi;

D) baş idarə;

E) heç biri.


169. Hesablama palatasının fəaliyyət müddəti nə qədərdir?

A)) 7 il;

B) 3 il;

C) müddətsiz;

D) 4 il;

E) heç biri.


170. Audit sözünün mənası nədir?

A)) təftiş etmək, yoxlamaq;

B) idarə etmək;

C) icra etmək;

D) göndərmək;

E) heç biri.


171. Azərbaycanda auditor xidməti nə vaxt yaranmışdır?

A)) 1990;

B) 2009;

C) 2010;


D) yaranmamışdır;

E) heç biri düz deyil.


172. İlk audit peşəsi nə vaxt yaranmışdır?

A)) 1324 –cü il;

B) 2010 –cu il;

C) 2009 –cu il;

D) yaranmamışdır;

E) heç biri düz deyil.


173. İlk audit peşəsi harada yaranmışdır?

A) İngiltərə;

B) Azərbaycan;

C)) Rusiyada;

D) Polşa;

E) Heç biri düzgün deyil.


174. Audit xidməti haqqında qanun Azərbaycanda nə vaxt qəbul edilmişdir?

A)) 1994 –cü il;

B) 2009 –cu il;

C) 2008 –ci il;

D) 2007 –ci il;

E) 2006 –cı il.


175. Audit neçə çür olur?

A)) daxili və xarici;

B) sadə və orta;

C) geniş və xırda;

D) əsas və törəmə;

E) heç biri düzgün deyil.


176. Aşağıdakılardan hansı audit rəyinə aid deyil?

A)) məhkəmə rəyi.

B) qeydsiz rəy;

C) qeydli rəy;

D) mənfi rəy;

E) rəy o vaxt tərtib edilmir;


177. Auditorlar Palatası nə vaxt yaranmışdır?

A)) 1994 –cü il;

B) 2010 –cu il;

C) 2009 –cu il;

D) 2008 –ci il;

E) heç biri düzgün deyil.


178. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyə maliyyəsinə daxil deyil?

A)) kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi.

B) yerli büdcə vəsaitləri;

C) yerli özünü idarə etmə orqanlarına mənsub olan dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızları;

D) bələdiyyə mülkiyyətində olan sair pul vəsaitləri;

E) bələdiyyə mülkiyyətində olmayan sair pul vəsaitləri;


179. Azərbaycanda bələdiyyələr nə vaxt yaranmışdır?

A)) 1999 –cu il;

B) 2006 –cı il;

C) 2007 –ci il;

D) 2009 –cu il;

E) 2008 –ci il.


180. Aşağıdakılardan hansı yerli büdcələrin gəlirlərinə daxil deyil?

A)) xərclər;

B) vergidən daxil olmalar;

C) vergi olmayan gəlirlər;

D) əsaslı gəlirlər;

E) rəsmi qaydada alınan vəsaitlər.


181. Dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə verilən maliyyə yardımlarına hansı aid deyil?

A)) kommersiya;

B) dotasiya;

C) subvensiya;

D) subsidiya;

E) kompensasiya.


182. Ev təsərrüfatlarına hansı daxil deyil?

A)) dövlət;

B) ictimai təsərrüfatla məşğul olan muzdlu işçilər;

C) ictimai təsərrüfatla məşğul olmayan muzdlu işçilər;

D) iri və kiçik kapital sahibləri;

E) qiymətli kağızlar sahibləri.


183. Ev təsərrüfatlarında hansı maliyyə münasibətləri baş vermir?

A)) beynəlxalq münasibətlər.

B) kommersiya bankları ilə kredit münasibətləri yaradan zaman;

C) sığorta təşkilatları ilə əlaqədar yaranan maliyyə münasibətləri;

D) dövlət ilə yaranan maliyyə münasibətləri;

E) digər ev təsərrüfatları ilə yaranan maliyyə münasibətləri;


184. Ev təsərrüfatının maliyyə resurslarına hansı daxil deyil?

A)) hərbi xərclər;

B) vergilər;

C) kreditlər;

D) sığorta haqları;

E) əməyin ödənilməsi.


185. Ev təsərrüfatında hansı fondlar yaranır?

A)) yığım və istehlak fondu;

B) yığım fondu;

C) istehlak fondu;

D) yol fondu;

E) əmlak fondu.


186. Ev təsərrüfatlarının büdcəsində hansı pul fondları formalaşır?

A) fərdi fondlar və birgə fondlar;

B) yol fondu;

C) dövlət fondu;

D) ehtiyat fondu;

E) heç biri.


187. Ev təsərrüfatlarının əsas gəlir mənbəyi hesabına formalaşmır?

A) kommersiya müəssisələri hesabına;

B) mənfəət divident hesabına;

C) icra haqqı hesabına;

D) sığorta ödənişi hesabına;

E) pensiya, sosial ödəmələr hesabına.


188. Dövlət ev təsərrüfatlarını hansı vasitə ilə tənzimləyir?

A)) dolayı vergilərlə;

B) təziqlə;

C) istismarla;

D) müdaxilə ilə;

E) heç biri.


189. Dövlət ev təsərrüfatçılıq hüququna əsaslanan müəssisələr hansı müəssisələrdir?

A)) unitar dövlət müəssisələri.

B) istehsal kooperativləri;

C) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər;

D) bələdiyyə müəssisələri;

E) qeyri – kommersiya təşkilatları;


190. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər hansı kommersiya təşkilatlarına aiddir?

A)) qeyri – dövlət kommersiya təşkilatları;

B) istehsal kooperativləri;

C) qapalı səhmdar cəmiyyətləri;

D) kolxozlar və digər təşkilatlar;

E) təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətləri.


191. Açıq səhmdar cəmiyyətləri hansı təşkilatlara aiddir?

A)) qeyri – dövlət kommersiya təşkilatları;

B) dövlət müəssisələri;

C) bələdiyyə müəssisələri;

D) məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər;

E) qapalı səhmdar cəmiyyətləri.


192. Təsərrüfat cəmiyyətləri hansı təşkilatlara aiddir?

A) korporasiyalara;

B) kooperativlərə;

C) digər təşkilatlara;

D) səhmdar cəmiyyətlərə;

E) heç birinə.


193. Bələdiyyə müəssisələri hansı müəssisələrə daxildir?

A)) unitar müəssisələr;

B) təsərrüfat cəmiyyətləri;

C) açıq səhmdar cəmiyyətləri;

D) qapalı səhmdar cəmiyyətləri;

E) heç biri.


194. Müəssisələrin maliyyəsinin hansı funksiyaları var?

A)) bölüşdürücü və nəzarət.

B) tənzimləyici, ötürücü;

C) ötürücü və ayrıcı;

D) idarəedici və ötürücü;

E) ayrıcı, idarəedici;195. Özxərciniödəmə nədir?

A)) öz xərclərini gəlirləri hesabına ödəyir;

B) gəlirləri xərclərini ödəmir;

C) xərcləri gəlirlərindən yüksək olur;

D) gəlirləri olmur;

E) heç biri.


196. Maliyyə müstəqilliyi nədir?

A))müəssisə öz maliyyə resurslarına sərbəst sərəncam verir;

B) vasitələri axtarıb tapmaq hüququ yox olur;

C) qapalı fəaliyyət göstərir;

D) asılı olur;

E) hüquqları olmur.


197. Maddi maraq prinsipi nədir?

A)) müsbət nəticələrə görə maddi mükafat.

B) mənfi göstəricilərə görə qiymət;

C) stimul yaratmamaq;

D) həvəsləndirməni minimuma endirmək;

E)qiymətləndirməni aşağı salmaq;


198. Adi fəaliyyət növündən olan gəlirlərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) fövqəladə gəlirlər;

B) məhsul və əmtəənin satışından gəlir;

C) icarə haqqı ilə əlaqədar gəlir;

D) lisenziya ödənişləri ilə əlaqədar gəlirlər;

E) dividentlər ilə əlaqədar gəlirlər.


199. Sair daxilolmalara hansı gəlirlər daxil deyil?

A) icarə haqqı ilə əlaqədar daxilolma;

B)) əməliyyat gəlirləri;

C) satışdankənar əməliyyatlardan gəlir;

D) fövqəladə gəlirlər;

E) ixtiralarla əlaqədar gəlirlər.


200. Adi fəaliyyət növləri üzrə xərclərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) satışdankənar xərclər;

B) material xərclər;

C) Əməyin ödənilməsi xərcləri;

D) sosial ehtiyaclara ayırmalar;

E) əsas fondların amortizasiyası.


201. Satışdankənar xərclərə bunlardan hansı aid deyil?

A)) təbii fəlakətlərlə əlaqədar xərclər;

B) müqavilə şərtlərini pozmağa görə cərimələr;

C) müəssisələrə dəymiş zərərin ödənilməsi;

D) məzənnə fərqi;

E) aktivlərin ucuzlaşması məbləği.


202. Fövqəladə xərclərə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) xammal, material xərclər;

B) təbii fəlakət xərclər;

C) yanğın xərcləri;

D) qəza xərcləri;

E) heç biri.


203. Divident nədir?

A)) mənfəətin bir hissəsi;

B) müəssisənin mənfəətidir;

C) üzvlük haqqıdır;

D) öhdəlikdir;

E) heç biri.


204. Aşağıdakılardan hansı kooperativin hüquqlarına aid deyil?

A)) elmi – tədqiqat işləri aparmaq;

B) kooperativə könüllü daxil olmaq;

C) kooperativ könüllü qaydada çıxmaq;

D) kooperativin fəaliyyətinə dair məlumat almaq;

E) kooperativin sənədləri ilə tanış olmaq.


205. Maliyyə - sənaye qruplarının tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) ictimai – dini təşkilatlar;

B) maliyyə - kredit təşkilatları;

C) sığorta təşkilatları;

D) investisiya qurumları;

E) heç biri.


206. Maliyyə - sənaye qrupuna auditor rəyi hansı müddətdə verilməlidir?

A)) ildə bir dəfə;

B) hər ay;

C) 3 aydan bir;

D) 6 aydan bir;

E) heç biri.207. Maliyyə - sənaye qrupunun baş şirkəti dövlət qeydiyyatından keçmək üçün icra hakimiyyəti orqanına təqdim etdiyi sənədlərdən aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) şəkil;

B)qrupun yaradılmasına dair müqavilə;

C) qrupun yaradılmasına dair ərizə;

D) təşkilati layihə;

E) dövlət icra hakimiyyəti orqanının rəyi.


208. Maliyyə - sənaye qrupunun ali idarə etmə orqanı hansıdır?

A)) direktorlar şurası;

B) müəllimlər şurası;

C) elmi şura;

D)cəmiyyətlərin şurası;

E) heç biri.


209. Aşağıdakılardan hansı maliyyə - sənaye qrupunun ləğv edilməsinə görə səhv fikirdir?

A)) normal fəaliyyət göstərdikdə.

B) iştirakçıların onun ləğvi haqqında qərar qəbul etdikdə;

C) pozuntu halları baş verdikdə;

D) müqavilə müddəti başa çatdıqda;

E) maliyyə - sənaye qrupu iflas elan olunduqda;


210. İnvestisiya sözünün mənası nədir?

A)) geyindirirəm;

B) birləşdirirəm;

C) bütünləşmə;

D) iriləşmə;

E) heç biri.


211. İnvestisiyaların formaları hansılardır?

A)) dövlət və xüsusi;

B) dövlət;

C) xüsusi;

D) bazar;

E) heç biri.


212. Təyinatına görə investisiyaların təsnifatı hansıdır?

A)) istehsal və infrastruktur;

B) istehsal;

C) infrastruktur;

D) qarışıq;

E) heç biri.


213. İnfrastruktur investisiyalar neçə qrupa bölünür?

A)) 3;


B) 4;

C) 6;


D) 5;

E) heç biri.


214. İstehsal təyinatlı investisiyalar hansılardır?

A)) əsas fondlara, inşaat sektoruna, ehtiyatlara qoyulan investisiyalar;

B) əsas fondlara qoyulan investisiyalar;

C) inşaat sektoruna qoyulan investisiyalar;

D) ehtiyatlara qoyulan investisiyalar;

E) heç biri.


215. İnvestisiyanın maliyyələşmə mənbələri hansılardır?

A)) daxili və xarici mənbələr;

B) daxili mənbələr;

C) xarici mənbələr;

D) üm umi mənbələr;

E) heç biri.


216. Daxili maliyyələşmə mənbələri hansılardır?

A) mənfəətin investisiyalaşması, aktivlərin realizasiyası;

B) mənfəətin investisiyalaşması;

C) aktivlərin realizasiyası;

D) uzunmüddətli ssudalar;

E) heç biri.


217. Xarici maliyyələşmə mənbələri hansılardır?

A)) borc və səhm kapitalı;

B) borc kapitalı;

C) səhm kapitalı;

D) mənfəətin investisiyalaşması;

E) heç biri.Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə