1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərinYüklə 0,6 Mb.
səhifə4/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

218. Səhm kapitalı nədir?

A)) kompaniyanın kapitalında hər hansı paydır;

B) geri qaytarılan borc kapitalıdır;

C) səhmdara ödəmədir;

D) bazarda formalaşan paydır;

E) heç biri.


219. Aşağıdakılardan hansı bank əməliyyatlarına aid deyil?

A)) məhsul istehsal etmək.

B) fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini əmanətə cəlb etmək;

C) göstərilən vəsaitləri qaytarmaq;

D) haqq ödəmək və müddətlilik şərti ilə öz adından və öz hesabına yerləşdirmək;

E) hesabları açmaq;


220. Azərbaycanda neçə pilləli bank sistemi mövcuddur?

A)) ikipilləli;

B) çoxpilləli;

C) pilləsiz;

D) üçpilləli;

E) heç biri.


221. Aşağıdakılardan hansı Mərkəzi Bankın səlahiyyətlərinə daxil deyil?

A)) investisiya qoyuluşunu təkmilləşdirir;

B) pul – kredit siyasətinin başlıca istiqamətlərini hazırlayır;

C) manatın başqa valyutalara mübadiləsi məzənnəsini müəyyənləşdirir;

D) banka aid normativ aktları və digər göstəriciləri təsdiq edir;

E) Prezidentə və Milli Məclisə göndərilən məruzə və təklifləri təsdiq edir.


222. Aşağıdakılardan hansı Mərkəzi Bankın funksiyalarına aid deyil?

A)) maliyyə münasibətləri yaratmır;

B) pul – kredit siyasətinin müəyyən edilməsi;

C) pul emissiyası;

D) banklar və kredit təşkilatları üçün müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi;

E) heç biri.


223. Dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında dövlətin borc alan kimi iştirak etdiyi iqtisadi münasibətlərin məcmusu nədir?

A)) dövlət krediti;

B) dövlət nəzarəti;

C) dövlət zəmanəti;

D) dövlət riski;

E) heç biri.


224. Dövlət krediti hansı kreditlərə bölünür?

A)) daxili və xarici;

B) daxili;

C) xarici;

D) ümumi;

E) heç biri.


225. Təsnifatına görə dövlət kreditinə hansılar aiddir?

A)) dövlət borc öhdəlikləri, dövlət borc aktivləri;

B) dövlət borc öhdəlikləri;

C) dövlət borc aktivləri;

D) dövlət istiqrazları;

E) heç biri.


226. Dövlət kreditinin formalarına hansı daxil deyil?

A)) dövlət nəzarəti;

B) dövlət istiqrazları;

C) xəzinə öhdəlikləri;

D) xəzinə ssudası;

E) heç biri.


227. Vəsaitlərin cəlbedilmə müddətinə görə dövlət istiqrazları hansılardır?

A)) qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli;

B) qısamüddətli;

C) ortamüddətli;

D) uzunmüddətli;

E) heç biri.


228. Borcların ödənilməsi hansı qaydada olur?

A)) birdəfəlik, hissə - hissə;

B) birdəfəlik;

C) hissə - hissə;

D) fasilələrlə;

E) heç biri.


229. Dövlət borcu haqqında qanun Azərbaycanda nə vaxt qəbul edilmişdir?

A)) 1992 –ci il;

B) 2009 –cu il;

C) 2007 –ci il;

D) 2005 – ci il;

E) heç biri.


230. Dövlət borcları hansılardır ?

A))ümumi borclar

B) daxili borclar

C) xarici borclar

D) daxili və xarici borclar

E) heç biri


231. Xarici dövlət borcları üzrə alınmış vəsaitlər hansı məqsədə istifadə olunur?

A)) Özəl bölmənin borclarının ödənməsi

B) Dövlət büdcəsi kəsirini maliyyələşdirilməsi

C) Tədiyə balansının tarazlaşdırılması

D) Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

E) Hec biri


232. Dövlət kreditinin idarə edilməsinə hansı daxil deyil?

A)) borc alan üçün borcun dəyərini maksimuma qaldırmaq

B) borc alan üçün dorcun dəyərini minimuma ündirmək

C) kreditlərin vaxtdında qaytarılmasını təyin eymək

D) dövlətin borc məzənnəsini kəskin surətdə enib qalxmasına imkan verməmək

E) heç biri


\233. Ilk sığorta palatası nə vaxt yaranmışdır ?

A)) XIII əsrdə

B) XIX əsrdə

C) XX əsrdə

D) XXI əsrdə

E) Heç biridə


234. ilk sığorta palatası harada yaranmışdır ?

A)) Almaniyanın Brukke şəhərində

B) Rusiyada

C) Romada

D) Azərbaycanda

E) heç birində


235. Hansı fikir səhvdir ?

A) sığorta lizinqdir

B) sığorta zərərin ödənilməsidir

C) sığorta itkilərin ödənilməsidir

D) sığorta - bədbəxt hadisələr , təbii fəlakətlər və digər qeyri əlverişli hadisələr nəticəsində dəymiş zərərin ödənilməsidir

E) sığorta – sığorta etdirən və sığorta edənin qarşılıqlı müqaviləsidir


236. Aşağıdakılardan hansı sığorta funksiyasına aid deyil ?

A)) ailə funksiyası

B) risk funksiyası

C) xəbərdarlıq funksiyası

D) əmanət funksiyası

E) nəzarət fünksiyası


237. Hansı fikir səhvdir ?

A)) sığortaçı – pul vəsaitidir

B) sığortaçı – hüquqi şəxsdir

C) sığortaçı – təşkilatdır

D) sığortaçı – kooperativdir

E) sığortaçı – fiziki şəksdir


238. Sığorta mülkiyyətinin hansı forması fəaliyyət gostərmir ?

A)) obyektiv

B) dövlət

C) səhmdar

D) kooperativ

E) xüsusi


239. Sığorta bazarında vəziyyət hansı amildən asılı deyil ?

A)) fizioloji quruluş

B) risk şəraiti

C) sığorta edənlərin pul gəlirləri

D) sığorta taarifi

E) sığorta təklifi


240. Sığorta edən nədir ?

A)) yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyəti gostərmək məqsədilə yaradılmış,xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatıdır

B) sığorta taarifidir

C) sığorta ödənişidir

D) sığorta riskidir

E) heç biri


241. Sığorta risklərinin hansı formalatı var ?

A)) əmlak , maliyyə , iqtisadi , siyasi , təbii risklər

B) əmlak riski

C) maliyyə riski

D) iqtisadi risk

E) heç biri


242. Təbii risklərə hansılar daxil deyil ?

A)) ogurluq

B) quraqlıq

C) subasma

D) doluvurma

E) qasırğa


243. Sığorta haqqında qanun nə vaxt qəbul edilmişdir ?

A)) 1993-cü il

B) 2009-cu il

C) 2005-ci il

D) 2008-ci il

E) heç biri


244. Aşağıdakılardan hansı sıgorta risklərinin əmələgəlmə tezliklərinə aid deyil?

A) mənfəət

B) müntəzəm kiçik zərərlər

C) müntəzəm böyük zərərlər

D) bir dəfə baş vermiş boyük zərərlər

E) bir dəfə baş vermiş kiçik


245. Sığorta markentinqinin funksiyalarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) inhisarçılıq tətbiq etmək

B) sığorta bazarının tədqiqi

C) sığorta xidmətlərinin hazırlanması

D) satışın həvəsləndirilməsi

E) satış kanallarının seçilməsi


246. Valyuta münasibətləri nəyi özündə əks etdirmir ?

A)) dövlət nəzarətini

B) beynəlxalq ticarəti

C) xarici kapital ixracını

D) elmi texniki mübadiləni

E) iqtisadi mədəni əlaqələri


247. Dönərliliyinə gorə valyutalar hansılardır ?

A)) sərbəst dönərli , qismən dönərli , qeyri dönərli

B) qeyri dönərli

C) qismən dönərli

D) sərbəst dönərli

E) heç biri


248. Sərbəst dönərli valyutaya hansı daxil deyil ?

A)) AZN

B) ABŞ Dolları

C) Kanada dolları

D)Yapon iyeni

E) Avropa ittifaqı olkələrinin valyutası


249. Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq kreditin prinsipinə daxil deyil ?

A)) Boşdayanma

B) Qaytarılma prinsipi

C) Ödənilmə prinsipi

D) Maddi təminatlıprinsipi

E) Heç biri


250. Beynəlxalq kredit formaları hansılardır ?

A)) kommersiya kreditləri , maliyyə kreditləri ,aralıq kreditlər

B) aralıq kreditlə

C) maliyyə kreditəri

D) kommersiya kreditləri

E) heç biri


251. Beynəlxalq kreditlər muddətinə gorə necə təsnifləşdirilir ?

A)) qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli

B) uzunmüddətli,

C) ortamüddətli

D) qısamüddətli

E) müddətsiz


252. Azərbaycanda “Valyuta tənzimlənməsi haqqında”qanun nə vaxt qəbul edilmişdir ?

A)) 1994-cü il

B) 2009-cu il

C) 2010-cu il

D) 2005-ci il

E) 2008-ci il


253. Maliyyə nədir?

A)) ÜDM-in və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsünün iqtisadi alətidir

B) materialların bölgüsü və yenidən bölgüsünün iqtisadi alətidir

C) əsas vəsaitlərin bölgüsü və yenidən bölgüsünün iqtisadi alətidir

D) hazır məhsulların bölgüsü və yenidən bölgüsünün iqtisadi alətidir

E) heç biri


254. Maliyyənin nəzarət vasitəsi olması hansı prosesdə büruzə verir?

A)) pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsində

B) materialların bölgüsü və yenidən bölgüsündə

C) əsas vəsaitlərin bölgüsü və yenidən bölgüsündə

D) hazır məhsulların bölgüsü və yenidən bölgüsündə

E) heç biri


255.Maliyyənin mövcudluğunun mütləq şərti hansıdır?

A)) pul

B) sığorta

C) kredit

D) balans

E) heç biri


256. Maliyyənin başlıca təyinatı hansıdır?

A)) pul gəlirləri və fondlarının yaradılması yolu ilə nəinki dövlətin və müəssisələrin pul vəsaitlərinə olan tələbatını təmin etmək və habelə maliyyə resurslarının xərclənməsi üzərində nəzarət etmək

B) material resurslarının sərf edilməsi üzərində nəzarət etmək

C) iqtisadi resurslarının xərclənməsi üzərində nəzarət etmək

D) hazır məhsulların bölgüsü və yenidən bölgüsündə

E) heç biri257. Maliyyə münasibətlərinə aid olmayan fikri seçin.

A)) bütün pul münasibətləri maliyyə münasibətlərinə aiddir

B) pul münasibətlərinin özü deyil, pul vəsaitləri fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsinə dair insanlar arasında münasibətlər

C) mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının yenidən bölgüsü və istifadəsi prosesində ictimai-iqtisadi münasibətlərin fəaliyyəti ilə bilavasitə əlaqədardır

D) milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü əsasında pul vəsaitləri fondlarının yaradılması və istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər sistemidir

E) pul fondları vəsaitlərinin hərəkəti ilə əlaqədar yaranan pul münasibətlərinin məcmusu maliyyə münasibətlərini əmələ gətirir


258. ÜDM-in və milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü, pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər sistemi dedikdə nə başa düşülür?

A)) maliyyənin predmeti

B) maliyyənin aləti

C) maliyyənin metodu

D) maliyyənin mexanizmi
259. Maliyyə münasibətlərinə geniş təkrar istehsal prosesində əmələ gələn hansı pul münasibətlər daxildir?

A)) hamısı

B) dövlətlə müəssisələr arasında vergilərin və digər tədiyyələrin ödənilməsi üzrə

C) dövlət ilə vətəndaşlar arasında büdcəyə və büdcədənkənar fondlara məcburi və könüllü tədiyyələr ödənildikdə

D) müəssisələrlə yuxarı təşkilatlar arasında mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondları və ehtiyatları yarandıqda

E)müəssisələrlə büdcədənkənar fondlar arasında bu fondlara vəsaitlər ayrıldıqda


260. Maliyyə münasibətlərinə aid olanı seçin.

A)) hamısı

B) müəssisələrlə banklar arasında kredit aldıqda,kreditə görə faiz ödənildikdə,bank hesablarında pul vəsaitləri saxlanıldıqda

C) müəssisələrlə sığorta orqanları arasında sığorta haqları ödəndikdə və sığorta hadisəsi baş verdikdə,sığorta fondundan dəymiş zərər ödənildikdə

D) müəssisələrlə işçilər arasında əmək haqqı ödəknildikdə,mükafatlar və yardımlar verildikdə

E) müəssisə və təşkilatlar arasında mal-material dəyərlərinə görə hesablaşmalarda, hazır məhsul satıldıqda və xidmət göstərildikdə


261. Müəssisədə mənfəətin və pul fondlarının yaranmasının əsas mənbəyi hansıdır?

A)) ümumi gəlir

B) milli gəlir

C) ümumi daxili məhsul

D) büdcə təxsistları

E) qrantlar


262. Maliyyə münasibətlər sisteminə və maliyyəyə aid olmayan münasibəti seçib göstərin.

A)) şəxsi istehlak və mübadiləyə xidmər edən pul vəsaiti

B) büdcənin yaradılması vəistifadəsi üzrə yaranan pul münasibətləri

C) yerli büdcənin yaradılması və istifadəsi üzrə yaranan pul münasibətləri

D) büdcədənkənar fondların yaradılması və istifadəsi üzrə yaranan pul münasibətləri

E) heç biri


263. Maliyyə münasibətlər sisteminə və maliyyəyə aid olmayan münasibəti seçib göstərin.

A)) əmək haqqı üzrə gəlir vergisinin büdcəyə ödənməsi

B) pərakəndə mal dövriyyəsi

C) nəqliyyat, kommunal, tamaşa xidmətlərin ödənməsi

D) ayrı-ayrı vətəndaşlar arsında alqı-satqı prosesi

E) hədiyyə və pul vərəsəliyi aktı


264. Maliyyəyə məxsus xassələrin təzahürü, yəni onun iqtisadi münasibətlər sistemində yerinə yetirdiyi rol dedikdə nə başa düşülür?

A)) maliyyənin funksiyaları

B) maliyyə mexanizmi

C) maliyyənin metodu

D) maliyyənin predmeti

E) heç biri


265.İqtisadi kateqoriya kimi maliyyəyə hansı funksiyalar xasdır?

A)) bölüşdürücü və nəzarət

B) bölüşdürücü

C) nəzarət

D) kalkulyasiya

E) heç biri


266. Maliyyənin bölüşdürücü funksiyası dedikdə nə başa düşülür?

A)) ÜDM-in, milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölüşdürülməsi

B) material resurslarının sərf edilməsi üzərində nəzarət etmək

C) iqtisadi resurslarının xərclənməsi üzərində nəzarət etmək

D) hazır məhsulların bölgüsü və yenidən bölgüsündə

E) heç biri


267. Milli gəlir hansı hissəyə bölünür?

A)) yığım və istehlak fonduna

B) yığım fonduna

C) istehlak fonduna

D) əməyin ödənilməsi fonduna

E) heç birinə


268. Milli gəlir bölüşdürüldükdən sonra yenidən bölüşdürülməsinin obyektiv səbəblərini seçib göstərin:

A)) qeyd olunanların hamısı

B) milli gəlir yaradılmayan qeyri-istehsal sahələrinin mövcudluğu

C) sosial inkişafın təmin edilməsi

D) sahibkarlıq üçün əlverişli şərait yaradılması

E)büdcədən dotasiya,subsidiya, verilməsinin tələb olunması


269. Milli gəlirin və ÜDM-in bölgüsü və yenidən bölgüsünün son məqsədi nədir?

A)) hamısı

B) məhsuldar qüvvələrin inkişafı

C) dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi

D) geniş əhali kütləsinin yüksək həyat səviyyəsinə nail olmaq

E)iqtisadi təhlükəsizlüyü təmin etmək


270. Müəssisə səviyyəsində maliyyənin bölüşdürücü funksiyası dedikdə nə başa düşülür?

A)) müəssisənin gəlirlərinin formalaşması və bölgüsü

B) material resurslarının sərf edilməsi

C) iqtisadi resurslarının xərclənməsi

D) hazır məhsulların bölgüsü və yenidən bölgüsü

E) heç biri


271. Maliyyənin nəzarət funksiyası necə həyata keçirilir?

A))birincisi,manatla nəzarət,ikincisi,maliyyə orqanlarının həyata keçirdikləri nəzarət

B) manatla nəzarət

C) maliyyə orqanlarının həyata keçirdikləri nəzarət

D) avro ilə nəzarət

E) SDR-lə nəzarət


272. Maliyyə münasibətlərinin idarə edilməsi üsullarının məcmusu neçə adlanır?

A)) maliyyə mezanizmi

B) bazar meüxanizmi

C) satış mexanizmi

D) iş mexanizmi

E) maşın mexanizmi


273. Maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil olan elemeni göstərin:

A)) hamısı

B) dövlətdə maliyyə münasibətləri formaları

C) mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşması və istifadəsi qaydaları

D) maliyyə planlaşdırılması metodları

E) maliyyənin idarə edilməsi formaları, maliyyə qanunvericiliyi


274. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyənin zəruriliyi hansı səbəblərlə izah olunur?

A)) qeyd olunan səbəblərin hamısı

B) əmtəə-pul münasibətlərinin mövcudluğu və dəyər qanunun fəaliyyəti,

C) maliyyəsiz geniş əsasda istehsal fondlarını,iqtisadiyyatın sahə və ərazi strukturunu təmin etməyin mümkünsüzlüyü

D) istehsalın inkişafını stimullaşdırmağın mümkünsüzlüyü

E) dövlətin mövcudluğu


275. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda büdcədənkənar dövlət fondları haqqında nə deyilir?

A)) büdcədənkənar dövlət fondları qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən hüquqi şəxs qismində təsis edilmiş və dövlət büdcədənkənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli dövlət maliyyə fondudur

B) dövlətin bir illik gəlir və xərc planıdır.

C) büdcənin tərkibində yaradılan ehtiyat fondudur.

D) Prezidentin ehtiyat fondudur

E) düzgün cavab yoxdur


276. Büdcədənkənar dövlət fondları hansı fondlardır ?

A)) dövlət büdcəsindən və Azərbaycan Respublikası subyektlərinin büdcələrindən kənar yaradılan,vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının təmin edilməsi, iqtisadi və sosial xarakterli bəzi tələbatlarının ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş pul vəsaitləri fondlarıdır

B) xüsusi məqsədi olmayan pul vəsaitləri fondlarıdır

C) büdcənin tərkibində yaradılan ehtiyat fondudur

D) Prezidentin ehtiyat fondudur

E) düzgün cavab yoxdur


277. Büdcədənkənar dövlət fondların xarakterik olmayan xüsusiyyəti göstərin:

A)) büdcənin tərkibində yaradılan ehtiyat fondu olması

B) ayrı-ayrı sosial, iqtisadi, kredit, sənaye və s.problemlərin həlli məqsədilə yaradılması

C) büdcədənkənar fondlarda toplanan vəsaitlər məqsədli xarakter daşıması

D) dövlət büdcəsi ilə müqayisədə avtonom, müstəqil əhəmiyyət kəsb etməsi və müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət etməsi

E) büdcədənkənar fondların müstəqil formalaşdırılması zəruri hallarda onların dövlət büdcəsində birləşməsini istisna etmir.


278. Büdcədənkənar fondları xarakterizə edən düzgün fikiri seçin:

A)) büdcənin tərkibində yaradılan ehtiyat fondu olması

B) milli gəlirin müəyyən sosial və iqtisadi məqsədlər üçün yenidən bölgüsü və istifadə edilməsinin bir forması olması

C) büdcədənkənar fondların mənbəyini ÜDM,birinci növbədə milli gəlir təşkil edir,lakin konkret məsələ baxımından götürüldükdə xüsusi vergi, yığımlar, dövlət büdcəsi, bəzi ölkələrdə isə istiqrazlar, borclar hesabına formalaşır.

D)büdcədənkənar fondlara bəzi mənbələrdən vəsaitlər qaytarılmaq və qaytarılmamaq şərti ilə həyata keçirilə bilər.

E) mərkəzi və ya yerli hakimiyyət orqanlarının sərəncamında olur.


279. Büdcədənkənar dövlət fondlarının yaradılmasının zəruri edən amil hansıdır?

A)) hər şeydən əvvəl maliyyə resurslarından daha səmərəli istifadə etmək və habelə sosial tədbirləri müvəffəqiyyətlə həll etmək

B)material ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək

C) valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək

D) qızıl ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək

E) heç biri düzgün deyil


280. Büdcədənkənar fondlar təkrar istehsal prosesinin inkişafına hansı yollarla təsir göstərə bilər?

A)) qeyd edilən bütün vasitələrlə

B) sərbəst pul vəsaitlərini dövlət qiymətli kağızlarına investisiyalaşdırmaq və bununla da müəssisələrin zəruri maliyyə resursları ilə təmin etmək

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına təsir göstərmək

D) büdcədənkənar fondlar investor kimi də çıxış edə bilər.

E) büdcədənkənar fondlar maliyyə bazarının iştirakçısı kimi də çıxış edə bilər.


281. Büdcədənkənar dövlət sosial fondları hesabına hansı məsələləri həll etmək mümkündür?

A)) qeyd edilən bütün məsələləri

B) əhaliyə pul müavinətləri ödəmək,birdəfəlik yardım etmək yolu ilə sosial yardım və xidmət göstərmək

C) əhalinin əmək qabiliyyətinin bərpası və qorunub saxlanmasını təmin etmək

D) sosial infrastruktur müəssisələrini maliyyələşdirmək yolu ilə əhaliyə sosial xidmətlər göstərmək

E) pensiya təminatını maliyyələşdirmək


282. Büdcədənkənar dövlət məqsədli fondların vəsaitlərinin səmərəli və məqsədyönlü xərclənməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

A)) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadi inkişaf Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikasının Təbii sərvətlər və ekologiya Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) heç birinə


283. Büdcədənkənar dövlət məqsədli fondların fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə səlahiyyət hansı orqana həvalə edilmişdir?

A))Respublika Xəzinədarlığına

B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadi inkişaf Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikasının Təbii sərvətlər və ekologiya Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

E) heç birinə284. Büdcədənkənar fondlar hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirilə bilər ?

A)) müddətinə görə, məqsədlərinə görə, mənsubiyyətinə görə

B) mənsubiyyətinə görə

C) müddətinə görə

D) məqsədlərinə görə

E) heç birinə görə


285. Büdcədənkənar fondlar müddətinə görə necə təsnifləşdirilir?

A)) daimi və müvəqqəti

B) sosial müdafiə, iqtisadi

C) mərkəzi dövlət fondu

D) yerli fondlara

E) heç birinə


286. Büdcədənkənar fondlar məqsədlərinə görə necə təsnifləşdirilir?

A)) daimi və müvəqqəti

B) məqsədli sosial müdafiə,məqsədli iqtisadi

C) mərkəzi dövlət fondu

D) yerli fondlara

E) heç birinə


287. Büdcədənkənar fondlar mənsubiyyətinə görə necə təsnifləşdirilir?

A)) sosial müdafiə,iqtisadi və digər

B) daimi və müvəqqəti

C) mərkəzi dövlət fondu

D) yerli fondlara

E) heç birinə


288. Büdcədənkənar fondlar ilk dəfə hansı ölkədə yaradılmışdır?

A)) ABŞ-da

B) Almaniyada

C) Yaponiyada

D) Fransada

E) heç birində


289. Büdcə quruculuğunun müəyyən etdiyi qaydalara aid deyil

A)) beynəlxalq valyuta münasibətləri

B) ölkənin büdcə sisteminin təşkili prinsipləri

C) büdcə sisteminin strukturu

D) büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsi, fəaliyyətinin hüquqi - təşkiati əsaslarının məcmuusu

E) büdcə vəsaitlərinin yaradılması və istifadəsi qaydaları


290. İqtisadi münasibətlərə və mövcud olan dövlət quruluşuna əsaslanan, hüquq hüquq normaları ilə tənzimlənən müxtəlif səviyyəli büdcələrin və büdcədənkənar fondların məcmuusu dedikdə nə başa düşülür?

A)) büdcə sistemi

B) sığorta sistemi

C) kredit sistemi

D) valyuta sitemi

E) heç biri


291. Büdcə sisteminə dövlətin maliyyə sisteminin hansı həlqəsi kimi baxmaq

olar?

A)) başlıca

B)son həlqəsi

C) aralıq həlqəsi

D) heç bir

E) hamısı


292. Büdcə sisteminin strukturuna təsir etməyən amil hansıdır?

A)) orta aylıq əmək haqqı

B) dövlət və inzibati quruluşun formalaşması

C) ölkədə fəaliyyət gösrtərən əsas qanunvericilik aktları

D) büdcənin ictimai təkrar istehsalda rolu

E) büdcənin sosial proseslərdə istehsalda rolu


293.Unitar dövlətlərdə büdcə sisteminin həlqələrini göstərin

A)) dövlət büdcəsi və yerli büdcələr

B) dövlət büdcəsi

C) yerli büdcələr

D) büdcədənkənar fondlar

E) heç biri


294. Böyük Britaniyada, Fransada, Azərbaycanda büdcə sistemi hansı həlqələrdən ibarətdir?

A)) dövlət büdcəsi və yerli büdcələrdən

B) dövlət büdcəsi

C) yerli büdcələr

D) büdcədənkənar fondlar

E) heç biri


295. Federativ dövlətlərdə büdcə sistemi hansı həlqələrdən ibarətdir?

A)) federal büdcə,federasiya üzvlərinin büdcəsindən və yerli büdcələrdən

B) federal büdcə

C) federasiya üzvlərinin büdcəsindən

D) yerli büdcələrdən

E) heç biri


296. ABŞ-ın Rusiyanın da büdcə sistemi hansı həlqələrdən ibarətdir?

A)) federal büdcə,federasiya üzvlərinin büdcəsindən və yerli büdcələrdən

B) federal büdcə

C) federasiya üzvlərinin büdcəsindən

D) yerli büdcələrdən

E) heç biriYüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə