1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin


Konfederativ dövlətin büdcəsinə aid olmayan fikri seçinYüklə 0,6 Mb.
səhifə5/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

297. Konfederativ dövlətin büdcəsinə aid olmayan fikri seçin:

A)) federal büdcə,federasiya üzvlərinin büdcəsindən və yerli büdcələrdən ibarət üç həlqəli büdcə sisteminə malik olması

B) belə dövlətlərin büdcəsinin konfederasiyaya daxil olan dövlətlərin üzvlük haqqı əsasında formalaşması

C) konfederasiya üzvlərinin öz büdcələri və vergi sisteminin fəaliyyət göstərməsi

D) konfederativ dövlətin büdcəsinə misal olaraq Avropa İttifaqının büdcəsinin göstərilməsi

E) müəyyən siyasi və hərbi məqsədlərə çatmaq üçün suveren daimi ittifaq quran ölkələrin büdcəyə üzvlük haqqı verməsi


298. Büdcə sistemi müxtəlif subyektlər arasında yaranmış hansı prosesləri əhatə edir?

A)) qeyd olunan bütün proseslər

B) bütün səviyyəli büdcələrin və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin formaıaşması və xərclərinin həyata keçirilməsi

C) dövlət və bələdiyyə borclanmasının həyata keçirilməsi

D) dövlət və bələdiyyə borclarının tənzimlənməsi

E) büdcə layihələrinin tərtibi,müzakirəsi,təsdiqi,icrası və icrasına nəzarət


299. Azərbaycan Respublikasında büdcə iştirakçılarının hüquqi statusunun tənzimlənməsində iştirak etməyən qanunu seçin:

A)) “Audit xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu

B) “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

C) Azərbaycan Respublikasının xüsusi qanunları və yerli özünüidarəetmə orqanlarının normativ aktları ilə

D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə

E) AR hökumətinin normativ hüquqi aktları ilə,dövlət icra hakimiyyəti orqanlarının müvafiq aktları ilə


300. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə olmayanı seçin:

A))“Yol hərəkətinin təşkili qaydaları”

B) Azərbaycn Respublikasının Konstitusiyası

C) “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

D) hər büdcə ili üzrə qəbul edilən dövlət büdcəsi haqqında qanun

E) Azərbaycn Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr


301. Maliyyə hansı sözdən götürülmüşdür, mənası nədir?

A)) latın sözündən götürülmüşdür, mənası pul vəsaitidir deməkdir;

B) alman sözü olub mənası birja deməkdir;

C) ingilis sözü olub auksion deməkdir;

D) ispan sözü olub əmtəə deməkdir;

E) fransız sözü olub vergi deməkdir.


302. Maliyyənin funksiyaları hansıdır?

A)) bölüşdürücü, nazarət;

B)) təkmilləşdirici, nəzarət;

C) operativ, təşkilati;

D) tənzimləyici, intensiv;

E) bölüşdürücü təşkilati.


303. Maliyyənin bölgüsü və yenidən bölgüsü əsasında pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi hansı münasibətlər sistemini yaradır?

A)) maliyyə münasibətləri;

B) istehsal münasibətləri;

C) istehlak münasibətləri;

D) auksion münasibətləri;

E) birja münasibətləri.


304. Hansı halda maliyyə münasibətləri baş verir? Səhv cavabı göstərin

A)) heç biri doğru deyil

B) dövlətlə vətəndaşlar arasında;

C) müəssisə ilə işçilər arasında;

D) müəssisə ilə bank arasında;

E) dövlətlə müəssisələr arasında;


305. Milli gəlirin bölgüsü hansı fondları yaradır?

A) yığım və istehlak;

B) tədavül və dövriyyə;

C) istehlak və yol fondu;

D) ictimai və sığorta fondları;

E) investisiya və əsas fondlar.


306. Aşağıdakılardan hansı yığım fonduna aid deyil?

A)) əməyin ödənilməsi fondu;

B) əsaslı vəsait qoyuluşu;

C) ictimai ehtiyatlar fondu;

D) sığorta ehtiyatları fondu;

E) istehsal yığımı fondu.


307. İstehlak fonduna hansı daxil deyil?

A)) mədən fondu.

B) istehsalda əməyin ödənilməsi fondu;

C) dövlətin idarəetmə işçilərinin əməyinin ödənilməsi fondu;

D) müdafiə işçilərinin əməyinin ödənilməsi fondu;

E) sosial sığorta fondu;


308. Maliyyə mexanizmi özünə hansıları daxil edir? Səhv cavabı göstərin.

A)) heç biri.

B) maliyyənin idarəedilməsi formalarını;

C) maliyyə qanunvericiliyi;

D) mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondları;

E) maliyyə planlaşdırılması metodlarını;


309. Pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsindən asılı olaraq, maliyyə sistemi hansılardır?

A)) bütün variantlar.

B) qeyri – mərkəzləşdirilmiş maliyyə;

C) kredit idarələrinin maliyyəsi;

D) ümumidövlət, müəssisə və təşkilatların maliyyəsi, kredit bank sistemi;

E) mərkəzləşdirilmiş maliyyə;


310. Maliyyə sistemi nədir? Səhv cavabı göstərin.

A)) heç biri;

B) maliyyə orqanlarının fəaliyyətinin təşkilidir;

C) maliyyə subyektlərinin fəaliyyətidir;

D) qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı – ayrı həlqələrinin məcmusudur;

E) pul vəsaitlərinin istifadəsidir.


311. Maliyyə sistemi hansı həlqələrdən ibarətdir? Səhv cavabı göstərin.

A)) Elm, təhsil və səhiyyə sisteminin maliyyəsi;

B) dövlət maliyyəsi;

C) müəssisə və təşkilatların maliyyəsi;

D) kredit bank sistemi;

E) dövlət maliyyə orqanları sistemi.


312. Dövlət maliyyəsinə hansılar daxildir?

A) dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti, dövlət sığorta fondları.

B) ictimai təşkilatların maliyyəsi;

C) bank olmayan kredit təşkilatları;

D) kommersiya banklarının maliyyəsi;

E) respublika xəzinədarlığı;


313. Müəssisə və təşkilatların maliyyəsinə hansı daxil deyil?

A)) dövlət büdcəsi;

B) kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi;

C) dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin maliyyəsi;

D) ictimai təşkilatların maliyyəsi;

E) birliklərin maliyyəsi.


314. Büdcə sözünün mənası nədir?

A)) kiçik dəri torba;

B) çanta;

C) boxça;

D) zirzəmi;

E) divar.


315. Büdcə sözü hansı dildən götürülüb?

A) fransız, ingilis;

B) rus;

C) alman;D) türk;

E) ispan.


316. Aşağıdakılardan hansı büdcənin təşkili prinsiplərinə aid deyil?

A)) büdcənin qeyri – normallığı;

B) büdcənin vahidliyi;

C) büdcənin tamlığı;

D) büdcənin həqiqiliyi;

E) büdcənin aşkarlığı.


317. Aşağıdakılardan hansı büdcənin mahiyyətini əks etdirmir?

A)) kommersiya müəssisələrinin iş planı;

B) büdcənin gəlir və xərclərini əks etdirən sənəd;

C) pul vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi üçün maliyyə sənədi;

D) dövlətin baş maliyyə i. Planı;

E) daxilolmaları və xərcləri əks etdirən sənəd.


318. Büdcə sistemi neçə hissəyə ayrılır?

A)) 2;


B) 4;

C) 6;


D) 3;

E) 5.
319. Büdcənin funksiyaları hansıdır?

A)) nəzarət, bölüşdürücü, tənzimləyici;

B) nəzarət;

C) tədavül;

D) tədiyyə;

E) yığım.
320. Dövlət büdcəsi sisteminə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A)) bələdiyyə maliyyəsi;

B) respublika büdcəsi;

C) yerli büdcələr;

D) Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi;

E) Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli büdcələri.


321. Aşağıdakılardan hansı büdcə kəsri formasına aid deyil?

A)) dövrsüz;

B) tsiklik;

C) struktur;

D) əməliyyat;

E) kvazifiskal.322. Vergi nədir?

A)) məcburi ödəmə.

B) könüllü ödəmə;

C) qismən ödəmə;

D) tam ödəmə;

E) güzəştli ödəmə;


323. Vergiyə xas olan əlamətlər. Səhv cavabı göstərin.

A)) mülkiyyətçinin dəyişməməsi;

B) məcburi xarakter daşıması;

C) qaytarılmamazlığı, qanuniliyi, vacibliyi;

D) abstrakt ödəniş olması;

E) mülkiyyətçinin dəyişməsi.


324. Vergilər hansı funksiyaları yerinə yetirirlər? Səhv cavabı göstərin.

A)) yığım;

B) fiskal;

C) bölüşdürücü;

D) tənzimləyici;

E) nəzarət.


325. Göstərilənlərdən hansı dövlət büdcəsi gəlirlərinə aid deyil?

A)) əhaliyə ödənişlər;

B) əlavə dəyər vergisi;

C) mənfəətdən vergi;

D) torpaq vergisi;

E) əmlak vergisi.


326. Gömrük rüsumları hansı funksiyaları həyata keçirir? Düzgün olmayan cavabı göstərin.

A)) tənzimləyici;

B) fiskal siyasət;

C) proteksionist;

D) balanslaşdırma;

E) müdafiə.


327. Büdcənin qeyri – vergi gəlirlərinin tərkibinə nələr daxildir?

A)) əhalidən gəlir vergisi;

B) mülkiyyətdən gəlirlər;

C) mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar;

D) cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar;

E) könüllü köçürmələr.


328. Göstərilənlərdən hansı büdcə xərcləri formasına aid deyil?

A)) torpaq vergisi;

B) büdcə vəsaitlərinin saxlanması xərcləri;

C) əhaliyə ödənişlər;

D) əlavə xərclərin kompensasiya edilməsi üçün təxsisatlar;

E) fəaliyyətdə olan və yeni yaradılan hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına investisiyalar.


329. Büdcə layihəsi neçə illik tərtib edilir?

A)) birillik;

B) çoxillik;

C) beşillik;

D) üçillik;

E) dördillik.


330. Vergilər formasında məcburi ödənişlər neçə qrupa bölünür?

A)) 3;


B) 2;

C) 4;


D) 5;

E) 6.
331. Vergilər formasında məcburi ödənişlərin 1 –ci qrupu necə adlanır?

A)) dövlət;

B) bələdiyyə;

C) sosial;

D) şəxsi;

E) bölmə.
332. Vergilər formasında məcburi ödənişlərin 2 –ci qrupu necə adlanır?

A)) regional;

B) dövlət;

C) bölmə;

D) şəhər;

E) şəxsi.


333. Vergilər formasında məcburi ödənişlərin 3 –cü qrupu necə adlanır?

A)) yerli;

B) bölmə;

C) regional;

D) dövlət;

E) könüllü.


334. Əlavə dəyər vergisi hansı növ vergiyə aiddir?

A)) dövlət;

B) yerli;

C) regional;

D) bələdiyyə;

E) şəhər.


335. Aksiz vergisi hansı vergi növünə aiddir?

A)) dolayı;

B) birbaşa;

C) sazişli

D) məcburi;

E) texniki.


336. Aksiz vergisi kim tərəfindən ödənilir?

A)) alıcı;

B) satıcı;

C) istehsalçı;

D) fiziki şəxs;

E) broker.


337. Gömrük rüsumları hansı vergi növünə aiddir?

A)) dövlət;

B) bələdiyyə;

C) regional;

D) yerli;

E) şəhər.


338. Müəssisələrdən ödənilən əmlak vergisi, meşə ödəmələri və s. hansı vergi növünə aiddir?

A)) regional;

B) dövlət;

C) yerli;

D) fiskal;

E) proteksionist.


339. Vergilər tutulması xarakterinə görə hansı formada olur?

A)) birbaşa və dolayı;

B) zonalar və birbaşa;

C) regional və dolayı;

D) şəhərlər və birbaşa;

E) yerli və dolayı.


340. Azərbaycan Respublikası ərazisində aksizli malların siyahısı hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir

A)) Milli Məclis;

B) DŞK –si;

C) Maliyyə Nazirliyi;

D) Nazirlər Kabineti;

E) Vergi Nazirliyi.


341. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində idxal olunan mallara aksiz dərəcələri eynidirmi?

A)) hə;


B) yox;

C) bəzən;

D) cənub zonasında yox;

E) şimal zonasında yox.


342. Büdcə maliyyələşdirilməsində hansı metoddan istifadə olunur?

A)) “netto büdcə”, “brutto büdcə”;

B) sahə büdcə;

C) mürəkkəb büdcə;

D) sadə brutto büdcə;

E) qarışıq netto büdcə.


343. Büdcə təşkilatlarının xərc smetasının hansı növləri vardır?

A) fərdi, ümumi, mərkəzləşdirilmiş.

B) ümumi;

C) mürəkkəb;

D) qarışıq

E) xüsusi;


344. Göstərilənlərdən hansı Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrinə aid deyil?

A)) fövqaladə hadisələrin qarşısının alınması;

B) dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanması və icrasının təşkili;

C) ölkə iqtisadiyyatına xarici kreditlərin cəlb edilməsi;

D) maliyyə bazarının inkişafı üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi;

E) Azərbaycan Respublikası ərazisində əyar nəzarətinin həyata keçirilməsi.


345. Maliyyə planlaşdırılmasını əks etdirən əməliyyatlar neçə mərhələdən keçir?

A)) dörd mərhələ;

B) beş mərhələ;

C) üç mərhələ;

D) altı mərhələ.

E) iki mərhələ;


346. Maliyyə planının tərkibində hansı metodlardan istifadə edilir?;

A)) dörd mərhələ;

B) netto metodu;

C) brutto metodu;

D) qarışıq metod.

E) balans metodu;


347. Göstərilənlərdən hansı bələdiyyə maliyyəsinə daxil deyil?

A)) kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi;

B) bələdiyyənin büdcədənkənar fondları;

C) yerli özünüidarəetmə orqanlarına mənsub olan dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızları;

D) bələdiyyə mülkiyyətində olan sair pul vəsaitləri.

E) yerli büdcə vəsaitləri;


348. Azərbaycanda bələdiyyələr nə vaxt yaranmışdır?

A)) 1999 –cu il;

B) 2005 –ci il;

C) 2006 –cı il;

D) 2004 –cü il.

E) 2001 –ci il;


349. Yerli büdcələrin gəlirlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) kommersiya təşkilatlarının gəlirləri;

B) vergi olmayan gəlirlər;

C) əsaslı gəlirlər;

D) rəsmi qaydada alınan vəsaitlər.

E) vergilərdən daxil olmalar;


350. Göstərilənlərdən hansı yerli vergilərə aid deyil?
A)) Hüquqi şəxslərdən əmlak vergisi;

B) fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;

C) fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;

D) tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

E) bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi.
351. Dövlət büdcəsindən bələdiyyələrə verilən maliyyə yardımlarına hansı aid deyil?

A)) kommersiya;

B) dotasiya;

C) subvensiya;

D) subsidiya;

E) kompensasiya.


352. Büdcədənkənar dövlət məqsədli fondlarının tənzimlənməsi hansı orqana həvalə edilmişdir?

A)) Respublika Xəzinədarlığına;

B) Vergilər Nazirliyinə;

C) Nazirlər Kabinetinə;

D) Mərkəzi Banka;

E) Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna;


353. Azərbaycan Respublikasında büdcədənkənar məqsədli dövlət sosial fondlarına hansı fondlar daxildir?

A)) Dövlət Sosial Müdafiə Fondu; Əhalinin Məşğulluğuna Kömək Fondu və Əlillərin Sosial Müdafiə Fondu;

B) Dövlət Yol Fondu;

C) Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

D) Təbiəti Mühafizə Fondu;

E) Tibbi Sığorta Fondu.


354. Vəsaitlərin cəlb edilməsi həcminə görə ən böyük fond hansıdır

A)) Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu;

B) Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu;

C) Dövlət Neft Fondu;

D) Təbiəti Mühafizə Fondu;

E) Əlillərin Sosial Müdafiə Fondu.


355. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaitlərinin formalaşma mənbələrinə aid olmayanı göstərin

A)) birdəfəlik rüsumlar;

B) bank kreditləri;

C) məcburi və könüllü sığorta haqqı;

D) dövlət büdcəsindən ayırmalar;

E) maliyyə sanksiyaları.


356. Dövlət kreditinin ödənilməsinin mənbəyi kimi nə çıxış edir?

A)) büdcə vəsaiti;

B) fiziki şəxslərin vəsaiti

C) müəssisələrin vəsaiti;

D) Hüquqi şəxslərin vəsaiti;

E) kredit təşkilatlarının vəsaiti.


357. Daxili dövlət krediti hansı formada çıxış edir? Səhv cavabı göstərin.

A)) ipoteka girovu;

B) dövlət istiqrazları, zəmanətli istiqrazlar;

C) xəzinə ssudaları borc öhdəlikləri, təminat verilmiş borclar;

D) əhalinin əmanətlərinin bir hissəsinin dövlət borcuna çevrilməsi;

E) ümumidövlət ssuda fondundan vəsaitin borclanması.


358. Bələdiyyə müəssisələri hansı müəssisələrə daxildir?
A) Unitar müəssisələrə;

B) təsərrüfat cəmiyyətləri;

C) kommandit cəmiyyətlər;

D) açıq tipli səhmdar cəmiyyətləri;

E) Qapalı Səhmdar Cəmiyyətləri.
359. Maliyyə müstəqilliyi nədir?

A)) müəssisə öz maliyyə resurslarına sərəncam verir;

B) qapalı fəaliyyət göstərir;

C) vəsaitləri axtarıb tapmaq hüquqi olmur;

D) asılı olur;

E) hüquqları olmur.


360. Müəssisələrin maliyyəsinin hansı funksiyaları var?

A)) bölüşdürücü və nəzarət;

B) tənzimləyici;

C) ötürücü;

D) idarəedici;

E) tənzimləyici, ötürücü;


361. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər hansı kommersiya təşkilatlarına aiddir?

A)) qeyri – dövlət kommersiya təşkilatları;

B) istehsal kooperativləri;

C) qapalı səhmdar cəmiyyətləri;

D) müəssisə və digər təşkilatlar;

E) təsərrüfat ortaqlıqları cəmiyyətləri;


362. Təsərrüfat cəmiyyətləri hansı müəssisələrə daxildir?

A)) korporasiyalara;

B) səhmdar cəmiyyətlərə;

C) kooperativlərə;

D) kommersiya təşkilatları;

E) digər təşkilatlar.


363. Maliyyə - sənaye qrupuna auditor rəyi hansı müddətə verilməlidir?

A)) ildə bir dəfə;

B) 3 aydan bir;

C) 6 aydan bir;

D) hər ay;

E) 9 aydan bir.


364. Maliyyə - sənaye qrupunun ali idarəetmə orqanı hansıdı?

A)) direktorlar şurası;

B) cəmiyyətlərin şurası;

C) maliyyə - təftiş komissiyasının yığıncağı;

D) ümumi yığıncaq;

E) elmi şura.


365. Aşağıdakılardan hansı planlaşdırmanın prinsiplərinə aid deyil?

A)) informasiya;

B) müstəqillik;

C) operativ;

D) fasiləsizlik;

E) elmi cəhətdən əsaslandırma.


366. Maliyyə menecmentinin tərkibinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

A)) ekoloji problemlərin təhlili;

B) kapital xərclərinin qiymətləndirilməsi;

C) maliyyə planlaşdırılmasıvə nəzarət;

D) firmanın idarəetmə aparatının təşkili;

E) firmanın maliyyə hesabatının təhlili.


367. Bu elementlərdən hansı maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil?

A)) proqnozlaşdirma üsulları;

B) malliyyə üsulları;

C) maliyyə vasitələri;

D) hüquqi təminatı;

E) normativ və məlumat təminatı.


368. Maliyyə menecmentinin informasiya təminatına hansı növ daxil deyil?

A)) texnoloji – qrafiki;

B) normativ – təlimat;

C) plan – proqnoz;

D) hesabat;

E) arayış analitik.


369. Aşağıdakılardan hansı maliyyə planlarının müddəti deyil

A)) müddətsiz

B) beşillik;

C)rüblük;

D) birillik;

E) uzunmüddətli.


370. Göstərilənlərdən hansı maliyyə menecmentinin subyektidir?

A)) menecer;

B) diler;

C) mühasib;

D) broker;

E) hedçer.


371. Müəssisənin maliyyə menecmenti strukturunda əsas həlqəni göstərin:

A)) xəzinədar və təftiş bölməsi;

B) sahibkar;

C) maliyyə meneceri;

D) biznesmen;

E) müəssisənin rəhbəri.


372. Göstərilənlərdən hansı maliyyə menecmentinin alətlərinə daxil deyil?

A)) ipoteka krediti;

B) bank krediti;

C) istiqraz emissiyası;

D) reinvestisiya;

E) səhm emissiyası.


373. Cari maliyyə planlaşdırılmasına aid olmayanı göstərin:

A)) əlavə məhsul istehsal olunub satılması;

B) illik mədaxil və məxaric balansı;

C) əmək haqqı fondu;

D) sosial yönümlü fondlar;

E) ehtiyyat fondları.


374. Firmanın kommersiya sirri nə hesab olunur:

A)) perspektiv maliyyə planı;

B) maliyyə nəzarəti;

C) vergilər;

D) qiymətli kağızlar;

E) sosial yönümlü fondlar.


375. Maliiyə nəzarətinin orqanlarına hansı aid deyil?

A)) özəl banklar;

B) dövlət xəzinədarlığı;

C) Vergilər Nazirliyi;

D) Maliyyə Nazirliyi;

E) Hesablama palatası.


376. Maliyyə nəzarətinin başlıca obyekti nədir?

A)) hesabat sənədləri;

B) istehsal vasitələri;

C) istehsal xidmətləri;

D) tədarük xərcləri;

E) dövriyyə vəsaitləri.


377. Səlahiyyətli orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün hansı xüsusi struktur yaradılır?

A)) Hesablama Palatası;

B) Dövlət xəzinədarlığı;

C) Gömrük Komitəsi;

D) Baş idarə;

E) Departament.


378. Auditorlar palatası nə vaxt yaranmışdı

A)) 1994 –cü il;

B) 2003 –cü il

C) 2005 –ci il;

D) 2002 –ci il.

E) 2000 –ci il;


379. Göstərilənlərdən hansı maliyyənin idarəedilməsini əks etdirmir?

A)) inhisar mühitinin yaradılması;

B) maliyyə mənbələrinin aşkar edilməsi;

C) düzgün və səmərəli planlaşdırma;

D) mənbələrdən səmərəli istifadə edilməsi;

E) milli gəlirin bölgüsünün düzgün aparılması.


380. Sığorta təşkilatının maliyyə sabitliyinin əsasını nə təşkil edir? Səhv cavabı göstərin.

A)) bank krediti;

B) normativlər, sığorta ehtiyatları;

C) nizamnamə kapitalının miqdarı, xüsusi təminatı;

D) gəlir və mənfəəti;

E) təkrar sığorta.


381. Sığortanın xüsusi təminatı ödənilmiş nizamnamə kapitalının neçə % -ni təşkil etməlidir?

A)) 10 faiz

B) 8faiz;

C) 6 faiz;

D) 5faiz;

E) 3 faiz.


382. Azərbaycan Respublikasında sığorta fəaliyyətinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

A)) Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsi;

B) Nazirlər Kabineti;

C) Vergilər Nazirliyi;

D) Milli Məclis;

E) Yerli icra hakimiyyəti.


383. Sığortanın funksiyalarına aid olmayanı göstərin.

A)) tənzimləyici;

B) əmanət;

C) risk;


D) xəzinədarlıq;

E) nəzarət.


384. Sığortanın növlərini göstərin:

A)) bütün variantlar;

B) əmlak sığorta;

C) şəxsi;

D) məcburi, könüllü;

E) sahibkarlıq risklərinin sığortası.


385. Sığortanın həyata keçirilməsində vasitəçi kimi kimlər çıxış edir?

A)) Brokerlər, sığorta agehtləri;

B) dilerlər;

C) hedçerlər;

D) maklerlər;

E) alverçilər.


386. Tələb xüsusiyyətinə görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür?

A)) borc və səhm.

B) qiymətli kağızlar;

C) korporasiya;

D) lizinq.

E) kapital;


387. Müddətinə görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür.

A)) pul və kapital.

B) faktorinq;

C) sığorta;

D) borc.

E) korporasiya;


388. Dövlətin maliyyə bazarında əsas funksiyalarına aid olmayanı göstərin?

A)) qısa müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq;

B) büdcə kəsirini örtmək üçün vəsait cəlb etmək;

C) bankın kredit faizini tənzimləmək;

D) pul kütləsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək;

E) uzun müddətli qiymətli kağızlar buraxmaq.


389. Qiymətli kağızların satışına görə maliyyə bazarı hansı bazarlara bölünür?

A)) ilkin və ikinci;

B) kapital;

C) lizinq;

D) reklam;

E) borc.
390. Pul bazarının əhəmiyyətli seqmenti nədir?

A)) banklararası kredit;

B) ipoteka krediti;

C) mülki (şəxsi) kredit;

D) lizinq krediti;

E) dövlət krediti.
391. Ssuda kapitalları bazarının subyektlərinə aid olmayanı göstərin?

A)) lizinq müəssisələri;

B) maliyyə ehtiyatlarına malik investorlar;

C) müəssisələrin sərbəst pul vəsaitlərini toplayıb yerləşdirən kredit idarələri;

D) borc alan müəssisə, təşkilat və dövlət orqanları;

E) vətəndaşlar.


392. Diskont bazarının operatoru hansı bankdı

A)) Mərkəzi və kommersiya bankları;

B) Regional banklar;

C) Yerli banklar;

D) Filial banklar;

E) İnvestisiya bankları.Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə