1. Maliyyə sözünün tərcümədə mənası nədir?Düzgün olmayan variantı göstərin


Göstərilənlərdən hansı borc qiymətli kağızlarına aid deyil?Yüklə 0,6 Mb.
səhifə6/6
tarix13.06.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6

393. Göstərilənlərdən hansı borc qiymətli kağızlarına aid deyil?

A)) 1 il müddətinə buraxılan istiqrazlar;

B) depozit sertifikatları;

C) girov kağızı;

D) veksel;

E) ipoteka şəhadətnaməsi.


394. Kapital bazarının əsas alətlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) depozit sertifikatları;

B) istiqrazlar;

C) səhm;


D) veksellər, girov kağızları, uzunmüddətli qiymətli kağızlar;

E) özəlləşdirmə çekləri.


395. Valyuta bazarı subyektlərinin həyata keçirmədikləri əməliyyatı göstərin:

A)) xidmət bazarının coğrafiyasını öyrənmədən alqı – satqı;

B) alıcılıq qabiliyyətini ötürmə;

C) açıq valyuta mövqeyini sığortalama;

D) möhtəkirlik;

E) faiz dərəcəsinin arbitrajı.


396. Valyuta bazarının xüsusi biznes subyektləri hansıdır?

A)) maliyyə broker və dilerləri;

B) hedçer;

C) alverçi;

D) menecer;

E) ticarətçi.


397. Bakı Fond Birjası (BFB) neçənci ildə təşkil olunmuşdur?

A)) 2000 –ci ildə;

B) 2003 –cü ildə;

C) 2001 –ci ildə;

D) 1998 –ci ildə;

E) 2002 –ci ildə.


398. Səhmin əsas xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) səhmə görə hüquqlar bölünəndir;

B) səhm sahibi səhmdar cəmiyyətin sahiblərindən biridir;

C) səhmlər müddətsiz qiymətli kağızlardır;

D) səhm üçün məhdud məsuliyyət xarakterikdir;

E) səhm sahibi müflisləşmə zamanı yalnız səhmə qoyduğu vəsaiti itirir.


399.Aşağıda göstərilənlərdən hansıqiymətli kağızların səhm növünə aid deyil?

A)) müddətsiz səhmlər;

B) adi səhmlər;

C) imtiyazlı səhmlər;

D) adlı səhmlər;

E) təqdim edənə səhm (səhmlər).


400. Göstərilənlərdən hansı qiymətli kağızlar bazarının iştirakçısı deyil?

A)) menecer;

B) emitent;

C) investor;

D) vasitəçilər;

E) tənzimləyici qurumlar.


401. Dövlət kreditində təminat qismində nə çıxış edir. Düzgün cavabı göstərin.

A)) bütün əmlak, həmin ərazi vahidinin əmlakı;

B) qiymətli əşyalar;

C) qiymətli veksellər;

D) bələdiyyə qiymətli kağızları.

E) əmlak;


402. Dövlət krediti hansı funksiyaları yerinə yetirir?
A)) bölüşdürücü, tənzimləyici, nəzarətedici.

B) planlaşdırma;

C) marketinq;

D) təşkiletmə.

E) proqnozlaşdırma;
403. Maliyyə vasitəçiləri neçə qrupa bölünür?

A))4;


B) 6;

C) 3;


D) 7;

E) 5.
404. Valyuta birjanın ali idarəetmə orqanını göstərin?

A)) səhmdarların ümumi yığıncağı;

B) vitse prezident;

C) menecer;

D) xarici direktorlar;

E) xüsusi ekspertlər.
405. Girov kağızı haqqında Əsasnamə Azərbaycanda nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A)) 2002 –ci ildə;

B) 2004 –cü il;

C) 2005 –ci il;

D) 2001 –ci il;

E) 2003 –cü il.


406. Girov kağızı blankının ən azı neçə qoruyucu xüsusiyyəti olmalıdır?
A)) 3;

B) 5;


C) 2;

D) 1;


E) 4.
407. Müasir dövrdə veksel hansı funksiyaları yerinə yetirir?
A)) kreditləşmə və hesablaşma;

B) bölüşdürücü;

C) tənzimləmə;

D) dəyər ölçüsü;

E) yığım.
408. İpoteka qiymətli kağızının ipoteka müqaviləsindən üstünlüyü nədir? Səhv cavabı göstərin

A)) ipoteka qiymətli kağızı alınıb – satıla bilməz;

B) ipoteka qiymətli kağızı alına bilər;

C) ipoteka qiymətli kağızı girov qoyula bilər;

D) ipoteka qiymətli kağızı dəyişdirilə bilər.

E) ipoteka qiymətli kağızı satıla bilər;


409. Azərbaycan ipoteka Fondu nə vaxt yaradılmışdır?
A)) 2005 –ci il 16 sentyabr;

B) 2004 –cü il 14 aprel;

C) 2003 –cü il 25 may;

D)2006 –cı il 30 oktyabr;

E) 2001 –ci il 06 mart.
410. İpoteka kreditinin neçə alınma mərhələləri vardır?
A)) 7;

B) 4;


C) 5;

D) 6;


E) 8.
411. İpoteka Fondu hansı mənbədən maliyyələşir? Səhv cavabı göstərin

A)) sığorta fondunun vəsaitləri;

B) AİF daxilolmaları (əsas borc və faizlər);

C) qiymətli kağızların yerləşdirilməsi;

D) dövlət büdcəsi;

E) xarici kreditlər, yardımlar, qrantlar.


412. İpoteka bazarının iştirakçısı olmayanı göstərin?

A)) Nümayəndəlik bankın vəsaitləri;

B) AİF kredit təşkilatları;

C) sığortaçılar;

D) qiymətləndiricilər;

E) qeydiyyat orqanları.


413. Mənzil sertifikatı və ipoteka kağızı ilə aparılan əməliyyatları göstərin:

A)) bütün variantlar;

B) indossament (ötürücü yazı ilə ötürmə);

C) girova qoyma, girovdan çıxarma;

D) bağışlama, vərəsəliklə keçmə;

E) alqı – satqı.


414. Azərbaycan Respublikasında yeni yaranan kredit təşkilatlarının nizamnaməsi hansı orqan tərəfindən təsdiqolunur

A)) Ədliyyə Nazirliyi;

B) Vergilər Nazirliyi;

C) Mərkəzi Bank;

D) Maliyyə Nazirliyi;

E) Nazirlər Kabineti.


415. Kredit təşkilatları bank lisenziyası almaq üçün hansı sənədləri təqdim etməlidir? Səhv cavabı göstərin.

A)) əmlak haqqında sənəd;

B) balanslar və digər hesabat sənədləri;

C) təsis müqaviləsi;

D) bankın rəhbər tərkibi haqqında məlumat;

E) iqtisadi əsaslandırmanı əks etdirən hesabat sənədi.


416. Kredit təşkilatlarına hansı fəaliyyət növləri qadağan olunmuşdur

A)) ticarət, istehsal və sığorta;

B) hüquqi şəxslərə kreditlər vermək;

C) sazişlər bağlamaq;

D) fiziki şəxslərin pul vəsaitinin depozitə cəlb etmək;

E) əhalidən əmanət qəbul etmək.


417. Kredit təşkilatlarının ali idarəetmə orqanını göstərin:

A)) səhmdarların ümumi yığıncağı;

B) maliyyə, təftiş komissiyası;

C) müşahidə şurası;

D) idarə heyyəti;

E) vitse prezident.


418. Kommersiya banklarının Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?

A)) nizamnaməni qəbul edir;

B) faiz siyasətini müəyyənləşdirir;

C) girov şəklində daşınmaz əmlakın qəbul edilməsinin qaydalarını

müəyyənləşdirir;

D) nəzarəti həyata keçirir;

E) təşkilatın bütün əməkdaşlarının əmək haqqı və mükafatlandırma sistemini müəyyənləşdirir.
419. Müşahidə Şurasının tərkibi neçə ildən bir seçilir?

A)) 4 ildən;

B) 5 ildən;

C) 3 ildən;

D) 6 ildən;

E) 7 ildən.


420. Kommersiya banklarının Maliyyə - təftiş komissiyasının səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?
A)) daşınmaz əmlakın geri qaytarılmasının əsas qaydalarını müəyyən edir;

B) bank qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarətedir;

C) Mərkəzi Bankın normativ aktlarının icra edilməsinə nəzarət edir;

D) nizamnamənin icrasına nəzarət edir;

E) mühasibat nəzarətini həyata keçirir.
421. İdarə heyətinin səlahiyyətlərinə daxil olmayanı göstərin?

A)) faiz siyasətinin müəyyənləşdirilməsi;

B) investisiya;

C) kredit hesablaşma;

D) valyuta fəaliyyəti;

E) xarici aləmlə əlaqələr.


422. Kommersiya banklarının yerinə yetirdiyi funksiyalara aid olmayanı göstərin?

A)) milli valyuytanın tədavülə baxılması və çıxarılması;

B) müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin kapitala çevrilməsi;

C) kredit pulların buraxılması;

D) müştərilərə kassa – hesablaşma xidməti;

E) əhalinin – fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi.


423. Kommersiya banklarının passiv əməliyyatlarına aid olmayanı göstərin:

A)) investisiya əməliyyatları;

B) hüquqi və fiziki şəxslərin hesablaşma;

C) cari və müddətli hasablarına vəsaitlərin cəlb edilməsi;

D) qiymətli kağızlar buraxılışı;

E) banklardan alınan borc vəsaitləri.


424. Kommersiya bankları öz passivlərini formalaşdırmaq üçün hansı qiymətli kağızların emissiyasından istifadə edir? Səhv cavabı göstərin.
A)) ipoteka kağızı

B) istiqraz;

C) sertifikat;

D) səhm;


E) veksel.
425. Səhm öz sahibinə hansı hüquqları verir? Səhv cavabı göstərin.

A)) inflyasiya şəraitində faizlərə zəmanət verilmir;

B) səhmdar bankın idarə edilməsində iştirak etmək;

C) mənfəətin bir hissəsinin dividend şəklində almaq;

D) bazarda qiymətli kağızları satmaq.

E) mülkiyyət hüququ;


426. Adi vekselləri digər borc öhdəliklərindən fərqləndirən cəhətlər hansılardır? Səhv cavabı göstərin.

A)) veksel üçün girov tələb olunur.

B) veksel üzrə iştirakçılar məsuliyyətdə həmrəydirlər;

C) vekselə görə nə girov, nə də dəbbə pulu tələb olunmur;

D) imzaları təsdiq etmək üçün notariat kontorlarında olmaq tələb olunmur.

E) vekseli ötürmə qeydinə əsasən əldən ələ vermək olar;


427. Kommersiya bankları öz passivlərini formalaşdırmaq üçün hansı qiymətli kağızlardan istifadə edir? Səhv cavabı göstərin.
A)) ipoteka kağızı;

B) istiqraz;

C) sertifikat;

D) səhm;


E) veksel.
428.Banklar tərəfindən qiymətli kağızların emissiyası prosesi neçə mərhələdən keçir?

A)) 6;


B) 5;

C) 7;


D) 4;

E) 3.
429. Göstərilənlərdən hansı kredit təminatının ipoteka növünün tərkibinə daxil deyil?

A)) qiymətli metallar;

B) binalar;

C) torpaq sahələri;

D) mənzillər;

E) nəqliyyat vasitələri.
430. Aşağıdakılardan hansı kredit təminatının saxlanc növünün tərkibinə daxil deyil

A)) avadanlıq;

B) qiymətli metallar;

C) qənaət edilib yığılmış pullar;

D) dəyərlər;

E) əmanətlər.


431. Qiymətli kağızların əlavə xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) mülkü dövriyyədə iştitak;

B) dövlət tərəfindən tanınması və tənzimlənməsi;

C) sənədlilik;

D) investisiya xüsusiyyətləri;

E) gəlirlilik, likvidlilik, etibarlılıq.


432. Borc qiymətli kağızlarına aid olmayanı göstərin?

A)) korporativ qiymətli kağızları;

B) veksel;

C) istiqraz;

D) depozit sertifikatları;

E) girov kağızı və ipoteka şəhadətnaməsi.


433. Buraxılma müddətinə görə istiqrazlar neçə yerə bölünür?

A)) 3;


B) 5;

C) 2;


D) 4;

E) 6.
434. Sahibolma qaydasına görə istiqrazlar neçə yerə bölünür?

A)) 2;

B) 3;


C) 5;

D) 4;


E) 7.
435. Dövlət qiymətli kağızlarının növlərinə aid olmayanı göstərin:

A)) investisiya fondlarının qiymətli kağızları;

B) xəzinə vekselləri;

C) dövlət özəlləşdirmə çekləri;

D) dövlət qısamüddətli və daxili uduşlu istiqrazlar;

E) Mərkəzi Bankın notları, Dövlət opsionları.


436. İstiqrazların nominal dəyərinin qaytarılması metoduna görə neçə yerə bölünür?
A)) 3;

B) 5;


C) 2;

D) 6;


E) 4.
437. Təminatından asılı olaraq istiqrazlar neçə növə ayrılır?
A)) 2;

B) 3;


C) 5;

D) 4;


E) 3.
438. Banklardan hansı çeklərin növlərinə aid deyildir

A)) ipoteka;

B) bank;

C) hesablaşma;

D) pul;

E) yol.
439. Özəlləşdirmə opsionlarının alıcısı kimi çıxış edə bilməzA)) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri;

B) xarici hüquqi şəxslər və onların nümayəndəlikləri;

C) əcnəbilər;

D) vətəndaşlığı olmayan şəxslər;

E) nizamnamə kapitalında xarici sərmayənin payı 50% -dən çox olan Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri.
440. Qiymətli kağızlar bazarının ümumbazar funksiyaları. Səhv cavabı göstərin:

A)) bölüşdürücü;

B) kommersiya;

C) qiymət;

D) informativlik;

E) Tənzimləmə.


441. Qiymətli kağızlar bazarının neçə modeli formalaşmışdır?

A)) 3;


B) 5;

C) 2;


D) 4;

E) 6.
442. Qiymətli kağızlar bazarı neçə metodla tənzimlənir?

A)) 8;

B) 5;


C) 6;

D) 4


E) 3.
443. Bank krediti neçə əlamətə görə təsnifatlaşdırıla bilər?

A)) 8;


B) 5;

C) 6;


D) 4

E) 7.
444. Kredit Komitəsinin tərkibinə kimlər daxildir?

A)) bütün variantlar;

B) idarə heyətinin sədri və sədr müavini;

C) Kredit Departamentinin Direktoru;

D) xəzinədarlıq, marketinq, hüquq Departamentinin nümayəndəsi;

E) Müştəri Xidməti Departamentinin nümayəndəsi.
445. Kredit işçisinin vəzifəsi neçə mərhələdən ibarətdir?
A)) 11;

B) 7;


C) 9;

D) 5;


E) 6.
446. Kreditləşmənin şəxsiyyətin qiymətləndirilməsi prinsipində borc istəyənin hansı xüsusiyyətləri əsas götürülür?

A)) etibarlılığı;

B) bütün variantlar;

C) reputasiyası;

D) təcrübəsi;

E) bacarığı.


447. Kreditləşmə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

A)) 9;


B) 7;

C) 5;


D) 11;

E) 6.
448. Lizinq zamanı icarəyə verən öz hesabına nə alır?

A)) icarəyə verməyə zəruri avadanlıq;

B) şəxsi istifadə üçün minik maşını;

C) istirahət üçün villa;

D) fermer təsərrüfatı yaratmağa torpaq;

E) bütün variantlar.
449. Lizinqdə avadanlıq üzərində mülkiyyət hüququ kimdə qalır?

A)) müqavilə əsasında kənar şəxsdə;

B) lizinq şirkətində;

C) icarəyə verəndə;

D) fiziki şəxsdə;

E) hüquqi şəxsdə.


450. Lizinq sazişinin müddəti başa çatdıqda icarəçi icarəyə götürdüyü əmlakı nə edir?

A)) icarə verənə qaytarır;

B) icarə verənə qaytarmır;

C) icarə verənə qismən qaytarır;

D) maklerə qaytarır;

E) dilerə təqdim edir.


451. İcarəçinin əmlakdan istifadəyə görə ödədiyihaqqa nə daxildir?

A)) əmlakın amortizasiyası və icarəyə verənin gəliri;

B) əmlakın amortizasiyası;

C) icarəyə verənin gəliri;

D) alınan kreditlərin faizi;

E) bütün variantlar.


452. Funksional əlamətlərinə görə şərti olaraq plastik kartlar neçə növə bölünür?

A)) 7;


B) 6;

C) 5;


D) 4;

E) 10.
453. Ödəmələr riskinin səviyyəsindən asılı olaraq faktorinqin hansı forması vardır?

A)) reqres və reqress hüququ olmadan;

B) qapalı;

C) konvensiya, konfedensial;

D) ixrac;

E) açıq;
454. Trast təşkilatları hansı funksiyaları hayata keçirir?

A)) təşkilati

B) əməliyyatların icra olunması;

C) münaqişələrin aradan qaldırılması;

D) nəzarət;

E) bütün variantlar.


455. Xarici dövlət borcları hansı formada həyat keçirilir?

A)) əmtəə və valyuta;

B) bələdiyyə qiymətli kağızları;

C) çek;


D) ipoteka kağızı;

E) korporativ qiymətli kağızlar.


456. Azərbaycan Respublikasında buraxılan dövlət qiymətli kağızlarına hansı orqan zəmanət verir?

A)) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi;;

B) Nazirlər Kabineti;

C) Bakı Fond Birjası;

D) Mərkəzi Bank

E) Kommersiya Bankları.


457. Xarici dövlət borc münasibətlərində borc verən qismində iştirak etməyən subyekti göstərin?

A)) Mərkəzi Bank;

B) xarici banklar;

C) xarici dövlətlər;

D) xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri;

E) beynəlxalq maliyyə - kredit təşkilatları.


458. Azərbaycan Respublikasında dövlət kreditinin operativ idarə edilməsi hansı orqana həvalə edilmişdir?

A)) Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bank;

B) Nazirlər Kabinetinə;

C) kommersiya bankları;

D) Aqrar banklar;

E) Kredit təşkilatları;


459. Dövlət istiqraz vərəqələrinin hazırlanması və göndərilməsi hansı orqan vasitəsilə həyata keçirilir?

A)) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvafiq bölməsi;

B) kommersiya Bankı

C) Regional bank;

D) Mərkəzi bank;

E) Universal bank.


460. Bank sisteminin elementlərini göstərin?

A)) bütün variantlar.

B) bank və bank olmayan kredit təşkilatı;

C) filial, nümayəndəlik;

D) xarici bank və onun filialı;

E) kredit təşkilatı;


461. Mülkiyyət formasına görə banklar hansı formada təsnifatlaşdırılır? Səhv cavabı göstərin.

A)) heç biri;

B) səhmdar, kooperativ;

C) şəxsi;

D) dövlət;

E) qarışıq.


462. Funksional təyinatına görə banklar hansı banklara bölünürlər?
A)) emissiya, depozit, kommersiya;

B) ixtisaslaşdırılmış;

C) aqrar;

D) universal;

E) xalq.
463. Emissiya banklarına hansı banklar aiddir?

A)) Mərkəzi banklar.

B) regional;

C) transmilli;

D) universal.

E) kommersiya;


464. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə fəaliyyət göstərən bankların ümumi funksiyaları hansılardır? Səhv cavabı göstərin.

A)) proqnozlaşdırma;

B) pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi;

C) vasitəçilik;

D) vəsaitlərin toplanması;

E) vəsaitlərin transformasiyası.


465. Əşya pullar dövründə pul əvəzinə nədən istifadə edilirdi? Səhv cavabı göstərin.

A)) əmlak;

B) xəz – dəri;

C)mal – qara;

D) taxıl;

E) şəkər başqa k/t məhsulları.


466. Əşya pullar dövründə əşya pullar harada saxlanılırdı?

A)) ibadətxana və məbədlərdə;

B) xüsusi yerlərdə;

C) dövlət xəzinəsində;

D) anbarlarda;

E) ticarət evlərində.


467. Kağız pullar ilk dəfə nə vaxt və hansı ölkədə tətbiq edilməyə başlanmışdır?

A)) XVII əsrdə Amerikada (Massaçusets);

B) XV -əsr İtaliya;

C) XVI - əsr Fransa;

D) XVII - əsr Almaniya;

E) XVI - əsr Yunanıstan.


468. İlk Mərkəzi Bank nə vaxt və hansı ölkədə yaradılmışdır?

A)) İsveçrə 1694 –cü il;

B) Fransa 1880 –ci il;

C) Almaniya 1875 –ci il;

D) Norveç, 1816 –ci il;

E) Rusiya Dövlət Bankı 1860 –cı il.


469. İlk emissiya bankı hansı ölkədə və neçənci ildə yaradılmışdır?

A)) İngiltərə Bankı 1650 –ci il

B) İtaliya 1893 –cü il;

C) Stokholm 1694 –cü il;

D) ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi 1913 –cü il;

E) Norveç 1816 –cı il.


470. Mərkəzi Bankların müstəqilliyinin qiymətləndirilməsinin əsas amillərinə aid olmayanı göstərin:

A)) pul – kredit siyasətinə dövlətin müdaxilə hüququnun olmaması;

B) Bankın rəhbərlərinin təyinatı qaydası;

C) Mərkəzi Bankın kapitalında və mənfəətin bölgüsündə dövlətin iştirakı;

D) qanunvericilikdə Mərkəzi Bankın məqsəd və vəzifələrinin əks olunması səviyyəsi;

E) dövlətin xərclərinin ölkənin Mərkəzi Bankı tərəfindən birbaşa və bilavasitə maliyyələşməsi imkanlarının tənzimlənməsi qaydaları.


471. Azərbaycan Mərkəzi Bankı neçənci ildə yaranmışdır?
A)) 1992 –ci il;

B) 1995 –ci il;

C) 1994 –cü il;

D) 1993 –cü il;

E) 1996 –cı il.
472. Qiymətli kağızlar bazarının inkişaf tarixi hansı bazarın inkişafı ilə başlamışdır? Səhv cavabı göstərin.

A)) ipoteka bazarı;

B) səhm bazarı;

C) birjalar;

D) veksel yarmarkası;

E) istiqrazlar.


473. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkişafı neçənci ildən başlayır. 1920 –ci ilədək olan dövr

A)) 1913 –cü il.

B) 1915 –ci il;

C) 1914 –cü il;

D) 1916 –cı il.

E) 1912 –ci il;


474. Qiymətli kağızlar bazarının özünü tənzimləmə təşkilatları hansıdır?
A)) kommersiya təşkilatları;

B) Həmkarlar ittifaqı;

C) Sığorta təşkilatları;

D) assosiasiyalar;

E) İçtimai təşkilatlar.
475. Sığorta bazarının atributları hansılardır?
A))bütün variantlar.

B) əmtəə;

C) satıcı;

D) alıcının real sərbəstliyi;

E) alıcı;
476. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı dövlətin öhdəlikləri üçün cavabdehlik daşıyırmı?
A)) hə;

B) qismən;

C) tamamilə;

D) yox;


E) müəyyən faizlə.
477. Mərkəzi Bankın İdarə Heyyətinin sədrini vəzifəyə hansı orqan və neçə il müddətinə təyin edir?

A)) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 5 il müddətinə;

B) Nazirlər Kabineti 4 il müddətinə;

C) Milli Məclis 5 il müddətinə;

D) Maliyyə Nazirliyi 5 il müddətinə;

E) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 4 il müddətinə.


478. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin tərkibi neçə nəfərdən ibarətdir?

A)) 7;


B) 8;

C) 6;


D) 9;

E) 10.


479. Akkreditivin hansı formaları vardır?

A)) qismən geri çağırma;

B) inkassa;

C) qismən geri çağrılmayan;

D)) geri çağırma, geri çağrılmayan;

E) ötürülmə.


480. Trast təşkilatları hansı funksiyaları yerinə yetirilər? Səhv cavabı göstərin.

A)) bölüşdürücü;

B) təşkilati;

C) əməliyyatların icra olunması;

D) münaqişələrin aradan qaldırılnası;

E) nəzarət.


481. Likvid aktivlərə daxil olmayanları göstərin?
A)) sığorta vəsaitləri;

B) birinci dərəcəli bankların hesablarındakı vəsaitlər;

C) dövlət qiymətli kağızları;

D) kassadakı vəsaitlər;

E) yüksək imicə malik şirkətlərin vəsaitləri;
482. Dünyada ilk dəfə ehtiyatlar norması neçənci ildə və hansı ölkədə tətbiq olunmağa başlamışdır?

A)) ABŞ –da 1874 –cü ildə;

B) Fransa 1967 –ci ildə;

C) İngiltərə 1960 –cı ildə;

D) Almaniya 1970 –ci ildə;

E) Yaponiya 1977 –ci ildə.


483. Bank likvidliyinin hansı formaları vardır?

A)) statik, dinamik;

B) operativ;

C) cari;


D) sadə;

E) qarışıq.


484. Qısamüddətli likvidlikbankın hansı müddət ərzində vəziyyətinin proqnozu əsasında müəyyən edilir?

A)) 1 – 3 ay müddət ərzində;

B) 2 – 5 ay müddət ərzində;

C) 3 – 6 ay ərzində;

D) 1 – 4 ay ərzində;

E) 2 – 6 ay ərzində.


485. Uzunmüddətli likvidlik bankın hansı müddət ərzində proqnozu əsasında müəyyən edilir?

A)) 6 ay 1 il müddətində;

B) 1 – 2 il müddətində;

C) 3 – 9 ay müddətində;

D) 9 ay – 1 il müddətində;

E) 1 – 3 il müddətində.


486. Kommersiya banklarının likvidliyinin təhlilinin neçə mərhələsi vardır?
A)) 5;

B) 3;


C) 6;

D) 4;


E) 7.
487. Likvidliyə təsir edən xarici amillərə daxil olmayanı göstərin

A)) Bank fəaliyyətinin idarə olunması səviyyəsi keyfiyyəti;

B) ölkənin iqtisadi siyasətinə uyğun kommersiya banklarına göstərilən dəstək;

C) dövlət tənzimlənməsi;

D) ölkədə olan iqtisadi vəziyyət;

E) dövlət nəzarəti.


488. Göstərilənlərdən hansı likvidliyə təsir edən daxili amil deyil?

A)) ölkədə mövcud olan siyasi vəziyyət.

B) bank aktivlərinin yerləşdirilməsi və risklərin səviyyəsi;

C) aktivlərin quruluşu, aktiv və passivlərin müddət və məbləğ üzrə tənzimlənməsi.

D) bankın malik olduğu kapitalla bağlı amillər.

E)bank fəaliyyətinin idarə olunması səviyyəsi, keyfiyyəti;


489. Kommersiya banklarının apardığı ikinci qrup əməliyyatlara nələr daxildir? Düzğün olmayan cavabı göstərin.

A)) heç biri.

B) vergilər və digər məcburi ödəmələr;

C) avadanlığın satılması və təmiri xərcləri;

D) nəqliyyatın saxlanması və mühafizə xərcləri;

E) əmək haqqı;


490. Təcrübədə balans göstəricilərinin hansı təhlil formasından istifadə edilir?

A)) üfüqi və şaqulu;

B) operativ;

C) cari;


D) qarışıq;

E) sadə.
491. Kommersiya bankının xüsusi kapitalının tərkibinə nələr daxildir?

A)) tələb olunanadək öhdəliklər;

B) nizamnamə kapitalı;

C) ehtiyat, xüsusi təyinatlı və yığım fondu;

D) əlavə kapital;

E) bankın mənfəəti.
492. Bankın aktivləri likvidlik dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünü

A)) 5;


B) 6;

C) 4;


D) 3;

E) 7.
493. yüksək likvidli aktivlərə aid olmayanı göstərin?


A)) kapital qoyuluşları;

B) hesablaşma hesablarında olan pul vəsaitləri;

C) Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş depozitlər;

D) nağd pul və valyuta vəsaitləri;

E) qiymətli metallar.
494. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sair aktivlərə aid deyil

A)) investisiya qiymətli kağızları;

B) debotorlarla hesablaşmalar və faizlər;

C) ümidsiz borclar;

D) debotorlarla hesablaşmalar;

E) problemli borclar.


495. Riskli aktivlər əmsalının əlavə kapital göstəricisinin tərkibinə nələr daxildir? Səhv cavabı göstərin.

A)) adi səhmlər;

B) nizamnamə və rəsmi ehtiyyatlar;

C) müddətsiz və uzunmüddətli imtiyazlı səhmlər;

D) ikinici dərəcəli borc öhdəlikləri;

E) ortamüddətli imtiyazlı səhmlər.


496. Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarının likvidliyinə nəzarət etmək üçün hansı likvidlik normativləri müəyyən edilir?

A)) ani, cari, uzunmüddətli;

B) aşağı;

C) qarışıq;

D) xüsusi;

E) mürəkkəb.


497. likvidlik normativi hansı likvidlik normativinə aiddir?
A)) cari

B) uzunmüddətli;

C) ani;

D) mürəkkəb;E) qarışıq.
498. Kredit təşkilatının “Ehtiyat fondu”ndan vəsaitin xərclənməsi hansı orqanın rəyi əsasında icra olunmalıdır?

A)) ekspert qrupunun rəyi əsasında Müşahidə Şürasının qərarı ilə;

B) Mərkəzi Təftiş komissiyasının rəyi əsasında;

C) İdarə Heyyətinin qərarı ilə;

D) Səmdarların ümumi yığıcağının qərarı ilə;

E) Mərkəzi Bankın İdarə Heyyətinin qərarı ilə.


499. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları sərəncamlarında qalan fondlar hesabına hansı fondu yarada bilərlər?

A)) Ehtiyat fondu;

B) Sığorta fondu;

C) Pensiya fondu;

D) Xüsusi Fond;

E) Tibbi sığorta fondu.


500. likvidlik normativi hansı likvidlik normativinə aiddir?

A)) iri kredit risklərinin maksimal miqdarı;

B) bir borc alan üçün riskin maksimal miqdarı;

C) Əhalidən cəlb edilmiş əmanətlərin maksimal miqdarı;

D) kredit təşkilatlarının öz payçılarına verdiyi kreditlərin maksimal miqdarı;

E) hüquqi şəxslərin paylarının istifadə edilməsi normativi.

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə