1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?


Massiv qurğulara misal göstərməli



Yüklə 0,52 Mb.
səhifə2/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,52 Mb.
1   2   3   4   5   6

72. Massiv qurğulara misal göstərməli.

A) Körpülər, özüllər, bəndlər, istinad divarları və s.

B) Tirlər, lövhələr.

C) Gəmi gövdələri və təyyarə qanadları.

D) Panellər və sisternlər.

E) Tağ – tavanlar.



73. Oynaqlı tərpənməz dayaqda neçə dayaq məchulu vardır?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


74. Sancılmış sərt dayaqda neçə dayaq məchulu vardır ?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


75. Yük nəyə deyilir ?

A) Qurğu və ya onun elementlərinə xarici təsirlər vasitəsilə verilən təzyiqə yük deyilir.

B) Qurğunun öz çəkisinə yük deyilir.

C) Qurğu elementləri arasındakı təzyiqə yük deyilir.

D) Qurğunun dayağına yük deyilir.

E) Qurğunun konstruksiyasına yük deyilir.



76. Ümumi halda yüklər neçə yerə bölünür və hansılardır ?

A) Həcmi və səthi yüklər.

B) tək və cüt yüklər .

C) Uzun müddətli və qısa müddətli .

D) Donmuş, hərəkətli və qapalı yüklər .

E) Daxili, xarici və həcmi.



77. Həcmi yüklərə misal göstərməli.

A) Qurğunun öz çəkisi, inersiya qüvvələri və maqnit cazibə qüvvələri.

B) Topa və yayılmış yüklər.

C) Külək və qar yükləri.

D) Səthi və topa yüklər.

E) Qurğunun xarici səthinə verilən yüklər.



78. Təsir müddətinə görə yüklərin hansı növləri vardır ?

A) Daimi və müvəqqəti.

B) Statik və dinamik.

C) Səthi və həcmi.

D) Şaquli və üfüqi.

E) Topa və yayılmış.



79. Daimi yük nəyə deyilir ?

A) Qurğuya ömrü boyu təsir edən yükə.

B) Xaricdən verilən yükə.

C) Külək yükünə.

D) Qar yükünə.

E) Təkrari təsir edən yükə.



80. Təsir xarakterinə görə yüklərin növləri hansılardır ?

A) Statik və dinamik yüklər.

B) Topa və yayılmış yüklər.

C) Uzun və qısa yüklər.

D) Daimi və müvəqqəti yüklər.

E) Eninə və uzununa yüklər.



81. İnşaat mexanikasının əsas tənlikləri hansılardır ?

A) Kanonik tənliklər.

B) Qeyri –xətti tənliklər.

C) Xətti tənliklər.

D) Müvazinət, deformasiyaların birgəliyi və fiziki tənliklər.

E) Elastik tənliklər.



82. Həndəsi dəyişməz sistem nəyə deyilir ?

A) İlkin formasını dəyişməyən və elementlərinin deformasiyası nəticəsində dəyişmələrə yol verə bilən sistemlərə deyilir.

B) Öz formasını dəyişən qurğulara deyilir.

C) Hərəkətli sistemlərə deyilir.

D) Yükü qəbul edən sistemə deyilir.

E) Yükünü itirən sistemə deyilir.



83. Həndəsi dəyişməz sistemə misal göstərməli.

A) Oynaqlı üçbucaq.

B) Mexanizmlər.

C) Oynaqlı dördbucaqlı.

D) Hərəkətli qurğular.

E) Axan sular.



84. Həndəsi dəyişən sistemə misal göstərməli.

A) Oynaqlı dördbucaqlı.

B) Oynaqlı üçbucaq.

C) Tirlər.

D) Fermalar.

E) Çərçivələr.



85. Disk nəyə deyilir ?

A) Həndəsi dəyişməzliyi mühafizə edən yastı cismə deyilir.

B) Deformasiya edən qurğuya deyilir.

C) Əyilən elementə deyilir.

D) Sıxılan elementə deyilir.

E) Burulan elementə deyilir.



86. Hansı rabitələrə kinematik rabitələr adı verilir ?

A) Diskləri bir-birinə birləşdirən oynaqlar və yerlə birləşdirən dayaq millərinə birlikdə.

B) Diskləri yerlə birləşdirən dayaqlara.

C) Disklərə təsir edən yüklərə.

D) Disklərə daxil edilən oynaqlara.

E) Disklərin toxunan səthlərinə.



87. Sərbəstlik dərəcəsi nəyə deyilir ?

A) Qurğunun müstəvi üzərində vəziyyətini müəyyən edən həndəsi parametrlərinin minimum miqdarına deyilir.

B) Qurğunun dayaqlarına deyilir.

C) Qurğunu birləşdirən dayaqlara deyilir.

D) Qurğunun elementlərinə deyilir.

E) Qurğunun hərəkət istiqamətlərinə deyilir.



88. Diskin müstəvi üzərində neçə sərbəstlik dərəcəsi vardır ?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 5


89. Nöqtənin müstəvi üzərində neçə sərbəstlik dərəcəsi vardır ?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


90. Müstəvi üzərində sadə oynaq neçə kinematik rabitəyə ekvivalentdir ?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


91. Hər bir dayaq mili qurğunun sərbəstlik dərəcəsini neçə vahid azaldır ?

A) 1


B) 2

C) 4


D) 5

E) 3


92. Aşağıdakı ifadələrdən hansı sərbəstlik dərəcəsinin yekun ifadəsidir ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;



93. Oynaqlı birləşmənin hansı növləri vardır ?

A) Sadə və mürəkkəb oynaq.

B) Qarışıq oynaq.

C) Natamam oynaq.

D) Mürəkkəb oynaq.

E) Boyuna oynaq.



94. Müstəvidə mürəkkəb oynaqda neçə sadə oynaq vardır ?

A) Düyündə birləşən millərin sayından bir vahid az.

B) 2

C) 3


D) 4

E) Çox.


95. Sərbəstlik dərəcəsinin sıfırdan böyük olması nə deməkdir ?

A) Yəni sistem həndəsi dəyişəndir.

B) Sistem ani dəyişəndir.

C) Sistem həndəsi dəyişməzdir.

D) Sistem dayanıqlıdır.

E) Sistemdə deformasiya yoxdur.



96. Statik həll olunan sistemdə sərbəstlik dərəcəsi nəyə bərabərdir ?

A)

B)

C)

D)

E)



97. Çoxaşırımlı oynaqlı tirlər necə qurulur?

A) Konsollu və konsolsuz tirləri bir – birinə oynaqlar vasitəsilə birləşdirməklə.

B) Bütöv tirə bir neçə dayaq qoymaqla.

C) Tirləri bir – birinə sərt birləşdirməklə.

D) Tirləri kəsməklə.

E) Tirə oynaqlar daxil etməklə.



98. Əsas tir necə götürülə bilər ?

A) İstiqamətləri bir nöqtədə görüşməyən üç dayaq mili ilə birləşmiş sadə tir və bir tərəfdən sancılmış konsol tir şəklində.

B) Sərt dayaqlı tir şəklində.

C) Konsol şəklində.

D) Oynaqlı tir şəklində.

E) Asma tir şəklində.



99. Çoxaşırımlı oynaqlı tirlərdə oynaqların sayı hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)



100. Asma tiri nəyə deyilir ?

A) Dayaq mili olmayan tirə.

B) Dayaq mili olan tirə.

C) Sərt dayaqla birləşmiş tirə.

D) Oynaqla birləşmiş tirə.

E) Oynaqlı dayaqla birləşmiş tirə.



101. Bir oynaq və bir dayaq mili vasitəsilə əsas tirə birləşmiş tir necə adlanır ?

A) Ötürücü tir.

B) Asma tiri.

C) Əsas tir.

D) Sadə tir.

E) Konsol tir.



102. Çoxaşırımlı tiri hesablamaq üçün əvvəlcə nə etmək lazımdır ?

A) Mərtəbəi sxemi qurmaq lazımdır.

B) Dayaqlardan ayırmaq lazımdır.

C) Oynaqlardan ayırmaq lazımdır.

D) Tirləri kəsmək lazımdır.

E) Dayaq millərini artırmaq lazımdır.



103. Çoxaşırımlı tirin hesablanması hansı tirdən başlanır ?

A) Ən yuxarı mərtəbədə yerləşən tirdən.

B) Aşağı mərtəbədə yerləşən tirdən.

C) İstənilən tirdən başlamaq olar.

D) Fərqi yoxdur.

E) ortada yerləşən tirdən.



104. Şaquli qüvvələr təsirindən çoxaşırımlı tirlərdə hansı daxili qüvvələr yaranır ?

A) Əyici moment və kəsici qüvvə.

B) Əyici moment.

C) Kəsici qüvvə.

D) Normal qüvvə.

E) Burucu moment.



105. Şaquli qüvvələr təsirindən sadə tirlərdə hansı dayaq reaksiyaları yaranır ?

A) Yalnız şaquli.

B) Şaquli və üfüqi.

C) Üfüqi.

D) Boyuna.

E) Eninə.



106. Sadə tirlərdə dayaq reaksiyalarını tapmaq üçün hansı müvazinət tənliklərindən istifadə edilir?

A) Statikanın müvazinət tənliklərinldən.

B) Dinamiki müvazinət tənliklərindən.

C) Proyeksiya tənliklərindən.

D) Moment tənliklərindən.

E) Fiziki tənliklərdən.



107. Sadə tirlərdə dayaq reaksiyalarının düzgünlüyünü yoxlamaq üçün hansı tənlik yazılır?

A) Şaquli ox üzərində proyeksiya tənliyi.

B) Üfüqi ox üzərində proyeksiya tənliyi.

C) Dayaqlara nəzərən moment tənliyi.

D) Deformasiya tənlikləri.

E) Fiziki tənliklər.



108. Sadə tirdə daxili qüvvələri tapmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Tiri məntəqələrə ayırıb, hər məntəqədə M və Q-nün analitik ifadələrini yazmaq lazımdır.

B) Tiri xarici yükdən azad etmək lazımdır.

C) Tirdə yükü tamamlamaq lazımdır.

D) Tiri dayaqlardan azad etmək lazımdır.

E) Tirləri birləşdirmək lazımdır.



109. Əyici moment nəyə deyilir ?

A) Kəsikdən bir tərəfdə yerləşən qüvvələrin kəsiyin mərkəzinə nəzərən momentlərinin cəbri cəminə.

B) Kəsikdən bir tərəfdəki qüvvələrin şaquli ox üzərindəki proyeksiya-larının cəbri cəminə.

C) Kəsikdən bir tərəfdəki qüvvələrin üfüqi ox üzərindəki proyeksiyalarının cəbri cəminə

D) Dayaq düyününə nəzərən momentlərinin cəbri cəminə.

E) Dayaq reaksiyalarının cəbri cəminə.



110. Kəsici qüvvə nəyə deyilir ?

A) Kəsikdən bir tərəfdə yerləşən qüvvələrin kəsiyin oxuna çəkilmiş normal üzərindəki proyeksiyalarının cəbri cəminə.

B) Momentlərin cəbri cəminə.

C) Dayaq reaksiyalarının cəbri cəminə.

D) Dayaq reaksiyalarının fərqinə.

E) Üfüqi ox üzərindəki proeksiya-larının fərqinə.



111. Əyici momentlə kəsici qüvvə arasında hansı diferensial asılılıq vardır ?

A)

B)

C)

D)

E)



112. Verilmiş konsol tirin sərt dayağında əyici moment nəyə bərabərdir ?

A)

B)

C)

D)

E) .



113. Verilmiş konsol tirin sərt dayağında müntəzəm yayılmış yükdən əyici moment nəyə bərabərdir?

A) ;

B) ;

C)

D)

E) ;



114. Müntəzəm yayılmış yükdən sadə tirin aşırımının ortasında -nın ifadəsini göstərməli.

A)

B)

C)

D)

E)



115. Sadə tirin aşırımının ortasında təsir edən P topa yükündən k kəsiyində -nın ifadəsi aşağıdakılardan hansıdır ?

A)

B)

C)

D)

E)



116. Verilmiş iki topa yükdən konsol tirin sərt dayağında əyici momentin ifadəsini yazmalı.

A)

B)

C)

D)

E)



117. Aşırımda əyici momentin maksimal qiymət aldığı kəsikdə kəsici qüvvə nəyə bərabərdir ?

A)

B)

C)

D)

E) ;



118. Çoxaşırımlı tirdə yekunlayıcı moment epürünü qurmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Sadə tirlər üçün qurulmuş əyici moment epürlərini birləşdirmək lazımdır.

B) Moment almaq lazımdır.

C) Tirlərin sayını artırmaq lazımdır.

D) Tirlərin sayını azaltmaq lazımdır.

E) Tirlərin yükünü azaltmaq lazımdır.



119. Statik hesablamalarda qurğular hərəkət edən yükə görə necə hesablanırlar ?

A) Nüfuz xətti vasitəsilə;

B) Topa yüklə ;

C) Yayılmış yüklə;

D) Topa momentlə

E) Vahid yüklə.



120. Statik hərəkət edən yük dedikdə nə başa düşülür ?

A) Paralel topa qüvvələrdən və ya müntəzəm yayılmış yüklərdən ibarət olub, tətbiq nöqtələrini dəyişən yüklər.

B) Dinamiki yük.

C) Minik maşınının yükü.

D) Adamın çəkisi.

E) At qüvvəsi.



121. Nüfuz xətti nəyə deyilir ?

A) Qurğu üzərində, istiqamətini dəyişmədən hərəkət edən vahid yükün təsirindən axtarılan kəmiyyətin dəyişməsini göstərən qrafikə nüfuz xətti deyilir.

B) Vahid yükdən axtarılan kəmiyyətin aldığı qiymətə deyilir.

C) Xarici yükdən dayaq reaksiyasının aldığı qiymətə deyilir.

D) Xarici yükdən əyici momentin aldığı qiymətinə deyilir.

E) Xarici yükdən kəsici qüvvənin aldığı qiymətə deyilir.



122. Nüfuz xətti hansı yükdən qurulur?

A) Qurğu üzərində hərəkət edən vahid yükdən.

B) Əyici momentdən.

C) Topa yükdən.

D) Yayılmış yükdən.

E) Bütün qüvvələrdən.



123. Hər hansı kəmiyyətin nüfuz xəttini qurmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Qurğu üzərində hərəkət edən vahid yükdən, həmən kəmiyyətin analitik ifadəsini yazmaq lazımdır.

B) Onun qrafikini qurmaq lazımdır.

C) Yükü qurğu üzərində hərəkət etdirmək lazımdır.

D) Qurğunu yükdən azad etmək lazımdır.

E) Qurğunu yükləmək lazımdır.



124. Sadə tirdə dayaq reaksiyasının nüfuz xəttini qurmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Dayağın altında müsbət vahid qeyd edib qonşu dayağın sıfırı ilə birləşdirmək lazımdır.

B) Dayaqları birləşdirmək lazımdır.

C) Dayağın altında mənfi vahid qeyd etmək lazımdır.

D) Yükü qurğu üzərində hərəkət etdirmək lazımdır.

E) Yükü dayaq üzərində qoymaq lazımdır.



125. Dayaq reaksiyasının nüfuz xətinin vahidi nədir ?

A) Adsız kəmiyyətdir.

B) Uzunluq vahididir.

C) Zaman vahidi ilə ölçülür.

D) Tonla ölçülür.

E) Nyutonla ölçülür.



126. Aşırımda verilmiş kəsikdə əyici momentin nüfuz xətti necə qurulur ?

A) Kəsikdən sol dayağa qədər olan məsafəni sol dayağın altında qeyd edib, sağ dayağın sıfırı ilə, əks məsafəni sağ dayağın altında qeyd edib, sol dayağın sıfırı ilə birləşdirilir.

B) Dayağın altında müsbət vahid qeyd edib kəsiyin sıfırı ilə birləşdirilir.

C) Kəsikdən dayağa qədər olan məsafəni kəsikdə qeyd etmək lazımdır.

D) Vahid yükü kəsikdə yerləşdirmək lazımdır.

E) Xarici yüklə yükləmək lazımdır.



127. Əyici momentin nüfuz xəttinin vahidi nədir ?

A) Adsız kəmiyyət.

B) Uzunluq vahidi.

C) Zaman vahidi.

D) Çəki vahidi.

E) Nyuton.



128. Konsolda verilmiş kəsikdə əyici momentin nüfuz xətti necə qurulur ?

A) Kəsikdən konsolun sonuna qədər olan məsafəni konsolun sonunda mənfi işarə ilə qeyd edib, kəsiyin sıfırı ilə birləşdirmək lazımdır.

B) Kəsiyin altında vahid qeyd edib, konsolun sonuna qədər uzatmaq lazımdır.

C) Kəsikdən konsolun sonuna qədər olan məsafəni konsolun sonunda müsbət işarə ilə qeyd edib, kəsiyin sıfırı ilə birləşdirmək lazımdır.

D) Vahid yük konsolda hərəkət etdirilir.

E) Yük kəsiyin üzərinə qoyulur.



129. Sağ konsolda verilmiş kəsikdə kəsici qüvvənin nüfuz xətti necə qurulur ?

A) Kəsiyin altında «+1» qeyd edib, tirin oxuna paralel olaraq konsolun sonuna qədər uzatmaq lazımdır.

B) Kəsiyin altında «-1» qeyd edib, tirin oxuna paralel olaraq konsolun sonuna qədər uzatmaq lazımdır.

C) Konsolun ucunda «+1» qeyd edib, kəsiklə birləşdirmək lazımdır.

D) Konsolun ucunda «-1» qeyd edib, kəsiklə birləşdirmək lazımdır.

E) Dayağın altında «+1» qeyd edib, kəsiklə birləşdirmək lazımdır.



130. İxtiyari «y» ordinatı nəyi göstərir ?

A) Vahid yükün bu ordinat üzərindəki vəziyyətində axtarılan kəmiyyətin aldığı qiyməti.

B) Əyici momentin qiymətini.

C) Kəsici qüvvənin qiymətini.

D) Dayaq reaksiyasının qiymətini.

E) Normal qüvvənin qiymətini.



131. Topa yükün nüfuzu hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)



132. Topa yükün nüfuzunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Yükün qiymətini nüfuz xəttindən götürülən ordinata vurmaq lazımdır.

B) Yükün qiymətini nüfuz xəttinin sahəsinə vurmaq lazımdır.

C) Yükün qiymətini nüfuz xəttindən götürülən ordinata bölmək lazımdır.

D) Yükün qiymətini nüfuz xəttinin sahəsinə bölmək lazımdır.

E) Topa yüklə nüfuz xəttini yükləmək lazımdır.



133. Yayılmış yükün nüfuzunun analitik ifadəsi necə yazılır ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;



134. Yayılmış yükün nüfuzunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Yükün qiymətini nüfuz xəttinin yüklənmiş hissəsinin sahəsinə vurmaq lazımdır.

B) Yükün qiymətini «y» ordinatına bölmək lazımdır.

C) Yayılmış yükün qiymətini topa yükə bölmək lazımdır.

D) Yayılmış yükün qiymətini «y» ordinatına vurmaq lazımdır.

E) Yayılmış yükü topa yüklə əvəz etmək lazımdır.



135. Topa momentin nüfuzunun analitik ifadəsini göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .



136. Topa momentin nüfuzunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Momentin qiymətini nüfuz xəttinə çəkilmiş toxunanın üfüqi xətlə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə vurmaq lazımdır.

B) Momenti yayılmış yüklə əvəz etmək lazımdır.

C) Momenti nüfuz xəttinin ordinatına vurmaq lazımdır.

D) Momentin qiymətini nufuz xəttinin ordinatına bölmək lazımdır.

E) Momenti topa yüklə əvəz etmək lazımdır.



Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə