1. Neçə növ müstəvi dayaq vardır?


Statik qüvvə nəyə deyilir ?Yüklə 0,52 Mb.
səhifə4/6
tarix21.06.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#54337
1   2   3   4   5   6

198. Statik qüvvə nəyə deyilir ?

A) Sıfırdan başlayaraq öz sonlu qiymətini alana qədər tədricən artan qüvvəyə deyilir.

B) Sabit yükə deyilir.

C) Titrəyiş yaradan yükə deyilir.

D) Rəqsi hərəkətə səbəb olan yükə deyilir.

E) Daimi yükə deyilir.199. Statik artan qüvvənin işi hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;200. Daxili qüvvə nədir ?

A) Qurğunun deformasiya etməsinə mane olan müqavimət qüvvələridir .

B) Deformasiya etmiş qurğunun vəziyyətidir.

C) Qurğuda alınan deformasiyadır.

D) Qurğuda alınan yerdəyişmədir.

E) Qurğunun burulmasıdır.201. Daxili qüvvənin işi nə üçün mənfi işarə ilə alınır ?

A) Yerdəyişmənin əksinə yönəldiyi üçün.

B) Qurğuda deformasiya yaratdığı üçün.

C) Qurğu sərt olduğu üçün.

D) Qurğu elastik olduğu üçün.

E) Qüvvə maksimum olduğu üçün.202. Daxili və xarici qüvvələr arasında əlaqə necə yazılır ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;203. Mümkün iş nədir ?

A) Bir qrup qüvvələrin digər qrup qüvvələr təsirindən alınan yerdəyişmələrdə

gördüyü işdir.

B) Bir qrup qüvvələrin gördüyü işdir.

C) Qüvvənin yerdəyişmədə gördüyü işdir.

D) Qüvvə təsirindən alınan deformasiyadır.

E) Bir qrup qüvvə təsirindən alınan yerdəyişmədir.

204. Xarici qüvvələrin mümkün işinin ifadəsini göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;205. Daxili qüvvələrin mümkün işinin ifadəsini göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;206. İşlərin qarşılıqlı olma teoreminin analitik ifadəsini göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;207. Yerdəyişmələrin qarşılıqlı olma teoreminin analitik ifadəsini göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;208. Xalis əyilməyə işləyən qurğular üçün yerdəyişmələr düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;209. Fermalar üçün yerdəyişmələr düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;210. Yerdəyişmələrin təyini zamanı nə vaxt Vereşagin qaydasından istifadə edilə bilər ?

A) Bir – birinə vurulan epürlərdən biri xətti qanunla dəyişərsə və en kəsiyin sərtliyi sabit olarsa.

B) Qurğu əyri xətli olarsa.

C) Xarici yük şaquli təsir edərsə.

D) Xarici yük üfüqi təsir edərsə.

E) Qurğu deformasiya edərsə.211. Bir – birinə vurulan epürlərin hər ikisi xətti qanunla dəyişərsə Vereşagin qaydası necə yazılar ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;212. Vereşagin qaydası ilə yerdəyişmənin təyini düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;213. Xətti yerdəyişmənin təyini zamanı vahid yük vəziyyəti necə götürülür ?

A) Axtarılan yerdəyişmə istiqamətində qüvvəsi tətbiq olunur.

B) Axtarılan yerdəyişmə istiqamətində momenti tətbiq edilir.

C) Qurğu tam yüklənir.

D) Qurğuya bir qüvvə tətbiq edilir.

E) Qurğu yükdən azad edilir.214. Bucaq yerdəyişməsinin təyini zamanı vahid yük vəziyyəti necə götürülür ?

A) Yerdəyişməsi axtarılan kəsiyə momenti tətbiq edilir.

B) Axtarılan yerdəyişmə istiqamətində qüvvəsi tətbiq olunur.

C) Kəsiyə xarici qüvvə tətbiq edilir.

D) Kəsiyə topa yük tətbiq edilir.

E) Qurğu yükdən azad edilir.215. Vereşagin qaydası ilə xarici yükdən yaranan yerdəyişmənin təyini düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;216. Verilmiş elastik konsol tirin “k” kəsiyində (konsolun sonunda) müntəzəm yayılmış yükdən şaquli xətti yerdəyişməni tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)217. Verilmiş elastik konsol tirin “k” kəsiyində (konsolun sonunda) topa yükün təsirindən şaquli xətti yerdəyişməni tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;218. Verilmiş elastik tirin aşırımının ortasında müntəzəm yayılmış yükdən şaquli xətti yerdəyişməni tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;219. Verilmiş elastik tirin aşırımının ortasında topa yükdən şaquli yerdəyişməni tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;220. Verilən elastik tirin aşırımının ortasında topa yükdən dönmə bucağını tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;221. Verilmiş elastik konsol tirin “k” kəsiyində (konsolun sonunda) müntəzəm yayılmış yükdən dönmə bucağını tapmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;222. Statik həll olunmayan sistem nəyə deyilir ?

A) Dayaq reaksiyalarını və elementlərində daxili qüvvələri statikanın müvazinət tənlikləri vasitəsilə tapmaq mümkün olmayan sistemə.

B) Xarici qüvvənin təsirinə məruz qalan sistemə.

C) Deformasiya etmiş sərt qurğuya.

D) Əyilən elementə.

E) Burulan elementə.223. Statik həll olunmayan sistemi hesablamaq üçün nə etmək lazımdır ?

A) Qurğunun deformasiya vəziyyətini nəzərə alan əlavə tənliklər yazmaq lazımdır.

B) Qurğunu yükdən azad etmək lazımdır.

C) Qurğunu əlavə yükləmək lazımdır.

D) Qurğuya yalnız bir yük tətbiq etmək lazımdır.

E) Qurğunu kəsmək lazımdır.224. Statik həll olunmayan sistemlər hansı qurğular şəklində ola bilər ?

A) Çərçivə, tağ, ferma, kəsilməz tir və fəza konstruksiyaları şəklində.

B) Konsollu tir şəklində.

C) Üç oynaqlı ferma şəklində.

D) Üç oynaqlı tağ şəklində.

E) Asma sistemlər şəklində.225. Statik həll olunmayan tağ necə qəbul edilə bilər ?

A) Bir oynaqlı, iki oynaqlı və oynaqsız tağ şəklində.

B) Əyri oxlu tir şəklində.

C) Sınıqoxlu tir şəklində.

D) Üç oynaqlı şəklində.

E) Çox aşırımlı tir şəklində.226. Statik həll olunmayan ferma necə qəbul edilə bilər ?

1) Daxilən statik həll olunmayan şəkildə.

2) Xaricən statik həll olunmayan şəkildə.

3) Xaricən – daxilən statik həll olunmayan şəklində.

4) Tirvari ferma şəklində.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4


D) 1,3

E) 1,2,4227. Statik həll olunmayan sistemi hesablamaq üçün, əsasən, hansı üsullardan istifadə edilir ?

1) Qüvvələr və yerdəyişmələr üsulları.

2) Qarışıq üsul

3) Kombinasiyalı üsul.

4) Təxmini və ədədi hesablama üsulları.

A) 1,2,3,4

B) 2,3

C) 3,4


D) 2,3,4

E) 1,3,4228. Qüvvələr üsulunda izafi məchul olaraq nə qəbul edilir ?

A) Daxili qüvvələr və dayaq reaksiyaları.

B) Yerdəyişmələr.

C) Xarici yüklər.

D) Elementlərin sərtliyi.

E) Qurğunun deformasiya vəziyyəti.229. Statik həll olunmazlıq dərəcəsi nəyə deyilir ?

A) Sistemdəki məchulların miqdarı ilə sistemi həll etmək üçün qurula biləcək tənliklər arasındakı fərqə.

B) Dayaq reaksiyalarının cəbri cəminə.

C) Daxili qüvvələrin cəminə.

D) Yerdəyişmələrin cəminə.

E) Dönmə bucaqların cəminə.230. Statik həll olunmazlıq dərəcəsinin analitik ifadəsini göstərməli.

A) Ç ;

B) Ç ;

C) ;

D) ;

E) ;231. Çatışmayan dayaq rabitəsi dedikdə nə başa düşülür ?

A) Verilmiş dayağı sancılmış dayağa çevirmək üçün lazım olan millərin miqdarı.

B) Atılmış dayaqların sayı.

C) Əlavə edilmiş dayaqların sayı.

D) Dayaq millərinin sayı.

E) Çərçivə elementlərinin sayı.232. Qüvvələr üsulunun əsas sistemi nəyə deyilir ?

A) İzafi rabitələri atmaqla əldə edilən statik həll olunan və həndəsi dəyişməz sistemə.

B) Dayaqlardan azad edilmiş sistemə.

C) Xarici yükdən azad edilmiş sistemə.

D) Əlavə rabitəsi olan sistemə.

E) Sərtləşdirilmiş sistemə.233. Bir dəfə statik həll olunmayan sistem üçün qüvvələr üsulunun kanonik tənliyini yazmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;234. İki dəfə statik həll olunmayan sistem üçün qüvvələr üsulunun kanonik tənliyini yazmalı.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;235. Kanonik tənliklərə daxil olan yerdəyişmələrin hansı baş yerdəyişmə adlanır ?

A) Hər iki indeksi eyni olan yerdəyişmələr.

B) Bir indeksi olan yerdəyişmələr.

C) Müxtəlif indeksli yerdəyişmələr.

D) Simmetrik yerdəyişmələr.

E) Kanonik tənliklərin sərbəst hədləri.236. Kanonik tənliklərin sərbəst hədləri necə adlanır və hansı qiymətlər alır ?

A) Yük yerdəyişmələri adlanır və müsbət, mənfi, sıfır qiymətlər ala bilər

B) Vahid yerdəyişmə adlanır və müsbət qiymətlər alır.

C) Vahid yerdəyişmə adlanır və mənfi qiymətlər alır.

D) Baş yerdəyişmə adlanır və müsbət qiymətlər alır.

E) Köməkçi yerdəyişmə adlanır və mənfi qiymətlər alır.237. Köməkçi yerdəyişmələr arasında hansı əlaqə vardır ?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;238. Qüvvələr üsulu ilə əyilən elementlərdə kanonik tənliklərin əmsallarının inteqral formada təyini düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;239. Kanonik tənliklərin əmsallarının Vereşagin qaydası ilə təyini düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;240. Qüvvələr üsulunun kanonik tənliklərinin sərbəst həldərinin təyini düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;241. Qüvvələr üsulu ilə bir sətir üçün sətir boyu yoxlama düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;242. Kanonik tənliklərin əmsallarının universal yoxlama düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;243. Kanonik tənliklərin sərbəst hədlərinin universal yoxlama düsturunu göstərməli.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 0,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə