1. ##num=1// level= 1// sumtest=23// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələriYüklə 0,72 Mb.
səhifə1/7
tarix23.03.2020
ölçüsü0,72 Mb.
#102363
  1   2   3   4   5   6   7

Fakültə: Filologiya

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Bölmə: Azərbaycan

Qrup: 401, 402,403, 404,405, 406 (əyani)

Fənn: Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

Müəllim: f.ü.e.d.dos. H.Hüseynova; f.ü.f.d. b/m.T.Nağıyeva


1. ##num=1// level= 1// sumtest=23// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələri

1. “Kurikulum” sözünün lüğəvi mənası nə deməkdir?

A) təhsil, fənn

B) təhsil pilləsi, təhsil proqramları

C) konsepsiya, əmr

D) yol, istiqamət

E) təhsil proqramları, istiqamət

2. Fənn kurikulumlarının hazırlanmasında istinad olunmuş ümumi prinsiplərdən biri düzgün deyil?

A) Tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük

B) Ümumi inkişafı, meyil və maraqları nəzərə alınmaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması

C) Bilikyönümlülük, müəllimyönümlülük, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük

D) Şagirdyönümlülük, inteqrativlik

E) Milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması

3. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

A) 1999-2007

B) 1999-2013

C) 2001-2011

D) 1999-2009

E) 2002-2010

4. Kurikulum nədir?

A) Təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd

B) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu

C) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu

D) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

E) Fəndaxili və fənlərarası əlaqənin məqsədyönlü xarakter daşıması

 1. Milli Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

A) nəticəyönümlük

B) tələbyönümlük

C) subyektivlik

D) şəxsiyyətyönümlük

E) inteqrativlik

6. “_______təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsilə bağlı bütün məlumatları özündə əks etdirən konseptual sənəddir”. Nöqtələrin yerinə uyğun sözü seçin

A) məzmun xətti

B) fəal təlim

C) fasilitator

D) kurikulum

E) alt standart

7. Kurikulum termini nə vaxtdan Azərbaycanda istifadə olunur?

A) 90-cı illərin əvvəli

B) 90-cı illərin axrı

C) 1912-ci ildən

D) 1956-cı ildə

E) 1996-cı ildə

8. Biri kurikuluma aid deyil:

A) Kurikulum təlim prosesini əks etdirən sənəddir .

B) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir

C) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir

D) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəvi mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir.

E) Kurikulum sözünün mənası kurs deməkdir.

9. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təhsil pillələri üzrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir

B) Təhsil pillələri arasında əlaqəni müəyyən edir

C) Məzmun standartlarına uyğun meyarlar müəyyən edir

D) Məzmun məqsədinə uyğun meyarlar müəyyən edir

E) Yeni təlim metodlardan istifadə imkanlarını müəyyən edir

10. Milli kurikuluma nə daxil deyil?

A) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

B) Tədris olunan fənlər

C) Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri

D) Məşğələ saatlarının miqdarı

E) Təlim strategiyaları

11. Kurikulum hansı sahələri əhatə edir?

A) Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsini əks etdirən sənəddir.

B) Təlimin müasir metodla planlaşdırmasından bəhs edən sənəddir.

C) Yeni standartlara əsasən təlim nəticələrini əldə etməkdən bəhs edir.

D) Təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirməsindən bəhs edən konseptual bir sənəddir.

E) Əsas standart

12. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Məzmun standartlarına uyğun meyarlar müəyyən edir

B) Təhsil pillələri arasında əlaqəni müəyyən edir

C) Təhsil pillələri üzrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir

D) Məzmun məqsədinə uyğun meyarlar müəyyən edir

E) Yeni təlim metodlardan istifadə imkanlarını müəyyən edir.

13. Xarakterinə görə kurikilumun növləri.

A) Şagirdyönümlü kurikulum, inteqrasiya olunmuş

B) Milli kurikulum, fənn kurikulumu

C) Şəxsiyyətyönümlü kurikulum, fənn kurikulumu

D) Müəllimyönümlü, şəxsiyyətyönümlü

E) Bilikyönümlü, tələbyönümlü

14. “Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır” Qeyd olunanlar kurikulumun hansı xüsusiyyətinə aiddir?

A) şagirdyönümlük

B) tələbyönümlük

C) nəticəyönümlük

D) təklifyönümlülük

E) şəxsiyyətyönümlük

15. Şagirdlərin maraq və ehtiyaclarının potensial imkanlarının nəzərə alınmasıdır.

A) tələbyönümlük

B) Şagirdyönümlük

C) müəllimyönümlülük

D) təklifyönümlülük

E) şəxsiyyətyönümlük

T2

16. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

2. Təlim prosesi ilə əlaqəli tədqiqatlar

3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid

4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

5. Şagirdlərin zəifliyi

6. İnformasiya əsrinin tələbləri

A) 1,2,4,6

B) 1,3,4,6

C) 1,5,6

D) 2,5,6

E) 4,3,2,1

17. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

2. Siyasi və sosial kompetensiyalar

3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid

4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

A) 1,2,4 B) 1,4,2 C) 1,2,3 D) 1,3,4 E) 1,2, 4

T3.

18. Hansı bənddə kurikulumun səciyyəvi cəhətləri düzgün göstərilib?

1. Bəzi fənlər üzrə qiymətləndirmə normaları müəyyən edilib.

2. Nəticəyönümlüdür.

3. Şəxsiyyətyönümlüdür.

4. Fənyönümlüdür.

5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi götürülüb.

6. Qiymətləndirmə müəllimin subyektiv rəyinə əsaslanır.

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 3, 5

D) 2, 3, 5, 6

E) 3, 5, 6

19. Ümumtəhsil üzrə təhsil proqramında aşağıdakılardan hansıları əks olunur?

1. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlimin nəticələri və məzmun standartaları

2. Fənn kurikulumunun məqsədi.

3. Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarı.

4. Summativ qiymətləndirmə və vasitələr.

5. Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi.

A) 2, 3, 5

B) 2, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 5

20.Müasir kurikulumun xüsusiyyətlərini müəyyən edin.

1. Demokratik üsluba yönəlib.

2. Fənn məqsədinə yönəlib.

3. Yeni bilik şagirdlər tərəfindən müstəqil şəkildə əldə edilir.

4. Dialoji təlimə yönəlib

5. Proqramın tələblərinə yönəlib.

A) 1, 3

B) 1, 3,4

C) 1, 3, 5

D) 3, 5

E) 2, 3, 5

T4.

21. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən aparıla bilər)

A) 1,2,3,5,6,8,10

B) 2,3,4,5,7,8,9

C) 1,4,6,7,8,9,10

D) 3,4,6,7,8,9,10

E) 4,6,8,9,10

22. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

B) Təlim üsulları

C) İnteqrasiya

D) Mövzu

E) Resurslar

23. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.

1. davamlı

2. qısamüddətli

a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır

b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır

c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir

d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır

e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir

A) 1a, c, 2 b,d, e

B) 1a, c, 2 b, d

C) 1c, d, 2a, e, b

D) 1d, a, 2a, e

E) 1b, e, 2c, d

2. ##num=2// level= 1// sumtest=21 // name= Hüquqi normativ sənədlər.

T1

1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası neçənci ildə təsdiq edilmişdir?

A) 24 oktyabr 2013-cü il

B) 19 iyun 2010-cu il

C) 5 iyun 2006-cı il

D) 19 iyun 2009-cu il

E) 24 oktyabr 2009-cu il

2. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərinə dair verilmiş müddəalardan biri düzgün deyil?

A) Keyfiyyətlilik

B) Humanistlik

C) Demokratiklik

D) Varislik

E) Tələbkarlıq

3. “Təhsil sahəsininm və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi” prinsipi dövlət siyasətinin hansı prinsipinə aid etmək olar?

A) Liberallaşma

B) İnteqrasiya

C) Vəhdətlik

D) Fasiləsizlik

E) Səmərəlilik

4. Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqında” qanunu nə vaxt qüvvəyə minib?

A) 19 iyun 2011-ci il

B) 19 iyun 2010-cu il

C) 19 iyun 2009-cu il

D) 27 iyun 2007-ci il

E) 22 iyun 2008-ci il

5. “Təhsil haqqında” qanun neçə fəsil və neçə maddədən ibarətdir?

A) 7 fəsil, 47 maddə

B) 6 fəsil, 40 maddə

C) 6 fəsil, 47 maddə

D) 7 fəsil, 40 maddə

E) 7 fəsil, 45 maddə

6. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A) 3 iyun 2012-cu il

B) 30 oktyabr 2006-cı il

C) 26 aprel 1999-cu il

D) 19 iyun 2013-cü il

E) 3 iyun 2010-ci il

7. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

a) 3 iyun 2010-cu il

b) 26 aprel 1999-cu il

c) 30 oktyabr 2006-cı il

d) 15 iyun 2011-ci il

e) 13 yanvar 2009-cu il

8. Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti neçənci ildə təsdiqlənib?

A) 03 iyun 2010-cu il

B) 19 iyun 2009-cu il

C) 15 iyun 1999-cu il

D) 15 mart 2006-cı il

E) 23 yanvar 2006-cı il

9. Ümumtəhsil məktəbinin Nizamnaməsi nə vaxt təsdiq olunub?

 1. 13 yanvar 2009-cu il

 2. 13 yanvar 2011 –ci il

 3. 9 may 2006-cı il

 4. 3 iyun 2010-cu il

 5. 15 iyun 1999-cu il

10.Təhsil İslahatı neçənci illəri əhatə edir?

 1. 1999-2009

 2. 2001-2011

 3. 1999-2013

 4. 1999-2009

 5. 1999-2016

11. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil.

A) Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsi

B) Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər

C) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarı

D) Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

E) Təlim nəticələri və məzmun standartaları.

T2

12. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Milli Kurikulum

2. Təhsil qanunu

3. Təhsil sahəsində islahat proqramı

a) 2006 b) 2009 c) 1999

A) 1b, 2a, 3c

B) 1a, 2b, 3c

C) 1b, 2c, 3a

D) 1c, 2a, 3b

E) 1a, 2c, 3b

13. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Kurikulum

2. Konstitusiya

3. Təhsil qanunu

a) Məzmun standartları

b) Təhsil hüququ

c) Təhsil pillələri

A) 1a; 2b; 3c

B) 1a; 2c; 3b

C) 1b; 2c; 3a

D) 1c; 2b; 3a

E) 1c; 2ba; 3b

14. Kurikulumun hüquqi-təhsil bazasına aid olan hüquqi sənədlərin xronoloji ardıcıllığını seçin.

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

2. Azərabaycan Respublikasının Təhsil sahəsinda İsalahat Proqramı.

3. Azərabaycan Respublikasının Ümumtəhsil Konsepsiyası

4. Azərbaycan Respubliksaının Təhsil Qanunu

5. Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramalar.

A) 2, 3, 1, 5, 4

B) 2, 3, 4, 1, 5

C) 3, 4, 2, 1, 5

D) 4, 3, 2, 1, 5

E) 1, 2, 3, 4, 5

15. Təhsil Qanunua görə təhsil proqramına aşağıdakılardan hansı daxildir?

 1. Tədris planı

 2. Icra hakimiyyəti orqanı

 3. Fənn üzrə tədris proqramları

 4. Qiymətləndirmə

 5. əlavə təhsil

 6. beynəlxalq proqramalar

 1. 2, 3, 4 B) 2, 4, 6 C) 1, 3, 4 D) 1, 3. 5 E) 3, 4, 6

 2. T3.

16. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1. fənndaxili

2. fənlərin əlaqələndirilməsi

3. fənlərarası

4. fənlərin birləşdirilməsi

5. fənlərüstü

A) 1, 2, 5

B) 2,4, 5

C) 1, 3, 5

D) 3,4, 5

E) 1,4, 5

17. Dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə modeli var?

A) 2

B) 4

C) 5

D) 6

E) 3

18. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.

c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

A) 1a, 2b, 3c

B) 1b, 2c, 3a

C) 1b, 2a, 3c

D) 1c, 2b, 3a

E) 1a, 2c, 3b

T4.

19. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən aparıla bilər)

A) 1,2,3,5,6,8,10

B) 2,3,4,5,7,8,9

C) 1,4,6,7,8,9,10

D) 3,4,6,7,8,9,10

E) 4,6,8,9,10

20. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) İnteqrasiya

B) Təlim üsulları

C) Tədris vahidi

D) Mövzu

E) Resurslar

21. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.

1. davamlı

2. qısamüddətli

a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır

b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır

c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir

d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır

e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir

A) 1a, c, 2b, d

B) 1a, d, 2b, e,c

C) 1c, d, 2a, e, b

D) 1d, a, 2a, e

E) 1b, e, 2c, d

3. ##num=3// level= 1// sumtest=35 // name= XXI əsrin bacarıqları. Kurikiulum islahatı. Kurikulumun növləri və prinsipləri

T1

1. Fənn kurikulumunun səciyyəvi xüsusiyyəti hansıdır?

A) nəticəyönümlülük

B) fənyönümlülük

C) müəllimyönümlülük

D) təklifyönümlülük

E) müəllimyönümlülük, fənyonümlülük

2. Fənn kurikulumlarının hazırlanmasına dair verilmiş ümumi prinsiplərdən biri yanlışdır?

A) tələbyönümlülük

B) şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması

C) milli və ümumbəşəri dəyərlərin nəzərə alınması

D) bilikyönümlülük

E) nəticəyönümlülük

3. Kompetensiya nədir?

A) prinsiplər, dəyərlər, bacarıqlar, vərdişlər

B) vasitələr, bacarıqlar, dəyərlər, keyfiyyətlər, vərdişlər

C) biliklər, bacarıqlar, dəyərlər, prinsiplər, vərdişlər

D) təhsil, bacarıqlar, dəyərlər, keyfiyyətlər, məzmun

E) biliklər, bacarıqlar, vərdişlər, keyfiyyətlər, dəyərlər

4. Nəticəyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Əvvəlcədən müəyyən edilmiş şagird nailiyyətinin nəticələr formasında əks etdirilməsidir

B) Nəticənin müəllim tərəfindən əldə edilməsidir.

C) Nəticəni şagirdin özünün müəyyən etdirilməsidir.

D) Nəticənin valideyn tərəfindən əldə edilməsidir.

E) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirmək.

5. Aşağıdakılardan hansı kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aid deyildir?

A) nəticəyönümlüdür

B) inteqrativlik

C) təklifyönümlüdür

D) şagirdyönümlüdür

E) tələbyönümlüdür və inteqrativlik

6. Fənn kurikulumları neçə hissədən ibarətdir?

A) 6

B) 3

C) 5

D) 4

E) 2

7. Aşağıdakı variantlardan biri müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətlərinə aid edilə bilməz.

A) Nəticəyönümlüdür

B) Şəxsiyyətyönümlüdür

C) Fənyönümlüdür

D) İnteqrativlik əsas prinsip kimi

E) Qiymətləndirmə standartları və mexanizmləri müəyyən edilib


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə