1. ##num=1// level= 1// sumtest=23// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələri


Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddirYüklə 0,72 Mb.
səhifə2/7
tarix23.03.2020
ölçüsü0,72 Mb.
#102363
1   2   3   4   5   6   7

8. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

B) Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)

C) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

D) Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)

E) Bilikyönümlü, tələbyönümlü, təklifyönümlü

9. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A) Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

B) Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)

C) Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

D) A) Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

E) Bilikyönümlü, təklifyönümlü, tələbyönümülü

10. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Təlimdə bərabər imknların yaradılması

B)Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

C) Pedaqoji prosesin tamlığı

D) Şagirdyönümlülük

E) Nəticəyönümlülük

11. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Şagirdyönümlülük

B)Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

C)Təlimdə bərabər imknların yaradılması

D) Pedaqoji prosesin tamlığı

E) Nəticəyönümlülük

12. Ənənəvi təlimin strukturuna aid olanı müəyyən edin

 1. Qiymətləndirmə

 2. Fənnin məzmunu

 3. Təlim starategiyaları

 4. Proqram bölmələri üzrə saatların miqdarı

 5. Stanadartlar

13. Verilən anlayışlardan hansı fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil?

A) Şagird tərbiyəsinin stimullaşdırılması

B) Fənnin məqsəd və vəzifələri

C) Təlim strategiyaları

D) Təhsilin məzmunu

E) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

14. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

A) Vərdişlər şəkilində

B) Qiymətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

C) Biliklər şəklində ifadı edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

D) Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

E) Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

15. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?

A) Humanistlik, demokratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik keyfiyyətlilik, səmərəlilik, daimilik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya

B) Humanistlik, demokratiklik, millilik və dünyəvilik humanistlik, inteqrasiya

C) Demokratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik məsuliyyəti

D) Demokratiklik, daimilik, varislik və səmərəlilik

E) Humanistlik, əyanilik, müvafiqlik

16. Fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil

 1. Bölmələrin saat miqdarı

 2. Təlim strategiyaları

 3. Qiymətləndirmə

 4. Fənnin məzmunu

 5. Məzmun xətləri

T2

17. Hansı sətirdə fənn kurikulumunun səciyyəvi cəhətləri sadalanıb?

1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyən edilib

2. Nəticəyönümlüdür

3. Şəxsiyyətyönümlüdür

4. Fənyönümlüdür

5. İnteraktivlik əsas prinsip kmi qəbul olunub.

A) 2,4,5

B) 2, 3,5

C) 1,3, 5

D) 3,5,6

E) 5, 2, 4

18. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1. qiymətləndirmə və növləri

2. mövzular

3. məzmun (fənnin məqsədləri, məzmun xətti, standartlar, alt standartlar)

4. həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5. ümumi təhsil pillələrinin təlim nəticələri

6. pedaqoji strategiyalar

A) 1,3,6

B) 1,2,4

C) 1,3,5

D) 3,4,6

E) 2,5,6

19. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?

1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib

2. Nəticəyönümlüdür

3. Şəxsiyyətyönümlüdür

4. Fənyönümlüdür

5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur

6. Bilikyönümlüdür

A) 1,3,5

B) 2,4,6

C) 2,3,5

D) 3,5,6

E) 4,3,2

20. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

A) 2,4,6,7

B) 1,3,5,8

C) 3,5,7,4

D) 8,6,5,2

E) 3,7,8

21. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

9. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi)

10. Qiymətləndirmə və ya Refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər)

A) 1,3,5,8

B) 1,3,5,8 , 9, 10

C) 3,5,7,4,9, 2

D) 8,6,5,2,10,7

E) 2,4,6,10

22. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.

1. Bilikyönümlüdür

2. Şəxsiyyətyönümlülük

3. Muəllimyönümlülük

4. Təklifyönümlülük

5. Tələbyönümlülük

6. Şagirdyönümlülük

A) 3,5,6 B) 1,3,4,6 C) 1,2, 4,6 D) 2,5,6 E) 1, 2, 3, 4

23. Konseptual sənəd kimi kurikulum hansı məsələləri əhatə edir?

 1. Məzmun standartları

 2. Elmi yaradıcılıq məsələləri

 3. Təhsil alanaların davranışına qoyulan tələblər

 4. Müstəqil işlər

 5. Texnologoya və qiymətləndirmə məsələləri

 1. 1, 4, 3 B) 1, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 5 E) 2, 3, 4

24. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərin təyin edin

 1. Inteqrativlik

 2. Qiymətləndirmə stanadartları

 3. Şəxsiyyətyönümlülük

 4. Fənyönümlülük

 5. Bilkyönümlülük

 6. Şagirdyönümlülük

 7. Müəllimyönümülülük

 8. Nəticəyönümülülük

 9. Tələbyönümlülük

 10. Təklifyönümlülük

 11. Inteqrativlik sistem deyil

 12. Bəzi fənlər üzrə qiymətləndirmə normaları müəyyən edilib

 1. 4, 5. 7, 10, 11, 12

 2. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7

 3. 3. 4. 5. 7, 9, 11

 4. 4. 7, 11, 12

 5. 2, 4, 6, 8, 10

25. Fənn kurikulumunun məzmununa aid olanları tapın

 1. Bilik, bacarıqların siyahısı

 2. Fənn üzrə təlim nəticələri

 3. Stanadart

 4. Məzmun xətti

 5. Bilik və fəaliyyət komponenti

 6. Təlim strategiyaları

 7. Qiymətləndirmə stanadartları

 8. Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri

 1. 2, 3, 4, 5, 8

 2. 1, 2, 4, 7, 8

 3. 2, 4, 6, 7

 4. 1. 3, 5. 7

 5. 1, 5, 6, 7

T3

26. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A) 2,4,6,7
B)1,3,5
C)3,5,7
D) 8,6,5

E)5,7,8

27. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)

2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)

3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)

4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi

5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)

6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

9. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi)

28. Qiymətləndirmə və ya Refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər)
A) 1,3,5,8

B) 1,2,5,8

C) 2,5,7,4,9

D) 8,6,5,2,10,

E) 1,3,5,8, 9, 10

29. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.

1. Bilikyönümlüdür

2. Şəxsiyyətyönümlülük

3. Muəllimyönümlülük

4. Təklifyönümlülük

5. Tələbyönümlülük

6. Şagirdyönümlülük

A) 3,5,6

B) 1,3,4,6

C) 1,2, 4,6

D) 2,5,6

E) 1, 2, 3, 4

30. Konseptual sənəd kimi kurikulum hansı məsələləri əhatə edir?

 1. Məzmun standartları

 2. Elmi yaradıcılıq məsələləri

 3. Təhsil alanaların davranışına qoyulan tələblər

 4. Müstəqil işlər

 5. Texnologiya və qiymətləndirmə məsələləri

 1. 1, 4, 3

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4

31. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərin təyin edin

1.Inteqrativlik

 1. Qiymətləndirmə stanadartları

 2. Şəxsiyyətyönümlülük

 3. Fənyönümlülük

 4. Bilkyönümlülük

 5. Şagirdyönümlülük

 6. Müəllimyönümülülük

 7. Nəticəyönümülülük

 8. Tələbyönümlülük

 9. Təklifyönümlülük

 10. Inteqrativlik sistemli deyil

 11. Bəzi fənlər üzrə qiymətləndirmə normaları müəyyən edilib

 1. 4, 5. 7, 10

 2. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7

 3. 3. 4. 5. 7, 9, 11

 4. 4, 5, 7, 10, 11, 12

 5. 2, 4, 6, 8, 10

32. Fənn kurikulumunun məzmununa aid olanları tapın

1.Bilik, bacarıqların siyahısı

 1. Fənn üzrə təlim nəticələri

 2. Stanadart

 3. Məzmun xətti

 4. Bilik və fəaliyyət komponenti

 5. Təlim strategiyaları

 6. Qiymətləndirmə stanadartları

 7. Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri

 1. 2, 3, 4, 5, 8

 2. 1, 2, 4, 7,

 3. 2, 4, 6, 7

 4. 1. 3, 5. 7

 5. 1, 5, 6, 7

T4.

33. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən aparıla bilər)

A) 1,2,3,4,6,8,9

B) 1,2,3,5,6,8,10

C) 1,4,6,7,8,9,10

D) 3,4,6,7,8,9,10

E) 4,6,8,9,10

34. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

B) Təlim üsulları

C) İnteqrasiya

D) Mövzu

E) Resurslar

35. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.

1. davamlı

2. qısamüddətli

a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır

b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır

c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir

d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır

e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir

A) 1a, c, 2b, d

B) 1a, d, 2b, e,c

C) 1c, d, 2a, e, b

D) 1d, a, 2a, e

E) 1b, e, 2c, d

4. ##num=4// level= 1// sumtest=40 // name= Fənn kurikulumunun strukturu. Fənnin məzmunu.

T1

1. Hansı əsas standartın funksiyasına aid deyil?

 1. əsasən dəyişməzdir

 2. 2 rəqəmlə ifadə olunur

 3. daim siniflər üzrə dəyişir

 4. təlim üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrinin məzmun xətləri üzrə ifadə edir

 5. təlim nəticələrinin məzmun xətləri üzrə edir

2. Verilənlərdən hansı məzmun standartına aiddir?

A) proses və fəaliyyət

B) struktur və məzmun

C) bilik və fəaliyyət

D) strategiya və standart

E) struktur və proses

3. Aşağıdakılardan biri alt standartın funksiyasına aiddir.

A) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

B) Mövzuların seçilməsinə xidmət edir

C) Summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir

D) Diaqnostik qiymətləndirmənin aparılmasına xidmət edir

E) Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

4. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

 1. Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

 2. Biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

 3. Qiymətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

 4. Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri-standartlar formasında

 5. Fənlər üzrə qiymət normalarına müvafiqdir

5. Kurikulumda məzmun standartı nədir?

 1. Yalnız müəllimyönümlü olması ilə əlaqədardır

 2. Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

 3. Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir

 4. Yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

 5. Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

6. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?

 1. Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

 2. Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

 3. Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

 4. Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

 5. Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

7. Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

 1. Fənnin məqsədləri

 2. Qiymətləndirmə standartları

 3. Valideynin arzusu

 4. Fənnin məqsəd və vəzifələri

 5. Fənnin vəzifələri

8. Fənn kurikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

 1. Təlimin təşkili üsulları

 2. Fənnin təliminə verilən əsas tələblər

 3. Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

 4. Fənn üzrə təlimin planlaşdırılması

 5. Kurikulum islahatının mərhələləri

9. Hər bir standart nəyə ayrılır?

A) tədris vahidinə

B) meyara

C) məqsədə

D) alt standarta

E) resurslar

10. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

B) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları

C) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları

D) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr.

E) giriş, qiymətləndirmə, inteqrativlik

11. Biri səhvdir:

A) alt-standart dəyişməzdir

B) məzmun xətti dəyişməzdir

C) əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) alt-standart daim dəyişir.

E) məzmun xətti və əsas standart dəyişməzdir.

12.Biri alt standartın funksiyası deyil:

A) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir

B) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

C) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

E) Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə