1. ##num=1// level= 1// sumtest=23// name= Kurikulumun əsasları. Fənnin obyekti, məqsəd və vəzifələri


Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən etYüklə 0,72 Mb.
səhifə3/7
tarix23.03.2020
ölçüsü0,72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

13. Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:

A) 2.2.5. Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir.

B) 4.1.4. Cəm şəkilçisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində tətbiq edir

C) 2.2.1. “Doğru” və “yalan” mülahizələri fərqləndirir.

D) 4.1.1. Sadə cümlənin növlərini fərqləndirir.

E) 4.1.4. Həmcins üzvlərdə şəkilçilərin yazılış qaydalarına əməl edir.

14. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) kontekstual B) prosedural C) koqnitiv D) deklarativ E) idraki

15. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) konseptual B) kontekstual C) koqnitiv D) deklarativ E) emosional

16. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:

A) koqnitiv B) kontekstual C) prosedural D) deklarativ E) affektif

17. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A) idraki, tətbiq

B) emosional , dəyərlərin daşıyıcısı olmaq

C) emosional, təşkil etmə

D) psixomotor, mexanizm i

E) prosedural mexanizm

18. Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir?

A) şagirdlərin qiymətləndirilməsi

B) Tədris olunacaq mövzular

C)Müəllimin təlim strategiyaları

D)Nailyyəti ölçən tapşırıqlar

E) Şagirdlərin təlim nəticələri

19. Fəaliyyət xətti nədir?

A) Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə edilməsində şagirdə praktik imkan yara

B) Fənn üzrə təlim nəticələrinin reallaşması üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir

C)Şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulmuş tələbdir

D)təlimin məzmununun dəvamlı inkişafını təmin edir

E) Bacarıqlar formasında əks olunan fəaliyyət

20. Fənnin məzmununa nələr daxildir?

A) Əsas və alt standartlar

B) Məzmun xətti və alt standartlar

C) Məzmun xətti , əsas və alt standartlar

D) Məzmun xətti, əsas standart

E) şagirdyönümlülük, nəticəyönümlülük

21. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin.

A) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standartları

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları

C) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xüsusiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

E) Fənnin məzmunu, məzmun xətləri, inteqrasiya

22. Alt-standartın funksiyasına aiddir:

A) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün zəmin yaradır.

B) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir.

C) Sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

D) Şagirdlər haqqında ilkin təsəvvür yaradır

E) Ümumi təlim nəticələrini reallaşdırmaq üçün müəyyən olunmuş hissədir.

23.Kurikulumda məzmun standartı nədir?

A) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

B) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

C) Şagirdlərin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək üçün konkret ölçülərdir

D) Yalnız şagird fəaliyyətinin mərhələlərini əhatə edir

E) Konseptual sənəddir

24. Məzmun standartı neçə komponentdən ibarətdir?

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4 E) 5

25. Heç vaxt dəyişmir?

A) Alt standart

 1. Əsas standart

 2. Məzmun xətti

 3. Təlim nəticələri

 4. Qiymətləndirmə

26. Əsasən dəyişmir?

 1. Alt standart

 2. Məzmun xətti

 3. Əsas standart

 4. Təlim nəticələri

 5. Qiymətləndirmə

27. İldən- ilə dəyişir?

 1. Əsas standart

 2. Məzmun xətti

 3. Təlim nəticələri

 4. Qiymətləndirmə

 5. Alt standart

28. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?

 1. 3

 2. 1

 3. 2

 4. 4

 5. 5

29. Məzmun standartının tərkib hissələri hansılardır?

 1. Alt standart, məzmun xətti

 2. Məzmun xətti, təlim nəticələri

 3. Bilik və fəaliyyət

 4. Əsas standart, alt standart

 5. Təlim nəticələri, qiymətləndirmə

30. 2.1. Qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Verilənlər hansına aiddir?

 1. Əsas və alt standart

 2. İnteqrativlik

 3. Məzmun xətti

 4. Alt satandart

 5. Əsas standart

31. 2.1.3. Yaxınmənalı və əksmənalı sözləri fərqləndirir. Verilmiş məzmun stanadartında fəaliyyət hissəni göstərin.

 1. Fərqləndirir

 2. Yaxınmənalı

 3. Yaxınmənalı sözlər

 4. Əksmənalı sözlər

 5. Əksmənalı sözləri fərqləndirir.

32. 2.1.4. Öyrəndiyi yeni sözləri cümlə içərisində işlədir. Verilmiş məzmun stanadartında bilik hissəsini göstərin.

 1. Öyrəndiyi yeni sözlər

 2. İşlədir

 3. İçərisində işlədir

 4. Cümlə içərisində

 5. Hamısı

33. 2.1.2. Yaxınmənalı və əksmənalı sözləri fərqləndirir. Uyğun cavabı tapın.

 1. Əsas satandart

 2. İnteqrativlik

 3. Məzmun xətti

 4. Alt standart

 5. Əsas və alt standart

34. 4.1.1. Əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

B) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

C) Prosedural bilik, psixomtor fəaliyyət

D) Kontekstual bilik, psixomotor fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

35. 2.2.1. Hüquq sahələrini fərqləndirir. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

B) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

C) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

D) Kontekstual bilik, psixomotor fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

36. 1.2.3. Sadə əşyaların və evinin planını çəkir. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Kontekstual bilik, psixomotor fəaliyyət

B) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

C) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

D) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

37. 1.1.3. Emal vasitələrinin funksiyasını şərh edir. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Deklorativ bilik, koqnitiv fəaliyyəti

B) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

C) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

D) Deklorativ bilik, ünsiyyət fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

38. 1.3.1. Maddələrin formuluna əsasən sadə hesablamalar aparır. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

B) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

C) Deklorativ bilik, ünsiyyət fəaliyyəti

D) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

39. 1.2.2. Verilmiş əşyanın əlamətlərini şərh edir. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

B) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

C) Deklorativ bilik, ünsiyyət fəaliyyəti

D) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

40. 1.3.2. Detalları birləşdirməklə məmular hazırlayır. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A) Prosedural bilik, idraki fəaliyyət

B) Deklorativ bilik, idraki fəaliyyət

C) Deklorativ bilik, ünsiyyət fəaliyyəti

D) Prosedural bilik, psixomotor fəaliyyət

E) Deklorativ bilik, psixomotor fəaliyyət

T3.

41. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1. fənndaxili

2. fənlərin əlaqələndirilməsi

3. fənlərarası

4. fənlərin birləşdirilməsi

5. fənlərüstü

A) 1,2, 5

B) 2,4, 5

C) 1,3, 5

D) 3,4, 5

E) 1,4, 5

42. Dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə modeli var?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 6

E) 2

43. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.

c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

A) 1a, 2b, 3c

B) 1b, 2c, 3a

C) 1b, 2a, 3c

D) 1c, 2b, 3a

E) 1a, 2c, 3b

T4.

44. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən aparıla bilər)

A) 2,3,5,6,7,8,10

B) 1,2,3,5,6,8,10

C) 1,4,6,7,8,9,10

D) 3,4,6,7,8,9,10

E) 4,6,8,9,10

45. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

B) Təlim üsulları

C) İnteqrasiya

D) Mövzu

E) Resurslar

46. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.

1. davamlı

2. qısamüddətli

a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır

b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır

c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir

d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır

e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir

A) 1a, c, 2b, d

B) 1a, d, 2b, e,c

C) 1c, d, 2a, e, b

D) 1d, a, 2a, e

E) 1b, e, 2c, d

5. ##num=5// level= 1// sumtest=15 // name= İnteqrasiya.

T1

1. “Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

A) Inteqrasiya оlunmuş кurriкulum

B) Qeyri-rəsmi кurriкulum

C) Fənlərə əsaslanan кurriкulum

D) Əhatəli кurriкulum

E) Şaquli kurikulum

2. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

3. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A) Bütün fənlər üzrə təhsilin müxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.

B) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün qərarlar qəbul etmək lazımdır.

C) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.

D) Fərqli inteqrasiya modelləri müxtəlif nəticəyə gətirib çıxarır.

E) Fəndaxili inteqrasiya iki yerə ayrılır

4. İnteqrasiya nə üçün vacibdir?

A) Təlimdə sistemli olaraq ətraf aləmin vahid obrazını formalaşdırmaq üçün

B) Məzmunla standartı sistemli əlaqələndirmək üçün

C) Ətraf aləmi fənn ətrafında öyrənmək və sistemləşdirmək üçün

D) Digər fənləri öyrənmək üçün

E). Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

T2

5. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1. fəndaxili

2. fənlərin əlaqələndirilməsi

3. fənlərarsı

4. fənlərin birləşdirilməsi

5.fənlərüstü

A) 1,2,5

B) 2, 4, 5

C) 1,3,5

D) 3,4, 5

E) 1, 4, 5

6. Fənlərin əlaqələndirilməsi növü üzrə inteqrasiyanın neçə modeli var?

A) 4

B) 2

C) 5

D) 6

E) 3

7. Aşağıdakılardan hansı inteqrasiyanın növüdür?

1. fənlərin əlaqələndirilməsi

2. mövzuların əlaqələndirilməsi

3. fənlərin birləşdirilməsi

4. mövzuların birləşdirilməsi

 1. 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 1, 3 E) 3, 4

8. İki və daha artıq fənnin inteqrasiya yolları hansılardır?

    1. Fənnə əsaslanamaq

    2. Mövzuya əsasalanmaq

    3. Sistemə əsaslandırmaq

    4. Layihələrə əsalandırılmaq

    5. Məişətə əsasalandırılmaq

 1. 1, 2, 5

 2. 1. 3, 5

 3. 2, 3. 4

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 2, 4

9.Fəndaxili inteqrasiyaya aid olanları seçin.

1.Şaquli və üfüqi növləri var

2. Materialı ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi hesab olunur.

3.Eyni bir bacarıq ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir.

4. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla məzmun komponentlərinin sintezini əhatə edir.

A) 1, 4

 1. 1. 3

 2. 2, 3

 3. 2, 4

 4. 1, 2

T3.

10. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?

1. fənndaxili

2. fənlərin əlaqələndirilməsi

3. fənlərarası

4. fənlərin birləşdirilməsi

5. fənlərüstü

A) 1,4, 5

B) 2,4, 5

C) 1,2, 5

D) 3,4, 5

E) 1,3, 5

11. Dünya təcrübəsində inteqrasiyanın neçə modeli var?

A) 4

B) 3

C) 5

D) 6

E) 2

12. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Diaqnostik qiymətləndirmə

2. Formativ qiymətləndirmə

3. Summativ qiymətləndirmə

a) bu qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi qeyd olunmur.

b) Bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli əks əlaqə mexanizmidir.

c) Kiçik və böyük qiymətləndirmə

A) 1c, 2b, 3a

B) 1b, 2c, 3a

C) 1b, 2a, 3c

D) 1a, 2b, 3c

E) 1a, 2c, 3b

T4.

13. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən aparıla bilər)

A) 1,2,3,5,6,8,10

B) 2,3,4,5,7,8,9

C) 1,4,6,7,8,9,10

D) 3,4,6,7,8,9,10

E) 4,6,8,9,10

14. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

B) Təlim üsulları

C) İnteqrasiya

D) Mövzu

E) Resurslar

15. Diaqnostik qiymətləndirmənin formaları arasındakı uyğunluğu tapın.

1. davamlı

2. qısamüddətli

a) Dərs ilinin əvvəlində bir neçə dərsin müəyyən hissəsində aparılır

b) Tədris ilinin əvvəlində bir dərsin müəyyən hissəsində aparılır

c) Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının mövcud vəziyyətini öyrənir

d) Şagirdin fənn üzrə bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplayır

e) Müəllim qiymətləndirmədə tapşırıqvermə, müsahibə, layihə kimi üsullardan istifadə edir

A) 1a, c, 2b, d

B) 1a, d, 2b, e,c

C) 1c, d, 2a, e, b

D) 1d, a, 2a, e

E) 1b, e, 2c, d

6. ##num=6// level= 1// sumtest=16 // name= Biliyin kateqoriyaları.

T1

1. “Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

A) Deklarotiv

B) Kontekstual

C) Prosedural

D) İdraki

E) Deklarotiv, Prosedural

2. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

A) deklarativ, prosedural, kontekstual

B) ünsiyyət, deklorativ, idrak

C) prosedural, kontekstual, idrak

D) idrak, emosional-affektiv, psixomotor

E) deklorativ, ünsiyyət, idrak

3. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informa-siyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Söh-bət biliyin hansı kateqoriyasından gedir?

A) Emosional

B) Prosedural

C) Deklarativ

D) Tətbiqi

E) Kontekstual

4. Aşagıdakılardan yalnış olanı müəyyən edin.

A) İdraki fəaliyyət hiss və emosinol sahələrdə inkişaf edir

B) Deklorativ bilik-məlumat xarakterli biliklərdir.

C) Kontekstual bilik-Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

D) Prosedural bilik prosesi ehtiva edir.

E) Psixomotor fəaliyyət hərəki bacarıqlar sayılır.

5. Verilənlər biliyin hansı növünə aiddir? Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edir.

 1. Deklarativ

 2. Kontekstual

 3. Prosedural

 4. Emosional

 5. Konseptual


Yüklə 0,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə