1. Öğrenme çıktısı nedir?Yüklə 445 b.
tarix07.08.2018
ölçüsü445 b.
növüYazı1. Öğrenme çıktısı nedir?

 • 1. Öğrenme çıktısı nedir?

 • 2. Öğrenme çıktılarının faydaları ve olası problemleri nelerdir?

 • 3. Öğrenme çıktıları nasıl yazılır\ifade edilir?

 • 4. Öğrenme çıktıları ile öğretim ve değerlendirme arasındaki ilişki nasıl kurulur?Öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler.

 • Öğrenme etkinlikleri sonucunda öğrencilerden YAPABİLMELERİ beklenilen durumları ifade ederler.

 • Her bir dersin sonunda öğrencilerden anlamasını, bilmesini ya da yapabilmesini beklediğimiz belirli durumları gösterirler.Açık ve basit olarak ifade edilmelidir.

 • Açık ve basit olarak ifade edilmelidir.

 • Geçerli değerlendirmelerin yapılabileceği biçimde gözlenebilir olarak tanımlanmalıdır.

 • Öğreneni (öğrenciyi) ve öğrenenin yapabileceklerini vurgulamalıdır.

 • Aktif fiiller içeren ifadeler olmalıdır. Konu başlıkları olmamalıdır.Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır.

 • Karmaşık ifadeler kullanılmamalı, gerekirse açıklamak için birden fazla cümle kullanılmalıdır.

 • Öğrenme çıktıları, “öğrencilerin başardığını nasıl anlayacağımız” göz önüne alarak yazılmalıdır.

 • Çok kapsamlı ya da çok dar olmamalıdır. Çok kapsamlı olursa, değerlendirmek sorun olabilir. Çok dar olursa da değerlendirilemeyecek kadar çok çıktı oluşur.

 • Öğrenme çıktıları sadece bilişsel alanın alt basamaklarından seçilmemelidir. Bu öğrencileri ezberciliğe iter.Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir.

 • Literatürde geçerli olan, Bloom’un taksonomisine (1956) uygun yazım şeklidir.

 • Bu taksonomi, öğrencilerin ulaşması istenilen süreci basitten karmaşığa hiyerarşik bir yapıda ifade eder.

 • Bloom’un taksonomisi, öğretmenlerin öğrenme çıktılarını yazması için eylemler listesinden oluşan hazır bir yapı sunar.

Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir.

 • Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir.

 • Tanımlar

 • Tekrarlar

 • Kaydeder

 • Listeleler/ Sıralar

 • Hatırlar

 • Adlandırır

 • AnlatırÖ.Ç. Genetik terminolojisine ilişkin kavramları tanımlar

 • Ö.Ç. Genetik terminolojisine ilişkin kavramları tanımlar

 • ÖLÇ. Genetik terminolojide;fenotip, genotip, kromozom çifti kavramlarını tanımlayınız.

 • Ö.Ç. Verem Hastalığının belirtilerini bilir

 • ÖLÇ. Verem hastalığının gösterdiği belirtileri listeleyiniz.

 • Ö.Ç. Model oluşturma aşamalarını sıralar

 • ÖLÇ. Müşteriler için basit bir bina maketi oluştururken izlenecek adımlar nelerdir?Kavrama düzeyi bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesi, açıklaması, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir.

 • Kavrama düzeyi bir öğrencinin öğrenilen bilgiyi kendi bilgisi haline getirmesidir. Kendi kelimeleriyle ifadesi, açıklaması, farklı şekilde ifade etmesini gerektirir.

 • Çevirir

 • Bir başka şekilde / Kendi cümleleriyle ifade eder

 • Betimler / Tasvir eder

 • Farklı şekliyle tanır

 • Açıklar

 • İfade eder

 • Örnek verir

 • Yorumlar

 • Saptar/ Belirler

 • Yerini belirler

 • Rapor eder

 • ÖzetlerÖ.Ç. Ölçme ve değerlendirme konusundaki temel kavramları açıklar.

 • Ö.Ç. Ölçme ve değerlendirme konusundaki temel kavramları açıklar.

 • ÖLÇME. Ölçme ve değerlendirme arasındaki farkı açıklayınız?

 • Ö.Ç. Mitoz ve mayoz bölünmeyi şekille açıklar

 • ÖLÇME. Mitoz ve mayoz bölünmeyi öğrendiklerinize dayanarak şekille açıklayınız.

 • Ö.Ç. I.Dünya Savaşının sonuçlarına dayanarak etkilerini açıklar.

 • ÖLÇME. I.Dünya Savaşı sonrası, savaşın sosyal, ekonomik ve politik etkileri nelerdir? Açıklayınız.

 • Ö.Ç. Reaksiyonları endotermik ve ekzotermik olarak sınıflandırır.

 • ÖLÇME. Aşağıda verilen reaksiyonları endotermik ve ekzotermik olarak sınıflandırınız.Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir.

 • Uygulama düzeyindeki davranışlar daha önce öğrenilen kavramların, ilkelerin, kuramların yeni durumlarda kullanılması ile ilgilidir.

 • Uygular

 • Kullanır

 • Nasıl yapılacağını gösterir

 • Dramatize eder

 • Çalıştırır

 • Takvimini hazırlar

 • Taslak hazırlar

 • Uyarlar

 • Yönetir

 • Gerçekleştirir

 • Örnek problem çözerÖ.Ç. Aslına uygun köprü modelleri oluşturur.

 • Ö.Ç. Aslına uygun köprü modelleri oluşturur.

 • ÖLÇME. Örneğine benzer bir köprü modeli oluşturunuz

 • Ö.Ç. Çoktan seçmeli madde yazma ilkelerini uygular.

 • ÖLÇME. Çoktan seçmeli madde yazma ilkelerini dikkate alarak logoritma konusunda bir soru hazırlayınız.

 • Ö.Ç. Ölçme değerlendirme ile ilgili istatistik hesaplamaları yapar.

 • ÖLÇME. Yandaki tablodaki verileri kullanarak, öğrenci puanlarının standart sapmasını hesaplayınız.Bir bütün ya da sistemi öğelerine ayırmak, öğeler arasındaki ilişkileri belirlemek. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmek.

 • Bir bütün ya da sistemi öğelerine ayırmak, öğeler arasındaki ilişkileri belirlemek. Bütün ya da sistemle ilgili özellikleri, kuram ve ilkeleri bilmek.

 • Hipotez kurar

 • Deney yapar

 • Test eder/ Sınar

 • Karşılaştıır

 • İlişkilendirir

 • Çözümler

 • Öğelerini belirler

 • Öğelerine ayırır

 • Analiz eder

 • Bağıntıları saptar

 • İlkeleri bulurÖ.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler.

 • Ö.Ç. Bir kooperatifin birimleri arasındaki işlevsel ilişkileri belirler.

 • ÖLÇME. Kooperatifin üyeleri olmazsa hangi işlevinde ne tür aksamalar meydana gelir?

 • Ö.Ç. Bir cümleyi öğelerine ayırır.

 • ÖLÇME. “İnsan davranışlarını istenilen yönde değiştirmek için düzenlenen eğitim açık bir sistemdir.” cümlesini öğelerine ayırınız?

 • Ö.Ç. Öğrenme öğretme süreci içerisinde zamana ve deneyime göre öğretmen rolünün nasıl değiştiğini analiz eder.

 • ÖLÇME. Yeni mezun bir öğretmen ile 20 yıllık deneyimi olan bir öğretmenin sınıf uygulamalarını karşılaştırınız.Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır.

 • Belirli fikir yada öğeleri bir takım ilişki ve kurallara göre bir araya getirip bir bütüne, bir genellemeye, bir kurama ulaşma şeklindeki davranışları kapsar. Sentezde yenilik, özgünlük olmalıdır.

 • Birleştirir (özgün şekilde)

 • Plan oluşturur

 • Önerir

 • Tasarlar

 • Formüle eder

 • Yapılandırır / İnşa eder

 • Oluşturur

 • Organize eder

 • Üretir

 • Geliştirir

 • Simule eder/ Benzetim kurarÖ.Ç. Enerji yönetimi problemlerine çözüm önerileri getirir.

 • Ö.Ç. Enerji yönetimi problemlerine çözüm önerileri getirir.

 • ÖLÇME. Kompleks enerji yönetimi problemlerine uygun çözüm önerileri hazırlayınız.

 • Ö.Ç. Tarihsel olaylar arasında neden sonuç ilişkileri düzeneği kurar.

 • ÖLÇME. Neden 1917 Rus devriminde gelişen olaylar arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini kurunuz.

 • Ö.Ç. Hasta eğitimine ilişkin yeni bir program tasarlar.

 • ÖLÇME. Hastaların eğitimine ilişkin bir program organize ediniz.Bu düzeydeki davranışlar daha çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları içerir.

 • Bu düzeydeki davranışlar daha çok bir olayın, bir durumun ya da bir ürünün niteliği hakkında belirli ölçütler kullanarak bir değer yargısına ulaşılması gibi davranışları içerir.

 • Yargıya varır /Hüküm verir

 • İrdeler

 • Karşılaştırıp eleştirir

 • Değer biçer

 • Uygunluğunu denetler

 • Değerlendirir

 • Tutarsızlıkları söyler

 • Hataları Düzeltir/Yeniler

 • Doğruluğu-yanlışlığını kanıtlar

 • Ölçütlere göre eleştirir

 • Kural ve ölçüte uygunluğu araştırırÖ.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir.

 • Ö.Ç. Bilimsel metinleri ölçütlere göre değerlendirir.

 • ÖLÇME. Bir araştırma raporunu, bilimsel araştırma kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendiriniz.

 • Ö.Ç. Binaların çevresini çevre düzenleme ölçütlerine göre eleştirir.

 • ÖLÇME. Bölümünüzün bahçesini, gerekli kriterleri göz önünde bulundurarak eksiklik ve hatalarını belirleyiniz.

Hoşlanma,

 • Hoşlanma,

 • İlgi duyma,

 • Zevk alma,

 • Nefret etme,

 • Kabullenme,

 • İstek duyma,

 • vb. gibi duygularla ilgili öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanını ifade eder.5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme.

 • 5. Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik: Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme.

 • 4.Örgütleme: Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme.

 • 3.Değer Verme: Bir davranış, olay yada olguya değer verme, bir değeri diğerlerine tercih etme ve bir değere kendini adama.

 • 2.Tepkide Bulunma: Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkilerde bulunma.

 • 1.Alma: Belirli bir fikir, olay yada uyarıcıya dikkat çekme, bunlara karşı hoşgörülü olma ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme.Bedensel,

 • Bedensel,

 • Fiziksel performansa dayalı,

 • Beceri gerektiren etkinlikler,

 • vb. öğrenme çıktılarını içeren öğrenme alanıdır.  5. Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma.

 •   5. Yaratma: Yeni, orijinal bir ürün ortaya koyma.

 •  

 • 4. Duruma Uydurma: Önceden kazanılan becerileri yeni durumlarda kullanma.

 •  

 •   3. Beceri Haline Getirme: Bir beceriyi kendi başına hiç kimseden yardım almadan istenilen düzeyde yapma.

 •   2. Kılavuzlanmış Faaliyet: Bir beceriyi, önce beceriyi yapan başka bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra da kendisinin yapması.

 • 1. Uyarılma: Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme, hareketlerin farkına varma.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə