1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


Sahibkarlıq itkilərinin həcmi nəyi xarakterizə edir?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə3/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

81. Sahibkarlıq itkilərinin həcmi nəyi xarakterizə edir?

A) riskin dərəcəsini

B) riskin səviyyəsini

C) riskin baş vermə səbəbini

D) riskin əmələ gəlməsini

E) riskin müəyyən edilməsini82. Riskin təhlili һәг şeydən qabaq hansı göstəricinin tədqiqi ilə bağlıdır?

A) itkilərin

B) gəlirlərin

C) mənfəətin

D) sığorta haqqının

E) sığorta mükafatının83. Ehtimal olunan itkiləri həcmindən asılı olaraq neçə yerə bölmək olar?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 4

E) 6


84. Ehtimal olunan itkilərin həcmindən asılı olaraq onları hansı hissələrə bölmək lazımdır?

1-Ehtimal olunan gəliri üstələməyən itkilər, qəbul olunan;

2-Ehtimal olunan gəliri üstələyən itkilər, bunları kritik kateqoriyaya aid etmək olar - belə itkiləri sahibkar öz cibi ilə əvəzləyir;

3-Ən təhlükəlisi isə faciəli riskdir, hansı ki, sahibkar onun əmlakını belə üstələyən risklə mübarizə aparmağa risk edir;

4-Ən təhlükəsiz riskdir, hansı ki, sahibkar onun əmlakını belə üstələməyən risklə mübarizə aparmağa risk edir.

A) 1,2,3

B) 1,2,4

C) 2,3,4

D) 1,3,4

E) 1,4


85. Funksiyalar nədir?

A) sığortanın maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir.

B) tikintinin maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir.

C) sığortanın vergi sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir.

D) sığortanın mühasibat sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir.

E) təsərrüfat sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir.86. Sığortanın əsas etibarilə neçə əsas funksiyası var?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 6


87. Sığortanın funksiyaları hansılardır?

1-risk funksiyası;

2-xəbərdarlıq funksiyası;

3-yığım funksiyası;

4-nəzarət funksiyası;

5-yoxlama funksiyası.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,3,4,5

D) 1,2,4,5

E) 3,4,588. Riski funksiyası hansı münasibətlərini həyata keçirir?

A) yenidən bölgü münasibətlərini

B) yenidən hesablama münasibətlərini

C) yenidən yoxlama münasibətlərini

D) yenidən nəzarət münasibətlərini

E) yenidən araşdırma münasibətlərini89. Sığortanın xəbərdarlıq funksiyası hansı tədbirlərə istiqamətlənir?

A) Sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənir.

B) Sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin artırılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənir.

C) Sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin proqnozlaşdırılmasına istiqamətlənir.

D) Əsas vəsaitlərin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə istiqamətlənir.

E) Sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin həyata keçirilməsinə istiqamətlənir.90. Xəbərdarlıq və ya qabaqcadan xəbər vermə funksiyası nəyi ifadə edir?

A) əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla, bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir.

B) sığortaçının öz mümkün itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla, bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir.

C) əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün olmayan itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla, bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir.

D) əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün itkilərinin nəticələrini araşdırmaqla, bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir.

E) üçüncü şəxslərin öz mümkün itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla, bütün əmlakın, fəaliyyətin, həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir.91. Sığorta nədir?

A) Sığorta ehtimal olunan itkilərin zərərsizləşdirilməsidir.

B) Sığorta ehtimal olunmayan itkilərin zərərsizləşdirilməsidir.

C) Sığorta təsadüfi itkilərin zərərsizləşdirilməsidir.

D) Sığorta xalis itkilərin zərərsizləşdirilməsidir.

E) Sığorta əsaslandırılmış itkilərin zərərsizləşdirilməsidir.92. Nəzarət funksiyası hansı fondla əlaqədardır?

A) sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır.

B) ehtiyat fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır.

C) yığım fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır.

D) nizamnamə fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır.

E) pensiya fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır.93. Nəzarət funksiyası nəyi nəzərdə tutur?

1-sığorta sahələrinin optimallaşdırılmasını,

2-sığorta əməliyyatlarının inkişaf göstəricilərini,

3-zərərlərin vaxtında aradan qaldırılmasını,

4-sığorta mükafatının verilməsini.

A) 1,2,3

B) 1,2,4

C) 1,3,4

D) 2,3,4

E) 2,4


94. Sığorta fənninin predmeti nədir?

A) hər hansı şəxs və ya təşkilatın, pulla ölçülə bilən mənfəətinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyən zərərlərin, müəyyən haqqı müqabilində ödənilməsi məqsədi ilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdıran sığorta fondunun iştirakçılar arasında yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.

B) hər hansı şəxs və ya təşkilatın, pulla ölçülə bilən zərərinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyən zərərlərin, müəyyən haqqı müqabilində ödənilməsi məqsədi ilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdıran sığorta fondunun iştirakçılar arasında yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.

C) hər hansı şəxs və ya təşkilatın, pulla ölçülməyən mənfəətinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyən zərərlərin, müəyyən haqqı müqabilində ödənilməsi məqsədi ilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdıran sığorta fondunun iştirakçılar arasında yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.

D) hər hansı şəxs və ya təşkilatın, pulla ölçülə bilən mənfəətinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyən zərərlərin, müəyyən haqqı müqabilində ödənilməsi məqsədi ilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdıran ehtiyat fondunun iştirakçılar arasında yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.

E) hər hansı şəxs və ya təşkilatın, pulla ölçülə bilən mənfəətinə müxtəlif təhlükələr nəticəsində dəyən zərərlərin, müəyyən haqqı müqabilində ödənilməsi məqsədi ilə, pul ayırmaları hesabına formalaşdıran sığorta fondunun sığortaçılar arasında yenidən bölgü münasibətlərinin məcmusudur.95. Sığortada hansı fondlar yaradılır və istifadə edilir?

1-sığorta

2-mərkəzləşdirilmiş

3-mərkəzləşdirilməmiş

4-ehtiyat

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 1,3,4

E) 1,4


96. Mərkəzləşdirilmiş metod hansı fondlarla əlaqədardır?

A) birbaşa qanunvericilik yolu ilə milli gəlirdən və milli sərvətdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, о cümlədən sığorta fonduna vəsaitlərin ayrılması yolu ilə əlaqədardır.

B) birbaşa qanunvericilik yolu ilə xalis gəlirdən və milli sərvətdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, о cümlədən sığorta fonduna vəsaitlərin ayrılması yolu ilə əlaqədardır.

C) birbaşa qanunvericilik yolu ilə milli gəlirdən və milli sərvətdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, о cümlədən əsas fondların ayrılması yolu ilə əlaqədardır.

D) birbaşa qanunvericilik yolu ilə milli sərvətdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, о cümlədən sığorta fonduna vəsaitlərin ayrılması yolu ilə əlaqədardır.

E) birbaşa qanunvericilik yolu ilə milli gəlirdən müəyyən maliyyə ehtiyyatları fonduna, о cümlədən sığorta fonduna vəsaitlərin ayrılması yolu ilə əlaqədardır.97. Mərkəzləşdirilmiş metodun köməyi ilə hansı fondlar formalaşdırılır?

1-dövlət büdcəsinin ehtiyyat fondları

2-«qızıl» valyuta ehtiyyatları

3-sığorta fondları

4-əsas fondlar

A) 1,2


B) 1,3

C) 3,4


D) 2,3

E) 1,4


98. Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə ehtiyyatlarının təşkil edilməsində məqsəd nədir?

A) maddi istehsal sahəsində, ilk növbədə isə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməsidir.

B) maddi istehsal sahəsində, ilk növbədə isə sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməsidir.

C) maddi istehsal sahəsində, ilk növbədə tikintidə fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməsidir.

D) qeyri-istehsal sahəsində, ilk növbədə isə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməsidir.

E) maddi istehsal sahəsində, ilk növbədə isə kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən birliklərdə və müəssisələrdə təşkil edilir ki, bundan da məqsəd yerli zərərlərin və müxtəlif ziyanların ödənilməməsidir.99. Sığorta fondunun yaradılması və istifadə olunmasının iqtisadi zəruriliyi özünü nədə göstərir?

A) dövlət təsərrüfat subyektləri – müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ауrı-ауrı vətəndaşların maliyyə ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olur.

B) dövlət təsərrüfat obyektləri – müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ауrı-ауrı vətəndaşların maliyyə ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olur.

C) dövlət təsərrüfat subyektləri – müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ауrı-ауrı vətəndaşların maliyyə ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olmur.

D) dövlət təsərrüfat subyektləri – müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ауrı-ауrı vətəndaşların sığorta ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olur.

E) dövlət təsərrüfat subyektləri və obyektləri – müəssisələr, təşkilatlar, cəmiyyətlər, kooperativlərin və daha çox ауrı-ауrı vətəndaşların maliyyə ehtiyatları ilə geniş surətdə manevr etmək imkanından məhrum olur.100. Konseptual baxımdan mənfəətin itkisi necə amil nəticəsində ola bilər?

A) 2


B) 5

C) 4


D) 3

E) 6


101. Konseptual baxımdan mənfəətin itkisi hansı amillər nəticəsində ola bilər?

1-Təbii fəlakətər, qəzalar, anoloci hadisələr nəticəsində istehsal prosesinin pozulması,

2-Bazar konyukturasının pisləşməsi, malgöndərən və istehlakçı arasında müqavilələrin pozulması,

3-Təbii fəlakətər, qəzalar, anoloci hadisələr nəticəsində istehsal prosesinin davam etdirilməsi,

4-Bazar konyukturasının pisləşməsi, malgöndərən və istehlakçı arasında müqavilələrin bağlanmsı.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 2,4

E) 1,4


102. Sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsinin necə variantı var?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 4

E) 6


103. Sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsinin hansı variantları var?

1-Sığorta məbləği sığortalanan əməliyyatlara qoyulur, kapital qoyuluşları həddində müəyyən edilir.

2-Sığorta məbləği nəinki kapital xərclərini, һәm də kapital qoyuluşu nəticəsində əldə ediləcək normativ mənfəət miqdarını da əhatə edir.

3-Sığorta məbləği sığortalanmayan əməliyyatlara qoyulur, kapital qoyuluşları həddində müəyyən edilir.

4-Sığorta məbləği nəinki kapital xərclərini, һәm də kapital qoyuluşu nəticəsində əldə ediləcək normativ zərər miqdarını da əhatə edir.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 2,4

E) 1,4


104. Sığortanın təyinatı nədən ibarətdir?

A) Sığortanın təyinatı ondan ibarətdir ki, sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamış olsun.

B) Sığortanın təyinatı ondan ibarətdir ki, sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmuş olsun.

C) Sığortanın təyinatı ondan ibarətdir ki,sığortalıya sığortalanmamış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamış olsun.

D) Sığortanın təyinatı ondan ibarətdir ki,sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə edilməyəcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamış olsun.

E) Sığortanın təyinatı ondan ibarətdir ki,sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddət ərzində özünü doğrultmamış olsun.105. Dünya praktikasında sığortaçının məsuliyyət müddəti adətən necə ilədək müəyyən edilir?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


106. Boşdayanma hallarında ödəniş məbləği necə hissədən ibarət olur?

A) 3


B) 6

C) 5


D) 2

E) 4


107. Boşdayanma hallarında ödəniş məbləği hansı hissələrdən ibarət olur?

1-Boşdayanma müddəti ərzində çəkilən xərc məbləğində,

2-İtirilmiş mənfəət məbləğində,

3-Zərərin azaldılması məqsədilə çəkilən əlavə xərclər,

4-Qazanılmış mənfəət məbləğində,

5-Zərərin azaldılması məqsədilə çəkilən əlavə xərclər.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 3,4,5

D) 1,3,5

E) 1,2,4108. İstehsal prosesinin dayandığı müddət ərzində çəkilən xərclərə sığortanın hansı xərcləri aid edilir?

A) İstehsal prosesinin dayandığı müddət ərzində çəkilən xərclərə sığortanın elə xərcləri aid edilir ki, bunlar istehsal prosesinin dayanıb-dayanmamasından asılı deyil.

B) İstehsal prosesinin davam etdiyi müddət ərzində çəkilən xərclərə sığortanın elə xərcləri aid edilir ki, bunlar istehsal prosesinin dayanıb-dayanmamasından asılı deyil.

C) İstehsal prosesinin dayandığı müddətdən sonra çəkilən xərclərə sığortanın elə xərcləri aid edilir ki, bunlar istehsal prosesinin dayanıb-dayanmamasından asılı deyil.

D) İstehsal prosesinin dayandığı müddət ərzində çəkilən xərclərə sığortanın elə xərcləri aid edilir ki, bunlar istehsal prosesinin dayanmasından asılı deyil.

E) İstehsal prosesinin dayandığı müddət ərzində çəkilən xərclərə sığortanın elə xərcləri aid edilir ki, bunlar istehsal prosesinin dayanıb-dayanmamasından asılıdır.109. İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti necə tapmaq olar?

A) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti tapmaq üçün boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini məhsul vahidinə düşən mənfəət normasma vurmaqla tapmaq olar.

B) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti tapmaq üçün boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini məhsul vahidinə düşən mənfəət normasma bölməklə tapmaq olar.

C) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti tapmaq üçün boşdayanma nəticəsində istifadə edilmiş məhsulun həcmini məhsul vahidinə düşən mənfəət normasma vurmaqla tapmaq olar.

D) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti tapmaq üçün istehsal prosesi nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini məhsul vahidinə düşən mənfəət normasma vurmaqla tapmaq olar.

E) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti tapmaq üçün boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini məhsul vahidinə düşən zərər normasma vurmaqla tapmaq olar.110. İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini necə tapmaq olar?

A) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

B) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilməyən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

C) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında bütün sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

D) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu əlavə etməklə əldə etmək olar.

E) İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki mənfəətin həcmini çıxmaqla əldə etmək olar.111. Sığortalının məsuliyyət həddi necə %-dək ola bilər?

A) 20%-dək

B) 40%-dək

C) 30%-dək

D) 50%-dək

E) 10%-dək112. Sığorta tədiyələr necə müəyyən edilə bilər?

A) buraxılacaq əmtəəlik məhsulun dəyərinə görə faizlə müəyyən edilə bilər.

B) buraxılacaq əmtəəlik məhsulun maya dəyərinə görə faizlə müəyyən edilə bilər.

C) satilan əmtəəlik məhsulun dəyərinə görə faizlə müəyyən edilə bilər.

D) buraxılacaq əmtəəlik məhsulun dəyərinə görə müəyyən edilə bilər.

E) istehsalı nəzərdə tutulan əmtəəlik məhsulun dəyərinə görə faizlə müəyyən edilə bilər.113. Boşdayanma hallarında tariflər hansı qaydada müəyyən edilir?

A) fərdi

B) kollektiv

C) cəm


D) ümumi

E) faizlə114. Yeni texnika və texnologiyaların sığortası necə istiqamət üzrə aparıla bilər?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


115. Yeni texnika və texnologiyaların sığortası hansı istiqamətlər üzrə aparıla bilər?

1-Texnikanın, qurğuların, özünün sığortalanması;

2-Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi nəticəsində istehsal prosesinə dəymiş itkilərin sığortalanması.

3-Bİnaların, qurğuların, özünün sığortalanması;

4-Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi nəticəsində məhsula dəymiş itkilərin sığortalanması.

A) 1,2


B) 3,4

C) 2,3


D) 1,4

E) 2,4


116. Yeni texnika və texnologiyalarm sığortalanmasında hansı xərclərdən söhbət gedir?

1-bilavasitə

2-dolayı

3-birbaşa

4-sair xərclər

A) 1,2


B) 2,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 1,3


117. Yeni texnika və texnologiyalarm sığortalanması hansı risklərdə tətbiq edilə bilər?

1-Maşın və avadanlıqların texnologiyalarının konstruksiyasında çatışmazlıqlar;

2-Bazarda qəfıl yeni texnika və texnologiyalarının peyda olması;

3-Yoxlamalar zamanı aşkar edilə bilməyən gizli defektlər;

4-Ölçü, tənzimləyici, qoruyucu cihazların işləməməsi;

5-Yüksək gərginlik, yüksək təzyiq, qısa qapanma ;

6-Ölçü, tənzimləyici, qoruyucu cihazların işləməsi.

A) 1,2,3,4,5

B) 3,4,5,6

C) 1,3,4,5,6

D) 2,4,5,6

E) 1,4,5,6118. Yeni texnika və texnologiyalarlın sığortalanmasında əmlak necə sığortalana bilər?

1-tam

2-qismən

3-ikidə biri

4-yarısı

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 1,4

E) 2,4


119. Əmlaklar qismən necə sığortalanır?

A) Əmlakın bərpa dəyəri onun ilkin dəyərindən yüksək deyil, bu halda maşın və avadanlıqların işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün çəkilən xərcləri sığortaçı tərəfə sığortalanır.

B) Əmlakın qalıq dəyəri onun ilkin dəyərindən yüksək deyil, bu halda maşın və avadanlıqların işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün çəkilən xərcləri sığortaçı tərəfə sığortalanır.

C) Əmlakın bərpa dəyəri onun son dəyərindən yüksək deyil, bu halda maşın və avadanlıqların işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün çəkilən xərcləri sığortaçı tərəfə sığortalanır.

D) Əmlakın bərpa dəyəri onun ilkin dəyərindən yüksək deyil, bu halda maşın və avadanlıqların işlək vəziyyətə gətirilməməsi üçün çəkilən xərcləri sığortaçı tərəfə sığortalanır.

E) Əmlakın bərpa dəyəri onun ilkin dəyərindən yüksək deyil, bu halda maşın və avadanlıqların işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün çəkilən xərcləri sığortalı tərəfə sığortalanır.120. Birca müqavilələri üzrə hansı tiplər ola bilər?

1-Sığortaya anoloci əmtəənin verilməsi,

2-Əldə edilməmiş məhsulun dəyərini bir hissəsinin kompensasiyası və onun digər satıcılardan alınması,

3-Sığortadan anoloci əmtəənin alınması,

2-Əldə edilmiş məhsulun dəyərini bir hissəsinin kompensasiyası və onun digər satıcılara verilməsi.

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 2,4

E) 1,3


121. Mal göndərənlərlə bağlanan müqavilələr zamanı sığortalının məsuliyyəti alıcı tərəfindən həmin məhsuldan imtina edilməsi və ya onun yaradılması zamanı hansı variantlar tətbiq olunur?

1-Məhsulun satılması,

2-Əgər məhsulun qiyməti aşağı düşmüşsə, onda onun əvvəlki və sonrakı dəyər fərqinin sığorta ödənişi,

3-Dəyərin ödənilməyən məhsulun dəyərinin bir hissəsinin kompensasiya olunması,

4-Məhsulun alınması.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,4

D) 1,2,4

E) 1,4


122. Valyuta risklərinin sığortalanmasında hansı hallar ola bilər?

1-Ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulları alan xarici kontragentlərin həmin məhsulardan imtina etməsi nəticəsində daxili istehsalçıya dəyən zərərləri,

2-Xarici kontragentin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində göndərilən məhsul, göstərilən xidmətlər üzrə dəymiş zərərlər,

3-Valyuta kurslarının dəyişməsi nəticəsində dəymiş zərərlər,

4- Xarici kontragentin maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi nəticəsində göndərilən məhsul, göstərilən xidmətlər üzrə dəymiş zərərlər.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,3,4

D) 1,2,4

E) 1,4


123. Maliyyə risklərin sigorta olunması nədir?

A) Müxtəlif səbəblər nəticəsində mədaxilin əldə olunmaması və ya gəlirin itirilməsi riskinin sığorta olunmasını ifadə edən əmlak sığortasının əsas növlərindən biridir.

B) Müxtəlif səbəblər nəticəsində mədaxilin əldə olunması və ya gəlirin itirilməsi riskinin sığorta olunmasını ifadə edən əmlak sığortasının əsas növlərindən biridir.

C) Müxtəlif səbəblər nəticəsində mədaxilin əldə olunmaması və ya gəlirin qazanılması riskinin sığorta olunmasını ifadə edən əmlak sığortasının əsas növlərindən biridir.

D) Məlum səbəblər nəticəsində mədaxilin əldə olunmaması və ya gəlirin itirilməsi riskinin sığorta olunmasını ifadə edən əmlak sığortasının əsas növlərindən biridir.

E) Müxtəlif səbəblər nəticəsində mədaxilin əldə olunmaması və ya gəlirin itirilməməsi riskinin sığorta olunmasını ifadə edən əmlak sığortasının əsas növlərindən biridir.
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə