1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


Maliyyə riskləri necə cür olur?Yüklə 0,57 Mb.
səhifə4/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

124. Maliyyə riskləri necə cür olur?

1-fiziki şəxs iş yerinin itirilməsinə görə (ştatın ixtisar olunması. müəssisənin ləğv edilməsi və s.) gəlirin əldə edilməməsi üzrə,

2-hüquqi şəxs isə personalın səhvi, bank işçilərinin səhlənkarlığı ilə əlaqədar olan itkilər üzrə,

3-fiziki şəxs iş yerinin itirilməməsinə görə (ştatın ixtisar olunmaması. müəssisənin ləğv edilməməsi və s.) gəlirin əldə edilməməsi üzrə,

4-fizki şəxs isə personalın səhvi, bank işçilərinin səhlənkarlığı ilə əlaqədar olan itkilər üzrə.

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 1,3

E) 3,4


125. Maliyyə risklərin sigorta olunmasında sığorta hadisələrinə hansıları aid edirlər?

1-istehsalın dayandırılması və ya sığortada qeyd olunmuş hadisələrin baş verməsi nəticəsində istehsalın həcminin ixtisar edilməsi,

2-müflisləşmək,

3-gözlənilməz xərclər,

4-müqavilə öhdəçiliyinin yerinə yetirilməməsi,

5-sığorta olunmuş şəxs tərəfindən sərf olunan məhkəmə xərcləri,

6-gözlənilən xərclər,

7-varlanmaq.

A) 1,2,3,4,5

B) 3,4,5,6,7

C) 1,3,4,5,6

D) 2,3,4,5,7

E) 1,2,4,5,6126. İstehsalatda məcburi fasiləlik nəticəsində itirilmiş gəlirin sığorta olunması nəyi nəzərdə tutur?

A) şərtləşdirilmiş hadisələr zamanı (yanğın, su basma və s.) sığorta etdirən şəxsin müəyyən əmlakının (texnika, istehsalat avadanlığı, binalar, tikililər və s.) məhv olması nəticəsində zərərin ödənilməsini nəzərdə tutur.

B) şərtləşdirilməmiş hadisələr zamanı (yanğın, su basma və s.) sığorta etdirən şəxsin müəyyən əmlakının (texnika, istehsalat avadanlığı, binalar, tikililər və s.) məhv olması nəticəsində zərərin ödənilməsini nəzərdə tutur.

C) şərtləşdirilmiş hadisələr zamanı (yanğın, su basma və s.) sığorta etdirən şəxsin müəyyən əmlakının (texnika, istehsalat avadanlığı, binalar, tikililər və s.) məhv olmaması nəticəsində zərərin ödənilməsini nəzərdə tutur.

D) şərtləşdirilmiş hadisələr zamanı (yanğın, su basma və s.) sığorta etdirən şəxsin müəyyən əmlakının (texnika, istehsalat avadanlığı, binalar, tikililər və s.) məhv olması nəticəsində zərərin ödənilməməsini nəzərdə tutur.

E) şərtləşdirilmiş hadisələr zamanı (yanğın, su basma və s.) sığorta edən şəxsin müəyyən əmlakının (texnika, istehsalat avadanlığı, binalar, tikililər və s.) məhv olması nəticəsində zərərin ödənilməsini nəzərdə tutur.127. Sığorta hadisəsinin baş verməsi zamanı sığorta ödənişinin ölçüsü necə təyin olunur?

A) sığorta etdirən şəxsin hesabat sənədləri və xüsusi hesablamalara əsasən təyin olunur.

B) sığorta edən şəxsin hesabat sənədləri və xüsusi hesablamalara əsasən təyin olunur.

C) sığorta etdirən şəxsin bütün sənədləri və xüsusi hesablamalara əsasən təyin olunur.

D) üçüncü şəxsin hesabat sənədləri və xüsusi hesablamalara əsasən təyin olunur.

E) sığorta etdirən şəxsin hesabat sənədləri və müqavilələrə əsasən təyin olunur.128. Gəlirin orta ölçüsü necə müəyyən edilir?

A) sığorta müqaviləsinin imzalanmasından əvvəl olan dövr üzrə gəlirin orta ölçüsü müəyyən edilir.

B) sığorta müqaviləsinin imzalanmasından sonra olan dövr üzrə gəlirin orta ölçüsü müəyyən edilir.

C) sığorta müqaviləsinin imzalanması zamanı gəlirin orta ölçüsü müəyyən edilir.

D) sığorta müqaviləsinin imzalanmasından bir ay əvvəl olan dövr üzrə gəlirin orta ölçüsü müəyyən edilir.

E) sığorta müqaviləsinin imzalanmasından üç ay əvvəl olan dövr üzrə gəlirin orta ölçüsü müəyyən edilir.129. Gəlirin orta ölçüsü necə müəyyən edildiyi dövr necə aya bərabərdir?

A) 12


B) 9

C) 7


D) 6

E) 3


130. Gözlənilməz məhkəmə xərcləri hansı xərclərdir?

A) sığorta etdirən şəxs tərəfindən (hüquqi şəxs. sahibkar və ya adi vətəndaş) ümumi yurisdiksiya və ya iqtisad məhkəməsində aparılan işlərlə əlaqədar olan xərclərdir.

B) sığorta edən şəxs tərəfindən (hüquqi şəxs. sahibkar və ya adi vətəndaş) ümumi yurisdiksiya və ya iqtisad məhkəməsində aparılan işlərlə əlaqədar olan xərclərdir.

C) sığorta etdirən şəxs tərəfindən (hüquqi şəxs. sahibkar və ya adi vətəndaş) xüsusi yurisdiksiya və ya iqtisad məhkəməsində aparılan işlərlə əlaqədar olan xərclərdir.

D) sığorta etdirən şəxs tərəfindən (hüquqi şəxs. sahibkar və ya adi vətəndaş) ümumi yurisdiksiya və ya iqtisad məhkəməsində aparılmayan işlərlə əlaqədar olan xərclərdir.

E) sığorta etdirən şəxs tərəfindən (hüquqi şəxs. sahibkar və ya adi vətəndaş) ümumi yurisdiksiya və ya iqtisad məhkəməsində aparılan işlərlə əlaqədar olmayan xərclərdir.131. Maliyyә riskləri na vaxt yaranır?

A) Maliyyә riski müəssisə və maliyyə institutları (banklar, maliyyə kompaniyaları, investisiya kompaniyaları, sığorta şirkətləri, bircalar və s.) arasındakı münasibət prosesində yaranır.

B) Maliyyә riski müəssisə və təşkilatlar arasındakı münasibət prosesində yaranır.

C) Maliyyә riski sığortaçı və sığortalı arasındakı münasibət prosesində yaranır.

D) Maliyyә riski müəssisələr arasındakı münasibət prosesində yaranır.

E) Maliyyә riski sığortaçılar arasındakı münasibət prosesində yaranır.132. Maliyyə risklərinin səbəbləri hansılardır?

1-inflyasiya faktoru,

2-bankın uçot tariflərinin artımından,

3-qiymətli kağızların dəyərinin düşməsi,

4-siyasi hadisələr.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 1,3,4

E) 1,4


133. Deflyasiya özünü nədə göstərir?

A) о qiymətlərin düşməsində və uyğun olaraq pulun alıcılıq qabiliyyətinin artmasında özünü göstərir.

B) о qiymətlərin qalxmasında və uyğun olaraq pulun alıcılıq qabiliyyətinin artmasında özünü göstərir.

C) о qiymətlərin düşməsində və uyğun olaraq pulun alıcılıq qabiliyyətinin azalmasında özünü göstərir.

D) о qiymətlərin düşməsində və uyğun olaraq pulun alıcılıq qabiliyyətinin artmasında özünü göstərmir.

E) о qiymətlərin düşməsində və uyğun olaraq gəlirlərin artmasında özünü göstərir.134. Inflyasiya riski zamanı hansı proseslər baş verir?

A) inflyasiya artan zaman əldə olunan pul gəlirləri real alıcılıq qabiliyyəti daha tez düşür, nəinki qalxır və belə hallarda sahibkar real zərərli olur.

B) inflyasiya azalan zaman əldə olunan pul gəlirləri real alıcılıq qabiliyyəti daha tez düşür, nəinki qalxır və belə hallarda sahibkar real zərərli olur.

C) inflyasiya artan zaman əldə olunan pul gəlirləri real alıcılıq qabiliyyəti daha tez qalxır düşür, nəinki qalxır və belə hallarda sahibkar real zərərli olur.

D) inflyasiya artan zaman əldə olunan pul gəlirləri real alıcılıq qabiliyyəti daha tez düşür, nəinki qalxır və belə hallarda sahibkar real gəirli olur.

E) inflyasiya artan zaman əldə olunan pul gəlirləri real alıcılıq qabiliyyəti daha tez düşür, nəinki düşür qalxır və belə hallarda sahibkar real zərərli olur.135. Valyuta riskləri nəyi ifadə edir?

A) xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları zamanı bir xarici valyutanın digərinə nisbətən məzənnəsinin dəyişməsi zamanı yaranan valyuta itkilərini ifadə edir.

B) xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları zamanı bir xarici valyutanın digərinə nisbətən məzənnəsinin artması zamanı yaranan valyuta itkilərini ifadə edir.

C) xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları zamanı bir xarici valyutanın digərinə nisbətən məzənnəsinin azalması zamanı yaranan valyuta itkilərini ifadə edir.

D) xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları zamanı bir xarici valyutanın digərinə nisbətən məzənnəsinin dəyişməsi zamanı yaranmayan valyuta itkilərini ifadə edir.

E) xarici iqtisadi, kredit və digər valyuta əməliyyatları zamanı bir xarici valyutanın digərinə nisbətən məzənnəsinin dəyişməsi zamanı yaranan valyuta qazanclarını ifadə edir.136. Likvidlik riskləri zamanı yaranan itkilər hansılardır?

A) qiymətli kağızların və ya digər məhsulların realizəsi zamanı onların keyfıyyətinin və istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində yaranan itkilərdir.

B) qiymətli kağızların və ərzaq məhsulların realizəsi zamanı onların keyfıyyətinin və istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində yaranan itkilərdir.

C) qiymətli kağızların və tikinti məhsulların realizəsi zamanı onların keyfıyyətinin və istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində yaranan itkilərdir.

D) qiymətli kağızların və neft məhsulların realizəsi zamanı onların keyfıyyətinin və istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində yaranan itkilərdir.

E) qiymətli kağızların və kənd təsərrüfatı məhsulların realizəsi zamanı onların keyfıyyətinin və istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində yaranan itkilərdir.137. Investisiya riskləri hansı yarımnövlərdən ibarətdir?

1-Mənfəəti əldən buraxmaq riski

2-Gəlirliliyin enməsi riski

3-Birbaşa maliyyə itkiləri riski

4-Gəlirliliyinin qalxması riski

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 2,4


D) 1,2,4

E) 1,3,4138. Mənfəəti əldən buraxmaq riski nədir?

A) bu hansısa tədbirin (Məsələn: sığortalanma, hedc əməliyyatı, investisiya qoyuluşu və s.) həyata keçirilməməsi zamanı yaranan dolayı maliyyə itkisidir (əldə olunmamış mənfəət).

B) bu hansısa tədbirin (Məsələn: sığortalanma, hedc əməliyyatı, investisiya qoyuluşu və s.) həyata keçirilməsi zamanı yaranan dolayı maliyyə itkisidir (əldə olunmamış mənfəət).

C) bu hansısa tədbirin (Məsələn: sığortalanma, hedc əməliyyatı, investisiya qoyuluşu və s.) həyata keçirilməməsi zamanı yaranan birbaşa maliyyə itkisidir (əldə olunmamış mənfəət).

D) bu hansısa tədbirin (Məsələn: sığortalanma, hedc əməliyyatı, investisiya qoyuluşu və s.) həyata keçirilməməsi zamanı yaranmayan dolayı maliyyə itkisidir (əldə olunmamış mənfəət).

E) bu hansısa tədbirin (Məsələn: sığortalanma, hedc əməliyyatı, investisiya qoyuluşu və s.) həyata keçirilməməsi zamanı yaranan istehsal itkisidir (əldə olunmamış mənfəət).139. Gəlirliliyin enməsi riski nə vaxt baş verir?

A) portfel investisiyaları (investorlarda olan qiymətli kağızlar məcmusu), əmanətlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin azalması nəticəsində baş verir.

B) investisiyalar (investorlarda olan qiymətli kağızlar məcmusu), əmanətlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin azalması nəticəsində baş verir.

C) portfel investisiyaları (investorlarda olan qiymətli kağızlar məcmusu), əmanətlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin artması nəticəsində baş verir.

D) portfel investisiyaları (investorlarda olan qiymətli kağızlar məcmusu), əmanətlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin səviyyəsi dəyişmədən baş verir.

E) xarici investisiyalar (investorlarda olan qiymətli kağızlar məcmusu), əmanətlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin azalması nəticəsində baş verir.140. Portfel investisiya nə ilə bağlıdır?

A) investisiya portfelinin formalaşdırılması ilə

B) qiymətli kağızların dəyəri ilə

C) zərərlər portfelinin formalaşdırılması ilə

D) gəlirlər portfelinin formalaşdırılması ilə

E) sığorta portfelinin formalaşdırılması ilə141. Gəlirliliyin enməsi riski özündə hansı riskləri birləşdirir?

1-faiz riskləri

2-kredit riskləri

3-valyuta riskləri

4-maliyyə riskləri

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,3


D) 1,4

E) 2,4


142. Faiz riskəri nədir?

A) Kommersiya bankları, kredit təşkilatları, investisiya institutları, selinq kompaniyaları tərəfindən cəlb edilən vəsaitə görə faiz dərəcələrinin verilən kreditlər üzrə dərəcələrdən üstün olması ilə əlaqədar olaraq dəyən zərərdir.

B) Kommersiya bankları, kredit təşkilatları, investisiya institutları, selinq kompaniyaları tərəfindən cəlb edilməyən vəsaitə görə faiz dərəcələrinin verilən kreditlər üzrə dərəcələrdən üstün olması ilə əlaqədar olaraq dəyən zərərdir.

C) Kommersiya bankları, kredit təşkilatları, investisiya institutları, selinq kompaniyaları tərəfindən cəlb edilən vəsaitə görə faiz dərəcələrinin verilən kreditlər üzrə dərəcələrdən üstün olmaması ilə əlaqədar olaraq dəyən zərərdir.

D) Kommersiya bankları, kredit təşkilatları, investisiya institutları, selinq kompaniyaları tərəfindən cəlb edilən vəsaitə görə faiz dərəcələrinin verilən kreditlər üzrə dərəcələrdən üstün olması ilə əlaqədar olmayan zərərdir.

E) Kommersiya bankları, kredit təşkilatları, investisiya institutları, selinq kompaniyaları tərəfindən cəlb edilən vəsaitə görə faiz dərəcələrinin alınan kreditlər üzrə dərəcələrdən üstün olması ilə əlaqədar olaraq dəyən zərərdir.143. Faiz risklərinə hansı risklər aiddir?

1-aksiyalar üzrə dividentlərdə faiz dərəcələrinin dəyişilməsi

2-bazarlarda istiqrazlarda faiz dərəcələrinin dəyişilməsi

3-sertifıkatlar və digər qiymətli kağızlar üzrə faiz dərəcələrinin dəyişilməsi də aiddir.

4-verilən kreditlərdə faiz dərəcələrinin dəyişilməsi

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 2,3,4

D) 1,2,4

E) 1,4


144. Kredit riski nədir?

A) borc alanın kreditora verməli olduğu borcun və faizin ödənilməməsi təhlükəsidir.

B) borc verənin kreditora verməli olduğu borcun və faizin ödənilməməsi təhlükəsidir.

C) borc alanın debitora verməli olduğu borcun və faizin ödənilməməsi təhlükəsidir.

D) borc alanın kreditora almalı olduğu borcun və faizin ödənilməməsi təhlükəsidir.

E) borc alanın kreditora verməli olduğu borcun və faizin ödənilməsi təhlükəsidir.145. Kredit risklərinə hansı risklər daxildir?

A) Emitentin uzunmüddəfli buraxdığı qiymətli kağızların faizlərini və ya bütün məbləği ödəyə bilməməsi də daxildir.

B) Emitentin uzunmüddəfli buraxdığı qiymətli kağızların faizlərini və ya bütün məbləği ödəyə bilməsi də daxildir.

C) Emitentin qısamüddəfli buraxdığı qiymətli kağızların faizlərini və ya bütün məbləği ödəyə bilməməsi də daxildir.

D) Emitentin uzunmüddəfli buraxdığı qiymətli kağızların faizlərini və ya məbləğin bir hissəsinin ödəyə bilməməsi də daxildir.

E) Emitentin ortanmüddəfli buraxdığı qiymətli kağızların faizlərini və ya bütün məbləği ödəyə bilməməsi də daxildir.146. Birbaşa maliyyə itkisi riski özündə hansı riskləri birləşdirir?

1-Birca riski

2-Selektiv risk

3-Müflis olma riski

4-Kredit riski

5-Valyuta riski

6- Biznes riski

A) 1,2,3,4

B) 1,2,5,6

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 1,2,4,6147. Birca risklərinə hansı risklər aiddir?

1-kommersiya sazişlərinə görə ödənişin edilməməsi,

2-broker firmasının komisyon haqqının ödənilməməsi,

3-kommersiya sazişlərinə görə ödənişin edilməsi,

4-broker firmasının komisyon haqqının ödənilməsi.

A) 1,2


B) 1,3

C) 1,4


D) 2,3

E) 2,4


148. Selektiv riski nədir?

A) İnvestisiya portfelinin yaradılması zamanı digər növ qiymətli kağızlarla müqayisədə qiymətli kağızlar formasında kapitalın qoyulması üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir.

B) İnvestisiya portfelinin yaradılması zamanı digər növ qiymətli kağızlarla müqayisədə qiymətli kağızlar formasında kapitalın qoyulması üsulunun düzgün seçilməsi riskidir.

C) Sığorta portfelinin yaradılması zamanı digər növ qiymətli kağızlarla müqayisədə qiymətli kağızlar formasında kapitalın qoyulması üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir.

D) Zərərlər portfelinin yaradılması zamanı digər növ qiymətli kağızlarla müqayisədə qiymətli kağızlar formasında kapitalın qoyulması üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir.

E) Maliyyə portfelinin yaradılması zamanı digər növ qiymətli kağızlarla müqayisədə qiymətli kağızlar formasında kapitalın qoyulması üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir.149. Müflisləşmə riski nədir?

A) Kapital qoyuluşu üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir, nəticədə sahibkarın bütün kapitalının itirilməsi və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsidir.

B) Kapital qoyuluşu üsulunun düzgün seçilməsi riskidir, nəticədə sahibkarın bütün kapitalının itirilməsi və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsidir.

C) Kapital qoyuluşu üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir, nəticədə sahibkarın bütün kapitalının itirilməməsi və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsidir.

D) Kapital qoyuluşu üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir, nəticədə sahibkarın bütün kapitalının itirilməsi və öz üzərinə götürmədiyi öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsidir.

E) Kapital qoyuluşu üsulunun düzgün seçilməməsi riskidir, nəticədə sahibkarın bütün kapitalının itirilməsi və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməsidir.150. Kommersiya risklərinin sığortalanmasında sığorta məbləğinin müəyyənləşdirilməsinin neçə variantı var?

A) 2


B) 5

C) 6


D) 3

E) 4


151. Kommersiya risklərinin sığortalanmasında sığortanın təyinatı nədən ibarətdir?

A) Sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamasından.

B) Sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmasından.

C) Sığortçıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamasından.

D) Sığortalıya sığortalanmış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləməyəcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamasından.

E) Sığortalıya sığortalanmamış əməliyyatlar nəticəsində əldə ediləcək gəlirlər müəyyən müddətdən sonra özünü doğrultmamasından.152. Sığortaçının məsuliyyət müddəti necə ilədək müəyyən edilir?

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


153. Boşdayanma hallarında ödəniş məbləği necə hissədən ibarət olur?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 4

E) 5


154. Boşdayanma hallarında ödəniş məbləği hansı hissələrdən ibarət olur?

1-boşdayanma müddəti ərzində çəkilən xərc məbləğində,

2-İtirilmiş mənfəət məbləğində,

3-zərərin azaldılması məqsədi ilə çəkilən əlavə xərclər,

4-qazanılmış mənfəət məbləğində.

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,4

E) 1,4


155. İstehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində itirilmiş mənfəəti necə tapmaq olar?

A) Boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini, məhsul vahidinə düşən mənfəət normasına vurmaqla tapmaq olar, bu zaman istehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

B) Boşdayanma nəticəsində istifadə edilmiş məhsulun həcmini, məhsul vahidinə düşən mənfəət normasına vurmaqla tapmaq olar, bu zaman istehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

C) Boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini, məhsul vahidinə düşən mənfəət normasına vurmaqla tapmaq olar, bu zaman istehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

D) Boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini, məhsul vahidinə düşən mənfəət normasına vurmaqla tapmaq olar, bu zaman istehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilməyən faktiki məhsulu çıxmaqla əldə etmək olar.

E) Boşdayanma nəticəsində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini, məhsul vahidinə düşən mənfəət normasına vurmaqla tapmaq olar, bu zaman istehsal prosesinin boş dayandığı müddət ərzində istifadə edilməmiş məhsulun həcmini tapmaq üçün istehsal proqamında digər sahələrdə texnoloci prosesin bərpa edilməsi nəticəsində əldə edilən faktiki məhsulu əlavə etməklə olar.156. Sığortalının məsuliyyət həddi neçə %-dək ola bilər?

A) 20%-dək

B) 10%-dək

C) 30%-dək

D) 40%-dək

E) 50%-dək157. Kredit risklərinin sığorta olunmasının mahiyyəti nədən ibarətdir?

1-kredit risklərinin azaldılmasından

2-kreidt risklərinin aradan qaldırılmasından

3-kredit risklərinin artırılmasından

4-kreidt risklərinin aradan qaldırılmamasından

A) 1,2


B) 1,3

C) 1,4


D) 2,3

E) 2,4


158. Kredit sığortanın obyektlərinə nələr daxil edilir?

1-kommersiya kreditləri,

2-tədarükü və ya alıcıya təqdim edilən bank ssudaları,

3-kredit üzrə öhdəçilik və zəmanətlər,

4-uzunmüddətli investisiyalar,

5-qısamüddətli investisiyalar,

6-qiymətli kağızlar.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 3,4,5,6

D) 2,4,5,6

E) 1,2,3,5159. Kredit risklərini neçə qrupa bölürlər?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 6

E) 5


160. Kredit risklərinin birinci qrupuna hansı risklər daxil edilir?

1-kommersiya

2-iqtisadi

3-valyuta

4-istehsalat

A) 1,2


B) 2,3

C) 1,4


D) 1,3

E) 2,4


161. Kredit sığortasında sığortaçının məsuliyyəti sığorta ödənişinin müddətindən neçə gün sonra fəaliyyət göstərməyə başlayır?

A) 20


B) 15

C) 10


D) 25

E) 30


162. Kredit sığortasının müddəti hansı müddətə qədər müəyyən edilir?

A) 1 aydan 1 ilə qədər

B) 15 gündən 1 ilə qədər

C) 2 aydan 1 ilə qədər

D) 2 aydan 1 ilə qədər

E) 3 aydan 2 ilə qədər163. Tarif stavkası nədən asılı olaraq təyin edilir?

A) sığorta müddətindən

B) sığorta mükafatından

C) sığorta məbləğindən

D) sığorta ödənişindən

E) sığorta müqaviləsindən164. Kreditlərin ödənilməməsi risklərinin sığorta olunması zamanı sığorta məbləğinin nə qədər ölçüsünü təşkil edir?

A) 1%-dən 2,2%-ә qədər

B) 2%-dən 2,2%-ә qədər

C) 1%-dən 2,0%-ә qədər

D) 2%-dən 1,2%-ә qədər

E) 1%-dən 2,4%-ә qədər165. Kredit sığortası zamanı müqavilə necə il müddətinə imzalanır?

A) 1


B) 3

C) 2


D) 2,5

E) 1,5


166. Müxtəlif kreditlərin sığorta olunması zamanı tarif stavkası nə qədərdir?

A) sığorta məbləğinin 1,8%-dən 3,5%-ə qədəri

B) sığorta məbləğinin 1,2%-dən 3,5%-ə qədəri

C) sığorta məbləğinin 1,8%-dən 3,8%-ə qədəri

D) sığorta məbləğinin 1,6%-dən 3,5%-ə qədəri

E) sığorta məbləğinin 1,4%-dən 3,3%-ə qədəri
Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə