1. Risklərin xüsusiyyətləri hansılardır?


-investisiya portfeli formalaşarkən kapital qoyuluşu növünün, qiymətli kağız növünün, borc alanın düzgün seçilməməsindən ibarət olan selektiv risklərYüklə 0,57 Mb.
səhifə8/8
tarix17.11.2018
ölçüsü0,57 Mb.
#83951
1   2   3   4   5   6   7   8

2-investisiya portfeli formalaşarkən kapital qoyuluşu növünün, qiymətli kağız növünün, borc alanın düzgün seçilməməsindən ibarət olan selektiv risklər,

3-pula çevrilə bilmək riski - qiymətli kağızların ya­xud digər malın satışı zamanı onlann keyfiyyətinin, istehsal dəyərinin dəyişməsi nəticəsində itgilərin ola bilməsi ilə bağlıdır, 4-müflislik riski, 5-istehsalat riski.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,2,4,5

D) 2,3,5

E) 1,3,5268. Vençur (riskli) biznesi nədir?

A) Gəlir əldə etməyi planlaşdıran, yaxud yeni, ümumi qəbul edilən risk səviyyəsi ilə müqayisədə daha riskli fəaliyyət növü həyata keçirməklə həmin gəliri artıq qazanan hansısa bir yaradıcı yenilikçilər qrupunun sahibkarlıq fəaliyyəti deməkdir.

B) Gəlir əldə etməyi planlaşdıran, yaxud yeni, ümumi qəbul edilən risk səviyyəsi ilə müqayisədə daha riskli fəaliyyət növü həyata keçmədən həmin gəliri artıq qazanan hansısa bir yaradıcı yenilikçilər qrupunun sahibkarlıq fəaliyyəti deməkdir.

C) Gəlir əldə etməyi planlaşdıran, yaxud yeni, ümumi qəbul edilən risk səviyyəsi ilə müqayisədə daha riskli fəaliyyət növü həyata keçirməklə zərərə düşən bir yaradıcı yenilikçilər qrupunun sahibkarlıq fəaliyyəti deməkdir.

D) Gəlir əldə etməyi planlaşdıran, yaxud yeni, ümumi qəbul edilən risk səviyyəsi ilə müqayisədə daha az riskli fəaliyyət növü həyata keçirməklə həmin gəliri artıq qazanan sahibkarlıq fəaliyyəti deməkdir.

E) Gəlir əldə etməyi planlaşdıran, yaxud yeni, xüsusi qəbul edilən risk səviyyəsi ilə müqayisədə daha riskli fəaliyyət növü həyata keçirməklə həmin gəliri az qazanan hansısa bir yaradıcı yenilikçilər qrupunun sahibkarlıq fəaliyyəti deməkdir.269. Vençur halqasının seçilmə səviyyəsindən asılı olaraq həmin biznes növünü necə təsnifləşdirmək olar?

1-firmadaxili vençur (daxili vençur),

2-vençur firmaları,

3-firmaxarici vençur ,

2-ölkə firmaları.

A) 1,2

B) 2,3

C) 1,4

D) 2,4

E) 1,3270. Firmadaxili vençur nədir?

A) elə bir vençur biznesi növüdür ki, burada vençur qrupu müstəqil vahid olmayaraq maliyyə alır və riskə görə məsuliyyəti bölməsi olduğu firmanın üzərinə ötürür.

B) elə bir vençur biznesi növüdür ki, burada vençur qrupu müstəqil vahid olaraq maliyyə alır və riskə görə məsuliyyəti bölməsi olduğu firmanın üzərinə ötürür.

C) elə bir vençur biznesi növüdür ki, burada vençur qrupu müstəqil vahid olmayaraq maliyyə almır və riskə görə məsuliyyəti bölməsi olduğu firmanın üzərinə ötürür.

D) elə bir vençur biznesi növüdür ki, burada vençur qrupu müstəqil vahid olmayaraq maliyyə alır və riskə görə məsuliyyəti bölməsi olduğu firmanın üzərinə ötürmür.

E) elə bir vençur biznesi növüdür ki, burada vençur qrupu müstəqil vahid olmayaraq maliyyə alır və gəlirə görə məsuliyyəti bölməsi olduğu firmanın üzərinə ötürür.271. Vençur firmaları nədir?

A) vençur biznesi ilə məşğul olan müstəqil və azad firmalardır.

B) vençur biznesi ilə məşğul olmayan müstəqil və azad firmalardır.

C) vençur biznesi ilə məşğul olan xüsusi firmalardır.

D) vençur biznesi ilə məşğul xarici firmalardır.

E) vençur biznesi ilə məşğul olan daxili firmalardır.272. İqtisadi sistemdə vençur biznesinin yeri hansı özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur?

1-vençur biznesi investisiya fondlarının akkumulyasiya prosesinə, innovasiya fəaliyyətini təmin edən həmkar-investorların fəaliyyətinin təşkilinə və koordinasiyasına təsir göstərir;

2-vençur biznesinin təşkili layihənin həyata keçirilməsində iştirak etməyə razı olan potensial investorların mobil və daha effektiv axtarışını və seçirnini təmin edir;

3-vençur müəssisələri elmi-texniki fəaliyyətə xidmətdə ixtisaslaşan xüsusi konsultativ və ekspert firmalar şəbəkəsi üçün mühüm informasiya bazası rolunu oynayır;

4-işçilərin yaradıcı və elmi potensialından daha səmərəli istifadəni təmin edir;

5-ixtisaslaşan ümümi konsultativ və ekspert firmalar şəbəkəsi üçün mühüm informasiya bazası rolunu oynamır.

A) 1,2,3,4

B) 2,3,4,5

C) 1,2,4,5

D) 2,3,5

E) 1,3,5273. Vençur biznesi hansı müddət üçün formalaşır?

A) 10 il və artıq

B) 20 il və artıq

C) 50 il və artıq

D) 30 il və artıq

E) 40 il və artıq274. Vençur maliyyələşməsinin hansı formaları mövcuddur?

1-investorun vəsaiti əsasında təsis olunmuş fond yaxud fırmalarda məhdud məsuliyyətli partnyor sifətində iştirak etmək hüququ,

2- investorun vəsaiti əsasında yardılmış vençur firmasına tam sahib olmaq hüququ,

3-vençur biznesində iştirak hüququnun sərhədləşdirilməsi,

4-investorun vəsaiti əsasında yardılmış vençur firmasına tam sahib olmaq hüququ,

3-vençur biznesində iştirak hüququnun sərhədləşdirilməs.

A) 1,2,3

B) 2,3,4

C) 1,2,4

D) 2,3,5

E) 1,3,5275. Vençur (riskli) maliyyələşmə prosesi hansı mərhələlərdən ibarət olur?

1-start kapitalı qoyulması mərhələsi,

2-sənayedə tətbiqi mərhələsi,

3-kapitalın götürülməsi mərhələsi,

4-tikintidə tətbiqi mərhələsi.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


276. Sahə üzrə risk dərəcəsinə təsir göstərən amilləri necə təqdim etmək mümkündür?

1-əsasında alternativ sahə firmalarının fəaliyyəti duran amillər qrupu,

2-əsasında sahədaxili rəqabət duran amillər qrupu,

3-əsasında alternativ ölkə firmalarının fəaliyyəti duran amillər qrupu,

4-əsasında ölkədaxili rəqabət duran amillər qrupu.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


277. Risq nəzəriyyəsi baxımından müəssisənin ölçüsünün seçimi nəyə əsaslanaraq həyata keçirilməlidir?

1-ehtiyat məhdudiyyətləri baxımından sahibkarın imkanları,

2-müəssisə qarşısında qoyulan strateci məqsədlər,

3-bazarda yaranmış vəziyyət,

4-ölkədə yaranmış vəziyyət,

5-sığortaçıların imkanları.

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 1,3,5

D) 2,3,5

E) 3,4,5278. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya əməkdaşlarının risklə bağlı sensasiya yaymaq cəhdi nə adlanır?

A) kütləvi informasiya vasitələrinin cinayəti

B) xüsusi informasiya vasitələrinin cinayəti

C) birbaşa informasiya vasitələrinin cinayəti

D) dolayı informasiya vasitələrinin cinayəti

E) siyasi münaqişələr279. Müəssisənin riskdən qorunmasının hərəkət aktivliyinə görə neçə yolu var?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 4

E) 1


280. Müəssisənin riskdən qorunmasının hərəkət aktivliyinə görə hansı yolları var?

1-passiv müdaxilə,

2-aktiv reaksiya,

3-müdaxilə etməmək,

4-reaksiya verməmək.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


281. Passiv müdaxilə nədir?

A) mümkün risklərin sığortalanması strategiyasından (heccirləmə) istifadə etməkdir.

B) mümkün olmayan risklərin sığortalanması strategiyasından (heccirləmə) istifadə etməkdir.

C) mümkün risklərin sığortalanması prosesindən istifadə etməkdir.

D) passiv risklərin sığortalanması strategiyasından (heccirləmə) istifadə etməkdir.

E) aktiv risklərin sığortalanması strategiyasından (heccirləmə) istifadə etməkdir.282. Aktiv reaksya nədir?

A) müəssisənin riski zəiflətmək məqsədi ilə fəaliyyətində diversifikasiya strategiyasından istifadə etməsidir.

B) müəssisənin riski gücləndirmək məqsədi ilə fəaliyyətində diversifikasiya strategiyasından istifadə etməsidir.

C) sığortaçıların riski zəiflətmək məqsədi ilə fəaliyyətində diversifikasiya strategiyasından istifadə etməsidir.

D) müəssisənin risqi zəiflətmək məqsədi ilə fəaliyyətində diversifikasiya strategiyasından istifadə etməməsidir.

E) müəssisənin risqi zəiflətmək məqsədi ilə fəaliyyətində sığortalanması strategiyasından istifadə etməsidir.283. Diversifikasiya prosesi neçə aspektdə başa düşülür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 6

E) 5


284. Diversifikasiya prosesi hansı aspektdə başa düşülür?
1-geniş


2-dar

3-böyük

4-kiçik

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


285. Geniş mənada diversifikasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) hansı iqtisadiyyat sahəsinə aid olduğu və hansı istiqamətdə aparıldığından asılı olmayaraq hər hansı bir təşkilatın fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi nəzərdə tutulur.

B) hansı iqtisadiyyat sahəsinə aid olmadığı və hansı istiqamətdə aparıldığından asılı olmayaraq hər hansı bir təşkilatın fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi nəzərdə tutulur.

C) hansı iqtisadiyyat sahəsinə aid olduğu və hansı istiqamətdə aparılmadığından asılı olmayaraq hər hansı bir təşkilatın fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi nəzərdə tutulur.

D) hansı iqtisadiyyat sahəsinə aid olduğu və hansı istiqamətdə aparıldığından asılı olaraq hər hansı bir təşkilatın fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi nəzərdə tutulur.

E) hansı iqtisadiyyat sahəsinə aid olduğu və hansı istiqamətdə aparıldığından asılı olmayaraq hər hansı bir təşkilatın fəaliyyət dairəsinin genişlənməməsi nəzərdə tutulur.286. Dar mənada diversifikasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) İstehsalatın, o cümlədən ixtisaslaşmış müəssisələrin sabit fəaliyyət şəraitinin təmin etmək və bəzi risklərin reallaşacağı surətdə baş verə biləcək itgilərin azaldılmasını təmin etmək məqsədi ilə on­lar üçün yeni olan maddi və qeyri-maddi istehsalat sahələrinə daxil olması prosesi başa düşülür.

B) İstehsalatın, o cümlədən ixtisaslaşmış müəssisələrin sabit fəaliyyət şəraitinin təmin etmək və bəzi risklərin reallaşacağı surətdə baş verə biləcək itgilərin azaldılmasını təmin etmək məqsədi ilə on­lar üçün köhnə olan maddi və qeyri-maddi istehsalat sahələrinə daxil olması prosesi başa düşülür.

C) İstehsalatın, o cümlədən ixtisaslaşmış müəssisələrin sabit fəaliyyət şəraitinin təmin etmək və bəzi risklərin reallaşacağı surətdə baş verə biləcək itgilərin artırırlmasını təmin etmək məqsədi ilə on­lar üçün yeni olan maddi və qeyri-maddi istehsalat sahəlarinə daxil olması prosesi başa düşülür.

D) İstehsalatın, o cümlədən ixtisaslaşmış müəssisələrin sabit fəaliyyət şəraitinin təmin etmək və bəzi risklərin reallaşacağı surətdə baş verə biləcək itgilərin azaldılmasını təmin etmək məqsədi ilə on­lar üçün yeni olan maddi və maddi istehsalat sahələrinə daxil olması prosesi başa düşülür.

E) İstehsalatın, o cümlədən ixtisaslaşmış müəssisələrin sabit fəaliyyət şəraitinin təmin etmək və bəzi risklərin reallaşmayacağı surətdə baş verə biləməyəcək itgilərin azaldılmasını təmin etmək məqsədi ilə on­lar üçün yeni olan maddi və qeyri-maddi istehsalat sahələrinə daxil olması prosesi başa düşülür.287. Keçmə səviyyəsinə görə diversifikasiya prosesləri necə təsnifləşdirilir?

1-firmalar üzrə,

2-firmalararası,

3-sahələr üzrə,

4-sahələrarası,

5-dövlətlər üzrə,

6-dövlətlərarası,

7-bazarlar üzrə,

8-bazarlararası.

A) 1,2,3,4,5,6

B) 1,3,5,6,7,8

C) 2,3,4,5,6,8

D) 2,3,4,5,6,7

E) 1,2,3,5,6,7288. Bazar ərazisindəki əhatə miqyasına görə diverisifikasiyalar necə bölünür?

1-bir bazarda,

2-bütün bazarlarda,

3-ayrı-ayrı bazarlarda,

4-seçilmiş bazarlarda.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


289. İstiqamətinə görə diversifikasiya necə olur?

1-birprofilli

2-çox profilli 3-az profilli 4-qismən profilli

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


290. Daxili mənşəli motiv və şərtləri onların əsasındakı əlamətlərin həmcinsliyi prinsipi üzrə neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 4

E) 5


291. Daxili mənşəli motiv və şərtləri onların əsasındakı əlamətlərin həmcinsliyi prinsipi üzrə hansı qruplara bölünür?

1-iqtisadi (istehsalat-iqtisadi),

2- texniki-texnoloci,

3-sosial-psixoloci,

4-siyasi,

5-inzibati.

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 1,3,5

D) 2,3,5

E) 3,4,5292. Məhsulun keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyətliliyi nə zaman motiv və ya şərtə çevrilir?

1-o zaman ki,müəssisədə həmın məhsul növünün istehsalı ilə əlaqədar yaranmış şəraitdə müəssisənin buraxdığı məhsulun keyfiyyəti həmin mal bazarında ona rəqabət qabiliyyətliliyə imkan vermir,

2-o zaman ki, müəssisədə həmın məhsul növünün istehsalı ilə əlaqədar yaranmış şəraitdə məhsulun ilkin keyfiyyətini təşkil edən komponentlərin dəyişməsi nəticəsində onun keyfiyyəti də dəyişir və nəticədə rəqabət qabiliyyətliliyi aşağı düşür,

3-o zaman ki,müəssisədə həmın məhsul növünün istehsalı ilə əlaqədar yaranmış şəraitdə müəssisənin buraxdığı məhsulun miqdarı həmin mal bazarında ona rəqabət qabiliyyətliliyə imkan verir,

4-o zaman ki, müəssisədə həmın məhsul növünün istehsalı ilə əlaqədar yaranmış şəraitdə məhsulun ilkin keyfiyyətini təşkil edən komponentlərin dəyişməməsi nəticəsində onun keyfiyyəti dəyişmir və nəticədə rəqabət qabiliyyətliliyi aşağı düşür.

A) 1,2


B) 1,3

C) 2,4


D) 1,4

E) 3,4


293. Müəssisənin gəiiri о zaman diversifikasiyanın motivi yaxud şərtinə çevrilir ki, onun azalması riski nə ilə ifadə olunsun?

1-onun absolyut yaxud nisbi azalmasında özünə yer alsın (müəyyən bir risqin yaxud risq qrupunun reallaşdığı halda),

2-gəlirin həcm artımının məhsulun baza növünün istehsalına qoyulan investisiyanın həcminə adekvat olaraq artmadığı halda,

3-gəlir əldə etmə müddətinin amplitudası arta biləcəyi bir vəziyyətin mövcudluğu yaxud baş vermə təhlükəsinin olduğu halda,

4-itkinin həcm artımının məhsulun baza növünün istehsalına qoyulan investisiyanın həcminə adekvat olaraq artdığı halda,

5-gəlir əldə etmə müddətinin amplitudası arta biləməyəcəyi bir vəziyyətin mövcudluğu yaxud baş vermə təhlükəsinin olmadığı halda.

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 1,3,5

D) 2,3,5

E) 3,4,5294. Dövriyyə fondlarının tərkibi və strukturu nə zaman motiv yaxud şərtə çevrilir?

1-azad pul vəsaitinin mövcudluğu onlara olan həqiqi tələbatdan artıq olduğu halda,

2-azad pul vəsaiti lazımınca effektiv istifadə olunmur və onlardan daha səmərəli istifadə yollarının olduğu halda,

3- xammal və maddi ehtiyatların həcmi onlara olan tələbatdan artıq olduğu halda,

4-azad pul vəsaiti effektiv istifadə olunur və onlardan daha səmərəli istifadə yollarının olmadığı halda,

3- xammal və maddi ehtiyatların həcmi onlara olan tələbatdan artıq olmadığı halda.

A) 1,2,3

B) 1,3,4

C) 1,3,5

D) 2,3,5

E) 3,4,5295. Di­versifikasiya növlərinin və istiqamətlərinin seçimi təsərrüfat subyektləri qarşısında hansı məqsədlər qoyur?

1-gəlir normasının maksimumluğu,

2-risqlərin minimumluğu,

3-səmərənin maksimumluğu,

4-artıq xərclərin minimumluğu,

5-səmərənin minimumluğu,

6-artıq xərclərin maksmumluğu.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 1,3,5,6

D) 2,3,4,5

E) 3,4,5,6296. Diversifikasiya istiqamətlərinin düzgün seçilməsı üçün nələri təsəvvür etmək lazımdır?

1-qərar qəbul etmə prosesinin ardıcılığını,

2-mərhələlərin məzrnununu, onların qarşılıqlı əlaqəsini, qarşılıqlı təsirini,

3-hər bir mərhələdə menecerlərin fəaliyyət məzmununu,

4-sığortaçıların fəaliyyətini.

A) 1,2,3

B) 1,3,4,

C) 2,3,4

D) 1,2,4

E) 3,4


297. Diversifikasiya strategiyasının əsas işlənmə mərhələləri hansılardır?

1-diversifikasiyanın müəssisənin inkişaf strategiyası olaraq istifadəsinin səbəb və şərtlərinin (daxili və xa­rici) müəyyən olunması (səbəblərin müəyyən olunma mərhələsi),

2-diversifikasiyanın səbəb və şərtlər sisteminə müvafiq olaraq bu strategiyanın məqsədi müəyyən olunur (məqsədin müəyyənləşdirilməsi mərhələsi),

3-qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq diversifikasiyanın mümkün istiqamətlərinin seçilməsi (qa­baqcadan seçim mərhələsi),

4-müəssisənin xarici vəziyyətinin təhlil edilməsi,

5-firmanın kompleks təhlili,

6-daxili və xarici təhlilə müvafiq olaraq mümkün istiqamətlər arasından diversifikasiya istiqamətinin seçilməsi (son seçim mərhələsi).

A) 1,2,3,6

B) 1,2,3,4

C) 3,4,5,6

D) 2,3,4,5

E) 2,4,5,6298. Diversifikasiyanın aktivləşməsi nə deməkdir?

A) Riskə diqqətin cəmləşdirilməsi və onun minimuma endirilməsi diversifikasiya məqsədi olaraq müəssisənin ümumi gəlirinin dəyişkənliyinin azalması, onun daha sabit işi və nəticə olaraq bazarın ауrı-ауrı bölmələrində onun aktivləşməsi deməkdir.

B) Riskə diqqətin cəmləşdirilməsi və onun maksimuma qaldırılması diversifikasiya məqsədi olaraq müəssisənin ümumi gəlirinin dəyişkənliyinin azalması, onun daha sabit işi və nəticə olaraq bazarın ауrı-ауrı bölmələrində onun aktivləşməsi deməkdir.

C) Riskə diqqətin cəmləşdirilməsi və onun minimuma endirilməsi diversifikasiya məqsədi olmayaraq müəssisənin ümumi gəlirinin dəyişkənliyinin azalması, onun daha sabit işi və nəticə olaraq bazarın ауrı-ауrı bölmələrində onun aktivləşməsi deməkdir.

D) Riskə diqqətin cəmləşdirilməsi və onun minimuma endirilməsi diversifikasiya məqsədi olaraq müəssisənin ümumi gəlirinin dəyişkənliyinin artması, onun dəyişən işi və nəticə olaraq bazarın ауrı-ауrı bölmələrində onun aktivləşməsi deməkdir.

E) Riskə diqqətin cəmləşdirilməsi və onun minimuma endirilməsi diversifikasiya məqsədi olaraq sığortaçının ümumi gəlirinin dəyişkənliyinin azalması, onun daha sabit işi və nəticə olaraq bazarın bütün bölmələrində onun aktivləşməsi deməkdir.299. Müəssisənin həmcins diversifikasiya istiqaməti seçməsi üçün hansı şərtlərin olması vacibdir?

1-həmin müəssisədə buraxılan məhsul onun ənənəvi məhsuludur və yeni buraxılışı nəzərdə tutulan yeni məhsulun ondan elə bir böyük fərqi yoxdur;

2-müəssisədəki avadanlıq yeni məhsul növunıı texniki-texnoloci sahədə praktiki olaraq dəyişiklik olmadan istehsal etməyə imkan verir və bu zaman lazımi istehsalat meydançası həcmi mövcuddur;

3-kadrların kvalifikasiya səviyyəsi lazımi qədər yüksəkdir və əlavə xərc çəkmədən yeni məhsul növü buraxmağa imkan verir;

4-yeni məhsula aid effektiv reklam üçün əldə im­kan vardır;

5-kadrların kvalifikasiya səviyyəsi aşağıdır və əlavə xərc çəkmədən yeni məhsul buraxmağa imkan vermir.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 1,3,5

D) 2,3,4,5

E) 3,4,5300. Diversifikasiyanın hansı sosial mənfəəti var?

1-malın qiymətinin aşağı endirilməsi və gəlir nor masının bərabərləşdirilməsi;

2-bazarın mal və xidmətlərlə doldurulması;

3-işsizlik səviyyəsinin aşağı salınması;

4-ehtiyatları mühafizə edən və tullantıdan istifadə texnologiyalarının tətbiq olunması;

5-malın qiymətinin qaldırılması və gəlir normasının bərabərləşdirilməsi.

A) 1,2,3,4

B) 1,3,4,5

C) 1,3,5D) 2,3,4,5

E) 3,4,5

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə