1. sinif I. Yariyil shb 101 Sosyal Hizmete GirişYüklə 29,26 Kb.
tarix06.09.2018
ölçüsü29,26 Kb.

1. SINIF I. YARIYIL

SHB 101 Sosyal Hizmete Giriş

Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin tanımı, kuramsal ve felsefi temelleri; sosyal hizmetin diğer bilimlere göre ayırt edici özellikleri ve fonksiyonları; Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmetin tarihsel gelişimi; ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmet müdahalesi.SHB 109 Felsefeye Giriş

Varlık üzerine: İnsan olmak ne demektir? İnsanın değeri üzerine: İnsan niçin değerli bir varlıktır? Estetik üzerine: Güzellik nedir, çirkinlik nedir? Bilgi üzerine: Ne(yi) biliriz? Meslek(ler) üzerine: Bir meslek adamı olmak ne demektir? Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların çözümünde felsefenin rolü ne olabilir?SHB 105 Sosyolojiye Giriş

Sosyal bilim ve sosyoloji kavramları; sosyolojik düşün(ebil)me; sosyolojinin kurucuları; sosyolojinin gelişmesine katkı sağlayan çağdaş düşünürler; toplumsallaşma; sosyal tabakalaşma, sınıf yapısı ve sosyal eşitsizlikler; sosyal kontrol biçimleri; devrimler ve toplumsal hareketler; sosyolojide güncel tartışmalar (küresel değişim ve ekolojik bunalım; kitle üretim araçları ve popüler kültür vb.).SHB 108 İktisata Giriş

İktisadın bir bilim olarak ortaya çıkışı; temel iktisadi kavramlar; makro ekonomik analize giriş; milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları; uluslar arası bağlantılar, iktisadi büyüme ve kalkınma; para ve bankacılığın rolü.AİT101 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı (XIX Yüyıl) . Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı.SHB 103 Psikolojiye Giriş

Psikolojinin kapsamı; psikolojide ekoller ve yaklaşımlar; davranış; algılama; duygu; heyecan ve güdülenme; öğrenme ilkeleri, kişilik ve uyum; kişilik kuramları.TRD101 Türk Dili I

Dil nedir? Lehçe, şive, ağız kavramları; dil ve kültür arasındaki ilişki; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçenin tarihsel gelişimi; Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.YDİ 101 Yabancı Dil I

Bu ders, öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi (gramer) konularını içermektedir.1. SINIF II. YARIYIL

SHB 104 Toplumsal Sorunlar

Sosyal sorunlara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar; sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorun ilişkisi; yoksulluk, madde ve alkol kötüye kullanımı, terör ve şiddet, işsizlik, suç, intihar, yaşlılık, kentleşme, çevre problemleri v.b sosyal sorun alanlarının dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları.ENF102 Halkla İlişkiler ve İletişim

Bu derste halkla ilişkiler kavramı tartışılarak, konunun tarihçesi üzerinde durulacak ve halkla ilişkiler alanının diğer bağlantılı olduğu alanlarla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Derste halkla ilişkiler uzmanını nitelikleri, kurum içi halkla ilişkiler uygulamaları ve halkla ilişkiler kampanyasının teorik aşamaları anlatılacaktır. Derste ele alınacak bir diğer konular da halkla ilişkilerde hedef kitlenin önemi ve halkla ilişkiler ajansları ile çalışma koşulları olacaktır.SHB 108 Siyaset Bilimine Giriş

Siyaset biliminin konusu, temel kavramları; siyasi iktidarın tanımı ve araçları; egemenlik teorileri; devlet, anayasa ve demokrasi; siyasal ideolojiler: liberalizm, Marksizm, faşizm, muhafazakârlık ve siyasal İslam; siyasi partiler ve siyasi güçler; baskı grupları; seçim sistemleri ve Türkiye uygulamaları.SHB 108 Genel İktisat

İktisadın bir bilim olarak ortaya çıkışı; temel iktisadi kavramlar; makro ekonomik analize giriş; milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları; uluslar arası bağlantılar, iktisadi büyüme ve kalkınma; para ve bankacılığın rolü.SHB 106 Sosyal Antropolojiye

Antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi; antropoloji teorileri; insanın biyolojik çeşitliliği ve evrim; antropolojide fizik antropoloji ve sosyal/kültürel antropoloji ayrımının temeli; etnografi; kültür kavramı ve kültürü tanımlamadaki güçlükler; kültürün temel bileşenleri; kültürün emik ve etik yorumları; kültürel süreçler.TRD 102 Türk Dili (II)

Türk dilinin ses ve şekil bilgisi; sözdizimi; imla-noktalama kuralları; anlatım bozuklukları, yazılı anlatım ve türleri; sözlü anlatım ve türleri.YDİ 102 Yabancı Dil (II)

Yabancı Dil (I) dersinin devamı niteliğinde olan bu ders, öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi (gramer) konularını içermektedir.SHB102 Sosyal Hizmet Tarihi

 Sosyal refah kavramının analizi. İnsani hizmetler içinde sosyal hizmetlerin yeri, tarihi gelişimi, amaç ve işlevi, Modern sosyal hizmetlerin oluşumu, gelişimi ve tarihi. Dünyada ve Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihsel gelişim süreci.Tarihteki hizmetlerin değerlendirilmesi, Günümüzdeki sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi, Sosyal Hizmetlere tarihsel bakış, İnsani hizmetlerin tarih içerisindeki evreleri.3. Yarıyıl

SHB 201 Sosyal Hizmet Alanları

Bu derste müfredattaki zorunlu dersler kapsamında yer almayıp “Seçmeli (III)” dersi kapsamında öğrencilerin seçimine sunulan diğer sosyal hizmet alanları (suçluluk, gençlik, yaşlılık, özürlülük, yerel yönetim, evde bakım, krize müdahale ve intiharı önleme) bir öğretim üyesi ve (ilgili alanda çalışan) bir sosyal hizmet uzmanı tarafından genel özellikleriyle tanıtılmaya çalışılmaktadır.SHB 211 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Yöntem ve üzerine yapılan tartışmalar, araştırmalarda kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir; veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin işlenmesi, rapor yazılması.SHB 205 Sosyal Politika

Sosyal politika ve sosyal refah arasındaki ilişki; sosyal politikanın sosyal hizmet uygulamasındaki yeri ve önemi; sosyal hizmet uzmanlarının sosyal politikalardaki rolü ve işlevi; sosyal politika geliştirme; sosyal politika analizi; etki değerlendirmesi. planlama: planlama türleri ve yaklaşımları; Türkiye’deki planlama çalışmaları.SHB 203 Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal hizmet çalışmalarında uygulanan kuram ve yaklaşımların neler olduklarını tanımak, öğrenmek ve uygulamaya yönelik örnek çalışmaları kavramayı amaçlamaktadır. Öncelikle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımlar incelenecek, sonrada bu teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları doğrultusunda nasıl bir araya getirilebileceği, bütünleştirilebileceği tartışılacaktır. Sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımlar, teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları ile ilişkisi, Genelci uygulama yaklaşımları, Mikro, mezzo ve makro düzeyde yaklaşım tarzları, sosyal hizmette uygulanan kuramlar ve kuramların önemi, birey, grup ve toplum uygulamaları
SHB215 Hukukun Temel Kavramları

Öğrencilere hukuk bilimi ile ilgili temel konu, kavram ve kurumları tanıtmaktır. Bu bilgiler onlara eğitimlerinin bundan sonraki dönemlerinde, iş hayatında ve günlük yaşamlarında yararlı olacaktır.Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Altı Şapka


ENF201 Temel Bilgi Teknolojileri I
 Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows XP),internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanımı becerilerini vermektir.
SHB217 Eski Metinleri Okuma I
Öğrencilerin matbu ve basit elyazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri ve kitabeleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.  Bu derste, Osmanlı Türkçesinin gramer kuralları öğretilerek, tarihî ve edebî Osmanlıca matbu ve elyazısı (rik’a vb.) metinler okutulmaktadır. Ayrıca, Osmanlı kültürü konusunda temel bilgiler verilmektedir.

SHB219 Kürtçe
Kürtçe dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen ölçütlere göre kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, Kürtçe’de kelime hazinesini zenginleştirmek, bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirme.
SHB221 Zazaca
Zazaca dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen ölçütlere göre kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, Kürtçe’de kelime hazinesini zenginleştirmek, bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirme.

SHB213 İşletmeye Giriş
İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin hukuki yapıları, işletme büyüklüğü, işletmelerin kurulması ve kuruluş yeri seçimi, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyon, insan kaynakları yönetimi, yönetim fonksiyonu, işletme teşebbüsü, müteşebbis ve yönetici kavramları, maliyet giderleri, prodüktivite, iktisadilik ve rantabilite kavramları, kapasite ve kapasite çeşitleri, kuruluş yerinin belirlenmesi, hukuki organizasyon ve iç organizasyon, AR – GE
SHB207 Dezavantajlı Gruplar
Aktivite eksikliği yaşayan engelliler, işsizler, eski hükümlüler, yalnız ebeveynler, kronik hastalık grupları, etnik azınlık, düşük becerililer, evsiz insanlar, mülteciler, uyuşturucu kullananlar ve madde bağımlıları, bakıma muhtaç olanlar, mali durumu uygun olmayan kişiler vb. grupların incelenmesi ve böylelikle alanın içinde yer alacak grup yapılarının bilinmesi.

4. Yarıyıl

SHB 210 Sosyal Hizmet Etiği

Etik nedir; sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı; sosyal hizmet uygulamalarında karşılaşılan etik ikilemler ve çözüm yolları; sosyal hizmette değer tartışmaları; sosyal hizmet için geliştirilen uluslar arası etik standartlar.SHB 206 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II

Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanakları; bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımlar; sosyal hizmette araştırmanın yeri ve işlevi; araştırmayı planlama ve araştırmaya hazırlık; sosyal hizmet araştırmalarında etik konular.SHB 202 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne sosyal yapının değişimi; Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri; Türk modernleşmesinin özgül koşulları; Türkiye’nin nüfus dağılımı ve etnik yapısı; Türkiye’nin ekonomik yapısı; kır, kent ve gecekondu toplumları.SHB 212 Sosyal Hizmet Mevzuatı

Mevzuat tanımı ve mevzuatla ilgili kavramlar; Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili kanunlar ve düzenlemeler; sosyal refah hizmetleriyle ilgili uluslar arası düzenlemeler.ENF202 Temel Bilgi Teknolojileri II

 Algoritma ve programlama mantığı verilerek, görsel programlama dili Visual Basic .NET program geliştirme ortamını kullanma becerisine ve program geliştirme bilgisine temel seviyede sahip olmak.
SHB204 Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar
Kültür tanımı ve kültürel çevrenin özellikleri; kültürel çevre ile sosyal hizmet arasındaki ilişki; kültür farklılıkları ve sosyal hizmet anlayışının ve uygulamasının kültür farklılıklarını göz önüne alarak planlanması ve uygulaması; sosyal hizmet elemanlarının bu duruma göre yetiştirilmesi vb konular
SHB208 Örgütsel Davranış
Örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri; yönetim kavramı ve sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri; örgüt ve yönetim kuramları; çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uygulanması; örgüt geliştirmenin öğeleri ve değişim stratejileri; yönetici olarak sosyal çalışmacı
SHB…… Topluma Hizmet Uygulamaları
Öğrenciler, yaşlı ziyareti, engellilerle kardeşlik, manevi ebeveynlik, sporda fair-play, oyuncak kardeşliği, okuma, ilaç kullanımı
SHB 214 Eski Metinleri Okuma II
Öğrencilerin matbu ve basit elyazısı ile yazılmış Osmanlıca metinleri ve kitabeleri okuyup anlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamaktır.  Bu derste, Osmanlı Türkçesinin gramer kuralları öğretilerek, tarihî ve edebî Osmanlıca matbu ve elyazısı (rik’a vb.) metinler okutulmaktadır. Ayrıca, Osmanlı kültürü konusunda temel bilgiler verilmektedir.
SHB216 Kürtçe
Kürtçe dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerini geliştirmek, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen ölçütlere göre kendilerini değerlendirmelerini sağlamak, Kürtçe’de kelime hazinesini zenginleştirmek, bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirme.

Yüklə 29,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə