1. Standartlaşdırma ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?


Avropa komitəsi (SEN) neçənci ildə yaradılmışdır?Yüklə 329,75 Kb.
səhifə2/3
tarix07.07.2018
ölçüsü329,75 Kb.
#55885
1   2   3

100. Avropa komitəsi (SEN) neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1961-ci ildə

B) 1963-cü ildə

C) 1960-cı ildə

D) 1965-ci ildə

E) 1967-ci ildə101. Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti neçə ildir?

A) 5 il


B) 4 il

C) 7 il


D) 9 il

E) 3 il


102. Standartın işlənməsi üçün texniki tapşırıq neçə bənddən ibarətdir?

A) 9


B) 5

C) 12


D) 15

E) 7


103. Standartlaşdırma üzrə perspektiv illik planlar neçə ilə hazırlanır?

A) 15 ilə

B) 18 ilə

C) 16 ilə

D) 12 ilə

E) 17 ilə104. Erqonomik göstəricilər neçə qruplara bölünür?

A) 4


B) 7

C) 8


D) 6

E) 5


105. Standartlaşdırmanın elmi-texniki prinsipləri hansılardır?

A) sistemlilik prinsipi

B) unifikasiya prinsipi

C) məmulatlar prinsipi

D) zaman prinsipi

E) standartlaşdırma prinsipi106. Standartlaşdırmanın neçə metodları var?

A) 5


B) 2

C) 4


D) 6

E) 7


107. Standartın hazırlanmasının əsas məqsədi və vəzifəsi nədir?

A) standarıtn İSO, BEK və digər beynəlxalq təşkilatların standartları ilə əlaqələndirilməsi

B) standartın siyahısını müəyyənləşdirmək

C) standartın həyata keçirilməsi üçün müddəti müəyyən etmək

D) standartın obyektini təyin etmək

E) standartlaşdırılan obyektin layihəsini hazırlamaq108. Standartların hazırlanması neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A) 5


B) 6

C) 3


D) 2

E) 8


109. Dövlət standartlarına tövsiyə olunan şərtsiz tələb hansıdır?

A) məhsulu hazırlayan tərəfindən məhsulun həmin tələblərə uyğunluğu bəyan edilməsi

B) qanunverici aktların nəzərə alınması

C) məhsulu tədarükçü tərəfindən qəbul edilməsi

D) məhsulun hazırlanma metodu

E) məhsulun hazırlanması və təhvil verilməsi110. Müasir tikinti sahəsində standartlaşdırmanın əsas məsələsi hansıdır?

A) hazır tikinti məhsulunun istismar zamanı qoyulmuş recimdə keyfiyyət xassəsi tələblərinin müəyyən edilməsi

B) vahid sənəd sisteminin təyin edilməməsi

C) inkişaf etdirilmiş müəssisələrin aşkar olunması

D) layihələndirmə sahəsində normaların müəyyən edilməsi

E) normaların tikintidə istifadəsi111. Ümumi texniki şərtlərin standartları hansı bölmədir?

A) məhsulun qəbul qaydaları

B) məhsulun texniki-estetik göstəriciləri

C) texniki vasitələrdən istifadə

D) qarışıqlı sənədlər

E) xidmətlər üzrə terminlər112. Texniki tələblər bölməsinə hansılar daxildir?

A) xarici təsirə qarşı qoyulan tələblər

B) komplektlilik

C) məmulatın hazırlanması

D) təsirə hallar

E) xammalın istifadəsinə təsir113. Nişanlama, qablaşdırma hansı tələbi təyin edir?

A) saxlanması

B) gecikdirmə

C) xammal

D) planlar

E) aparma114. Standartlaşdırma üzrə perspektiv illik planların qaydalarına necə müəyyən edilir?

A) DÜİST-1.0-85

B) DÜİST-1.0-86

C) DÜİST-1.0-83

D) DÜİST-2.0-88

E) DÜİST-3.0-88115. Dövlət standartlaşdırılması üzrə illik plan kim tərəfindən təsdiq edilir?

A) Azərdövlətstandart

B) Azərdövləttikinti komitəsi

C) İdarə, müəssisə

D) Nazirlər kabineti

E) İcrayə hökuməti116. Konstruktor sənədləri vahid sistemi neçə dövlət standartlarını özündə birləşdirir?

A) 250


B) 150

C) 280


D) 230

E) 100


117. KSVS standartları neçə təsnifat qrupa bölünür?

A) 10


B) 15

C) 22


D) 25

E) 23


118. Konstruktor sənədlərinin vahid sistemi neçənci ildə yaranıb?

A) 1980-ci ildə

B) 1982-ci ildə

C) 1986-cı ildə

D) 1985-ci ildə

E) 1984-cü ildə119. KSVS-nin təsnifat xarakteristikasının kodu?

A) sinif

B) sıra

C) qeydiyyat

D) işçi

E) təsnifat120. Texnoloji sənədlərin vahid sistemi kompleksinə neçə dövlət standartı daxildir?

A) 50


B) 25

C) 15


D) 30

E) 20


121. KSVS kompleksinin dövlət standartı neçə sinifə bölünür?

A) 3


B) 5

C) 4


D) 8

E) 7


122. Tikinti məhsulunun keyfiyyəti hansı mərhələni əhatə edir?

A) layihənin keyfiyyətini

B) kərpic hörmə

C) perspektiv inkişaf

D) texniki tərəqqi

E) layihələndirməni123. Dövlət standartlarının əsas obyektləri hansılardır?

A) ölçü vahidləri və ölçü vahid etalonları

B) metroloji

C) elmi-texniki vəsait

D) konstruktor

E) kütləvi tikinti124. Neçənci ildən standartlaşdırma müdafiə sənayesinə xidmət edir?

A) 1941-1945

B) 1942-1943

C) 1944-1945

D) 1945-1946

E) 1940-1942125. Vavilon qülləsinin hündürlüyü neçə metrdir?

A) 90 metr

B) 75 metr

C) 100 metr

D) 80 metr

E) 60 metr126. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı haqqında məlumat kitabçasına neçə aydan bir nəşr edilir?

A) 3 aydan bir

B) 4 aydan bir

C) 6 aydan bir

D) 2 aydan bir

E) 1 aydan bir127. Elmi-texniki və mühəndis cəmiyyətinin standartları hansılardır?

A) birliklər

B) hüquq

C) dövlət

D) tapşırıqlar

E) məlumat128. Tikinti məhsulunun alınmasında stimullaşdırıcı amillər hansılardır?

A) yeni məhsulun hazırlanması

B) məhsulun istehsalının tənzimlənməsi

C) məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

D) məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

E) məhsulun fiziki xassələrinin yüksəldilməsi129. Məhsulun iriləşdirilmiş sxemi quruluşuna görə neçə sinifə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 5

E) 4


130. Məhsulun iriləşdirilmiş sxeminə əsasən neçə qrupa bölünür?

A) 5


B) 4

C) 6


D) 7

E) 3


131. Hansı məhsul konkret iş yerində yaradılır və nəql edilir?

A) sənaye

B) elektrik

C) avtomatik

D) mexaniki

E) ticarət132. Tikinti məhsulu neçə fəhlə tərəfindən yaradılır?

A) manqa

B) 5

C) 8


D) 3

E) 6


133. Tikinti məhsulunun həyat dövrünə aiddir?

A) bina və qurğuların istismarı

B) tikinti məhsulunun gətirilməsi

C) tikinti məhsulunun sifarişi

D) tikinti quraşdırma işlərinin aparılması

E) tikinti məhsulunun istehsalı134. Standartlaşdırma metodu hansıdır?

A) kompleks standartlaşdırma

B) nəzarət metodları

C) elmi-tədqiqat metodları

D) texniki metodlar

E) sınaqlar metodu135. Tikinti məhsulunun keyfiyyəti hansı mərhələləri əhatə edir?

1 – layihənin keyfiyyəti

2 – tikinti avadanlıqları

3 – tikinti quraşdırma işlərinin əhatəsinin keyfiyyəti

4 – konstruksiyaların keyfiyyəti

A) 1, 3, 4

B) 1 və 3

C) 2 və 3

D) 3 və 4

E) yalnız 3136. Yeni məmulatların yaradılma mərhələləri hansıdır?

A) təcrübi nümunənin sınaqları

B) məhsulun istehsalı

C) keyfiyyətin yüksəldilməsi

D) texniki hazırlıq işləri

E) məmulatın buraxılması137. Qabaqlayan standartlaşdırmaya qoyulan 1-ci səviyyə məmulat hansıdır?

A) aqreqatlar

B) materiallar

C) birləşmələr

D) maşın hissələri

E) əymələr138. Qabaqlayan standartlaşdırmaya qoyulan 2-ci səviyyə məmulat hansıdır?

A) birləşmələr

B) düyümlər

C) aqreqatllar

D) əymələr

E) maşın hissələri139. Azərbaycanda neçənci ildə standartlar, ölçü və ölçü cihazları komitəsi Dövlət standartlar komitəsinə çevrildi?

A) 1970-ci ildə

B) 1968-ci ildə

C) 1971-ci ildə

D) 1972-ci ildə

E) 1965-ci ildə140. Keçmiş İttifaqda neçənci ildən tikinti istehsalatında Standartlaşma Sənayeləşdirmə Bazarının yaradılması və iripanelli iribloklu tikintinin inkişafına gətirmişdir?

A) 1955-1956-cı illərdə

B) 1950-1952-ci illərdə

C) 1956-1957-ci illərdə

D) 1957-1958-ci illərdə

E) 1958-1959-cu illərdə141. Beynəlxalq standartlaşdırmanın təməli neçənci ildə qoyulmuşdur?

A) 1904-cü ildə

B) 1902-ci ildə

C) 1906-cı ildə

D) 1903-cü ildə

E) 1901-ci ildə142. Keyfiyyətə nəzarət üzrə Avropa təşkilatı neçənci ildə yaradıldı?

A) 1957-ci ildə

B) 1933-cü ildə

C) 1950-ci ildə

D) 1930-cu ildə

E) 1959-cu ildə143. Tikinti sahəsində neçə texniki komitə mövcuddur?

A) 12


B) 10

C) 5


D) 8

E) 9


144. Kompleks standartlaşdırma proqramın təxmini strukturu hansılardır?

A) son məhsul

B) ilkin məhsul

C) texniki sənədlər

D) kompleks tədbir

E) əlavə tədbir145. Kompleks standartlaşdırma proqramın neçə strukturu var?

A) 8


B) 3

C) 4


D) 6

E) 2


146. Standartların «ömrünü» uzatmaq üçün hansı tədbirlər həyata keçirirlər?

A) qabaqlayan standartların yaradılması

B) standartların vaxtında işlənməsi

C) standartlaşmanın ölkə ərazisində təsiri

D) standartın keyfiyyət göstəriciləri

E) standartlaşmaya bazar təsiri147. Kompleks standartlaşdırma proqramlarını formalaşdıran zaman hansı məsələlər həll olunur?

A) normativ-texniki sənədlərin işlənməsi

B) sənaye məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi

C) normativ sənədlər toplusunun hazırlanması

D) milli standartlaşdırma orqanın yaradlıması

E) standartlaşmanın tətbiqi üzrə komitənin yaradılması148. Standartların tətbiqi nəticəsində alınan faktiki iqtisadi səmərə necə təyin edilir? (İx – illik iqtisadi səmərə; K1 – məhsulun buraxılış həcminin dəyişmə əmsalı)

A) İf = İx  K1

B) İf = İx + K1

C) İf = İx - K1

D) İf = 2 + İx  K1

E) İf = 2 + İx + K1149. Məhsulun buraxılış həcminin dəyişmə əmsalı hansıdır? (Nf, N2 – tətbiq

olunmuş standartın tələblərinə uyğun buraxılan məhsulun və standartı təsdiq etmə mərhələsində gözlənilən iqtisadi səmərəni təyin edən zaman məhsulun qəbul olunmuş illik buraxılış həcmi)

A) K1 = Nf : N2

B) K1= Nf  N2

C) K1= N2 – Nf + 2

D) K1= N2 + Nf

E) K1= Nf  N2 – 2150. Kod işarələri necə xarakterizə olunur?

A) kodun əlifbası

B) kodlaşdırmanın təsiri

C) obyektlərin adı

D) işarələrin uzunluğu

E) strukturun quruluşu151. Normativ sənədin (NS) işlənməsinin əmək tutumu necə təyin olunur?

(Tb – NS-in işlənməsinin baza normativ əmək tutumu; Kk – standartlaşdırılan məmulatın konstruktiv-texnoloji mürəkkəbliyi əmsalı; Ky – NS-in işlənməsinin yenilik əmsalı; Kt – NS-in informasiya tutumu əmsalı; Kr – NS-in razılaşdırılmasının mürəkkəbliyi əmsalı; Kx – standartlaşdırma obyektinin xırdalanma səviyyəsi əmsalı; K0 – NS-in layihəsi üzrə rəylərin işlənməsi əmsalı)

A) T=Tb(1+Kk+Ky+Kt+Kr+Kx+K0)

B) T=Tb(2+Kk+Ky+Kt+Kr+Kx+K0)

C) T=Tb(3+Kk+Ky+Kt+Kr+Kx+K0)

D) T=Tb(4+Kk+Ky+Kt+Kr+Kx+K0)

E) T=Tb(5+Kk+Ky+Kt+Kr+Kx+K0)152. Məhsul vahidinə sərf olunan gətirilmiş xərclər hansı düsturla təyin edilir?

(M – vahid məhsulun və ya işin maya dəyəri; K – xüsusi kapital qoyuluşu;

En – səmərəliliyin normativ əmsalı)

A) G = M+EnK

B) G = En +MK

C) G = K+M En

D) G = M+K+ En

E) G = K+M – En153. Kapital qoyuluşunun normativ ödənmə müddəti necə təyin olunur? (K1 və K2 – standart tətbiq olunana qədər və ondan sonrakı kapital qoyuluşu; M1 və M2 – standart tətbiq olunana qədər və ondan sonra illik buraxılan məhsulun maya dəyəri)

A)

B)

C)

D)

E)154. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatı (FAO) neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1945 ildə

B) 1946 ildə

C) 1941 ildə

D) 1943 ildə

E) 1947 ildə155. Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti neçə il olur?

A) 5 il


B) 6 il

C) 7 il


D) 3 il

E) 2 il


156. Standartların quruluşuna və şərhinə qoyulan əsas tələblər hansılardır?

A) tətbiq sahəsi

B) müddəalar

C) titul vərəqəsi

D) obyekt

E) çıxış157. Panamerika standartlar komitəsi neçənci ildə fəaliyyət göstərir?

A) 1961-ci ildə

B) 1963-cü ildə

C) 1966-cı ildə

D) 1965-ci ildə

E) 1962-ci ildə158. Panamerika standartlar komitəsi hansı ölkədə fəaliyyət göstərir?

A) Boliviyada

B) Fransada

C) İtaliyada

D) Rusiyada

E) ABŞ-da159. Neçənci ildən Amerika milli Standartlar İnstitutu iştirak edir?

A) 1975-ci ildən

B) 1982-ci ildən

C) 1980-ci ildən

D) 1971-ci ildən

E) 1973-cü ildən160. Avropada ən geniş yayılmış neçə dərəcəli kod mövcuddur?

A) 8


B) 7

C) 6


D) 10

E) 5


161. Neçənci ildə ABŞ-da universal əmtəə kodu qəbul olundu?

A) 1973-cü ildə

B) 1970-ci ildə

C) 1956-cı ildə

D) 1950-ci ildə

E) 1971-ci ildə162. Avropa kodlaşdırılması sistemi neçənci ildə yaradıldı?

A) 1977-ci ildə

B) 1955-ci ildə

C) 1971-ci ildə

D) 1972-ci ildə

E) 1974-cü ildə163. Avropada və onun sərhədlərində və kənarlarında tətbiq olunan kodlaşdırmanın adı nədir?

A) Numberinq

B) ştrixli

C) skaner

D) kanat

E) sistem164. İnformasiyanı neçə kodlaşdırma üsulu mövcuddur?

A) 50


B) 25

C) 20


D) 30

E) 45


165. EAN – İnternational Beynəlxalq Assosiasiyası Azərbaycan Respublikasına hansı kodu vermişdir?

A) 476


B) 430

C) 450


D) 455

E) 700


166. Xalq Komissarları Şurası tərəfindən neçənci ildə kərpic üçün yeni standart hazırladı?

A) 250x120x60 mm

B) 250x130x50 mm

C) 350x130x80 mm

D) 250x140x130 mm

E) 250x130x190 mm167. 12-ci əsrdə yaşamış ilk böyük islam memarı kimdir?

A) Əbubəkr Əcəmi Naxçıvani

B) Əbdul Kərim Naxçıvani

C) Əbubəkr İbrahim Naxçıvani

D) Əbubəkr İslam Naxçıvani

E) Əbubəkr Salam Naxçıvani168. Elektrik cərəyanında əldə edilən qənaət hansı düsturla tapılır? (Fi – enerci işlədicilərin işini illik vaxt fondu; Ki – elektrik şəbəkəsində itgini nəzərə alan əmsal; Di – işlədicilərüçün 1 kvt/s enercinin qiyməti; W1 – W2) – mexanizmlərin, elektrik mühərriklərinin standart texnologiyadan əvvəl və tətbiqindən sonra müəyyənləşdirilmiş gücü; D1i – il ərzində müəyyənləşdirilmiş 1 kvt/s üçün tarifi)

A) İcc = Fi Ki  Di (W1 – W2)+ D1i (W1 – W2)

B) İcc = Fi – Ki  Di (W1 – W2)+ D1i (W1 – W2)

C) İcc = Fi Ki – Di (W1 – W2)+ D1i (W1 – W2)

D) İcc = Fi – Ki  Di (W2 – W1) – D1i (W1 – W2)

E) İcc = Fi – Ki + Di (W2 – W1)+ D1i (W1 – W2)169. Əmək haqqına əldə edilən qənaət hansı düsturla təyin edilir? ( Q1 və Q2 – konstruksiyaların quraşdırılması üzrə texnoloji prosesləri tipləşdirmədən əvvəl və sonra adam-gün ilə əmək tutumu; Ə1, Ə2 – standart texnologiyanın tətbiqindən əvvəl və sonra ortagünlük əmək haqqı; B – il ərzində i stehsal olunacaq tikinti məhsulunun həcmi)

A) İəh = (Q1 Ə1 – Q2 Ə2)B

B) İəh = (Q1 Ə2 – Q2 Ə1)B

C) İəh = (Q2 Ə2 + Q1 Ə1 )B

D) İəh = (Q2 Ə1 – Q1 Ə2 )B

E) İəh = (Q2 Ə2 – Q11 )B170. Texnoloji sənədlərin vahid sistemi (TSVS) kompleksinə neçə dövlət standartları daxildir?

A) 50


B) 40

C) 45


D) 60

E) 55


171. TSVS kompleksi neçə sinifə bölünür?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 6

E) 1


172. TSVS kompleksi neçə qrupa bölünür?

A) 10


B) 6

C) 5


D) 7

E) 8


173. TSVS – texnoloji sənədlərin unifikasiyasını təmin etmək məqsədi ilə neçənci ildə tətbiq olunmağa başlanmışdır?

A) 1975-ci ildə

B) 1970-ci ildə

C) 1971-ci ildə

D) 1974-cü ildə

E) 1976-cı ildə174. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi standartlaşdırmanın tətbiqi neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1977-ci ildə

B) 1982-ci ildə

C) 1980-ci ildə

D) 1981-ci ildə

E) 1978-ci ildə175. Maşın, mexanizmlərin təmiri üzrə əldə edilən qənaət düsturu hansıdır? (Ts – təmiri lazım olan avadanlıqların ümumi sayı; Dt – təmirin vahidinin maya dəyəri)

A) İm = Ts DT – Ts1 DT1

B) İm = Ts DT – Ts-DT1 DT

C) İm = Ts DT + DT1 Ts1

D) İm = DT1 Ts – DT1+ DT1

E) İm = DT1 DT2 – Ts1 Ts2176. Materialların yüksəlməsi nəticəsində əldə edilən düsturu təyin edin? (M – məmulatın xalis kütləsi; Dm – materialın vahidinin dəyəri; DT – tullantının vahidinin dəyəri; K1,K2 – standartlaşdırılmış texnologiyanın tətbiqindən əvvəl və sonra müvafiq olaraq materialdan istifadə əmsalı; B – il ərzində istehsal olunacaq tikinti məhsulunun həcmi)

A) İmiə = BM (Dm – DT)(1/K1 – 1/K2)

B) İmiə = BM (1/K2 – 1/K1) ( DT + Dm)

C) İmiə = BM (1/K1 – 1/K2) – (Dm – DT)

D) İmiə = BM (DT – Dm)+(1/K1 – 1/K2)

E) İmiə = BM (1/K1 + 1/K2) ( DT – Dm)177. Standartlaşdırma üzrə Avropa komitəsi (JEN) 1961-ci ildə hansı ölkədə yaradıldı?

A) Parisdə

B) Fransada

C) Almaniyada

D) Rusiyada

E) İngiltərədə178. Tikintinin obyektinin tam dəyərinin etibarlığın yüksəlməsi nəticəsində dəyişməsi hansı asılılığı ilə idarə edilir? (T – binanın istismar müddəti; H1 və H2 – yüksək və aşağı keyfiyyətli obyektin etibarlığı)

A) C(T, H) = C(T, H2) – C(T, H1)

B) C(T, H) = T(C, H1) – C(H, T)

C) C(T, H) = C(T, H2) – T(C, H)

D) C(T, H) = T(T, C2) – C(T, H)

E) C(T, H) = T(C, T2) – C(T, H)179. Dəmirin tətbiqi ilə qaldırıcı mexanizm kimi bloklar neçənci eradan əvvəl meydana gəlmişdir?

A) 1100-500

B) 1200-400

C) 1400-300

D) 1600-200

E) 1000-500180. Neçənci əsirdə blokun meydana gəlişi tikinti istehsalatında köklü dəyişikliyə səbəb oldu?

A) VII


B) X

C) VIII


D) XI

E) VI


181. Tikinti zavodlarında buraxılan məmulat tiplərinin sayının azaldılması neçənci illərdədir?

A) 1939-1940-cı illərdə

B) 1939-1941-ci illərdə

C) 1940-1945-ci illərdə

D) 1942-1943-cü illərdə

E) 1941-1942-ci illərdə182. Standartın bütövlükdə layihə üzrə nöqsan və təklifləri hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilir?

A) fəsillər üzrə

B) əlavələr üzrə

C) qeyri-bəndlər

D) qeyri əlavələr üzrə

E) qeyri əsaslandırmalar183. Panamerika standartlar komitəsi (KOPANT) neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

A) 1961-ci ildən

B) 1960-cı ildən

C) 1959-cu ildən

D) 1963-cü ildən

E) 1960-cı ildən
Yüklə 329,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə