1. Standartlaşdırma ilk dəfə hansı ölkədə yaranmışdır?


Neçənci ildən KOPANT-da Amerika Milli Standartlar İnstitutu (ANSİ) iştirak edirdi?Yüklə 329,75 Kb.
səhifə3/3
tarix07.07.2018
ölçüsü329,75 Kb.
#55885
1   2   3

184. Neçənci ildən KOPANT-da Amerika Milli Standartlar İnstitutu (ANSİ) iştirak edirdi?

A) 1976-cı ildən

B) 1973-cü ildən

C) 1971-ci ildən

D) 1969-cu ildən

E) 1978-ci ildən185. Avropa standartlaşdırılması üzrə işlərin neçə faizi Fransa ölkəsi tərəfindən yerinə yetirilir?

A) 27%


B) 13%

C) 19%


D) 32%

E) 12%


186. Standartın layihəsi rəy üçün hansı təşkilatlara göndərilir?

A) dövlət nəzarət orqanlarına

B) dövlət komitəsinə

C) nazirliklərə

D) sifarişçi təşkilata

E) texniki komitə187. Avropa standartlaşdırılması üzrə işlərin neçə faizi Böyük Britaniya ölkəsi tərəfindən yerinə yetirilir?

A) 15%


B) 20%

C) 30%


D) 22%

E) 29%


188. Proseslər üçün standartlar öz təyinatında uyğunluğunu təmin edən əsas tələblər hansılardır?

A) əməliyyatlar

B) işarələr

C) qeydlər

D) inzibati

E) normalar189. Maşınların, avadanlıqların, cihazların və digər məmulatların istehsal və istismar keyfiyyəftinə hansı əsas faktor təsir edir?

A) məmulatların layihələndirmə, onların möhkəmliyə, davamlığa və dəqiqliyə hesablanma metodlarının təkmilləşdirilməsi

B) standartlaşdırmanın səviyyəsi

C) materialların keyfiyyəti

D) materialların vaxtında gətirilməməsi

E) qarşılıqlı əvəzolunmanın, məmulatın vaxtsız istismarı190. Avropa standartlaşdırılması üzrə işlərin neçə faizi Skandinaviya ölkəsi tərəfindən yerinə yetirilir?

A) 10%


B) 25%

C) 16%


D) 31%

E) 11%


191. Maşınqayırmada standartların orta uzun ömürlülüyü neçə il təşkil edir?

A) 8 il


B) 5 il

C) 10 il

D) 3 il

E) 7 il


192. Jihazqayırmada standartların orta ömürü neçə il təşkil edir?

A) 5 il


B) 3 il

C) 2 il


D) 7 il

E) 8 il


193. Sertifikatlaşdırma xidməti neçə bölmədən ibarətdir?

A) 3


B) 4

C) 6


D) 5

E) 2


194. Sertifikatlaşdırma xidmətinin vəzifələrinə hansı daxildir?

A) informasiya texnologiyalarının sertifikatlaşdırılması

B) məhsula sertifikatlaşdırılmanişanı verilməsi

C) müəssisələrdə keyfiyyətin təmin edilməsi

D) informasiya texnologiyalarının təhlili

E) müəssisələrdə keyfiyyətə lazımi şəhadətnamənin verilməsi195. Maşınların, avadanlıqların, cihazların və digər məmulatların istehsal və istismar keyfiyyəftinə hansı əsas faktor təsir edir?

A) unifikasiya, aqreqatlaşdırma və standartlaşdırmanın səviyyəsi

B) fəhlələrin peşə hazırlıqsızlığı

C) istehsal texnologiyasının keyfiyyəti

D) işlənən materialların vaxtında gətirilməməsi

E) materialların keyfiyyəti196. Ən yüksək inteqrasiya AİB-nin inkişafında vahid daxili bazarın formalaşması haqqında neçənci ildə məsələ həll olundu?

A) 1992-ci ildə

B) 1994-cü ildə

C) 1996-cı ildə

D) 1990-cı ildə

E) 1991-ci ildə197. Dövlət nəzarətinin inkişafı neçə istiqamətdə gedə bilər?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 2

E) 4


198. Maşınların, avadanlıqların, cihazların və digər məmulatların istehsal və istismar keyfiyyətinə neçə əsas faktorlar təsir edir?

A) 6


B) 4

C) 7


D) 3

E) 4


199. Elektrotexniki məmulatların sertifikatlaşdırılması üzrə Beynəlxalq komissiya çərçivəsində müsətəqil sistem kimi neçənci ildən fəaliyyət göstərirdi?

A) 1984-cü ildən

B) 1981-ci ildən

C) 1977-ci ildən

D) 1978-ci ildən

E) 1980-ci ildən200. Sertifikatlaşdırma prinsipləri və praktiki adı altında buklet neçənci ildən nəşr edildi?

A) 1980-ci ildən

B) 1982-ci ildən

C) 1984-cü ildən

D) 1985-ci ildən

E) 1983-cü ildən201. Neçənci ildə MDB dövlətlərində Milli Sertifikatlaşdırma Sertifikatlaşdırma sistemlərinin yaradılması üçün normativ və texniki baza formalaşdı?

A) 1990-cı ildə

B) 1980-ci ildə

C) 1985-ci ildə

D) 1989-cu ildə

E) 1992-ci ildə202. Sertifikatlaşdırma hansı ildə Azərbaycan Respublikasında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tətbiq olunmaqla başladı?

A) 343 saylı, 1 iyul 1993-cü il

B) 345 saylı, 6 iyul 1992-ci il

C) 341 saylı, 4 may 1990-cı il

D) 340 saylı, 4 sentyabr 1992-ci il

E) 344 saylı, 2 oktyabr 1991-ci il203. Sertifikatlaşdırma sahəsində dünyada aparıcı yeri hansı ölkə tütür?

A) Böyük Britaniya

B) Albaniya

C) Macarıstan

D) Ruminiya

E) Belçika204. AZS 004-93 Milli Sertifikatlaşdırma Sertifikatlaşdırma sisteminə görə Milli uyğunluq nişanının neçə forması qəbul edilmişdir?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 1

E) 3


205. Professional səriştəlilik bunları bilməyi tələb edir?

A) məhsulun istsmar (istehlak) xarakt erini və şəraitini

B) keyfiyyət göstəricilərinin mənası

C) inkişaf perspektivinin mənası

D) sertifikatlaşdırmanın pozulma qaydaları

E) keyfiyyətə nəzarət206. SSRİ-də maşınqayırma məhsullarının sertifikatlaşdırılması üzrə əsas qaydaları müəyyən edən təşkilatı-metodun sənədləri neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1988-ci ildə

B) 1985-ci ildə

C) 1983-cü ildə

D) 1981-ci ildə

E) 1986-cı ildə207. Məhsulun, prosesin və xidmətin sertifikatlaşdırılması hansı məqsədlər üçün aparılır?

A) əhalinin həyatı sağlamlığı üçün

B) sertifikatlaşdırma üzrə işlər üçün

C) sazişlərin tələbləri üçün

D) sertifikatlaşdırma sistemləri üçün

E) sertifikatlaşdırma üzrə funksiyalar üçün208. Dövlət standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzi tərəfindən Azərdövlətstandartında Milli Sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaradıldı?

A) 1993-cü ildə

B) 1991-ci ildə

C) 1992-ci ildə

D) 1994-cü ildə

E) 1995-ci ildə209. 1993-cü ildə yaradılmış Milli Sertifikatlaşdırma neçə rəhbəredici normativ sənədlər özündə birləşdirir?

A) 5


B) 3

C) 6


D) 8

E) 7


210. AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminin müddası hansıdır?

A) RS-001-93

B) RS-001-96

C) RS-001-94

D) RS-001-97

E) RS-001-91211. VDE-nin rəhbərliyi altında öz uyğunluq nişanı ilə fəaliyyət göstərən neçə sertifikatlaşdırma sistemi vardır?

A) 4


B) 2

C) 5


D) 7

E) 6


212. Fəaliyyət göstərən dörd sertifikatlaşdırma sistemi hansı sahə üzrə yaradılmışdır?

A) elektrotexnika kabellər və şnurlar

B) məhsulların standartlara uyğunluğu

C) sertifikatlaşdırma sistemləri fəaliyyət göstərən

D) elektrotexniki və elektron sənayesi

E) elektrik cihazlarının təmiri213. Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən Sertifikatlaşdırma və Sınaqlar üzrə qlobal konsepsiya sənədləri neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 21 dekabr 1989-cu ildə

B) 22 noyabr 1990-cı ildə

C) 12 dekabr 1980-cı ildə

D) 15 yanvar 1991-ci ildə

E) 16 fevral 1987-ci ildə214. Hansı ölkələrdə sertifikatlaşdırma qaydaları və ya sertifikatlaşdırma üzrə vahid milli orqan yoxdur?

A) ABŞ-da

B) Fransada

C) İtaliyada

D) Norverçdə

E) Albaniyada215. Sınaq və sertifikatlaşdırma üzrə Avropa təşkilatı neçənci ildən Brüsseldə yerləşir?

A) 1990-cı ildən

B) 1989-cu ildən

C) 1988-ci ildən

D) 1991-ci ildən

E) 1993-cü ildən216. Laboratoriyaların akkreditləşdirilməsi üzrə Beynəlxalq konfrans neçənci ildə qoyulmuşdur?

A) 1977-ci ildə

B) 1975-ci ildə

C) 1980-ci ildə

D) 1983-cü ildə

E) 1981-ci ildə217. Akkreditləşdirmə üzrə beynəlxalq forum neçənci ildə əsası qoyulmuşdur?

A) 1993-cü ildə

B) 1990-cı ildə

C) 1994-cü ildə

D) 1992-ci ildə

E) 1991-ci ildə218. Fransada NF nişanının milli sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1938-ci ildə

B) 1925-ci ildə

C) 1930-cı ildə

D) 1935-ci ildə

E) 1939-cu ildə219. İkinci Dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra neçə sertifikatlaşdırma sistemlərini özündə birləşdirdi?

A) 75


B) 72

C) 70


D) 74

E) 69


220. KASKO komitəsinin işində neçə ölkə iştirak edir?

A) 50


B) 60

C) 30


D) 25

E) 35


221. KASKO komitəsinin işində neçə ölkə müşahidəçi kimi iştirak edir?

A) 20


B) 16

C) 27


D) 22

E) 18


222. İSO-9000 seriyalı yeniləşmiş variantları neçənci ildə çapdan çıxmışdır?

A) 1994-cü ildə

B) 1992-ci ildə

C) 1990-cı ildə

D) 1991-ci ildə

E) 1993-cü ildə223. Milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin yaradılması üzrə tövsiyyələri özündə cəmləşdirən sənədin davamı kimi rəhbərlik neçə sənədləri qəbul edilmişdir?

A) 38-40

B) 40-50

C) 35-55

D) 20-25

E) 55-60224. Sınaq laboratoriyasına ciddi tələblərdən biri hansıdır?

A) keyfiyyətin təmin edilmə sisteminin olmasıdır.

B) laboratoriyaların şərti təmini

C) keyfiyyətin pozulması

D) hər bir cihaz və avadanlıqların pozulması

E) keyfiyyətin təmin edilməsi sənədlərin pozulması225. Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması zamanı neçə sxemdən istifadə olunur?

A) 5


B) 6

C) 2


D) 3

E) 7


226. Müəssisənin qiymətləndirilməsi ona hansı dərəcə verməklə nəticələnə bilər?

A) sinif

B) uçot

C) xidmət

D) nəzarət

E) tətbiqi227. Neçə üsulla həyata keçirilə bilən xidmətgöstərmə prosesinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur?

A) 2


B) 3

C) 6


D) 5

E) 1


228. Hansı iki üsulla həyata keçirilə bilən xidmətgöstərmə prosesinin qiymətləndirməsini nəzərdə tutur?

A) keyfiyyət sisteminin qiymətləndirilməsi

B) qiymətləndirilmənin hesabı

C) xidmətin nəticəsinin seçmə yolu

D) xidmətlərin serfikatlaşdırılması

E) xidmətin yoxlanılması229. Müfəttiş nəzarəti xidmət göstərən prosesin stabilliyi hansı yol ilə həyata keçirilir?

A) nəzarət

B) yoxlama

C) iş şəraiti

D) orqan

E) məlumat230. Sertifikatlaşdırma sahəsində neçə terminlər istifadə olunur?

A) 24


B) 25

C) 20


D) 19

E) 21


231. Sertifikatlaşdırma sahəsində hansı terminlər tətbiq olunur?

A) məcburi sertifikatlaşdırma

B) xüsusi sertifikatlaşdırma

C) inkişaf sertifikatlaşdırma

D) inzibati sertifikatlaşdırma

E) xidmətlərin sertifikatlaşdırılması232. Dövlət Reyestr qeydiyyatı neçə ildən bir keçirilir?

A) 1 ildən bir

B) 2 ildən bir

C) 3 ildən bir

D) 5 ildən bir

E) 6 ildən bir233. AFNOR-un daimi neçə əməkdaşı var?

A) 400


B) 300

C) 250


D) 150

E) 500


234. Fransa Milli Standartlaşdırmasında növbəti böyük dəyişikliklər neçənci ildə baş verdi?

A) 1991-ci ildə

B) 1990-cı ildə

C) 1989-cu ildə

D) 1985-ci ildə

E) 1994-cü ildə235. Standartın layihəsi rəy üçün neçə təşkilatlara göndərilir?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

E) 6


236. Standartın layihəsi üzrə irad və təkliflər hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilir?

A) bütövlüklə layihə üzrə

B) layihə üzrə təklif

C) layihənin son icraçısı

D) layihəyə Dövlət təklifi

E) layihənin son redaksiyası237. Sertifikatlaşdırmanın əsasları dərs vəsaiti kimi neçə bölmədən ibarətdir?

A) 7


B) 5

C) 8


D) 9

E) 6


238. Sertifikatlaşdırmaya neçənci ildə verilmiş təkliflər əsasında uyğunluq sertifikatın məvhumuna bir neçə dəyişikliklər edilmişdir?

A) 1982-ci ildə

B) 1980-ci ildə

C) 1981-ci ildə

D) 1984-cü ildə

E) 1983-cü ildə239. Sertifikatlaşdırma SSRİ-də istehsalatın səmərəliyi və keyfiyyətinin planlaşdırılması haqqında qərar neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1979-cu ildə

B) 1978-ci ildə

C) 1975-ci ildə

D) 1973-cü ildə

E) 1974-cü ildə240. Akkreditləşdirmə üzrə Beynəlxalq forumun əsası neçənci ildə qoyulmuşdur?

A) 1993-cü ildə

B) 1991-ci ildə

C) 1994-cü ildə

D) 1990-cı ildə

E) 1995-ci ildə241. AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminə neçə struktor daxildir?

A) 8


B) 10

C) 13


D) 15

E) 7


242. AZS Milli Sertifikatlaşdırma sisteminə hansı struktor daxildir?

A) məhsulun istehlakçıları və tədarükçüləri

B) məhsulun keyfiyyəti

C) məhsulun miqdarı

D) məhsulun istehlakçılara verilməsi

E) istehsalçıların satışı243. Yoxlama proqramı neçə bölmələrdən ibarətdir?

A) 11


B) 8

C) 12


D) 9

E) 10


244. Məhsulun sertifikatlaşdırılması neçə ardıcıllıqla aparılır?

A) 7


B) 8

C) 5


D) 4

E) 6


245. Məhsulun sertifikatlaşdırılması hansılardır?

A) uyğunluq sertifikatının verilməsi

B) sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməməsi

C) istehsalların qiymətləndirilməsi

D) uyğunluq nişanının tətbiq edilməsi

E) uyğunluq nişanının tətbiq edilməməsi246. Məcburi sertifikatlaşdırılan xidmətlərin növləri hansıdır?

A) məişət

B) icarəyə

C) kredit

D) nəzarət

E) məhsul247. Dekretə görə keyfiyyətin sertifikatlaşdırılmasına müstəqil milli orqan tərəfindən neçənci ildən nəzarət edilir?

A) 1980-cı ildən

B) 1983-cü ildən

C) 1986-cı ildən

D) 1981-ci ildən

E) 1984-cü ildən248. Məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulların və xidmətlərin növləri neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 4

E) 6


249. Məcburi sertifikatlaşdırma obyektlərində hansı xidmətlərə malikdir?

A) ticarət

B) tara

C) tibbi texnika

D) yüngül sənaye malları

E) qeydiyyat250. Sertifikatlaşdırma prosesinin ümumiləşmiş neçə əsas mərhələsi var?

A) 5


B) 4

C) 6


D) 8

E) 3


251. Sertifikatlaşdırma prosesinin ümumiləşmiş hansı əsas mərhələsidir?

A) sertifikatlaşdırma üzrə qərarın qəbul edilməsi

B) sertifikatlaşdırılmış obyektlə işin ləğvi

C) sertifikatlaşdırma üzrə nümayəndə seçilməsi

D) sertifikatlaşdırma haqqında məlumat

E) sertifikatlaşdırma işlərinin qeyd edilməsi252. Yoxlama proqramı kim tərəfindən razılaşdırılır və təsdiq edilir?

A) sertifikatlaşdırma üzrə rəhbərlik tərəfindən

B) sertifikatlaşdırmanın bölməsi tərəfindən

C) sertifikatlaşdırma üzrə yoxlama

D) yoxlanılan təşkilat

E) komissiya tərəfindən253. Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın əsas funksiyaları hansılardır?

A) verilmiş sistemdə sertifikatlaşdırılan məhsulların siyahısının təyin edilməsi

B) göstəricilərin və tələblərin ləğv edilməsi

C) sertifikatlaşdırmaya sifarişlərin vaxtında ləğv edilməsi

D) sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilatı metodik sənədlərinin vaxtında verilməsi

E) sertifikatlaşdırma ixtisaslaşmada kadrların seçimi254. Akkreditləşdirmə zamanı hesaba alınan kreditlər sertifikatlaşdırma üzrə neçə orqanda nəzərdə turur?

A) 5


B) 7

C) 12


D) 10

E) 4


255. Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması zamanı neçə sxemdən istifadə olunur?

A) 5


B) 3

C) 6


D) 8

E) 11


256. Avropa Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə qaydaların uyğunlaşdırılmasının Qlobal Konsepsiyası neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1989-cu ildə

B) 1990-cı ildə

C) 1985-ci ildə

D) 1980-ci ildə

E) 1987-ci ildə257. NATA Səhmdar Jəmiyyəti olaraq hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir və qalan büdcə isə akkreditləşdirilmiş neçə faiz laboratoriyaların hesabına doldurulur?

A) 50%


B) 40%

C) 60%


D) 70%

E) 80%


258. Avropanın müxtəlif ölkələrinin «EVROLAB» beynəlxalq təşkilatı sınaqları aparan personal üçün neçə peşə hazırlığı səviyyəsi müəyyənləşdirmişdir?

A) 4


B) 6

C) 10


D) 8

E) 15


259. İSO 8402 standartında neçə termin var?

A) 67


B) 50

C) 45


D) 80

E) 85


260. Standartda terminlər hansı bölmələr üzrə yerləşdirilmişdir?

A) metod və vasitələrə aid olan terminlər

B) keyfiyyət- kompleks

C) keyfiyyətin idarə edilməsi terminləri

D) sertifikatlaşdırma obyektinin terminləri

E) keyfiyyətin təyin edilmə termini261. Sertifikatlaşdırılan məhsulun standartları ümumi halda hansını özündə birləşdirir?

A) terminlər və təyinlər

B) məhsulun təyinləri

C) metodların təyinləri

D) keyfiyyət təyinləri

E) nəzarətin şərtləri262. Standartın «Tələblər» bölməsinə ümumi halda neçə bölmə daxildir?

A) 7


B) 10

C) 12


D) 11

E) 39


263. Standartın «Tələblər» bölməsinə ümumi halda hansılar daxildir?

A) texniki tələblər

B) insan təhlükəsi

C) beynəlxalq təhlükə materiallara tələblər

D) insan əməlinə tələblər

E) texniki qablaşdırma264. Dövrü sınaqlar hansı məqsədlər üçün aparılır?

A) məhsulun keyfiyyətinə dövrü nəzarət etmək

B) növbəti keyfiyyətin icrası

C) dövrü sınaqların proqramı

D) dövrü sınaqları məhsulun elementləri

E) dövrü istismar sınaqların tərkibi265. Sınaqlar neçə səviyyədə aparılır?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 6


266. Akkreditləşdirmə üzrə şura hansı əsas istiqamətlər üzrə məsələləri həll edir?

A) beynəlxalq əməkdaşlıq

B) obyektlərin seçilməsi

C) yoxlanma sistemi

D) akkreditləşmə obyekti

E) məcburi sertifikatlaşdırma267. Akkreditləşdirmə üzrə şura neçə əsas istiqamətlər üzrə məsələləri həll edir?

A) 7


B) 5

C) 3


D) 8

E) 9


268. Nəzarət prosesini təşkil edərkən hansı standartdan istifadə etmək olar?

A) QOST 14.317-75

B) QOST 14.350-60

C) QOST 14.320-50

D) QOST 14.318-70

E) QOST 14.316-72269. Məhsulun həyat təşkilinin mərhələlərindən asılı olaraq neçə sınaqlar keçirilir?

A) 4


B) 7

C) 3


D) 10

E) 8


270. Milli uyğunluq nişanının «H» baza ölçüsü neçə mm olmalıdır?

A) «H» 4 mm

B) «H» 2 mm

C) «H» 3 mm

D) «H» 1 mm

E) «H» 5 mm271. Sertifikatlaşdırma üzrə əsas neçə funksiyalar yerinə yetirilir?

A) 12


B) 10

C) 9


D) 13

E) 8


272. Sertifikatlaşdırma üzrə şura neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 6

E) 7


273. Sertifikatlaşdırma üzrə şura hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) standartların və digər normativ sənədlərin layihələrinə, sertifikatlaşdırma və akkreditləşdirmə üzrə işlərin proqramlarının layihələrinə baxır.

B) realizə olunan sertifikatlaşdırılmış məhsulun qəbul edilməməsi

C) sertifikatlaşdırma üzrə baxılması

D) sertifikatlaşdırmada sifarişçilərə məlumat

E) məhsulun sertifikatlaşdırmaya aid xəbərlər274. Obyektlərin identifikatlaşdırılmasının ən çox istifadə edilən metodları hansılardır?

A) təsviri-istinad metodu

B) inkişaf metodu

C) texnoloji metodu

D) mənimsəmə metodu

E) maddi-texniki metodu275. Auditin planının hansı bölmələri var?

A) məsul şəxslərin soyadları

B) auditorlar müstəqil keyfiyyət problemləri

C) auditin sorğu problemləri

D) auditin rəhbər proqramı

E) auditlərin sorğu anketlərin hesablanması276. Auditin əsas vəzifəsi hansılardır?

A) auditin planlaşdırılması

B) auditorların müstəqil olması

C) proseslərin auditləri

D) auditin qiymətlənməsi

E) istehlakçı tərəfindən aparılan audit277. Auditin planına görə neçə bölmələri var?

A) 10


B) 8

C) 11


D) 9

E) 7


278. Auditin rəhbəri auditin bütün fazaları üçün məsuliyyət daşımasının neçə vəzifəsi var?

A) 9


B) 7

C) 10


D) 8

E) 6


279. Sınaq metodikalarının attestasiyası zamanı ümumi halda aşağıdakıları qiymətləndirirlər?

A) sınaq metodlarının seçilməsinin düzgünlüyü

B) attestasiyanın nəticələri

C) attestasiyanın rəy şəklində tərtib edilməsi

D) sınaq metodikalarının hesabatı

E) metodika zamanı komissiya aparılan nəticə280. ÖAM-nin ümumi məzmunun neçə bölmədə şərh olunur?

A) 12


B) 10

C) 11


D) 13

E) 14


281. Sınaq və ya ölçmələr üçün istifadə edilən hər bir avadanlıq neçə məlumatları əks etdirən qeydiyyat kartasına malik olmalıdır?

A) 7


B) 6

C) 8


D) 5

E) 9


282. Sınaq prosesinin əsas tərkib hissələri hansılardır?

A) sınaq obyekti

B) sınaq ölçmələri

C) sınaq nəzarəti

D) sınağın məhsula keyfiyyəti

E) sınağın ölçmələrə təsiri283. Akkreditləşdirmə üzrə orqan göstəriciləri neçə qrup sənədlərə malik olur?

A) 3


B) 2

C) 7


D) 5

E) 6


284. Akkreditləşdirmə hansı məqsədlər üçün aparılır?

A) daxili və xarici bazarlarda məhsulun və xidmətlərin rəqbət qabiliyyətinin təmin olunması

B) sifarişçinin məhsuluna rəy verməsi

C) sifarişçiyə məhsulun qani etməməsi

D) məhsulun sifarişçidən qaytarılması

E) sifarişçi tərəfindən məhsulun aşağı salınması285. Sertifikatlaşdırmaya göndərilmiş sənədlərdə keyfiyyət sistemi haqqındakı informasiyanın təhlilindən ibarətdir və bu ilkin sənədlər komplektinə hansı sənədlər daxildir?

A) keyfiyyət üzrə rəhbərlik;

B) Rəhbərliyin məlumatı

C) sertifikatlaşdırmanın tələbləri

D) keyfiyyətin zəruriliyi

E) müqavilədə aparılan işlərin məqsədi286. Ümumi texniki şərtlərin standartları ümumi halda neçə bölmələrdən ibarət olur?

A) 8


B) 7

C) 5


D) 9

E) 10


287. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan əsas neçə funksiya yerinə yetirir?

A) 15


B) 14

C) 16


D) 13

E) 17


288. Kordinasiya şurasına sertifikatlaşdırma üzrə orqanın fəaliyyətini təmin etmək üçün əsas neçə məsələ daxildir?

A) 5


B) 3

C) 6


D) 4

E) 7


289. Kordinasiya şurasının tərkibi neçə nəfər təşkil edir?

A) 8-10


B) 8-12

C) 8-11


D) 8-13

E) 8-14


290. Orqanın strukturunda Sertifikatlaşdırma üzrə komissiya hansı Avropa standartının tələblərinə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuşdur?

A) EN-45011-EN-45013

B) EN-45010-EN-45012

C) EN-45015-EN-45017

D) EN-45009-EN-45014

E) EN-45018-EN-45019291. Sertifikatlaşdırmada sifarişçilər hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A) qanunverici aktları əldə rəhbər tutuaraq sertifikat və uyğunluq nişanını tətbiq edir

B) sertifikatlaşdırma üzrə texniki sənədlər funksiyası

C) sertifikatlaşdırmadı normativ sənədlərin qəbul edilməsi

D) sertifikatlaşdırmada kommersiya sirri olan informasiyanın müxtəlifliyi təmin olmaması

E) sertifikatlaşdırılmış məhsullara nəzarətin keçirilməməsi292. Standartda terminlər neçə bölmələr üzrə yerləşdirilmişdir?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E) 6


293. Standartda terminlər hansı bölmələr üzrə yerləşdirilmişdir?

A) keyfiyyətlə bağlı terminlər

B) xüsusi terminlər

C) əlavə terminlər

D) məhsulun keyfiyyətinin termini

E) istehsalatda işlənən terminlər294. ABŞ-da Federal hökumət tərəfindən təsdiq edilən neçə əsas kateqoriyalı sertifikatlaşdırma proqramları fəaliyyət göstərir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5


295. Qəbul nəzarətinin neçə növü geniş yayılmışdır?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6


296. Rüblük əmək haqqı fondunun 75000 min manata nəzərdə tutulduğu və hesabat ayının əmək haqqısının gələn ayın 12-si tarixində verilməsi məlumdursa, maliyyə planının tərtib olunması üçün əmək haqqı üzrə planlaşdırılan minimal borcu təyin etmək.

A) 91,6 min.man

B) 91,16 min.man

C) 91,06 min.man

D) 91,26 min.man

E) 91,36 min.man297. Sahədə istehsal norması orta olaraq 122% yerinə yetirilirdi. Texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsindən sonra o 15%-də artırıldı. Ona yenidən baxıldıqdan sonra gözlənilən yerinə yetirilmə normasını təyin etmək.

A) 106,20%

B) 106,12%

C) 106,22%

D) 106,02%

E) 106,23%298. Mexaniki sexdə yanvar ayı ilə müqayisədə apreldə məhsul buraxılışı 8%, işçilərin sayı isə 14% artmışdır. Əmək məhsuldarlığının neçə faiz artmasını təyin etmək.

A) 6,50%

B) 6,51%

C) 6,52%

D) 6,55%

E) 6,53%299. Mexaniki sexdə işçilərin siyahı sayı 670 nəfərdir, onlardan 150 işçi 6 saatlıq, 20 işçi isə 4 saatlıq qısaldılmış iş gününə malikdirlər. İş gününün orta uzunluğunu təyin etmək.

A) 6,69 saat

B) 6,50 saat

C) 6,10 saat

D) 6,15 saat

E) 6,30 saat300. Zavodda 699000 min manatlıq illik əmək haqqı fondu tətbiq edilmişdir. Faktiki xərclər 733000 min manat təşkil etmişdir. Ümumi məhsul üzrə planın 109,3% yerinə yetirildiyi məlum olduğu halda, əmək haqqı fondu üzrə mütləq və nisbi nəticələri (qənaət yaxud israf) təyin etmək.

A) 500 min manatlıq qənaət

B) 510 min manatlıq qənaət

C) 520 min manatlıq qənaətD) 540 min manatlıq qənaət

E) 550 min manatlıq qənaət

Yüklə 329,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə