1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэnYüklə 312,18 Kb.
səhifə3/5
tarix27.06.2018
ölçüsü312,18 Kb.
#54988
1   2   3   4   5
Nezeri mexanika 303a1a2, 204a1-a8,924a1a2,484a1a2 (2015)

B) Sabit qьvvY tYsirindYn

C) SьrYtdYn asэlэ qьvvY tYsirindYn

D) Yalnэz istiqamYtcY sabit qalan qьvvY tYsirindYn

E) Yalnэz qiymYtcY sabit qalan qьvvY tYsirirndYn

217. Eynєteynin nisbilik nYzYriyyYsindY kьtlY dYyiєYn kYmiyyYt olub necY tapэlэr?

A)


B)

C)


D)

E)


218. qьvvYsinin tYsirindYn hYrYkYtdY olan qeyri- sYrbYst maddi nцqtY ьзьn Dalamber prinsipinin riyazi ifadYsi necYdir? (N- rabitY qьvvYsi, - YtalYt qьvvYsidir) .

A)


B)

C)


D)

E)


219. qьvvYsinin tYsirindYn hYrYkYtdY olan sYrbYst maddi nцqtY ьзьn Dalamber prinsipinin riyazi ifadYsi necYdir? (N- rabitY qьvvYsi, - YtalYt qьvvYsidir) .

A)


B)

C)


D)

E)


220. NцqtY dinamikasэnэn I Ysas mYsYlYsi (dьz mYsYlYsi) hansэ halda doрrudur. Maddi nцqtYnin kьtlYsi , ona tYtbiq olunan qьvvY isY -dir.

A) ver: , , , ; tapmalэ:

B) ver: , ; tapmalэ: , ,

C) ver: , , ; tapmalэ: ,

D) ver: , ; tapmalэ: , ,

E) ver: , ; tapmalэ: , ,

221. NцqtY dinamikasэnэn II Ysas mYsYlYsi (tYrs mYsYlYsi) hansэ halda doрrudur. Maddi nцqtYnin kьtlYsi , ona tYtbiq olunan qьvvY isY -dir.

A) ver: , ; tapmalэ: , ,

B) ver: ; tapmalэ: , , ,

C) ver: , , , ; tapmalэ:

D) ver: , , ; tapmalэ: ,

E) ver: ; tapmalэ: , ,

222. MYcburi rYqsin tezliyi mYxsusi rYqsin tezliyinY bYrabYr olduqda hansэ hadisY baє verir?

A) Rezonans hadisYsi baє verir

B) Kiзik amplitudalэ mYcburi rYqs baє verir

C) YьksYk intensivlikli mYcburi rYqs baє verir

D) RYqs sцnьr

E) Harmonik rYqs yaranэr

223. SYrbYst maddi nцqtYnin dekart koordinat sisteminY gцrY hYrkYtinin differensial tYnliklYrini gцstYr.

A) ; ;


B) ; ;

C) ; ;


D) ; ;

E) ; ;


224. SYrbYst maddi nцqtYnin tYbii koordinat sisteminY gцrY hYrkYtinin differensial tYnliklYrini gцstYr.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


225. Qeyri-sYrbYst maddi nцqtY ьзьn Dalamber prinsipinin dьzgьn riyazi ifadYsini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


226. NцqtY dinamikasэnэn neзY Ysas mYsYlYsi var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 1

E) 5


227. Maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ teoreminin dьzgьn riyazi ifadYsini gцstYr.\

A)


B)

C)


D)

E)


228. Maddi nцqtYnin kinetik enerji teoreminin dьzgьn ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


229. Maddi nцqtYnin sцnYn rYqsi hYrYkYtinin tYnliyini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


230. Riyazi rYqqasэn bцyьk rYqslYrinin differensial tYnliyini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


231. Maddi nцqtYnin harmonik rYqsi hYrYkYtinin tYnliyini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


232. Mexniki sistemin hYrYkYtinin differensial tYnliyini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


233. Sistemin hYrYkYt miqdarэ teoreminin dьzgьn riyazi ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


234. Mexaniki sistemin hYrYkYt miqdarэ momenti teoreminin dьzgьn riyazi ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


235. KьtlYsi olan maddi nцqtY qanunu ilY hYrYkYt edir. Bu nцqtYyY tYsir edYn qьvvYni tapmalэ. (x m-lY, t san-la цlзьlьr) .

A)


B)

C)


D)

E)


236. KьtlYsi olan yьk kanatdan asэlmэє vY tYcili ilY qaldэrэlэr. Kanatda yaranan gYrilmY qьvvYsini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


237. KьtlYsi olan maddi nцqtY x oxu ьzYrindY qanunu ьzrY hYrYkYt edir. halэ ьзьn bu nцqtYyY tYdbiq olunan qьvvYnin qiymYtini tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


238. Maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ momenti teoreminin riyazi ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


239. Fiziki rYqqasэn kiзik rYqsi hYrYkYt halэ ьзьn onun hYrYkYt tYnliyini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


240. Sistemin kьtlYlYr mYrkYzinin hYrYkYti haqqэnda teoremin riyazi ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


241. Mexaniki sistemin kinetik enerji teoreminin riyazi ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


242. KьtlYsi olan maddi nцqtY ; qanunu ilY hYrYkYt edir. Bu nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin qiymYtini tapmalэ.

A) 20


B) 28

C) 24


D) 16

E) 26


243. KьtlYsi olan yьk kanat vasitYsilY tYcili ilY qaldэrэlэr. Kanatda yaranan gYrilmY qьvvYsini tapamlэ. ( ) .

A)


B)

C)


D)

E)


244. Aєaрэdakэlardan hansэ Nyutonun II qanununun ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


245. NцqtY dinamikasэnэn II Ysas mYsYlYsindY maddi nцqtYnin kьtlYsi vY verilir, bu maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvY tapэlэr. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYrYkYt tYnliklYri

B) TYcili

C) SьrYti

D) Trayektoriyasэ

E) Radiusu

246. NцqtY dinamikasэnэn II Ysas mYsYlYsindY maddi nцqtYnin kьtlYsi vY ona tYsir edYn qьvvY verilir, bu maddi nцqtYnin axtarэlэr. Buradakэ nцqtYlYrinin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYrYkYt tYnliklYri

B) TYcili

C) Trayektoriiyasэ

D) Radiusu

E) SьrYti

247. Aєaрэdakэlardan hansэ maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ haqqэndakэ teoremin sonlu formada riyazi ifadYsidir.

A)


B)

C)


D)

E)


248. Maddi nцqtYnin hYr hansэ tYrpnmYz oxa nYzYrYn kinetik momentindYn zamana gцrY alэnmэє I tYrtib tцrYmY bu maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin bYrabYrdir. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYmin oxa nYzYrYn momentinY

B) Эmpulsuna

C) ЭєinY

D) Koordinat baєlanрэcэna nYzYrYn momentinY

E) TYtbiq nцqtYsinin yerdYyiєmYsinY

249. Maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin hYr hansэ tYrpYnmYz nцqtYyY nYzYrYn momenti sэfэr olarsa, bu maddi nцqtYnin sabit qalэr. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYmin nцqtYyY nYzYrYn kinetik momenti

B) HYrYkYt miqdarэ

C) Kinetik enerji

D) Эmpulsu

E) Mexaniki enerjisi

250. Aєaрэdakэlardan hansэ maddi nцqtYnin kinetik enerjisi haqqэndakэ teoremin differensial formada ifadYsidir.

A)


B)

C)


D)

E)


251. SistemY tYsir edYn xarici qьvvYlYrin baє vektoru sэfэr olarsa, bu sistemin sabit qalэr. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYrYkYt miqdarэ

B) Kinetik enerji

C) Mexaniki enerjisi

D) Potensial enerjisi

E) Kinetik momenti

252. Aєaрэdakэlardan hansэ sistemin kinetik momenti haqqэndakэ teoremin ifadYsidir.

A)


B)

C)


D)

E)


253. SistemY tYsir edYn xarici qьvvYlYrin baє vektoru sэfэr olarsa, bu sistemin kьtlYlYr mYrkYzinin sьrYti necY dYyiєYr?

A) QiymYt vY istiqamYtcY sabit qalar

B) Zamanэn II dYrYcYsinY mьtYnasib

C) Zamanэn III dYrYcYsinY mьtYnasib

D) Zamanэn I dYrYcYsinY mьtYnasib

E) Zamanэn IV dYrYcYsinY mьtYnasib

254. Aєaрэdakэlardan hansэ z oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin hYrYkYtinin differensial tYnliyidir?

A)


B)

C)


D)

E)


255. z oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin bu oxa nYzYrYn kinetik momenti hansэ ifadY ilY hesablanэr?

A)


B)

C)


D)

E)


256. SYrbYst maddi nцqtY ьзьn Dalamber prinsipini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


257. SYrbYst maddi nцqtYnin hYrYkYtinin vektoru formada differensial tYnliyini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


258. NцqtY dinamikasэnэn I Ysas mYsYlYsindY maddi nцqtYnin kьtlYsi vY hYrYkYt tYnliklYri verilir.Bu taэlэr. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) Maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvY

B) Maddi nцqtYnin tYcili

C) Maddi nцqtYnin trayektoriyasэ

D) Maddi nцqtYnin radiusu

E) Maddi nцqtYnin sьrYti

259. NцqtY dinamikasэnэn II Ysas mYsYlYsindY maddi nцqtYnin kьtlYsi vY verilir. Bu maddi nцqtYnin hYrYkYt tYnliklYri axtarэlэr. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) Ona tYsir edYn qьvvY

B) TYcili

C) SьrYti

D) Radiusu

E) Trayektoriyasэ

260. Aєaрэdakэlardan hansэ maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ haqqqэndakэ teoremin differensial formada ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


261. Maddi nцqtYnin hYr hansэ tYrpYnmYz nцqtYyY nYzYrYn kinetik momentindYn zamana gцrY alэnmэє I tYrtib tцrYmY, bu maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin bYrabYrdir. Buradakэ nцqtYlYrin yerinY aєaрэdakэ ifadYlYrdYn hansэnэ yazmaq doрrudur.

A) HYmin nцqtYyY nYzYrYn momentinY

B) ЭєinY

C) Эmpulsuna

D) TYtbiq nцqtYsinin yerdYyiєmYsinY

E) HYmin nцqtYdYn keзYn oxa nYzYrYn momentinY

262. HYyYcanlandэrэcэ qьvvY hansэ qanunla dYyiєir?

A) Harmonik qanunla dYyiєir

B) XYtti qanunla dYyiєir

C) Parbola qanunu ilY dYyiєir

D) Hiperbola qanunu ilY dYyiєir

E) Ьstlь funksiya єYklindY

263. Maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ hansэ istiqamYtdY yцnYlir?

A) SьrYt vektoru istiqamYtindY

B) TYcil vektoru istiqamYtindY

C) SьrYt vektoruna perpendikulyar istiqamYtdY

D) TYcil vektoruna paralel istiqamYtdY

E) TYsir edYn qьvvY istiqamYtindY

264. Maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin tYsir xYtti hYmiєY eyni bir tYrpYnmYz mYrkYzdYn keзirsY bu qьvvYyY hansэ qьvvY deyilir?

A) MYrkYzi qьvvY

B) Normal qьvvY

C) Toxunan qьvvY

D) Binormal qьvvY

E) Daxili qьvvY

265. Maddi nцqtYyY hYrYkYt istiqamYtindY sabit qьvvYsi tYsir edYrsY, onun hYr hansэ S yolunda gцrdьyь iє hansэ halda doрrudur.

A)


B)

C)


D)

E)


266. Maddi nцqtYnin elementar yerdYyiєmYsindY qьvvYsinin gцrdьyь iє hansэ halda doрrudur.( vY mьvafiq olaraq qьvvYnin toxunan vY normal oxlar ьzrY proyeksiyalarэdэr) .

A)


B)

C)


D)

E)


267. Maddi nцqtYyY tYsir edYn qьvvYnin ( ) elementar iєinin analitik ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


268. Kariolis YtalYt qьvvYsinin, maddi nцqtYnin nisbi hYrYkYtindY gцrdьyь iє nYyY bYrabYrdir?

A)


B)

C)


D)

E)


269. Kariolis YtalYt qьvvYsi nisbi sьrYtlY hansэ vYziyyYtdYdir.

A) Perpendikulyardэr

B) Paraleldir

C) Eyni istiqamYtdY YyrixYtli hYrYkYtdYdir

D) Eyni istiqamYtdYdir

E) Bir dьzxYtt ьzrY Yks istiqamYtdYdir

270. MYrkYzdYnqaзma YtalYt momentlYri sэfra bYrabYr olan oxlara nY deyilir?

A) Baє YtalYt oxlarэ

B) TYbii koordinat oxlarэ

C) Polyar oxlar

D) Normal oxlar

E) Binormal oxlar

271. ЏgYr oxu baє YtalYt oxu olarsa, onda mYrkYzdYnqaзma YtalYt momentlYri ьзьn aєaрэdakэ єYrtlYrdYn hansэ цdYnilmYlidir?

A)


B)

C)


D)

E)


272. ЏgYr oxu baє YtalYt oxu olarsa, onda mYrkYzdYnqaзma YtalYt momentlYri ьзьn aєaрэdakэ єYrtlYrdYn hansэ doрrudur?

A)


B)

C)


D)

E)


273. ЗYkisi olan yьk tYcillY yuxarэ qaldэrэlэr. Yьkь qaldэran trosun gYrilmYsini tYyin etmYli.

A)


B)

C)


D)

E)


274. KьtlYsi olan maddi nцqtY hYrYkYt tYnliyi ilY hYrYkYt edir. Bu nцqtYyY tYsir edYn qьvvYni tapmalэ.

A)


B)

C)


D)

E)


275. KьtlYsi olan M maddi nцqtYsinin hYrYkYt tYnliklYri vY -dir. NцqtYyY tYdbiq olunmuє qьvvYnin qiymYtini tYyin etmYli.

A)


B)

C)


D)

E)


276. ЗYkisi olan 1m radiuslu зarx n=150dцvr/dYq ilY sьrьєmYdYn diyirlYnir. Зarxэn hYrYkYt miqdarэnэ tapmalэ. ( ) .

A)


B)

C)


D)

E)


277. Uzunluрu 2m olan ipdYn asэlmэє M kьrYciyinY vYziyyYtdY sьrYti verilir. Эpin saрda kYnar vYziyyYtdY єaqulla yaratdэрэ - bucaрэnэ hesablamalэ. ( , , ) .

A)


B)

C)


D)

E)


278. SYrbYst maddi nцqtYnin hYrYkYtinin differensial tYnliyini (vektor formasэnda) gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


279. Aєaрэdakэlardan hansэ sYrbYst maddi nцqtYnin (tYbii formada) hYrYkYtinin differensial tYnliyidir.

A) ;


B) ;

C) ;


D) ;

E) ;


280. Bu gцstYrilYn ifadYlYrYdYn hansэ maddi nцqtYnin kinetik enerjisi haqqэnda teoremin sonlu єYkildYki ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


281. Aєaрэdakэlardan hansэ ifadY mexaniki sistemin hYrYkYt miqdarэ haqqэnda teoremin riyazi ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


282. Mexaniki sistemin kьtlYlYr mYrkYzinin hYrYkYtinin differensial tYnliyini gцstYrin (vektor єYklindY) .

A)


B)

C)


D)

E)


283. Bunlardan hansэ sistemin kinetik enerjisi haqqэnda teoremin sonlu єYkildYki ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


284. TYrpYnmYz oxu Ytrafэnda fэrlanan cismin kinetik enerjisinin ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


285. Mexaniki sistemin hYrYkYt miqdarэ momentinin (kinetik moment) dYyiєmYsi haqqэnda teoremin vektor єYklindY ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


286. Maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэnэn dYyiєmYsi haqqэnda sonlu єYkildY ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


287. Maddi nцqtYnin hYrYkYt miqdarэ momentinin dYyiєmYsi haqqэnda teoremin riyazi ifadYsini gцstYrin.

A)


B)

C)


D)

E)


288. Bunlardan hansэ sYrbYst maddi nцqtY ьзьn Dalamber prinsipidir?

A)


B)

C)


D)

E)


289. Maddi nцqtYyY tYsir edYn F qьvvYsinin elementar iєinin analitik ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


290. Maddi nцqtYnin nisbi hYrkYtinin tYnliyinin (qanunun) vektor єYklindY ifadYsini gцstYr.

A)


B)

C)


D)

E)


291. Bu ifadYlYrYdYn hansэ bYrk cismin irYlilYmY hYrYkYtindY kinetik enerjisinin ifadYsidir?

A)


B)

C)


D)

E)


292. Maddi nцqtY (mYrmi) horizontal ilY meyl bucaрэ altэnda baєlanрэc sьrYti ilY atэlэb. Џn uzaq uзuє mYsafYsi nY qYdYr olar?

A)


B)

C)


D)

E)


293. KьtlYsi olan maddi nцqtY mail mьstYvi ьzrY aєaрэ dьєьr. Baєlanрэc vY son vYziyyYtlYrinY uyрun nцqtYlYrin arasэndakэ mYsafY , vertikal ьzrY olduqda, aрэrlэq qьvvYsinin gцrdьyь iєi hesabla.

A)


B)

C)


D)

E)


294. KьtlYsi olan silindrin mYrkYzi vY doрuranэ ьzrY yцnYlYn oxlarэna nYzYrYn YtalYt momentlYrinin qiymYti nY qYdYr olar? Silindrin radiusu .

A)


B)

C)


D)

E)


295. Cismin kьtlYlYr mYrkYzinin sьrYtinin vY kьtlYsinin olduрunu bilYrYk,

onun irYlilYmY hYrYkYtindYki kinetik enerjisini tapэn.

A)

B)


C)

D)


E)

296. MьrYkkYb hYrYkYt edYn maddi nцqtYnin nisbi vY kцзьrmY sьrYtlYri qiymYtcY bYrabYrdirlYr. Bunlarэn istiqamYtlYri arasэndakэ bucaq olduрunu bilYrYk, tam kinetik enerjini hesablayэn. Maddi nцqtYnin kьtlYsi vY verilib.

A)

B)


C)

D)


E)

297. Hansэ hYrYkYtdY kьtlY cismin YtalYt цlзьsь sayэlэr?

A) ЭrYlilYmY hYrYkYti

B) Fэrlanma hYrYkYti

C) Yastэ paralel

D) MьrYkkYb hYrYkYt

E) Bir tYrpYnmYz nцqtYsi olduqda

298. Hansэ hYrYkYtdY YtalYt momenti cismin YtalYt цlзьsьdьr?

A) Fэrlanma hYrYkYti

B) ЭrYlilYmY hYrYkYti

C) Bir tYrpYnmYz nцqtYsi olduqda

D) Yastэ paralel

E) MьrYkkYb hYrYkYt

299. DairYnin mYrkYzinY nYzYrYn YtalYt momenti olduрu halda dairY ьzYrindY gцtьrьlmьє A nцqtYsinY nYzYrYn YtalYt momenti nYyY bYrabYr olar?

A)

B)


C)

D)


E)

300. Verilmiє qьvvYsinin seзilmiє O nцqtYsinY nYzYrYn momentinin qiymYtini tap:

A)

B)


C)

D)


E)

301. Verilmiє qьvvYsinin seзilmiє O nцqtYsinY nYzYrYn momentinin qiymYtini tap:

A)

B)


C)

D)


E)

302. Verilmiє qьvvYsinin seзilmiє O nцqtYsinY nYzYrYn momentinin qiymYtini tap:

A)

B)


C)

D)


E)

303. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn:

A)

B)


C)

D)


E)

304. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэn:

A)

B)


C)

D)


E)

305. Verilmiє qьvvYsinin Z oxuna nYzYrYn momentini alэn. ; ; .

A)

B)


C)

D)


E)

306. Verilmiє qьvvYsinin Z oxuna nYzYrYn momentini alэn. ; ; .

A)

B)


C)

D)


E)

307. I nцv dayaqlarda reaksiya qьvvYsinin neзY elementi mYchul olur?

A) 1

B) 3


C) 2

D) 4


E) 5

308. II nцv dayaqlarda reaksiya qьvvYsinin neзY elementi mYchul olur?

A) 2

B) 3


C) 1

D) 4


E) 5

309. III nцv dayaqlarda reaksiya qьvvYsinin neзY elementi mYchul olur?

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 5

310. P qьvvYsinin z oxuna nYzYrYn momentini tapmalэ.

A)

B) 0


C)

D)


E)

311. P qьvvYsinin y oxuna nYzYrYn momentini tapmalэ.

A)

B) 0


C)

D)


E)

312. P qьvvYsinin x oxuna nYzYrYn momentini tapmalэ.

A)

B) 0


C)

D)


E)

313. ЄYkildY gцstYrilYn yastэ fiqyryn B nцqtYsinin sьrYti verilmiєdir. A nцqtYsinin sьrYtini tapmalэ.

A)

B)


C)

D)


E)

314. ЄYkildY gцstYrilYn yastэ fiqyryn A nцqtYsinin sьrYti verilmiєdir. B nцqtYsinin sьrYtini tapmalэ.

A)

B)


C)

D)


E)

315. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn mьstYvi qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 2

B) 3


C) 1

D) 4


E) 0

316. TYsir xYtlYri bir nцqtYdY kYsiєYn fYza qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 3

B) 2


C) 1

D) 4


E) 0

317. Эxtiyari fYza qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 6

B) 2


C) 4

D) 3


E) 1

318. Эxtiyari mьstYvi qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 3

B) 2


C) 4

D) 6


E) 1

319. FYza paralel qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 4

B) 2


C) 6

D) 3


E) 1

320. MьstYvi paralel qьvvYlYr sisteminin neзY analitik mьvazinYt єYrtlYri var.

A) 2

B) 4


C) 6

D) 3


E) 1

321. Bir ЁC biri ilY - li bucaq YmYlY gYtirYn, qiymYtcY - a bYrabYr iki qьvvYnin YvYzlYyicisi nYyY bYrabYr olar?

A) 9,24

B) 5,73


C) 4,87

D) 8,21


E) 6,38

322. ; vY mьstYvi qьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisi nYyY bYrabYr olar?

A) 10,39

B) 9,31


C) 5,89

D) 2,94


E) 8,57

323. Bir nцqtYyY tYtbiq olunmuє vY qьvvYlYrinin YvYzlYyicisi ьfьqi oxla - li bucaq tYєkil edir. qьvvY vektoru Ox oxu istiqamYtindY yцnYlir, qьvvY vektoru isY bu oxla -li bucaq tYєkil edir. qьvvY vektorunun qiymYtini tapmalэ.

A) 4,62

B) 5,97


C) 7,39

D) 3,85


E) 6,71

324. Baрlanmэє tirY mьstYvi paralel qьvvYlYr sistemi tYsir edir. Bu halda qьvvYlYr sisteminin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

325. CismY Ox oxuna paralel olan и qьvvYlYri tYsir edir. Bu sistemin mьvazinYtdY olmasэ ьзьn qьvvYsi nYyY bYrabYr olar?

A) 9

B) 7


C) 6

D) 8


E) 5

326. Ьз qьvvYdYn ibarYt mьstYvi qьvvYlYr sistemi mьvazinYtdYdir. Verilir: vY qьvYlYri Ox oxunun mьsbYt tYrYfi ilY vY tYєkil edir. Onda qьvvYsinin qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 4,84

B) 3,96


C) 5,12

D) 6,38


E) 2,54

327. QьvvYnin ox ьzYrindYki proyeksiyalarэ , , olduрunu bilYrYk, qьvvYsinin modulunu tapmalэ.

A) 43,9

B) 32,8


C) 51,6

D) 29,8


E) 39,6

328. Oxyz koordinat sistemindY O nцqtYsinY vY qьvvYlYri verilmiєdir. Onda YvYzlYyicinin modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 27,1

B) 31,2


C) 19,5

D) 22,7


E) 33,8

329. Ьз vertikal kYndir vasitYsilY зYkisi olan konstruksiya saxlanэlэr. ЏgYr iki kYndirdY yaranan dartэlma qьvvYsi bYrabYr olub olarsa, ьзьncь kYndirdY yaranan qьvvY nYyY bYrabYr olar?

A) 2,5

B) 3,2


C) 1,9

D) 2,9


E) 3,1

330. Dцrd vertikal kYndir aрэrlэрэ olan konstruksiyanэ saxlayэr. ЏgYr ьз kYndirdYki dartэlma qьvvYsi olarsa, dцrdьncь kYndirdY nY qYdYr qьvvY yaranar?

A) 0,25

B) 0,15


C) 0,35

D) 0,5


E) 0,75

331. BЭr nцqtYdY tYtbiq olunmuє iki vY qьvvYlYrinin YvYzlYyicisinin oxu ьzYrindYki proyeksiaysэ . qьvvYsinin hYmin ox ьzYrindYki proyeksiyasэ - dur. Onda qьvvYsinin ox oxu ьzYrindYki proyeksiyasэ nY qYdYr olar?

A) -2

B) 2


C) 1

D) -1


E) 3

332. vY qьvvYlYri mьvazinYtdYdir. Bu qьvvYlYr bir ЁC birilY tYєkil edir. qьvvYsi nYyY bYrabYr olar7

A) 10

B) 8


C) 7

D) 11


E) 9

333. Ьз dYnY bir nцqtYyY tYtbiq olunmuє qьvvYlYr sistemi verilmiєdir: , , , , , , , , . Onda bu qьvvYlYrin YvYzlYyicisinin modulu nYyY bYrabYr olar?Yüklə 312,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə