13. AĞIr ceza mahkemesiYüklə 0,69 Mb.
səhifə10/10
tarix30.12.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#88438
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/324 esas sayılı dava dosyası ile dosyamız arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlaşıldığından dosyamızla birleştirilmesi hususunda anılan mahkemeye MUVAFAKAT VERİLMESİNE, birleştirme kararı verilerek dosyanın mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

2-İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/178 esas sayılı dava dosyasının dosyamız ile birleştirilmesi konusunda muvafakat istenilmiş ise de, dosyamızın kapasitesi, birleştirme talepli açılan diğer dava dosyalarının kapsamları ve sanık sayıları ve de bu dosyada henüz sanıkların sorgularının dahi tamamlanmamış olması keza İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili dosyasındaki mağdur, şikayetçi ve sanık sayısı dikkate alındığında dosyaların birleştirilerek görülmesinin yargılamayı olumsuz etkileyeceği ve davaların sürüncemede kalmasına neden olacağı dikkate alınarak birleştirme konusunda MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE,

3-İncelenen 04.08.2009 tarihli 103 nolu celsede beyanları bulunan sanık VELİ KÜÇÜK’ün açıklamalarının 30. sayfadan başlayan beyanlarında savunma sınırları aşıldığından celse suretinin gereğinin takdiri ve ifası için Silivri C. Başsavcılığına gönderilmesine,

4-Bilirkişi incelemeleri tamamlanan Bilgisayarların Harddiskleri çıkarıldıktan sonra sahiplerine talepleri halinde İadesine, çıkartılan harddisklerin ayrı ayrı emanete aldırılmasına,

5-Gizli Tanık olarak belirtilen Anadolu ile ilgili taleplerin, tanıkların dinlenmeleri aşamasında değerlendirilmesine, ifade örneğinin içeriği dikkate alınarak beyanda ismi geçen ilgililere tebliğine,

6-Sanık Kemal Kerinçsiz’in talepleri ile ilgili olarak;

A) 1 nolu dilekçesi ile ilgili olarak;

a) Savcıların beyanda bulunmakta,

b) Bizzat kendisi tarafından ilgili mercilere müracaatta bulunmakta muhtariyetlerine,

B) 2 nolu dilekçesi ekleri yeterli görülmekle yeniden araştırma yapılmasına yer olmadığına, savunma mahiyetindeki dilekçenin dosyaya eklenilmesine,

C) 3 nolu dilekçesi içeriği ile ilgili olarak bir kısım talepleri hakkında daha önce karar verildiği, karar verilmeyen taleplerinde davaya yeni bir katkı sağlamayacağı dikkate alınarak REDDİNE,

D)4-5-7 nolu dilekçelerindeki taleplerinin bu aşamada davaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE,

E) 8 nolu dilekçesi ile ilgili olarak;

a) Beyoğlu C. Başsavcılığının 2006/15344 Hazırlık sayılı evrakının incelenmek üzere istenilmesine,

b) Diğer taleplerinin kararla birlikte değerlendirilmesine,

F) 20.08.2009 havale tarihli dilekçesi ile ilgili olarak, görev ve yetki konularında vaki itirazlarının iddianamelerdeki anlatımlar ve dosya içerikleri ve bu konuda daha önce verilen kararda dikkate alınarak REDDİNE, birleşen dosyanın ayrılması yönünde vaki talebinin bu aşamada REDDİNE,

G) İddianamenin kabulü işlemleri ile ilgili vaki taleplerinin yargılamaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE,

H) Sanık Sevgi Erenerol ile ilgili iddianamenin 971-972. sayfalarında belirtilen etkinlikler konusunda varsa ceraim evraklarının, soruşturma açılmışsa soruşturma dosya numaralarının gönderilmesinin istenilmesine,

7-Sanık Kemal Kerinçsiz müdafiinin talepleri ile ilgili olarak;

A) Telefon teknik takip kararları ile ilgili gerekli araştırmanın yapılarak sonucundan sanık müdafiine bilgi verilmesine,

B) İddianamede yapıldığı iddia olunan ifade tahrifatları ile ilgili Naip Hakim İncelemesi yönünde vaki talebin bu aşamada davaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE,

C) Adalet Bakanlığına ihbarda bulunulması bizzat kendisi tarafından yapılabileceği keza ihbar konusunun da duruşmada gerçekleşmediği göz önüne alınarak bu yönde başvuruda bulunmakta muhtariyetine,

8-Sanık Doğu Perinçek müdafiinin talepleri ile ilgili olarak;

A) 07.01.1997 tarihinde Show TV’de yayınlanan “40 dakika” programına ait Cd’nin kendisine verilmesine,

B) TİB Başkanlığına yazı yazılarak Doğu Perinçek’e ait 0212 288 17 99 ve 0212 272 51 96 nolu telefonların dinlenip dinlenmediği, dinlenmiş iseler hangi tarihten hangi tarihe kadar dinlendikleri ve bu dinlemelere dayanak yapılan karar örnekleri var ise gönderilmesinin istenilmesine,

C) Tuncay Güney’de ele geçen VHS-E-90 nolu video kasetin İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından istenilmesine,

D) Başbakanlık’a yeniden yazı yazılarak sanık DOĞU PERİNÇEK tarafından verilen 16.10.2000 tarihli dilekçe ve eklerinin incelenmek üzere yeniden istenilmesine, yazılacak yazıya ibraz edilen belgelerin eklenilmesine,

9) Sanık Ümit Sayın’ın dilekçesi de dikkate alınarak süresiz olarak mahkemeye katılmaktan muaf tutulmasına,

10) Sanık Muzaffer Şenocak’da Fikret Emek’e ait fotoğraf elde edilip edilmediğinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sorulmasına,

11) Sanık Veli Küçük müdafiinin talebi doğrultusunda müvekkilinde olduğu iddia olunan 5 nolu disketin nerede ele geçirildiği yönünde yazılan yazının tekiden akıbetinin sorulmasına,

12) Sanık Mete Yalazangil’in sunulan belgelerde dikkate alınarak duruşmalardan VARESTE TUTULMASINA,

13) Sanık Muzaffer Şenocak’a, sanık Aydın Yüksek’e ait olduğu iddia olunan Cd’ler içerisinden sadece sanık Muzaffer Şenocak ile ilgili görüntüler verildiğinden, sanık Aydın Yüksek’in bu Cd’nin geri alınması yönündeki vaki talebinin REDDİNE,

14) Sanık Hayrettin Ertekin’de elde olunan toplu tabancanın antika olup olmadığına yönelik Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına,

15-Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün talepleri ile ilgili olarak;

A) 3-4-5-9 nolu dilekçelerindeki taleplerinin davayla doğrudan ilgisi bulunmaması ve bir katkı sağlamayacağı dikkate alındığından taleplerinin Reddine,

B) 1-2 nolu dilekçelerindeki hususların somutlaştırılıp kapsamının belirtilmesi durumunda bu taleplerin değerlendirilmesine,

C) 9 nolu dilekçesindeki talebi konusunda ilgili mercilere yazılan yazının akıbetinin araştırılmasına,

D) 7 nolu dilekçesindeki belirttiği 05.06.2009 tarihli 4/a nolu talebinin akıbetinin kalemden araştırılmasına,

E) 8 nolu dilekçesinin ve ekindeki belgelerin savunma mahiyetinde olduğundan dosyasına konulmasına,

16- Sanık Mehmet Fikri Karadağ müdafiinin Kuvayi Milliye 1919 derneği ile ilgili davanın bu davadan tefriki yönündeki talebi konusunda daha önce karar verildiğinden yeniden karar verilmesine Yer Olmadığına,

17-Sanık Vural Ergül’ün duruşmadaki sözlü talepleri ile ilgili olarak;

A) Sanık Alparslan Arslan ile ilgili aramada ele geçirilen emniyet görev kartının hangi kurum tarafından verildiği ile kime zimmetlendiğinin, görev kartının sureti eklenerek ilgili kurumdan sorulmasına,

B) Gizli Tanık ( 9 ) ile ilgili olarak ifadesinin alınması sırasında çekilen görüntülerin TUBİTAK tarafından çözümünün yaptırılması hususundaki talebin davaya bir yenilik katmayacağından Reddine,

C) 58 nolu Klasör içerisindeki Cd’ler ile ilgili daha önce yazılıp gelen yazı cevabının kalemden araştırılmasına,

18-Bugüne kadar yapıla gelen uygulamalar dikkate alındığında, sanıklar ve müdafilerinin savunma dışındaki anlatımları, davanın gereksiz yere gecikmesine sebebiyet verdiği ve bu şekilde yargılamanın ileriki aşamalarına geçilmesini önlediği göz önünde tutularak, katılan ve vekillerinin şikayetleri, sanıkların sorgu ve savunmaları ile sanıklar müdafilerinin bu savunmalara ilave savunmaları dışında kalan her katılan ve vekili ile her sanık ve müdafiine o oturuma mahsus olmak üzere toplam yarım saate kadar diğer talep ve açıklamalarda bulunabilmelerine, bundan sonraki oturumlarda bu sürenin aynen uygulanmasına, süreyi aşacak bölümleri yazılı olarak mahkemeye sunabilecekleri yönünde bildirimde bulunulmasına,( Bildirimde bulunuldu)

19-Birleşen dosya sanıklarına Baro tarafından tayin olunan müdafilere duruşma gününü bildirir tebligat çıkartılmasına,

20-Hakkında yakalama emri çıkarılan sanığın yakalanmasının beklenilmesine,

21-Mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali dikkate alındığında sanıklar AYDIN YÜKSEK, SÜLEYMAN ESEN ve HAYATİ ÖZCAN’ın atılı suçlardan BİHAKKIN TAHLİYELERİNE, başka suçtan tutuklu yada hükümlü bulunmadıkları takdirde DERHAL TAHLİYELERİ hususunda yazı yazılmasına, ayrıca bu sanıklar haklarında CMK 109. maddesi gereğince YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI şeklinde ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, ilgili yerlere yazı yazılmasına,

22-Dosya kapsamı, her sanığa iddianamede ayrı ayrı isnat olunan suçlamalar ve bunlarla ilgili sevk maddeleri, atılı suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam etmekte ve bu suçların CMK’nun 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması dikkate alınarak diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesine, bir kısım sanığın kendisi veya müdafii aracılığı ile vaki tahliye taleplerinin Reddine,

Tahliye taleplerinin reddine dair verilen ara karara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu konusunda sanıklar ve müdafilerine ihtarat yapılmasına, ( Hazır sanıklar ve müdafilere ihtarat yapıldı )Bu nedenle duruşmanın 31.08.2009 günü saat 09.30’a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.28.08.2009 saat:00.25


Başkan -20909 Üye -28298 Üye -37266 Katip -120250Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə