1987 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan (Devlet Yatırım Bankası’ndan Dönüştürülmüştür) Türk Eximbank'ın temel amacıYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.
#239411987 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan (Devlet Yatırım Bankası’ndan Dönüştürülmüştür) Türk Eximbank'ın temel amacı;

 • 1987 Yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurulan (Devlet Yatırım Bankası’ndan Dönüştürülmüştür) Türk Eximbank'ın temel amacı;

  • ihracatın geliştirilmesi,
  • ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
  • ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
  • ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
  • ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
  • yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.


Aracı bankalar, kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az % 30’unu KOBİ’lere kullandırmak zorundadır.

 • Aracı bankalar, kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az % 30’unu KOBİ’lere kullandırmak zorundadır.

 • Aracı bankaların, kendilerine tanınan TL limitlerinin en az % 5’ini kanuni veya iş merkezlerinin yanısıra ekonomik ve ticari faaliyetlerini Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) icra eden firmalara kullandırma zorunluluğu vardır.

Ticari & Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektubu, veya

 • Ticari & Katılım Bankalarından alınacak Teminat Mektubu, veya

 • Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya

 • Devlet İç/Dış Borçlanma SenetleriYasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu Kırk (40) Milyon TL’yi aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır.

 • Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yılık net satış hasılatı ve / veya mali bilançosu Kırk (40) Milyon TL’yi aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı - ihracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır.

 • Bir işletme;

 •       Başka bir işletmenin %25 veya daha fazlasına sahip değilse,

 •   Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,

 •     Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,

 • Bağımsız işletme olarak kabul edilir.

Firma Limiti : 1 Milyon ABD Dolarıdır.

 • Firma Limiti : 1 Milyon ABD Dolarıdır.

 • Vade : Azami vade TL ve Döviz Kredilerinde 540 gündür

 • Teminatlar :

 • Banka veya Özel Finans Kurumundan alınacak Teminat mektubu, veya

 • Kredi Garanti Fonu Kefaleti, veya

 • Devlet İç / Dış Borçlanma Senetleri

 • Teminat Oranı : Anapara + faiz + muhtelif masraf tutarının %100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılır.

Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından,

 • Firma Limiti: Türk Eximbank tarafından,

 • Firmaların bir önceki takvim yılı itibariyle ihracat performansına

 • Limit kullanım oranlarına

 • Bankamızla olan kredi ilişkisine ve

 • Bankamızın toplam kaynağına bağlı olarak belirlenir.

 • Teminat Oranı: anapara + faiz + muhtemel masraf tutarlarının % 100’ü oranında asli teminatla kredi kullandırılmaktadır.

 • Vade: 120 ve 180 gündür.

 • 120 ve 180 gün vadeli kredilerde kredinin anapara ve faizi defaten vade sonunda tahsil edilir.

Firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır.

 • Firmaların borçlu olarak düzenleyecekleri, Bankamız nezdinde kısa vadeli aval limiti olan bankalardan birinin avalini taşıyan bonolar iskonto edilir. Söz konusu bonoların Bankamızca Kabul Finansmanı Programı çerçevesinde T.C. Merkez Bankası (TCMB) reeskontuna götürülmesi suretiyle iskonto edilmesi esastır.

 • Teminatlar

 • Kredi Tutarında Ticari Banka Avalini Taşıyan Bono,

 • Genel Kredi Sözleşmesi

 • Firma Taahhütnamesi

 • DTŞ ve SDTŞ için bono bedelinin %1,5’u üzerinden emre muharrer senet

 • TL Krediler için Talep edilen TL kredinin %15’i tutarında 2. bono veya

 • teminat mektubu veya nakit blokaj.Yararlanabilen Firmalar: DTSŞ, SDTŞ, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar yararlanabilir.

 • Yararlanabilen Firmalar: DTSŞ, SDTŞ, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar yararlanabilir.

 • Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere) (DTŞ ve SDTŞ firmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.)

 • İşlem Limiti: Program kapsamında en az 200.000 ABD Doları tutarında işlem limiti uygulanmaktadır.

 • Vade: Program kapsamında vadesine 120/180 gün kalan bonolar iskonto edilecektir.

 • Döviz Faiz 120 Gün Oranı : LIBOR/EURIBOR + 0,75

 • TL Faiz Oranı 120 Gün : 5,50 – 6,00

 • TL Faiz Oranı 180 Gün : 5,75 - 6,25Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

 • Söz konusu program, T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) "Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri" esas ve şartları doğrultusunda Bankamıza tahsis etmiş olduğu limit çerçevesinde yürütülmekte olup, program kapsamında;

  • Poliçe veya bonoya bağlı kabul kredili ihracat işlemlerinden doğacak alacaklar,
  • Vadeli ihracat akreditiflerine dayalı ihracat alacakları,
  • Herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış mal/vesaik mukabili ve kabul kredili ihracat alacakları iskonto edilmektedir.


Program Kapsamındaki Uygulamalar:

 • Program Kapsamındaki Uygulamalar:

 • Bu program kapsamında son yapılan değişikliklerle Sevk Sonrası Reeskont Kredisi kullanacak firmalarımız banka teminatı getirmeksizin bu krediden faydalanabileceklerdir.

 • Bunun için ihracatçılarımızın tüm sevkiyatlarını Bankamıza sigorta ettirmeleri ve geçerli bir sigorta poliçesi imzalamaları gerekmektedir. Firma bazında Alıcı Limiti onayı almış tüm vadeli satışlar bu limitle sınırlı olmak üzere çok uygun bir maliyetle iskonto edilebilecektir.

 • Yararlanabilen Firmalar: İmalatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı firmalar yararlanabilir.

 • Firma Limiti: 50 Milyon ABD Dolarıdır. (DTŞ firmaları için 90 Milyon ABD Dolarıdır.) (Reeskont Programı kapsamındaki işlemleri de kapsamak üzere)

 • Vade: Vadesine en fazla 120 gün kalan alacaklar iskonto edilir.

 • Faiz Oranı: LIBOR/EURIBOR + 0,75Amaç

 • Amaç

 • İhracatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, fuarlara katılım sağlayan firmaların, yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

 • Firma Limiti

 • Fuar organizatörleri için azami 1.000.000.- TL ile

 • Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 100.000.- TL aralığındadır.

 • Kredi Tutarı

 • Firma limitini aşmamak kaydıyla, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım ve organizasyon faaliyetlerine ilişkin toplam tahmini harcama tutarının, organizatörler için %30’una ve katılımcılar için %80' ine kadar kredi kullandırılabilir.Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten

 • Program kapsamında, Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten

 • firmaların Türk Eximbank’ın mevcut kredi programları çerçevesinde

 • kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan mal ve hizmet

 • projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.

 • Kredi; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle

 • 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni

 • pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek

 • sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla

 • kullandırılmaktadır.

 • Kredi vadesi ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Kredilendirme Oranı, Türk Eximbank tarafından belirlenir ancak, bu oran FOB ihracat taahhüdünün %80’ini aşamaz.

 • Krediye konu olan malın asgari %50 yerli katkı oranı içermesi gerekmektedir.

 • Kredi için Bankamızca doğrudan kullandırılan kredilerde uygulanan teminat

 • unsurları aranmakla birlikte, bu teminatların dışında ve ilave olarak başka

 • teminatlar da alınabilecektir. Alınacak teminatların tutarı ve kompozisyonu

 • Bankamızca işlem bazında belirlenecektir.Türk firmalarının yurt dışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamalarına ve

 • Türk firmalarının yurt dışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markası ile yurt dışında açacakları mağazaların yatırım harcamalarına ve

 • Değişik pazarlarda Türk menşeli tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlama amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürün gruplarının sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları veya bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları büyük alışveriş merkezi oluşturulmasına yönelik yatırımlara finansman destek verilmektedir.

 • Yararlanabilen Firmalar: Krediden, krediye konu olan yatırım projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye’de yerleşik, yurt içi ve yurt dışında daha önce benzer işlerde deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir.

 • Kredi Tutarı: Kredi konusu proje için Türk Eximbank tarafından uygun görülen yurt dışı yatırım tutarının azami %85’i kredilendirilir.Vade: Azami 7 yıldır. Ancak, kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri

 • Vade: Azami 7 yıldır. Ancak, kredi vadesi ve geri ödeme şartları (geri

 • ödemesiz dönem ve taksitlendirme) her bir proje bazında münferiden

 • Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Faiz Oranı: Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenir.

 • Teminatlar : Banka Teminat Mektubu, veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri veya Kredi Garanti Fonu Kefaleti

 • Asgari Yatırım Tutarı: Türk Eximbank tarafından incelenerek tespit

 • edilen yurt dışı sabit tesis yatırım tutarı 200.000 ABD Doları’nın

 • altında kalan işlemler bu program kapsamında kredilendirilmez.Türk Bankaları tarafından kredibilitesi ve projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının, yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;

 • Türk Bankaları tarafından kredibilitesi ve projesi uygun bulunan müteahhitlik firmalarının, yurtdışında katılacakları ihalelere ve/veya taahhütlerine yönelik olmak üzere Türk bankalarının Türk Eximbank'a muhatap kontrgarantileri karşılığında, Türk müteahhitlik firmaları lehine yurtdışı işveren ihale makamına ya da işveren makamın bankasına muhatap;

 • Geçici teminat mektubu,

 • İhalenin müteahhit firma tarafından kazanılması halinde kesin teminat mektubu,

 • İşverenin müteahhit firmaya avans şeklinde yapacağı ödemelerin geri ödeme garantisi olarak avans teminat mektubu,

 • talepleri karşılanır.Firma Limiti: Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi

 • Firma Limiti: Program kapsamında Türk bankalarının kontrgarantisi

 • karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı en fazla

 • 25 Milyon ABD Doları'dır.

 • Proje Limiti: Firma limitini aşmayacak şekilde işveren ihale makamı ile

 • yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami

 • % 25'ine kadar teminat mektubu verilmektedir.

 • Ülke Limiti: Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program

 • limitinin azami %20'si kadar olabilmektedir.

 • Tutar ve Vadesi ve Faiz Oranı: Talep edilen mektubun türü, ihale

 • şartnamesi ya da sözleşme metni esas alınarak işlem bazında Türk

 • Eximbank tarafından belirlenir • Kredi: Alıcı firma ile imzalanmış belli bir kontrat kapsamında, gemi inşa

 • / ihraç

 • edecek Türkiye’de yerleşik firmaların gemi inşa aşamasındaki harcamaları proje

 • bazında finanse edilir. Kredilendirme oranı %85’tir.

 • Teminat Mektubu:

 • Program kapsamında düzenlenecek teminat mektupları ile;

 • - Geminin finansmanı amacıyla inşa süresince alıcı firma, alıcının bankası/finans

 • kurumu tarafından yapılacak avans niteliğindeki ödemeler ve buna ilişkin

 • doğabilecek faizler,

 • - Proje konusu gemide kullanılacak makine ve ekipmanların vadeli ithalatı

 • ile vadeli yurtiçi tedarik işlemlerine ilişkin ödeme yükümlülükleri,

 • Türk Eximbank tarafından belirlenen limit çerçevesinde garanti kapsamına alınır.

 • Asgari Yerli Katkı Oranı : Proje konusu geminin yerli katkı oranın

 • asgari %25 olması gerekmektedir.

 • Asgari Öz kaynak Oranı: %15Yararlanabilen Firmalar: Krediden Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir.

 • Yararlanabilen Firmalar: Krediden Türkiye’de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalar yararlanabilir.

 • Nakdi Kredi / Teminat Mektubu Tutarı: Kullandırılacak kredinin/düzenlenecek teminat mektubunun tutarı ve vadesi alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir. Ancak, kullandırılacak kredinin / düzenlenecek teminat mektubunun tutarı gemi kontrat bedelinin azami %85’idir.

 • Vade: Vade, her bir gemi için alıcı ve satıcı firmalar arasında imzalanmış olan sözleşme esas alınarak Türk Eximbank tarafından belirlenir. Azami vade 24 aydır.

 • Teminat Mektubu Komisyonu: Proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Kabul Edilen Teminatlar:

 • Banka Teminat Mektubu, veya

 • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri, veya

 • Kredi Garanti Fonu Kefaleti,

 • Kredi / Teminat Mektubu konusu inşa edilen geminin ipoteğiAmaç

 • Amaç

 • Türk Eximbank ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren imalatçı ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı Firmaların orta ve uzun vadeli işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

 • Yararlanabilen firmalar: Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz gemi/yat yapımı, makine imalatı, demir dışı metal, otomotiv yan sanayi ve elektrik elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmalara yararlanabilir.

 • Firma Limiti

 • Firma limiti azami 20.000.000 ABD Dolarıdır. Ancak kredinin tutarı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.Vade & Faiz Oranı

 • Vade & Faiz Oranı

 • Krediye uygulanacak vade ve faiz oranı proje bazında Türk Eximbank tarafından belirlenir.

 • Asli Teminatlar

 •   Kredinin anapara ve faiz tutarları toplamının asgari %100’ü oranında asli teminat tesis edilir.

 • Süresiz veya proje süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu

 • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri

 • Kredi Garanti Fonu kefaleti

 • Gayrimenkul Rehni, Ticari İşletme Rehni, Gemi İpoteği  
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə