2-Cİ NƏŞR Əlavə VƏ DÜZƏLİŞLƏRYüklə 9,51 Mb.
səhifə56/59
tarix28.02.2020
ölçüsü9,51 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
Muhəmmədadı Qurani Kərimdə dörd dəfə çəkilibdir: Ali İmran 144, əl-Əhzəb 40, əl-Fəth 29, Muhəmməd 2.

784 Bu Peyğəmbərlərdən üçü övliya sayılır. Loğman, Üzeyr, Zülqərneyn - Allahın salat və salamı onların üzərinə olsun! -. O, ki qaldı Peyğəmbərlərin ümumi sayına ki, nə qədər olublar bu haqda müəyyən bir rəqəm yoxdur. Hədisdə gəlir ki, onların sayı 324 mindir və bunlardan 313-ü Rəsuldur. Lakin bu hədisin sənədində yalançı ravilər olduğu üçün hədis zəifdir. Bax: «Zədul Məad» 1 cild, Şureyb Arnaudun təhqiqi ilə.

785 Buxari, Müslim.

786 Buxari.

787 Müslim.

788 İbn Kəsir «Qısasul Ənbiya» 175.

789 Əhməd 5/262, Həkim 2/600.

790 Müslim.

791 Müslim.

792 Tirmizi, Şueyb əl-Arnaut səhih olduğunu qeyd edir.

793 Müslim.

794 Müslim 203, Əbu Davud 4718.

795 Buxari, Müslim.

796 Tirmizi 4/516, İmam Məlik 2/971, İbn Məcə 2148, Buxari 9/488, Müslim 14/5,6.

797 Buxari, Müslim.

798 Buxari, Müslim.

799 Buxari 8/450 Fəth surəsinin təfsiri.

800 Buxari 8/300, Müslim «İman» 194/2278.

801 əl-Fəth 6/643,644.

802 Zəhəbi «Siyer» 2/10: Bu adlar üçün Səhih Müslimə bax: 2354,2355.

803 Buxari 6/647.

804 Fəthul Bəri 6/648.

805 Müslim 2316.

806 Buxari, Müslim.

807 İbn Həzm «Cəvamius Sıra» 40, Təhzibul Əsmə vəl Luğət 1/26.

808 İmam Əhməd.

809 Müslim 2430.

810 Müslim 2432.

811 Buxari.

812 Müslim 2447.

813 Müslim 2438.

814 Buxari, Müslim.

815 Buxari.

816 Müslim 2432.

817 Həfsə - radıyallahu anhə – nin yodaşı Hunays b. Xuzeyfə əs-Saxmi - radıyallahu anhu – idi. Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – səhabələrindən idi. Bədr döyüşündə aldığı yaradan Mədinədə ölür.

818 Buxari 4005.

819 Buxari «Zəkat» 11, Nəsai «Zəkat» 66,67.

820 İbn Həzm «Cəvamius Sıra» 40, İbn Əsakir «Tarixu Dəməşq» 1/136-138, Təhzibu Əsməu vəl Luğət 1/27.

821 Buluğul Məram «Nigah».

822 Buxari 3074.

823 Müslim 114,115.

824 Müslim 2323, Kölələrdən ilk müsəlman olan Bilal b. Rabia - radıyallahu anhu – dur.

825 Buxari 3613, Müslim.

826 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

827 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

828 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

829 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

830 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

831 Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in dəvəsinin adı idi.

832 Buxari 2731, Müslim 1783.

833 Buxari.

834 Əhməd 1/261, Əbu Davud 1849, Tirmizi 815, İbn Məcə 3076.

835 Müslim 951.

836 Buxari 7, Müslim 1773.

837 Tirmizi 3763.

838 Buxari 4261.

839 Buxari.

840 «əl-Luluu vəl Mərcan» 1540, Buxari, Müslim, Əhməd 1, Tirmizi 3096.

841 Buxari 3905.

842 Bu müqavilə yalnız iki il davam etmişdir. Fəthul Bəri 5/404.

843 Müqaviləni imzalayan Suheylin oğludur.

844 Buxari 2731, Müslim 1783.

845 Buxaridə gələn rəvayətdə 19 döyüşdə iştirak etdiyi bildirilir 3949.

846 Buxari 3141, 3926.

847 Buxari 3995.

848 Buxari 3992.

849 Buxari.

850 Buxari 4072.

851 Bəni Kinanə qəbiləsinin ibadət etdikləri bütün adıdır. Kəbədə yerləşirdi.

852 Buxari 3039, Təfsir Ali İmran 10, Məğazi 9,17,20, Əbu Davud 2662.

853 Buxari 4055.

854 Müslim 1807.

855 Buxari «Xeybər döyüşü babı», Müslim 2406.

856 Buxari 4128.

857 Buxari 7/592.

858 Buxari 7/597-598.

859 Buxari, Müslim.

860 Buxari, Müslim.

861 Müslim.

862 İbn Cərir 2/144, əl-Həkim «Mustədrək» 2/530, əs-Suyuti «Durrul Mənsur» 6/370.

863 O, Şeyx Cəmaləddin Əbu Zəkəriyyə b. Yusif b. Yəhya olub Bağdadda doğulmuşdur. Gözəl dilçi və hafiz idi. Gözəl şer yazardı. Monqolların Bağdada girdikləri vaxt öldürüldü hicri 656. Şəzarat əl-Zəhəb 5/285,286.

864 Buxari 2.

865 Əbu Nuaym «əl-Hilyə» 3/156,157, 10/26,27 Əbu Uməmədən. Sənədində Ufeyr b. Miğdan zəifdir, qalan ravilər isə etibarlıdır. əl-Heysəmi «əl-Məcmua» 4/72, İbn Məcə 2144, İbn Hibban 1084,

866 Buxari, Müslim.

867 Buxari, Müslim, İmam Əhməd 6/158,163,257, Məlik 1/202, Nəsai 2/146,149 əl-İftitah.

868 İmam Əhməd 6/118, Aişə - radıyallahu anhə – dən, əl-Həkim 2/505-də səhih demişdir. Zəhəbi də təsdiqləyir.

869 Buxari «ət-Təfsir» 8/196.

870 Müslim, Tirmizi 3274 Aişə - radıyallahu anhə – dən.

871 Buxari, Müslim.

872 Müslim.

873 Müslim 177.

874 Əhməd 5/235. Məcmul Zəvaid 9/22.

875 Buxari 10/606,607.

876 Buxari 8/618, Müslim 18/102.

877 Əbu Davud 3207, Nəsai 4/61,62, əl-Albani «Səhih Nəsai» 1846.

878 Müslim 15/118.

879 Darimi 1/37, İbn Məcə 1465, əl-Albani «Səhih ibn Məcə» 1197.

880 Aişə - radıyallahu anhə –, Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – in zövcəsi həm də möminlərin anası olduğu üçün belə deyir.

881 Buxari 2623; Müslüm 2450;

882 Buxari «Cizyə» 7.

883 Buxari 7/747.

884 Buxari 3667.

885 Tirmizi «Şəmaili Şərif».

886 Buxari 7/753, İbn Məcə 1630, Darimi 1/40.

887 İmam Əhməd «Musnəd» 3/79.

888 Əbu Davud 4/98,121, Tirmizi 4/498,499, Musnəd 5/16,41,46.

889 Buxari, Müslim.

890 Buxari, Müslim.

891 Müslim, Əbu Davud 4673, Musnəd 2/540.

892 Buxari, Müslim.

893 Müslim.

894 Tirmizi 3620 qərib hədis. Sənədi zəif.

895 Müslim.

896 Müslim «Fəzail» 2375.

897 Buxari «Rikak» 51, Müslim 79, 2736.

898 Əbu Davud 4870, 4879.

899 Buxari, Müslim.

900 Buxari, Müslim 170.

901 Möcüzə insanların gördükləri və ya Peyğəmbər olaraq göndərənin varlığına kəsin bir dəlildir. Onları göndərən isə Allahdır. Çünki bunlar bəşəriyyətin güc və taqətindən kənar olan xüsuslardır. Allah möcüzələri Peyğəmbərlərini dəstəkləmək və onlara kömək etmək üçün meydana gətirir. Kəramət – Allahın saleh (yalnız saleh) qullarına Allahdan onlara bir ikram olaraq verdiyi bir şeydir. Bu kəramət Quran ayələri, hədislərdən və əsərlərdən məlum olduğu kimi Allah bir çox qullarına bunu ikram etmişdir. Məs: İsa – əleyhissəlam – dünyaya gəlməsi möcüzə, onun anası üçün isə kəramətdir. Zəkəriyyə – əleyhissəlam –ın Məryəm – əleyhissəlam – yanına girdikdə orada yayda qış meyvələrinin olduğunu, qışda isə yay meyvələrinin olduğunu görür. Musa – əleyhissəlam – ın anasına Allah vəd verir ki, biz uşağı sənə qaytaracağıq. Ömər - radıyallahu anhu– xütbə verərkən öz göndərdiyi qoşunun uduzduğunu görərək onlara qışqırır ki: «Ey Səriyyə! Dağa tərəf çəkil». Və həqiqətən də onlar qalib gəlib qayıtdıqda deyirlər ki, biz hamımız sənin səsini eşitdik. Sehr İbn Qudamə – rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Sehr düyünlər, oxumalar və söylənən sözlər, yazılan ifadələr, edilən şeylərdir ki, bunlar sehr edilən kimsənin bədəninə, qəlbinə və ya ağlına bilavasitə təsir edir. Sehirin bir həqiqəti vardır ki, kimisə öldürür, kimisə xəstə edir, kimisə xanımına yaxınlaşmaqdan çəkindirir, ər və arvadı bir-birindən ayırır. Sehrin öyrənilməsi və öyrədilməsi haramdır. Bəziləri özlərinə təskinlik vermək üçün deyirlər ki, biz insanlara yaxşılıq edirik, onların dərdlərini azaldırıq. Buna da ağ maqiya adını verirlər. Lakin bu əsla belə deyildir. Nə ağ maqiya, nə də qara maqiya ilə məşğul olmaq olmaz. Bunların hər ikisi də haramdır. Bu işlə məşğul olan adam tövbə etməsə – Allah qorusun – dünyasını da, axirətini də puç edəcəkdir. Əgər sehr yaxşı bir şey olsaydı Allah ondan sığınmağı əmr etməzdi. Bax: ən-Nəs, əl-Fələq, əl-Bəqərə 102 və s. Kəramət Və Sehr: 1. Kəramət insanın istəyi ilə gəlmir. Onu Allah istədiyi vaxt və istədiyi saleh quluna verir. 2. Kəramət mömin bəndə üçün olur. 3. Kəramət sahibi təkəbbürlü olmaz və onu insanlar arasında yaymaz. 4. Kəraməti heç nə məhv edə bilməz. Möcüzə Və Sehr: 1. Bu dünyada möcüzə yoxdur. kəramət və ya sehr vardır. Peyğəmbərlər yoxdursa möcüzə də yoxdur. 2. Möcüzə qeyri adi bir şey olur. Allah elə bir möcüzə göstərir ki, insanlar dəhşətə gəlirlər. 3. Möcüzə iman gətirən şəxs üçün olur. Sehr isə kafir, fasiq və s. üçün olur. 4. Möcüzənin qarşısını heç nə ilə almaq olmaz. Sehri isə Quran ayələri, dualarla qarşısını almaq olar.

902 Buxari “Mənakib” 27, Müslim 2800.

903 Buxari.

904 Müslim.

905 Buxari «Mənakib» 25, «Vudu» 32, Müslim 2279, Tirmizi 3637.

906 Buxari, Müslim 1856, 2279.

907 Buxari «Ənbiya» 25, «Məğazi»35.

908 Buxari.

909 Sünən Darimi 16 səhih, İbn Hibban 6505, Şeyx Şueyb Arnavut səəih.

910 Peyğəmbər – sallallahu aleyhi və səlləm – m möcüzələri haqqında geniş məlumata Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi və s. kimi alimlərin hədis kitablarında baxa bilərsiniz.

911 Buxari, Müslim.

912 Müslim, İmam Məlik «Muvatta» 1/108.

913 Nəsai «Cümə» 3/5.

914 “Fəthul Bəri” 13/485, ət-Təzkira s. 624.

915 “Fəthul Bəri”, Buxari “Rikak” 11/347, Müslim “Fitən”.

916 əd-Daulabi, əl-Albani səhih.

917 Buxari “Cizyə”, “Fəthul Bəri” 6/277.

918 Tirmizi “Mənakib”, “Tuhfətul Əhfazi” 10/87-88, Şueyb əl-Arnaut səhih olduğunu qeyd edir.

919 Müslim “Fadailus Sahabə”, İmam Nəvəvi “Şərh Müslim” 16/9-10.

920 Buxari “Cizyə”, “Fəthul Bəri” 6/277.

921 “əl–Bidâyə vən–Nihâyə” 7/55–57

922 Buxari “Cizyə”, “Fəthul Bəri” 6/277.

923 “Fəthul Bəri” 6/278.

924 “əl–Bidâyə vən–Nihâyə” 7/94.

925 Buhari “Fiten” 13/81,82, Müslim “Zəkât” 7/97, Nəvəvi Şərhi.

926 Müslim “Zekat” 7/96 Nəvəvi Şərhi.

927 Buhari “Mənakib” 25, Fəthul Bâri 6/610-611.

928 Musnəd 4/408, “Sünən Əbu Davud” 11/334 Avnul-Məbud, “Sünən İbn Məcə” 2/1310, Hakim “Mustədrək” 4/440, əl-Albâni “Câmius Sağir” 2/193, H: 2045.

929 İmam Nəvəvi “Şərh Müslim” 2/133.

930 Müslim 2887.

931 Buxari, Müslim.

932 Əbu Davud «Fitən» 2.

933 Nəvəvi Şərh, Müslim “Cənnət” 18/203.

934 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/31,32.

935 Fəthul Bəri, Buxari “Fitən” 13/45, Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/31.

936 Fəthul Bəri 13/47.

937 Buxari “Fəzailul Mədinə” 5, Müslim “Həcc” 497, 1388.

938 Fəthul-Bəri, Buhari “Mənakib” 6/603-604, Nəvəvi Şərhi Müslim “Fitən” 13/48.

939 “Bidayə” 8/180–191.

940 “əl-Avasim minəl-Qavasim” s: 132-137.

941 Fəthul Bəri, Buhari “Fitən” 13/48.

942 Buxari, Müslim.

943 Müsnəd 6/393, Kənzul-Ummal, “Fəthul-Bəri” 13/55, Heysəmi “Məcmuaz-Zəvaid” 7/234.

944 “Mucəmul-Buldan” 2/314.

945 “Fəthul-Bəri” 13/55, Əhməd, Əbu Yəla, Bəzzar, İbn Hibban, Həkim, əl-Albani “Səhihdə” 1/4, 5/223,233, H.475.

946 “Mustədrək” 3/120, “Fəthul-Bəri” 13/55, Heysəmi “Məcmauz-Zəvaid” 7/234, “Musnəd” 6/52.

947 Fəthul-Bərî, Buxari “Fitən” 13/8, Nəvəvî Şərhi, Müslim “Fitən” 13/12-13.

948 “Fəthul-Bərî” 13/85.

949 “Fəthul-Bəri” 13/85.

950 Buxari 5057, 6930, Müslim 1066.

951 Musnəd 4/421, Nəsəi 7/119-121, Bəzzar «Musnəd» 9/294, Həkim «Mustədrək» 2647, əl-Albani zəif.

952 Buxari, Müslim, Əbu Davud 4333, 4334, Tirmizi 2219.

953 “Fəthul-Bâri” 6/617.

954 Fəthul-Bəri, Buxarî “Mənâkib” 6/616, Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/45-46.

955 Buxari, Müslim, Əbu Davud 4252, Musnəd 5/278, “Avnul-Mabûd” Şərhi, Ebu Davud 11/324, “Tuhfetul Ahvəzî” şərhi, Tirmizi 6/466, əl-Albani “Camius Sağir” 6/174, H.7295.

956 İbn Hibban 7/102, Həkim 1/479, Beyhəqi 3/397, Müsnəd 5/16.

957 Müsnəd 5/396, Təbərani 3026, “Əvsat” 5/327, Fəthul Bəri 13/87, “Cəmiu-Sağır” 4/97, H. 4134, Heysəmi “Məcmauz-Zəvaid” 7/332,532.

958 Buxari «Fitən» 24, Müslim «Fitən» 42.

959 Müslim Nəvəvi Şərhi 18/28.

960 “Bidâyə Və Nihâyə” 1/14, 13/187-193.

961 Təzkira” s:636.

962 Fəthul Bəri 6/604, Buxari “Mənakib” 25, “Cihad” 95, Müslim “Fitən” 62, 2912, Əbu Davud 4303, Tirmizi 2216.

963 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/37.

964 Musnəd 5/70.

965 Fəthul-Bəri, Buxari “Mənâkib” 6/604.

966 Müslim.

967 Musnəd 5/250, “Camius Sağir” 13/317, H. 3560.

968 Nəvəvi şərhi, Müslim “Cennet ve Sifati” 17/190.

969 Nəvəvi şərhi, Müslim “Cennet ve Sifati” 17/190.

970 Təbərani “Sağir” və “Əvsat” “Məcmauz-Zəvâid” 5/235.

971 Nəvəvi şərhi, Müslim “Müqəddimə” 1/78.

972 Nəvəvi şərhi, Müslim “Müqəddimə” 1/79-80.

973 Fəthul-Bəri, Buhari “Elm” 1/178, Nəvəvi Şərhi, Müslim “Elm” 16/222.

974 Fəthul-Bəri, Buxari “Fitən” 13/13.

975 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Elm” 16/222,223.

976 “Fəthul-Bəri” 13/16.

977 “Fəthul-Bəri” 13/16.

978 Buxari 100, Müslim 2673.

979 Buxari, Nəvəvi Şərhi, Müslim «Fitən» 42, “Səhabənin Fəzilətləri” 16/86.

980 İbn Məcə 4049, Həkim 8460, 8646, İbn Həcər «Fəthul Bəri» 13/16, əl-Albani «Səhih Hədislər Silsiləsi» 87, “Səhih Cəmius Səğir» 7933,8077.

981 Nəvəvi Şərhi, Müslim “İmân” 2/187.

982 “Nihayə” 1/186.

983 Əhməd 3/268.

984 Əhməd 3/162.

985 Əhməd 3/29.41.

986 Təbərâni, Heysəmi “Məcmauz-Zəvâid” 7/329-330, İbn Hacər “Fəthul-Bəri” 13/16.

987 Buxari «Cizyə» 15.

988 “Fəthul-Bəri”, Buxari “Fitən” 13/14.

989 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/13, Musnəd 4/414, İbn Məcə “Fitən” 2/1309 H. 3959, Şərhus-Sünnə 15/28-29 H. 4234, əl-Albani “Camius-Sağir” 2/193, H. 2043.

990 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/35.

991 Buxari, Müslim.

992 Buxari, Müslim.

993 Müslim.

994 Həkim “Mustədrək” 4/253-254, “Səhih Hədislər” 2/684-686, Musnəd 4/410, “Camius-Sağir” 2/104, H. 1734. “Səhih Hədislər” 2/684, H. 959.

995 “Fəthul-Bəri”, Buxarî “Fitən” 13/81,82, Nəvəvi şərhi, Müslim “Fitən” 18/34.

996 Təbərâni “Əvsat”, “Məcmauz-Zəvâid” 7/284-285.

997 Nəvəvi şərhi, Müslim “Fitən” 18/34.

998 “Feyzul-Kadir” 6/418.

999 Heysəmî “Məcmauz-Zəvâid” 7/325, “Təbərâni “Sağir” və “Əvsat”, əl-Albâni “Camius-Sağir” 5/214, H. 5775.

1000 “Fəthul-Bəri”, Buxari “Fitən” 13/81,82.

1001 Musnəd 4/104, Heysəmi “Məcmauz-Zəvaid” 7/306.

1002 İbn Məcə.

1003 Fəthul-Bəri, Buxari “Elm” 1/178, Nəvəvi şərhi, Müslim “Elm” 16/221, Tirmizi 6/448, H. 2301.

1004 “Fəthul-Bəri” 1/179.

1005 Nəvəvî şərhi, Müslim “Fitən” 18/70.

1006 Əbu Yəla, əl-Heysəmi 7/331.

1007 Fəthul-Bəri, Buxari “Elm” 1/178, Nəvəvi şərhi, Müslim “Elm” 16/221.

1008 Fəthul-Bəri, Buxari “Əşribə” 10/51.

1009 İbn Məcə, əl-Albəni səhih.

1010 İmam Əhməd, İbn Məcə, əl-Albəni səhih.

1011 İbn Məcə, əl-Albani səhih.

1012 Tirmizi 2212,2213, əl-Albani «Səhih Silsilə» 2203, Tahrimu alatit Tarab s. 78, İbn Əbu Dunyə «Zəmmul Məlahi», İbnu Əsakir «Tarixu Dəməşk» 12/582.

1013 Munzirî “Tərğib və Tərhib” 9/3.

1014 Buxari 2059, Nəsəi “Buyu” 7/243.

1015 Fəthul-Bəri, Buxari “Rikâk” 11/333, Müslim.

1016 Əhkamul Quran 3/1588,1589, Nəvəvi Şərh Müslim 2/168, İbn Kəsir 6/477, Fəthul Bəri 11/33.

1017 “Fəthul-Bəri”, Buxari “Rikâk” 11/333, “Fitən” 13/38.

1018 Buxari, Müslim.

1019 əl-Albani «Cəmius Səhih» 4442.

1020 Fəthul-Bəri, Buxari “Fitən” 13/81,82.

1021 “Fəthul-Bəri” 1/122-123.

1022 İmam Əhməd “Müsnəd” 5/326, Ahməd Şakir “Səhih”.

1023 “Zühd” s: 20-21. H. 61, “Fəthul-Bəri” 1/143, əl-Albâni “Camius-Sağir” 2/243, H. 2203.

1024 “Zühd” s: 281, H. 815, Təbərâni “Kəbir” və “Əvsat”, AbdurRazzaq “Musannəf” 11/347, H. 20446.

1025 İmam Əhməd “Musnəd” 5/333, “İbn Kəsir “Təfsiri” 6/140, “Fəthul-Bəri” 5/262.

1026 Buxari 2654, Müslim 87.

1027 İmam Əhməd “Musnəd” 10/26-31, Əhmed Şakir “Səhih”, Həkim “Mustədrək 1/75-76.

1028 Musnəd 5/333, Əhməd Şakir “Səhih”.

1029 Buxari «Ədəbul Mufrad» 50.

1030 Fəthul Bəri 10/443.

1031 Buxari «Ədəbul Mufrad» 121.

1032 Əbu Davud 4/319, əl-Albani «Səhihul Cəmi» 8153.

1033 “Movzuat” 3/55.

1034 Müslim 3/1663.

1035 Fəthul-Bəri, Buxari “Fitən” 13/81,82.

1036 İmam Əhməd “Musnəd” 2/537-538, Tirmizi, əl-Albani “Camius-Sağir” 6/175, H. 7299.

1037 Məalimus-Sünnə” 6/141-142, “Camiul-Usûl” 10/409. “Fəthul-Bəri” 13/16, “Muhtasar Sünən Əbu Davud”, Munzirî 6-142, “İslam Etiqadı” Seyyid Sabıq s:247.

1038 Buxari.

1039 Musnəd 2/519, Heysəmi “Məcmauz-Zəvaid” 7/327.

1040 İmam Əhməd “Müsnəd” 3/134, əl-Albani səhih “Sahihul-Cami” 6/174, H. 7298.

1041 Buxari.

1042 Həkim, Tirmizi, əl-Albani «Səhih Hədislər Silsiləsi» 3/337, H. 1351, Camius-Sağir” 1/220, H. 599.

1043 Fəthul-Bəri, Buxari “Salât” 1/539.

1044 “Feyzul-Qadîr’ 1/367.

1045 Təbərâni “Kəbir”, Heysəmi “Məcmauz-Zəvâid” 3/146, əl-Albâni “Camius-Sağir” 5/213-214, H. 5774.

1046 Təbəranî “Sağir”, Heysəmi “Məcmauz-Zəvâid” 3/146, 7/325, əl-Albâni “Camius-Sağir” 5/214, H. 5775.

1047 Buxari, Müslim.

1048 Müslim 2261.

1049 Müslim 2263.

1050 Buxari.

1051 Müslim 2269.

1052 Buxari.

1053 Buxari, Müslim.

1054 “Fəthul-Bəri” 12/406.

1055 Buxari 3606, Müslim, Əhməd, Əbu Davud.

1056 Tirmizi “Fitən” 9, 2171.

1057 Buxari “Fitən” 24, “Mənakib” 25, Müslim “İman” 248, (157).

1058 Müslim.

1059 İmam Əhməd 3/343.

1060 Müslim 4/2215, Əbu Davud 4202,4252, İbn Məcə 3952, Əhməd 5/278,284, “Avnul-Mabud”, “Sünən Əbu Davud” 11/322,324, Tirmizi 6/466, əl-Albani “Camius-Sağir” 6/174, H. 7295.

1061 Buxari 13/76, Müslim 4/2230,2906.

1062 “İthaful-Cəmâa” 1/522-533.

1063 Müslim 4/2230,2907.

1064 Təbərânî “Evsat”, “Fəthul-Bəri” 13/15, Heysəmi “Məcmauz Zəvâid” 7/328.

1065 Fəthul-Bəri, Buhari “Fitən” 13/13.

1066 Təbərâni, “Məcmauz-Zəvâid” 8/14.

1067 Buxari «Ədəbul Mufrad» 487,488.

1068 “Musnəd” 5/333, “Mustədrək” 4/445-446, Əhməd Şakir “Səhih”.

1069 Nəsəi 7/244, “Musnəd” 5/69, əl-Albâni “Səhih Hədislər” 2/251-252.

1070 Buxari 4/63, Müslim şərhi 5/816.

1071 Buxari, Əhməd, İbn Məcə.

1072 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Həcc” 9/153.

1073 Fəthul-Bəri, Buxarî “Fədaili Mədinə” 4/96.

1074 Nəvəvî Şərhi, Müslim 9/153.

1075 Fəthul-Bəri, Buxarî “Fədaili Mədinə” 4/95, İbn Məcə «Fitən» 33.

1076 Fəthul-Bəri, Buxarî “Fədaili Mədinə” 5/89,90.

1077 “Muvatta” 2/888, “Fəthul-Bəri” 4/90.

1078 “Musnəd” 1/124, H. 124, Əhməd Şakir “Səhih”.

1079 Buxari «Cizyə» 15, Müslim «Fitən» 37, İbn Məcə «Fitən» 25, Əhməd 6/25.

1080 Müslim «Fitən» 34, 2897, İbn Əbi Şeybə 15/157-158, Həkim 4/482.

1081 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/26.

1082 Ebu Davud “Məlâhim” 11/406, “Avnul-Məbud”, “Camius-Sağir” 2/218, H. 2112.

1083 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/24-25.

1084 Muaviyə - radıyallahu anhu – oğlu Yəzidin başçılığı ilə Konstantinopolun fəthi üçün bir ordu göndərir. Əbu Əyyu əl-Ənsari - radıyallahu anhu – bu orduların birində başçı idi. Lakin fəth onlara müyəssər olmur. Bundan sonra Məsləmə b. Abdulməlik b. Mərvan da oraya bir ordu göndərir. Lakin onlara da fəth müyəssər olmur. Məscid tikmək şərtilə Bizanslılarla barış imzalayırlar.

1085 Buxari «Cizyə» 15, İbn Məcə «Fitən» 25, Əhməd 6/25.

1086 Müslim «Fitən» 78.

1087 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/22.

1088 Müslim «Fitən» 78.

1089 Tirmizi 2240.

1090 Əhməd 2/220, Buxari «Həcc» 49, Müslim «Fitən» 59.

1091 Fəthul-Bəri, Buxarî “Hacc” 3/460, Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/35, Musnəd 12/14-15, H. 7053, Əhməd Şakir “Səhih”.

1092 Musnəd 15/227, H. 8080, Əhməd Şakir “Səhih”.

1093 Musnəd 15/35, Əhməd Şakir “Səhih”, əl-Albâni “Sahih Hadislər” 2/120, H. 579.

1094 “Fəthul-Bəri, Buxari “Fitən” 13/78, “Nəvəvi Şərhi”, Müslim “Fitən” 18/18.

1095 Müslim «Fitən» 29.

1096 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fədail” 15/40,41.

1097 Əhməd 2/338.

1098 Musnəd 13/291, H. 7554, Əhməd Şakir “Səhih”.

1099 Nəvəvi Şərhi, Müslim “Fitən” 18/30, Musnəd 3/140, Heysəmi “Məcmauz-Zəvaid” 7/330.

1100 Əhməd “Musnəd” 3/84, Tirmizi “Fitən” 6/409, əl-Albâni “Səhih Hədislər” 1/31, H. 122.

1101 Müslim 2388.

1102 Buxari «Əyman» 3, Müslim «Fitən» 75.

1103 Buxari «Fitən» 23, Müslim «Fitən» 2910.

1104 “ət-Təzkira” s: 635.

1105 “Fəthul-Bəri” 6/535.

1106 Ummu Haram - radıyallahu anhu – Hicrətin
Kataloq: files -> kitab -> kamal-huseyn

Yüklə 9,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə